Heeros Oyj: HEEROS OYJ:N LISTAUTUMISANTI TOTEUTUI ONNISTUNEESTI JA YLI 700 SIJOITTAJAA MERKITSI YHTIÖN OSAKKEITA

08. Marraskuu 2016


Heeros Oyj
Yhtiötiedote 8.11.2016 kello 09.00

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI EPÄSUORASTI YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, AUSTRALIAAN, HONGKONGIIN, ETELÄ-AFRIKKAAN, SINGAPOREEN TAI JAPANIIN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA

HEEROS OYJ:N LISTAUTUMISANTI TOTEUTUI ONNISTUNEESTI JA YLI 700 SIJOITTAJAA MERKITSI YHTIÖN OSAKKEITA

Heeros Oyj:n ("Heeros" tai "Yhtiö") First North -listautumisanti ("Listautumisanti") on päättynyt Listautumisannin ehtojen mukaisesti 4.11.2016 kello 16.30.

Heeroksen hallitus on päättänyt 7.11.2016 Listautumisannissa tehtyjen osakemerkintöjen hyväksymisestä ja allokaatiosta.

Listautumisannissa tarjottiin merkittäväksi enintään 967 741 uutta osaketta ja Pekka Räisänen tarjosi ostettavaksi 209 677 Yhtiön osaketta. Listautumisanti alkoi 19.10.2016 kello 9.30.

Listautumisannissa annettiin merkintäsitoumuksia yhteensä 1 113 549 osakkeesta. Yleisösijoittajat antoivat merkintäsitoumuksia yhteensä 628 549 osakkeesta ja institutionaaliset sijoittajat yhteensä 485 000 osakkeesta. Hallitus hyväksyi annin ehtojen mukaisesti tehdyt merkintäsitoumukset kokonaan.

Annettavien uusien osakkeiden osalta anti merkittiin täysimääräisesti. Lisäksi Pekka Räisänen myi Listautumisannin yhteydessä 145 808 Yhtiön osaketta.

Listautumisannissa osakkeita merkitsi yli 700 sijoittajaa. Osakekohtainen merkintähinta Listautumisannissa oli 3,10 euroa.

Yhtiö saa 967 741 uuden osakkeen liikkeeseenlaskusta noin kolmen miljoonan euron varat ennen Listautumisannissa Yhtiön maksettavaksi tulevia maksuja, palkkioita ja kuluja. Onnistuneen Listautumisannin myötä Heeros saa uutta pääomaa Yhtiön kasvustrategian toteuttamiseen sekä vahvistaa taserakennettaan.

Listautumisannissa merkityiksi hyväksytyt ja maksetut osakkeet kirjataan sijoittajien arvo­osuustileille arviolta 10.11.2016. Kaupankäynnin Heeroksen osakkeilla First North -markkinapaikalla arvioidaan alkavan 10.11.2016. Osakkeiden kaupankäyntitunnus on HEEROS. 

Heeros Oyj:n toimitusjohtaja Matti Lattu kommentoi:
"Olen tyytyväinen listautumisantimme tulokseen ja kiinnostukseen Heerosta kohtaan. Sekä yleisösijoittajat että instituutiot ovat ymmärtäneet Heeroksen kasvumahdollisuudet digitalisaation ajamassa taloushallinnon merkittävässä markkinamurroksessa. Haluan kiittää kaikkia listautumisantiimme osallistuneita luottamuksesta. Tervetuloa mukaan digitalisoimaan taloushallintoa kanssamme."

Heeros Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Kimmo Rasila kommentoi:
"Saavutimme erinomaisesti Heeroksen listautumisannille asettamamme tavoitteet. Onnistunut listautuminen mahdollistaa kasvustrategiamme nopeamman toteuttamisen; merkittävien kasvumahdollisuuksien hyödyntämisen kotimaassa, panostukset tuotekehitykseen sekä ulkomaantoimintojen laajentamisen."

Listautumisanti lyhyesti:

  • Heeroksen hallitus päätti 7.11.2016 Listautumisannissa tehtyjen osakemerkintöjen hyväksymisestä ja allokaatiosta.
  • Yleisösijoittajille allokoidaan Listautumisannissa 628 549 Yhtiön osaketta ja Institutionaalisille Sijoittajille 485 000 Yhtiön osaketta.
  • Listautumisannin kokonaisarvo on noin 3 452 000 euroa ennen Listautumisannin maksuja, palkkioita ja kuluja.
  • Listautumisannin jälkeen Yhtiön osakkeiden määrä kasvaa 967 741 osakkeella 4 349 963 osakkeeseen.
  • Listautumisannin jälkeen Heeroksen viisi suurinta osakkeenomistajaa ovat Pekka Räisänen, Matti Lattu, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo, Danske Invest Suomen Pienyhtiöt -rahasto ja Heidi Lepäntalo.
  • Yhtiön pääomistajat ovat tietyin ehdoin sitoutuneet siihen, etteivät he ilman Yhtiön ja Yhtiön hyväksytyn neuvonantajan antamaa etukäteistä kirjallista suostumusta saa luovuttaa vapaasti omistamiaan Yhtiön osakkeita kaupankäynnin alkamista seuraavan 3-12 kuukauden aikana.
  • Listautumisannissa annettavat osakkeet rekisteröidään Patentti­ ja Rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin arviolta 9.11.2016.
  • Listautumisannissa annettavat osakkeet kirjataan sijoittajien arvo­osuustileille arviolta 10.11.2016 ja Kaupankäynnin Yhtiön osakkeilla First North Finland -markkinapaikalla odotetaan alkavan arviolta 10.11.2016 kaupankäyntitunnuksella HEEROS. 
  • Kaikille sijoittajille lähetetään vahvistusilmoitukset merkintäsitoumusten hyväksymisestä tai hylkäämisestä ja osakkeiden allokaatiosta arviolta 8.11.2016. 
  • Yhtiö ei ole tehnyt sopimusta markkinatakauksesta Listautumisantiin liittyen.

Yhtiön First North Nordic -sääntöjen mukaisena Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Ernst & Young Oy.

Heeros Oyj

Hallitus

Lisätietoja

Heeros Oyj, toimitusjohtaja Matti Lattu, puhelin 040 762 5525
Sähköposti: matti.lattu@heeros.com

Hyväksytty neuvonantaja: Ernst & Young Oy, puhelin 0207 280 190
Sähköposti: antti.uusitalo@fi.ey.com

Heeros lyhyesti

Heeros on suomalainen sähköisiin taloushallinnon ratkaisuihin erikoistunut ohjelmistoyritys. Olemme kehittäneet Heeros-tuoteperheen, joka kattaa kaikki sähköisen taloushallinnon prosessit paperilaskun skannauksesta, osto- ja myyntilaskujen käsittelyyn, sähköiseen arkistointiin ja kirjanpitoon. Modulaarinen ohjelmistoratkaisu toteutetaan aina SaaS (Software-as-a-Service) -palvelumallilla, mikä mahdollistaa käyttöönoton asiakkaan tarpeiden mukaisesti, haluttu kokonaisuus kerrallaan.

Heeroksen asiakkaita ovat pääasiassa tilitoimistot sekä pienten ja keskisuurten yritysten talousosastot. Heeroksen pääkonttori sijaitsee Helsingissä ja muut Suomen toimistot Jyväskylässä ja Turussa. Vahvasti kansainvälistymiseen panostavalla Heeroksella on lisäksi ulkomaiset toimipisteet Rotterdamissa ja Tukholmassa.

Heeros-konsernin liikevaihto 31.12.2015 päättyneellä tilikaudella oli 5,4 miljoonaa euroa ja käyttökate 0,7 miljoonaa euroa. Vuoden 2015 liikevaihdosta oli 85 % jatkuvaa eli kuukausimaksuista ja transaktiomaksuista muodostuvaa tasaista tulovirtaa.

HUOMAUTUS

Tämän tiedotteen sisältämän tiedon levittäminen tiettyihin maihin, kuten Australiaan, Etelä-Afrikkaan, Hongkongiin, Japaniin, Kanadaan, Singaporeen ja Yhdysvaltoihin on lakisääteisesti rajoitettu eikä tiedotteen sisältämää tietoa saa levittää näihin maihin. Listautumisannissa tarjottavia osakkeita ei tarjota tai myydä näissä maissa asuville henkilöille eikä muille sijoittajille, joille tarjouksen tekeminen on paikallisen lainsäädännön tai määräysten vastainen. Tarjottavia osakkeita ei tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin eikä listautumisannissa tarjottavia osakkeita ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain tai minkään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperilakien mukaisesti, eikä niitä saa siten tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin ilman Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädettyä poikkeusta ja soveltuvia Yhdysvaltain osavaltioiden arvopaperilakeja noudattaen.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ja Ernst & Young Oy eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä tiedote viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan tai levittämään First North Nordic -sääntöjen mukaiseen yhtiöesitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Yhtiöesite on saatavilla 19.10.2016 alkaen Invesdor Oy:n verkkopalvelussa invesdor.com/heeros2016 tai Invesdor Oy:n toimistolla osoitteessa Salomonkatu 17 A, 00100 Helsinki, 3. krs. Yhtiöesite on saatavilla myös sähköisesti Yhtiön verkkosivustolla osoitteessa www.heeros.com/listautumisanti2016. Listautumisannista ei julkaista Esitedirektiivin mukaista Finanssivalvonnan hyväksymää esitettä. Missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin "Relevantti jäsenvaltio"), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu "tarjota arvopapereita yleisölle" tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Ilmaisu "Esitedirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu "2010 Muutosdirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU. Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalveluja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit henkilöt"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.