Hövding Sverige AB : Hövdings försäljning fördubblad i 2a kvartalet

07.Augusti 2018 at 08:30:00 CET

Hövding Sverige AB (publ) - delårsrapport 2018 Q2

HÖVDING DELÅRSRAPPORT KVARTAL 2
 
APRIL - JUNI 2018

               
Hövdings försäljning fördubblad i 2a kvartalet

FINANSIELLT RESULTAT PERIODEN

 

 

 

 

 
  • Antal sålda Hövdingar under kvartal 2
            ökade till 17 074 (8 456) st (+102%)
  • Nettoomsättningen var 25 190 (11 834) TSEK (+113%)
  • Bruttomarginalen uppgick till 21% (20%)
  • EBITDA uppgick till -11 769 (-9 850) TSEK
  • Resultatet efter skatt uppgick till -11 999 (-12 149) TSEK
  • Resultat per aktie uppgick till -0,81 (-1,09) SEK
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 566 (-16 535) TSEK
       

 

 
         
VIKTIGA HÄNDELSER
I PERIODEN

 

 

 

 

 

 

 

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODEN

 

 

 

 

 

 

Mer än fördubblad försäljning
 100 000 SÅLDA HÖVDINGAR SEDAN STARTEN 2012

Tidigt i kvartalet nådde Hövding milstolpen 100 000 sålda Hövdingar.
De sista rullande 12 månaderna har Hövding sålt 48 000 st. Det vittnar om den tillväxtkurva Hövding befinner sig i.

 

AVISERING AV NÄSTA GENERATION HÖVDING - VEGA

Arbetet med att ytterligare förbättra världens redan bästa huvudskydd för cyklister fortskrider och hösten 2019 planeras lanseringen av nästa generation. Förbättra produktkostnaden, möjliggöra produktion av stora volymer samt ytterligare användarfördelar ligger i fokus.

 

 


HÖVDING GENOMFÖR FÖRETRÄDESEMISSION SAMT JUSTERAR FINANSIELL MÅLSÄTTNING


Hövding Sverige AB (publ) meddelar att Bolagets styrelse föreslår en nyemission om cirka 74 miljoner kronor med företrädesrätt för befintliga aktieägare.Emissionslikviden kommer huvudsakligen användas för att genomföra en större internationell marknadssatsning i samband med lansering av nästa generation av Hövding. Bolagets styrelse gör bedömningen att marknadssatsningen kommer leda till fortsatt stark tillväxt. Bolagets finansiella målsättning om att nå en omsättning överstigande 250 miljoner kronor år 2020 kvarstår. Hövdings bruttomarginal förväntas stiga gradvis från nuvarande nivåer men till följd av de marknadssatsningar som planeras kommande år justeras målsättningen om 20% rörelsemarginal år 2020. Ny målsättning är att uppnå positiv rörelsemarginal år 2020

 

 

 Antal sålda Hövdingar under kvartal 2 ökade med 102% jämfört med samma period föregående år. Omsättningen ökade med 113%.

 

Totalt såldes 17 074 st Hövdingar i kvartalet vilket är nytt rekord. Tyskland, Sverige och
Danmark är de drivande marknaderna och försäljningen sker på bred front genom både
fysiska butiker i olika segment samt online. Juni var särskilt framgångsrik med 7 605 st sålda Hövdingar och en bidragande anledning var lanseringen av "Baklängesolyckan", vår digitala marknadsföringskampanj som visar Hövdings funktion på ett inspirerande och tydligt sätt.


I Tyskland, som är en av våra kärnmarknader, har vi i kvartalet testat försäljning i kedjor som Sportcheck och Globetrotter. Responsenfrån marknaden har varit över förväntan och vi ökar i Tyskland med +242%. Samtidigt ser vi inga tecken på mättnad från de mer etablerade marknaderna Sverige och Danmark som nästan dubblar.

Genomsnittspriset fortsätter vara intakt och landar på 1 475 kr, upp 5%, något hjälpt av valutaeffekter. Eftersom all produktion sker i euro och en stor del av vår försäljning är i Sverige så påverkas inköp något negativt av den svaga utvecklingen för den svenska kronan. Bruttomarginalen för perioden blev 21%. (20%).

Jag har tidigare talat om lanseringen av nästa generation Hövding med arbetsnamnet "VEGA". Lanseringen är planerad för hösten 2019 och projektet löper enligt plan. Vi har byggt de första 100 prototyperna i fabrik och fortsätter industrialiseringsarbetet under hösten. Samtidigt pågår arbetet med att definiera hur VEGA skall ta del av IoT möjligheterna som uppkopplingen via Bluetooth möjliggör. Fokus ligger på hur Hövding kommer möjliggöra ännu säkrare, enklare och mer njutbar cykling.

 Med sex års erfarenhet vet vi hur vi producerar, marknadsför och säljer världens bästa huvudskydd för cyklister. Det tar vi med oss i lanseringen av den 3:e generationen Hövding. Lanseringen av Vega kommer att bli väsentligt större och mer internationell än tidigare lanseringar. Därför planerar vi genomförandet av en företrädesemission om 74 MSEK. Drygt 40 MSEK kommer att reserveras för marknad- och försäljningsinsatser med en stor del öronmärkt för större städer i Tyskland samt London, marknader som visar stor potential. Hövdings fem största aktieägare har ställt sig bakom emissionen genom teckningsåtagande, ett tydligt tecken på att de delar min starka framtidstro för företaget med en målsättning för en omsättning på minst 250 MSEK 2020 med positiv rörelsemarginal. Tillsammans med garantier är emissionen säkrad till 80%.

 110 000 Hövdingar finns nu ute i trafiken, en ökning med 17 000 bara under de sista tre månaderna. Drygt 2 600 olyckor är registrerade där Hövding har skyddat cyklister. "Airbag for Cyclists" konceptet fungerar, behövs och efterfrågas. Därför fortsätter vi på den inslagna vägen som ger goda resultat.  Vi får återkommande propåer om samarbetet inom nya användningsområden av vår unika och patenterade teknik vilket är något som vi återkommer till i framtiden. Just nu fokuserar vi på att rädda cyklisters liv.

För det gör vi bättre än någon annan i världen.

 

Fredrik Carling

VD, Hövding Sverige AB (publ)


Hövding Sverige AB (publ) är sedan 2015 noterat på Nasdaq First North.
Västra Hamnen Corporate Finance AB är Hövdings Certified Adviser.
För ytterligare information kontakta Fredrik Carling på tel. 040 23 68 68
Högupplösta bilder kan laddas när här: www.mynewsdesk.com/se/hovding