2019-02-15 13:30:00

AB Traction: Bokslutskommuniké 2018

Perioden oktober - december

Perioden januari - december

Händelser efter rapportperiodens utgång

För ytterligare information kontakta: 

Petter Stillström, verkställande direktör, tel: 08 - 506 289 00

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Traction är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 februari 2019 kl 13.30 CET.

imgBokslutskommuniké 2018