Evli Pankki Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset 8.3.2016

08.Maaliskuu 2016 at 11:15:00 CET

Evli Pankki Oyj Pörssitiedote 8.3.2016 klo 12.15

Evli Pankki Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset 8.3.2016

Evli Pankki Oyj:n tänään pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilivuodelta 2015. Yhtiökokous vahvisti osingoksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,31 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka täsmäytyspäivänä 10.3.2016 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osingonmaksupäiväksi päätettiin 17.3.2016.

Hallitus ja tilintarkastaja
Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin yhteensä seitsemän jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Henrik Andersin, Robert Ingman, Harri-Pekka Kaukonen, Johanna Lamminen, Mikael Lilius, Teuvo Salminen ja Thomas Thesleff.

Hallituksen jäsenille maksettavan palkkion suuruus on 4.100,00 euroa kuukaudessa ja hallituksen puheenjohtajalle maksettavan palkkion suuruus 6.000,00 euroa kuukaudessa. Lisäksi valiokuntien puheenjohtajille maksetaan 800,00 euroa/valiokunnan kokous.

Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajana KHT Marcus Tötterman. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien A-sarjan ja B-sarjan osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:

Hankittavien omien A-sarjan osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 1.696.213 osaketta, ja hankittavien omien B-sarjan osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 635.178 osaketta, mikä määrä vastaa yhteensä noin 10 prosenttia yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä kokouskutsun päivämääränä. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä B-osakkeille muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää, miten omia osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät valtuutukset omien osakkeiden hankkimiseen. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2017 saakka.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisesta
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta.

Valtuutuksen nojalla annettavien tai luovutettavien osakkeiden määrä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään 2.331.392 B-sarjan osaketta, mikä määrä vastaa noin 10 % yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä. Kuitenkin edellä mainitusta enimmäismäärästä enintään 233.139 osaketta voidaan antaa käytettäväksi yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelyiden osana, mikä määrä vastaa noin 1 %:a yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita.

Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2017 asti.

Pöytäkirja yhtiökokouksen päätöksistä julkaistaan Evli Pankki Oyj:n internetsivuilla www.evli.com/yhtiokokous viimeistään 22.3.2016.

Evli Pankki Oyj:n hallituksen päätöksiä
Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Henrik Andersinin ja varapuheenjohtajaksi Harri-Pekka Kaukosen.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Teuvo Salminen ja jäseniksi Robert Ingman ja Johanna Lamminen. Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Harri-Pekka Kaukonen ja jäseniksi Henrik Andersin, Mikael Lilius ja Thomas Thesleff.

Harri-Pekka Kaukonen, Johanna Lamminen, Mikael Lilius ja Teuvo Salminen ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että merkittävistä osakkeenomistajista.

EVLI PANKKI OYJ  

Lisätietoja:

Juho Mikola, talousjohtaja, Evli Pankki Oyj, p. (09) 4766 9871, juho.mikola@evli.com

Evli lyhyesti:

Evli on sijoittamiseen erikoistunut yksityispankki, joka auttaa yksityishenkilöitä ja yhteisöjä kasvattamaan varallisuuttaan. Yhtiö tarjoaa varainhoitopalveluita, erilaisia pääomamarkkinoihin liittyviä palveluita, kuten osake- ja muiden sijoitustuotteiden välitystä, markkinatakausta ja sijoitustutkimusta, sekä Corporate Finance -palveluita.

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy, keskeiset tiedotusvälineet, www.evli.com