Matra Petroleum AB: Matra lanserar borrprogram för att öka olje- och gasproduktionen och slutför lånefinansiering om MUSD 10

03.April 2018 at 10:45:00 CET

MATRA_2018_04_03_sve

Matra Petroleum planerar att dubblera investeringarna under 2018 till MUSD 11 (2017: MUSD 5,2) för att accelerera takten i borr- och utbyggnadsprogrammet på bolagets olje- och gasrättigheter i Texas Panhandle. Med början i maj planerar Matra att borra 24 nya brunnar under 2018 för att öka olje- och gasproduktionen. Därtill kommer ett omfattande arbetsprogram att inledas för att förbättra olje- och gasproduktionen från befintliga brunnar genom renoveringar (workovers) och återöppnande av tidigare stängda brunnar.

Matra har slutfört den finansieringsöverenskommelse med företag som kontrolleras av Melody Capital Partners, LP ("Melody") som offentliggjordes den 14 mars 2018, enligt vilken Melody kommer att tillhandahålla ytterligare kapital för att fullt ut finansiera Matras borr- och utbyggnadsprogram 2018. Villkoren på befintligt lån har utökats för att möjliggöra för Matra att låna ytterligare upp till MUSD 10.

Därtill har Matra och Melody preciserat villkoren för förvärvet av olje- och gasrättigheter för MUSD 6,2. Som betalning för förvärvet kommer Matra att överta befintliga lån om MUSD 4 och genomföra en riktad aktieemission till Melody om MUSD 2,2. Matra avser att emittera 4 593 435 aktier i Matra till Melody med ett värde om MUSD 2,2, motsvarande 10,38 procent av utestående aktier efter transaktionens genomförande. Förvärvet är fortsatt avhängigt bindande avtal och transaktionerna beräknas kunna slutföras under april 2018.

"Matras tillgångsbas erbjuder betydande utbyggnadsmöjligheter och vi arbetar vidare med att optimera borrningar och produktion mot vårt långsiktiga produktionsmål om 6 000 fat oljeekvivalent per dag. Vårt huvudsakliga mål är att sätta outbyggda reserver i produktion för att ytterligare öka produktionen under 2018. Vi räknar också med att det nyligen offentliggjorda förvärvet i vårt närområde kommer tillföra produktion. Ökande produktion och högre olje- och gaspriser bidrar till Matras intäkter, kassaflöde och resultat," säger Maxim Barskiy, VD, Matra Petroleum AB.

"Melody ser med tillförsikt fram emot att fortsätta partnerskapet med Matra och att stödja och möjliggöra ledningens planer och visioner. Maxim Barskiy och hans team har ett starkt, bevisat "track record" och förmåga att driva värdeskapande för vår strategiska investering," säger Blake Yaralian, principal på Melody.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Maxim Barskiy, VD Matra Petroleum AB
Tel: +46 (0)8 611 4995

Denna information är sådan information som Matra Petroleum AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 april 2018 kl. 10:45 CET.

Om Matra Petroleum
Matra Petroleum AB är ett oberoende olje- och gasbolag med inriktning på prospektering och produktion i USA. Bolaget äger genom det helägda dotterbolaget Matra Petroleum Inc. 130 olje-och gasrättigheter som täcker en yta om 15 435 hektar (38 140 acres) i Panhandle-regionen i Texas. Matras reserver uppgår till 21,0 miljoner fat oljeekvivalent. Matra Petroleums aktier handlas på NASDAQ First North i Sverige under tickerkod MATRA. Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser (www.mangold.se,
Tel: +46 (0)8 50 30 1550). För mer information, se www.matrapetroleum.com.

Om Melody Capital Partners
Melody Capital Partners is a private investment firm with a unique strategy of creating financing solutions in partnership with borrowers. Melody has over $1.5 billion in capital and focuses on senior secured loan origination and direct lending in North America. For more information on Melody Capital Partners, please visit www.melody.com.