2019-05-09 19:00:00

AB Traction: Kommuniké från AB Tractions årsstämma och konstituerande styrelsemöte

Vid årsstämman i AB Traction den 9 maj 2019 beslutades följande:

Resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2018 fastställdes. Styrelseledamöterna samt verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för förvaltningen under verksamhetsåret 2018.

Utdelning till aktieägarna beslutades att lämnas med 3,60 kronor per aktie, om totalt 53,2 Mkr, i enlighet med styrelsens förslag. Avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning fastställdes till den 13 maj 2019 och utdelning till aktieägarna beräknas ske den 16 maj 2019.

Arvode till styrelsen fastställdes till 300 000 kronor, att fördelas med 100 000 kronor var till de tre av årsstämman valda styrelseledamöterna som inte är anställda i bolaget. Inget arvode utgår till styrelsens ordförande.

Till styrelseledamöter omvaldes Anders Eriksson, Maria Linde, Peter Malmqvist, Bengt Stillström och Petter Stillström. Årsstämman omvalde Bengt Stillström till styrelsens ordförande.

Mazars SET Revision AB omvaldes till revisor intill slutet av nästa årsstämma, med Anders Bergman som huvudansvarig revisor.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare antogs i enlighet med styrelsens förslag.

Styrelsen bemyndigades att intill tiden fram till nästa årsstämma besluta om återköp av egna aktier, motsvarande maximalt 10 % av totalt antal utestående aktier. Återköpen får ske över Stockholmsbörsen. Styrelsens mandat innefattar även en möjlighet att överlåta återköpta aktier, inom de ramar som lagstiftningen föreskriver, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och där betalning skall kunna ske kontant, genom apport eller genom kvittning av fordran mot bolaget. Återköp och överlåtelser enligt ovan skall ske till marknadspris.

På det konstituerande styrelsesammanträdet i anslutning till årsstämman beslöt styrelsen om att bemyndiga VD att vid lämpligt tillfälle hantera återköp av egna aktier i enlighet med stämmans återköpsbeslut.

För ytterligare information, vänligen kontakta vd Petter Stillström 08-506 289 00

imgKommuniké årsstämma 2019