2019-04-03 08:00:00

AB Traction: Kallelse till årsstämma i AB Traction

Årsstämma i AB Traction (publ)

Aktieägarna i AB Traction (publ), org.nr. 556029-8654, kallas härmed till årsstämma, torsdagen den 9 maj 2019 kl 17.00 på T-House, Engelbrektsplan 1, Stockholm.

 

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 3 maj 2019, dels anmäla sig hos bolaget senast den 3 maj 2019. Anmälan kan göras per post under adress AB Traction, Box 3314, 103 66 Stockholm, på telefon 08-506 289 00, via fax 08-506 289 30 eller via e-mail, post@traction.se. Ange vid anmälan namn, adress, telefonnummer, person/organisationsnummer, aktieinnehav och uppgifter om eventuella ombud/biträden.

 

I det fall aktieägare avser att låta sig företrädas genom ombud bör fullmakt och övriga fullmaktshandlingar biläggas anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängliga på bolagets hemsida www.traction.se samt sänds till aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-post.

 

I bolaget finns 16 000 000 aktier, varav 1 800 000 aktier av serie A och 14 200 000 aktier av serie B motsva­rande sammanlagt 32 200 000 röster. Bolaget innehar 1 210 153 återköpta B-aktier som inte kan företrädas vid stämman.

 

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I AB TRACTION (publ) den 9 maj 2019

1. Stämman öppnas av styrelsens ordförande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Godkännande av dagordningen vid stämman

4. Upprättande och godkännande av röstlängd

5. Val av två justeringsmän

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Vd:s anförande

8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och

    koncernrevis­ionsberättelsen

9. Frågestund

10. Beslut om

a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncern­balansräkningen,

b) dispositioner beträffande bolagets resultat,

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

11. Fastställande av arvoden åt styrelse samt revisor

12. Fastställande av antal styrelseledamöter. Val av styrelse och styrelseordförande

13. Val av revisor

14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

15. Bemyndigande till styrelsen

a. att besluta om återköp av egna aktier,

b. att besluta om överlåtelse av egna aktier

16.Stämman avslutas

 

BESLUTSFÖRSLAG

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Till ordförande vid stämman föreslås Bengt Stillström.

 

Utdelning (punkt 10 b)

Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 3,60 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 13 maj 2019. Beslutar stämman enligt förslaget beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden AB med början den 16 maj 2019.

 

Styrelsearvode och revisionsarvode (punkt 11)

Arvode till styrelsen föreslås utgå med ett belopp om 100 000 kr per ordinarie ledamot som ej är anställd i bola­get; totalt innebär detta 300 000 kr. Inget arvode utgår för styrelsens ordförande. Arvode till revisorer utgår enligt godkänd räkning.

 

Styrelse (punkt 12)

Styrelsen föreslår att stämman fastställer att styrelsen skall bestå av fem ledamöter; omval av: Anders Eriksson, Maria Linde, Peter Malmqvist, Bengt Stillström samt Petter Stillström. Till styrelseordförande föreslås Bengt Stillström.

 

Revisor (punkt 13)

Styrelsen föreslår omval av Mazars SET Revision, som har utsett Anders Bergman som huvudansvarig revisor.

 

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 14)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, i huvudsak innebärande att det för bolagsledningen tillämpas rimliga anställningsvillkor. Utöver fast lön kan ledande befattningshavare även erhålla annan ersättning, såsom pension och rörlig ersättning.

 

Bemyndigande till styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier (punkt 15)

Styrelsen föreslår härmed bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen besluta om återköp av egna aktier. Återköp av egna aktier genomförs i syfte att öka aktieägarvärdet.

 

Förvärv får ske av högst så många B-aktier att bolaget efter varje förvärv innehar högst 10 % av det totala anta­let aktier i bolaget. Aktierna får förvärvas på NASDAQ OMX Stockholm. Förvärv av aktier genom handel på börs får ske endast till ett pris per aktie inom det vid var tid gällande kursintervallet. Betalning för aktier skall erläg­gas kontant.

 

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden till nästa årsstämma, besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier enligt följande:

Överlåtelse får ske av bolagets egna B-aktier, som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut.

Överlåtelse får ske till ett lägsta pris per aktie motsvarande ett belopp i nära anslutning till kursen på bolagets aktier på NASDAQ OMX Stockholm vid tidpunkten för beslut om överlåtelsen. Ersättning för överlåtna aktier kan erläggas kontant, genom apport eller kvittning av fordran mot bolaget.

 

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och vd skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagord­ningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag. Den som vill skicka in frågor kan göra det till vd Petter Still­ström, AB Traction, Box 3314, 103 66 Stockholm, eller mail till post@traction.se.

 

Övrigt

Bolagets vd föreslås ha rätt att företa redaktionella justeringar och ändringar som kan visa sig erforderliga för registrering vid Bolagsverket av bolagsstämmans beslut och bemyndigande.

 

Årsredovisning, revisionsberättelse, revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (p. 8 på årsstämmans dagordning), samt styrelsens fullständiga förslag hålls tillgängliga hos bolaget samt på www.traction.se senast tre veckor före stämman och sänds till de aktieägare som så önskar och uppger sin adress. Handlingar kommer även att finnas tillgängliga på stämman.

 

Stockholm i april 2019

 

AB Traction (publ)

Styrelsen

 

 

 

Informationen är sådan som AB Traction (publ), org nr 556029-8654, ska offentliggöra enligt lagen om värde­pappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offent­liggörande den 3 april 2019 klockan 08:00.

imgKallelse Årsstämma i AB Traction 2019