Matra Petroleum AB: Andra kvartalet och halvårsrapport 2018

24.Augusti 2018 at 08:30:00 CET

MATRA_180630_Q218_SVE

Andra kvartalet 2018 (andra kvartalet 2017)

Första halvåret 2018 (Första halvåret 2017)

Highlights

  Andra kvartalet 2018 Andra kvartalet 2017 Första halvåret 2018 Första halvåret 2017 Helåret
2017
 
Operativa resultat          
Oljeproduktion, brutto, fat 32 020 33 075 60 641 62 972 127 080
Produktion av gas och flytande gas, brutto, tusen kubikfot (mcf) 177 061 169 409 322 591 343 143 707 543
Genomsnittlig dagsproduktion, brutto, boepd 676 674 632 664 671
           
Oljeproduktion, netto, fat 26 405 26 885 49 780 51 419 103 714
Produktion av gas och flytande gas, netto, tusen kubikfot (mcf) 133 764 125 625 243 954 255 772 523 251
Genomsnittlig dagsproduktion, netto, boepd 535 526 500 520 523
           
Genomsnittligt försäljningspris olja, USD/fat 64,52 45,39 62,28 47,00 47,53
Genomsnittligt försäljningspris gas USD/mcf 6,45 5,57 6,76 6,05 6,78
           
Finansiella resultat          
Intäkter, TUSD 2 606 2 176 4 964 4 576 9 234
EBITDA -88 117 -125 531 1 400
Rörelseresultat, TUSD -744 -208 -1 087 -91 -560
Periodens resultat, TUSD -2 775 -1 917 -4 873 -3 220 -7 126
Resultat per aktie (före och efter utspädning), USD -0,07 -0,05 -0,12 -0,08 -0,18

Bäste aktieägare,

Det andra kvartalets viktigaste händelser var starten på vårt borr- och utvecklingsprogram samt slutförandet av CoreTerra-förvärvet. Hittills är resultaten från dessa aktiviteter lovande:

När jag utvärderar utvecklingen hittills blir slutsatsen att vi är på god väg att nå årets mål att dubbla dagsproduktionen av olja och gas till årsskiftet. Borrprogrammets strategiska målsättning är att sätta bevisade outbyggda reserver i produktion samt att genom att borra i delar av fältet som tidigare inte borrats, undersöka fältets utbredning och därmed potentialen för ytterligare reserver. Därtill pågår ett omfattande arbetsprogram som syftar till att förbättra produktionen från befintliga brunnar genom renoveringar (workovers) och återöppnande av tidigare stängda brunnar.

Genom förvärvet av CoreTerra har Matras tillgångsbas expanderat med ytterligare 40 olje- och gasrättigheter och uppskattade bevisade reserver om cirka 4,0 miljoner fat oljeekvivalent i Panhandle-regionen i Texas. Dessa tillgångar bidrar för närvarande med omkring 120 fat oljeekvivalent per dag till produktionen. De operativa resultaten från förvärvet inkluderades endast delvis i det finansiella resultatet för andra kvartalet då vi konsoliderar tillgångarna sedan början av juni, då förvärvet slutfördes. Från och med tredje kvartalet 2018 kommer produktionen från de förvärvade tillgångarna att konsolideras under hela kvartalet.

Under det andra kvartalet fortsatte den operativa verksamheten att förbättras, vilket återspeglas i en intäktsökning om 20 procent jämfört med föregående år. De finansiella resultaten påverkades dock av prissäkringar på olja som inte har gjort det möjligt för Matra att fullt ut realisera den senaste tidens oljeprisuppgång. Prissäkringspositionerna löper till årsslutet 2018. I takt med att produktionen ökar, med nya brunnar i produktion och full effekt från förvärvet, minskar effekterna av prissäkringar gradvis under andra halvåret. Därmed ges möjlighet till en väsentligt förbättrad finansiell utveckling framöver.

24 augusti 2018

Maxim Barskiy
Verkställande direktör

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Maxim Barskiy, VD Matra Petroleum AB
Tel: +46 (0)8 611 4995

Investor Relations
E-post: ir@matrapetroleum.com
Webb: www.matrapetroleum.com

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser.
Telefon: +46 (0) 85 03 01 550
E-post: info@mangold.se

Matra Petroleum AB (publ) | Eriksbergsgatan 10 | Box 7292 | 103 90 Stockholm
Telefon: +46 (0)8-611 4995 | webb: www.matrapetroleum.com | Email: ir@matrapetroleum.com

Denna information är sådan information som Matra Petroleum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 augusti 2018 kl. 08:30 CET.

Matra Petroleum AB är ett oberoende olje- och gasbolag med inriktning på prospektering och produktion i USA. Bolaget äger genom det helägda dotterbolaget Matra Petroleum Inc. 170 olje-och gasrättigheter som täcker en yta om 18 470 hektar (45 640 acres) i Panhandle-regionen i Texas. Matras reserver uppgår till omkring 25,0 miljoner fat oljeekvivalent. Matra Petroleums aktier handlas på NASDAQ First North i Sverige under tickerkod MATRA. Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser (www.mangold.se).