Heeros Oyj: Tilinpäätöstiedote 1.1. -31.12.2018 (tilintarkastettu)

13. Helmikuu 2019

HEEROS OYJ: TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. - 31.12.2018 (Tilintarkastettu)

Heeros Oyj

Yhtiötiedote 13.2.2019 kello 8.00 EET

Tämä tiedote on tiivistelmä Heeros Oyj:n tammi-joulukuun 2018 tilinpäätöstiedotteesta, joka on luettavissa kokonaisuudessaan tämän pörssitiedotteen liitteenä olevasta pdf-tiedostosta ja yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.heeros.com/sijoittajille

Liite: Heeroksen tilinpäätöstiedote 2018

Kasvu jatkui, kannattavuus parani

Tammi-joulukuun 2018 pääkohdat:

 • Liikevaihto 8 000 tuhatta euroa (2017: 7 260 tuhatta euroa), muutos +10,2 %
 • Uusiutuva liikevaihto 7 384 tuhatta euroa (6 816), muutos +8 %, osuus liikevaihdosta 92 % (94 %)1
 • Käyttökate (EBITDA) 714 tuhatta euroa (195), muutos 267%, osuus liikevaihdosta 9 % (3 %)
 • Tilikauden tulos -507 tuhatta euroa (-868), muutos 42 %, osuus liikevaihdosta -6 % (-12 %)
 • Kansainvälisen liiketoiminnan kuluin oikaistu tilikauden tulos 128 tuhatta euroa (-143), muutos 190 %, osuus liikevaihdosta 2 % (-21 %)
 • Hallitus esittää 16.4.2019 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, ettei osinkoa jaeta ja tilikauden tulos siirretään voitto-/tappiotilille

Heinä-joulukuun 2018 pääkohdat:

 • Liikevaihto 4 134 tuhatta euroa (H2/2017: 3 817 tuhatta euroa), muutos +8 %
 • Uusiutuva liikevaihto 3 792 tuhatta euroa (3 592), muutos +6 %, osuus liikevaihdosta 92 % (94 %)1
 • Käyttökate (EBITDA) 445 tuhatta euroa (259), muutos 72 %, osuus liikevaihdosta 11 % (7 %)
 • Valmistautuminen Kansallisen Tulorekisterin käyttöönottoon
 • Puitesopimus Cavotec Groupin kanssa kattaen 20 maata

             
Avainluvut

             
Tuhatta euroa H2/2018 H2/2017 Muutos % Vuosi 2018 Vuosi 2017 Muutos %
Liikevaihto   4 134  3 817 8 % 8 000 7 260 10 %
Uusiutuva liikevaihto1   3 792  3 592 6 % 7 384 6 816 8 %
Uusiutuva liikevaihto, % liikevaihdosta 92 % 94 %   92 % 94 %  
Käyttökate   445  259 72 % 714 195 267 %
Käyttökate, % liikevaihdosta 11 % 7 %   9 % 3 %  
Liikevoitto -66 -224 70 % -311 -767 59 %
Liikevoitto, % liikevaihdosta -2 % -6 %   -4 % -11 %  
Liikevoitto ennen kansainvälisiä toimintoja2   266  158 68 % 324 -42 872 %
Liikevoitto ennen kansainvälisiä toimintoja2, % liikevaihdosta 6 % 4 %   4 % -1 %  
Verot   -  2 -100 %   -  2 -100 %
Tilikauden tulos -202 -239 16 % -507 -868 42 %
Tulos, % liikevaihdosta -5 % -6 %   -6 % -12 %  

Tuhatta euroa H2/2018 H2/2017 Muutos % Vuosi 2018 Vuosi 2017 Muutos %
Osakekohtainen tulos, euroa -0,05 -0,06 16 % -0,12 -0,20 42 %
Oikaistu tulos ilman kansainvälisiä toimintoja2   130  143 -9 % 128 -143 190 %
Oikaistu osakekohtainen tulos ilman kansainvälisiä toimintoja2, euroa 0,03 0,03 -9 % 0,03 -0,03 190 %
Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa 4 349 963 4 349 963 0 % 4 349 963 4 349 963 0 %
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin 4 349 963 4 349 963 0 % 4 349 963 4 349 963 0 %
             
1 Uusiutuvan liikevaihdon laskentamallia on tarkennettu H2/2017 lähtien.      
  Vuosi 2017 on laskettu uudelleen vastaamaan uutta laskentatapaa        
2 Hollannin ja Ruotsin yhtiöiden tulosvaikutus          

  31.12.2018 31.12.2017 Muutos %
Omavaraisuusaste, % 32 % 44 % -27 %
Korollinen nettovelka 1 375 431 219 %
Oma pääoma 1 990 2 497 -20 %
Nettovelkaantumisaste, % 69 % 17 % 301 %
Henkilöstön lukumäärä kauden lopussa 88 77 14 %

Toimitusjohtaja Matti Lattu:

Vuosi 2018 oli Heerokselle toinen vuosi listattuna yhtiönä. Operatiivisen toimintamme painopiste oli kasvustrategian toteuttamisessa; kotimaan kasvun nopeuttamisessa, panostuksissa tuotekehitykseen ja ulkomaantoimintojen käynnistämisessä.

Kotimaassa Heeros-asiakkuuksien kasvu jatkui. Käyttäjäorganisaatioidemme määrä ylitti katsauskaudella 14 000 Heerosta käyttävän yrityksen ja yhteisön virstanpylvään ja välitimme kuukausitasolla yli 500 000 transaktiota.

Heeros kasvoi vuoden 2018 ensimmäinen vuosipuoliskolla 12,3 prosenttia koko vuoden kasvun jäädessä 10,2 prosenttiin. Asiakasmäärien kasvu jatkui syksyn aikana hyvänä myynnin painottuessa palkanlaskentamoduliin, jonka käyttöönotot ajoittuivat tulorekisterin myötä pääosin tammikuulle 2019. Voitimme loppuvuonna myös useita uusia suoria asiakkuuksia.

Heeroksen kannattavuus parani vuoden 2018 aikana käyttökatteen noustessa 714 tuhanteen euroon. Heeroksen kotimaan liiketoiminta oli voitollista vuonna 2018 ja jatkamme kannattavuuden parantamista koko konsernissa vuoden 2019 aikana. Tätä kehitystä tukee Heeroksen SaaS -liiketoimintamalli.

Tilitoimistot ovat Heeroksen tärkein asiakasryhmä ja kotimaan liikevaihdosta 2/3 tulee tilitoimistoista. Alan keskittyminen on jatkunut edelleen voimakkaana, mikä on Heerokselle sekä riski että mahdollisuus. Brändiuudistuksen ja parantuneen kilpailukyvyn myötä Heeros on entistä mielenkiintoisempi kumppani tilitoimistoille. Tilitoimistot arvostavat erityisesti Heeroksen itsenäisyyttä ja keskittymistä pelkkään ohjelmistotuotantoon. Heeroksen hinnoittelumalli antaa tilitoimistoille mahdollisuuden parantaa liiketoimintansa taloudellista tulosta. Yhdeksi tuotekehityksen painopistealueeksi olemme nostaneet integraatiot, joiden avulla tilitoimistot voivat palvella omia asiakkaitaan paremmin. Hyvä esimerkki on Heeros Vendan REST -rajapinta, jonka kautta tilitoimistojen loppuasiakkaiden järjestelmistä voidaan tuoda myyntilaskuja suoraan Heerokseen.

Heeroksen Pro Partner -kumppanuusohjelman kehittämistä jatkettiin ja Pro Partner -tilitoimistoissa Heeroksen kasvu oli selvästi nopeampaa kuin muissa asiakkuuksissa. Toukokuussa julkaistu yhteistyösopimus tilitoimistojen CRM-ohjelmistoihin keskittyneen Innox Oy:n kanssa täydentää tarjontaamme tilitoimistoille.

Kansainvälisessä liiketoiminnassa Heeroksen painopiste on Hollannissa, missä emme saavuttaneet suunniteltua liikevaihdon kasvua. Suorissa asiakkaissa olemme lukumääräisesti kuitenkin päässeet lähes tavoitteidemme mukaisiin määriin. Tällä hetkellä Heeros Nederland BV:llä on noin 40 asiakasopimusta ja noin 200 yritystä käyttää Heeroksen ohjelmistoja. Verkkolaskutuksen lopullista läpimurtoa Hollannissa ei ole vielä tapahtunut. Muun muassa Hollannin valtio on siirtänyt pakollisen verkkolaskutuksen voimaantuloa useaan otteeseen. Heeroksen ohjelmisto tukee vahvasti verkkolaskutusta. Toistaiseksi tätä kilpailuetua ei olla päästy hyödyntämään täysimääräisesti Hollannissa.

Kehitämme jatkossa ohjelmiston ominaisuuksia myös sellaisissa liiketoimintaympäristöissä, missä verkkolaskuja ei ole käytettävissä. Sinänsä taloushallinnon digitalisaatio etenee Keski-Euroopassa vauhdikkaasti ja Heeroksen kaltaisille SaaS-pohjaisille ratkaisuille on kysyntää. Heeroksella on tällä hetkellä asiakkaita 12 maassa. Yhtenä esimerkkinä kansainvälistymisstrategian etenemisestä on asiakkaamme Cavotec, jonka kanssa solmimme loppuvuodesta puitesopimuksen. Sopimuksen myötä Heeroksen käyttö laajenee Cavotec Groupissa noin 20 maahan. Ratkaisussa Heeroksen ohjelmisto on integroitu Microsoft Dynamics Nav -ERP -ratkaisuun ja Heeroksella käsitellään osto- ja myyntilaskut. Sopimukseen kuuluvat myös sähköinen arkistointi sekä ostolaskujen validointipalvelu.

Heerokselle myönnettiin 1,2 miljoonan kansainvälistymis- ja kasvurahoitus elokuussa 2018. Rahoituksen turvin pystyimme syksyn aikana lisäämään myyntiresursseja kotimaassa ja vuoden 2019 alusta saimme lisää myyntivoimaa myös Hollantiin.

Toisen vuosipuoliskon suurin tekninen ponnistus kohdistui valmistautumiseen vuoden 2019 alussa voimaan tulevaan Kansallisen Tulorekisteriin (Katre). Katre muuttaa koko palkanlaskennan raportoinnin ja käytännössä kaikkiin palkanlaskentaohjelmistoihin on jouduttu tekemään isoja muutoksia. Heeros profiloitui tulorekisterin osaajana ja saimme uusia ePalkat -asiakkaita.

Vuoden 2018 tärkeimpiä tuotekehityshankkeita olivat Dashboard-toiminnallisuuden rakentaminen tilitoimistoille, Heeros Venda -myyntilaskutusohjelman jatkokehitys, Heeros Pankin jatkokehitys, integraation rakentaminen kansalliseen tulorekisteriin Heeros Connecta -integraatioalustaa hyödyntäen sekä uusien liittymien rakentaminen Suomessa, Ruotsissa ja Hollannissa.

Heeroksen monipankkiohjelmalle, Heeros Pankille vuosi 2018 oli ensimmäinen tuotantovuosi ja ensimmäiset SaaS-maksut saatiin alkuvuodesta 2018. Heeroksen näkemyksen mukaan maksamisen digitalisaatio jatkuu ja Fintech-ilmiön uskotaan tuovan uusia mahdollisuuksia myös yritysasiakkaiden maksuliikenteeseen.


Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2019

Keskipitkän aikavälin tavoitteena on noin 20 %:n vuotuinen liikevaihdon kasvu ja noin 20 % käyttökatetaso. Konsernin tilikauden 2019 liikevaihto ylittää 9 miljoonaa euroa ja kannattavuus paranee.

Taloudellinen tiedottaminen vuonna 2019

Vuoden 2019 varsinainen yhtiökokous                              16.4.2019

Puolivuotiskatsaus ajalta 1.1-30.6.2019 julkistetaan          20.8.2019

Heeros Oyj

Hallitus

Lisätietoja:
Heeros Oyj, toimitusjohtaja Matti Lattu, puhelin 040 762 5525
Sähköposti: matti.lattu@heeros.com

Hyväksytty neuvonantaja: Ernst & Young Oy, puhelin 0207 280 190
Sähköposti: antti.uusitalo@fi.ey.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.heeros.com/sijoittajille

Heeros on taloushallinnon pilvipalveluratkaisuiden uranuurtaja ja tunnustettu asiantuntijayritys. Heeros perustettiin vuonna 2000 ja yhtiö on kasvanut nopeasti koko olemassaolonsa ajan. Yhtiön osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Finland -markkinapaikalla kaupankäyntitunnuksella HEEROS.