Matra Petroleum AB: Matra Petroleum slutför förvärv och emitterar 4 593 435 aktier som delfinansiering

05.Juni 2018 at 07:32:26 CET

MATRA_2018_06_05_sve

Matra Petroleum AB och det helägda dotterbolaget Matra Terra LLC ("Matra" eller "Bolaget") och företag som kontrolleras av Melody Capital Partners, LP ("Melody") har slutfört förvärvet som offentliggjordes den 14 mars 2018, enligt vilket Matra förvärvar 40 olje- och gasrättigheter med bevisade reserver om cirka 4,0 miljoner fat oljeekvivalent[1] i Panhandleregionen i Texas ("Tillgångarna"), med tillträde per den 1 april 2018. Köpeskillingen uppgår totalt till MUSD 6,2 och erläggs genom övertagande av lån om MUSD 4 och genom att Matra emitterar ett skuldebrev om MUSD 2,2. Skuldebrevet skall kvittas mot nyemitterade aktier i Matra genom en riktad emission om 4 593 435 aktier till Melody ("Aktieemissionen"), vilket offentliggjordes 3 april 2018. Aktieemissionen värderades till MUSD 2,2 och motsvarar 10,38 procent av utestående aktier i Matra efter transaktionens genomförande.

Matra har ingått en låneöverenskommelse med Melody för det lån om MUSD 4 som Matra övertar som del i finansieringen. Lånet förfaller den 31 december 2019 och löper med en årlig ränta om 7 procent.

Aktieemissionen sker i enlighet med bemyndigande från årsstämman som hölls den 23 maj 2018 och innebär en utspädning om 10,38 procent av aktier och röster för befintliga aktieägare i Matra. Genom aktieemissionen kommer antalet aktier och röster öka med 4 593 435, från 39 675 217 till 44 268 652. Aktiekapitalet kommer att öka med cirka SEK 4 593 435,08, från SEK 39 675 217,68 till cirka SEK 44 268 652,76. Teckningskursen i en riktade aktieemissionen uppgår till SEK 4,19 per aktie. Teckningskursen baseras på avtal i samband med förvärvet och motsvarar den volymviktade genomsnittskursen på Nasdaq First North under de 20 handelsdagarna före publiceringarna den 14 mars 2018 och 3 april 2018 med en rabatt om cirka 2,3 procent respektive cirka 4,6%.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att finansiera förvärvet av Tillgångarna från Melody genom en kvittning mot skuldebrevet som emitterats som delfinansiering för förvärvet av Tillgångarna. Därtill förväntas förvärvet av Tillgångarna stödja fortsatt expansion och utveckling av Bolagets verksamhet.

De förvärvade producerande tillgångarna är belägna i Panhandle-regionen i Texas. Matra Petroleum USA, Inc. har drivit verksamheten på Tillgångarna enligt ett operatörsavtal med Melody. Olje- och gasproduktionen uppgick till omkring 115 fat oljeekvivalent per dag i mars 2018.

Förvärvskostnader
Matras sammanlagda kostnader för transaktionen uppskattas till omkring TUSD 150 som redovisas under andra kvartalet 2018.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Maxim Barskiy, VD Matra Petroleum AB
Tel: +46 (0)8 611 4995

Denna information är sådan information som Matra Petroleum AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 juni 2018 kl. 07:30 CET.

Om Matra Petroleum
Matra Petroleum AB är ett oberoende olje- och gasbolag med inriktning på prospektering och produktion i USA. Bolaget äger genom det helägda dotterbolaget Matra Petroleum Inc. 170 olje-och gasrättigheter som täcker en yta om 18 470 hektar (45 640 acres) i Panhandle-regionen i Texas. Matras reserver uppgår till cirka 25 miljoner fat oljeekvivalent. Matra Petroleums aktier handlas på NASDAQ First North i Sverige under tickerkod MATRA. Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser (www.mangold.se,
Tel: +46 (0)8 50 30 1550). För mer information, se www.matrapetroleum.com.

Om Melody Capital Partners
Melody Capital Partners is a private investment firm with a unique strategy of creating financing solutions in partnership with borrowers. Melody has over $1.5 billion in capital and focuses on senior secured loan origination and direct lending in North America. For more information on Melody Capital Partners, please visit www.melody.com.


[1] Ledningens uppskattning