Matra Petroleum AB: Fjärde kvartalet och bokslutskommuniké 2017

21.Februari 2018 at 08:30:00 CET

MATRA_2018_02_21_Q4-17_ SWE

Fjärde kvartalet 2017 (fjärde kvartalet 2016)

Räkenskapsåret 2017 (räkenskapsåret 2016)

  Fjärde
kvartalet
2017
Fjärde
kvartalet
2016
Tolv månader 2017 Tolv månader 2016
 
Operativa resultat        
Oljeproduktion, brutto, fat 30 363 30 109 127 080 101 977
Produktion av gas och flytande gas, brutto, tusen kubikfot (mcf) 173 536 153 370 707 543 626 710
Genomsnittlig dagsproduktion, brutto, boepd 644 605 671 564
         
Oljeproduktion, netto, fat 24 325 24 466 103 714 82 614
Produktion av gas och flytande gas, netto, tusen kubikfot (mcf) 125 896 109 044 523 251 452 135
Genomsnittlig dagsproduktion, netto, boepd 492 463 523 432
         
Genomsnittligt försäljningspris olja, USD/fat 51,86 46,40 47,53 41,10
Genomsnittligt försäljningspris gas USD/mcf 8,14 5,38 6,78 4,46
         
Finansiella resultat        
Intäkter, TUSD 2 295 1 974 9 234 5 682
EBITDA 433 232 1 400 -745
Rörelseresultat, TUSD -392 -82 -560 -3 730
Periodens resultat, TUSD -2 110 -1 238 -7 126 -9 038
Resultat per aktie, USD -0,05 -0,04 -0,18 -0,27

Bäste aktieägare,

Vi kan nu sammanfatta Matra Petroleums första räkenskapsår efter noteringen på Nasdaq First North i Stockholm i våras.

Matra gjorde viktiga framsteg och redovisar väsentlig tillväxt och finansiella förbättringar för 2017: 

Utvecklingen under 2017 styrdes av lyckade borrningar, produktionsoptimering och löpande kostnads- och effektivitetsförbättringar. Intäkter, EBITDA och kassaflöde gynnades också av högre olje- och gaspriser. Investeringarna ökade genom fler borrningar som främst finansierades genom nyemissioner i början på året och rörelsekapital, vilket medförde att likvida medel minskade.

10 nya produktionsbrunnar och en brunn för avlägsnande av saltvatten borrades och färdigställdes framgångsrikt. Brunnarna producerar över förväntan som ett resultat av att metoderna för borrning och färdigställande fortsätter förbättras. Resultatet från de nya brunnarna har beaktats i Matras uppdaterade utbyggnadsplan och reservrapport som reflekterar högre förväntningar på den finansiella avkastningen från nya brunnar som borras framöver. Matra har kartlagt över 400 borrplatser för nya brunnar för att öka produktionen mot Matras långsiktiga produktionsmål om 6 000 fat oljeekvivalent per dag.

Olje- och gasproduktionen under det fjärde kvartalet 2017 var högre än motsvarande kvartal föregående år, men den var lägre än under det tredje kvartalet 2017. Den lägre produktionen var ett resultat av de ovanligt låga temperaturerna i norra Texas under december, vilket påverkade rörledningar och kompressorer. Högre erhållna olje- och gaspriser bidrog till att intäkterna var i nivå med tredje kvartalet 2017 och 16% högre jämfört med det fjärde kvartalet 2016.

EBITDA under kvartalet stärktes ytterligare jämfört med tredje kvartalet 2017 och fjärde kvartalet 2016. Resultatet för det fjärde kvartalet påverkades negativt av en orealiserad förlust på prissäkringar om TUSD 453. Omvärderingen baserades på högre olje- och gaspriser vid årsskiftet, som ännu ej reflekterats i försäljningsintäkterna. Prissäkringarna avser framtida produktion för vilken realiserade erhållna priser redovisas under 2018.

Högre olje- och gaspriser stödjer intäkter, kassaflöde och resultat under 2018. Matras tillgångsbas erbjuder väsentliga utbyggnadsmöjligheter och vi är fortsatt fokuserade på att optimera borrningar och produktion. Vårt mål är att verkställa ett omfattande program för att underhålla gamla brunnar och inleda årets borrprogram under det andra kvartalet i år för att möjliggöra ytterligare tillväxt och fortsatta finansiella förstärkningar.

21 februari 2018

Maxim Barskiy
Verkställande direktör

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Maxim Barskiy, VD Matra Petroleum AB
Tel: +46 (0)8 611 4995

Investor Relations
E-post: ir@matrapetroleum.com
Webb: www.matrapetroleum.com

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser.
Telefon: +46 (0) 85 03 01 550
E-post: info@mangold.se

Matra Petroleum AB (publ) | Eriksbergsgatan 10 | Box 7292 | 115 22 Stockholm
Telefon: +46 (0)8-611 4995 | webb: www.matrapetroleum.com | Email: ir@matrapetroleum.com

Denna information är sådan information som Matra Petroleum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 februari 2018 kl. 08:30 CET.

Matra Petroleum AB är ett oberoende olje- och gasbolag med inriktning på prospektering och produktion i USA. Bolaget äger genom det helägda dotterbolaget Matra Petroleum Inc. 130 olje-och gasrättigheter som täcker en yta om 15 435 hektar (38 140 acres) i Panhandle-regionen i Texas. Matras reserver uppgår till 21,0 miljoner fat oljeekvivalent. Matra Petroleums aktier handlas på NASDAQ First North i Sverige under tickerkod MATRA. Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser (www.mangold.se).