04.11.2014 09:00:00 CET

Nexstim Oyj:n listautumisanti päättynyt onnistuneesti - merkintöjä kerätty 15,3 miljoonaa euroa, lopullinen merkintähinta 6,35 euroa osakkeelta

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAISUUDESSAAN TAI OSITTAIN EIKÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKAISEMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Nexstim Oyj:n listautumisanti päättynyt onnistuneesti - merkintöjä kerätty 15,3 miljoonaa euroa, lopullinen merkintähinta 6,35 euroa osakkeelta

Helsinki 4.11.2014 klo 10.00

Nexstim Oyj ("Nexstim" tai "Yhtiö") julkisti 13.10.2014 listautumisantinsa ("Osakeanti"), jossa Yhtiö tarjosi merkittäväksi enintään 2 873 563 uutta osaketta. Yhtiö ilmoitti myös aikeestaan hakea osakkeidensa listaamista Nasdaq First North Finland ja Nasdaq First North Sweden markkinapaikoille. Tieto listalleottohakemuksen jättämisestä julkistettiin 15.10.2014. 30.10.2014 antiosakkeiden määrää nostettiin 3 937 007 osakkeeseen ja alustavaa hintaväliä alennettiin 6,35-6,40 euroon osakkeelta. Samanaikaisesti merkintäaikaa pidennettiin 3.11.2014 saakka. Osakeannin merkintäaika päättyi 3.11.2014. klo 16.30 Suomen aikaa (15.30 Ruotsin aikaa).

Nexstimin hallitus päätti 3.11.2014 merkintöjen hyväksymisestä, annettavien osakkeiden määrästä ja allokaatiosta sekä lopullisesta merkintähinnasta. Lopullinen merkintähinta on 6,35 euroa osakkeelta. Antiehtojen mukaisesti määritetty Ruotsin kruunun määräinen lopullinen merkintähinta on 58,92 Ruotsin kruunua.

Sijoittajat merkitsivät merkintäaikana yhteensä 2 412 539 osaketta lopullisella merkintähinnalla. Merkinnät hyväksyttiin ehdollisena merkittyjen osakkeiden maksamiselle antiehtojen mukaisesti viimeistään 7.11.2014. Yhtiö toimittaa allokaatioilmoitukset ja maksuohjeet niille institutionaalisille sijoittajille ja yleisöantiin Ruotsissa osallistuneille sijoittajille, joille osakkeita on allokoitu, niin pian kuin mahdollista. Yleisöantiin Suomessa osallistuneille sijoittajille palautetaan sijoittajan maksama ylimääräinen merkintämaksu Osakeannin ehtojen mukaisesti.

Nexstim kerää Osakeannilla yhteensä 15,3 miljoonaa euroa (ennen Osakeannista aiheutuvien, Yhtiön maksettavaksi jäävien palkkioiden ja kulujen vähentämistä). Osakeanti oli ehdollinen sille, että merkintöjen yhteismäärä oli vähintään 15 miljoonaa euroa, joten ehto on täyttynyt. Osakeannin myötä Nexstim saa 225 uutta osakkeenomistajaa, joista noin 9 % on institutionaalisia sijoittajia ja 91 % yleisöantiin osallistuneita sijoittajia. Institutionaalisille sijoittajille allokoitiin noin 95 % uusista osakkeista ja yleisöanteihin osallistuneille sijoittajille 5 % uusista osakkeista. Uusista osakkeista noin 50 % listataan Nasdaq First North Finlandiin ja 50 % Nasdaq First North Swedeniin. Uusista osakkeista noin 48 % allokoidaan uusille suomalaisille sijoittajille, 34 % uusille ruotsalaisille sijoittajille ja muut 18 % muille uusille kansainvälisille sijoittajille. Yhtiön liikkeeseenlaskettujen osakkeiden lukumäärä nousee yhteensä 7 134 958 osakkeeseen. Yllä esitetyt luvut on laskettu olettaen, että kaikki merkityt ja sijoittajille allokoidut osakkeet maksetaan Osakeannin ehtojen mukaisesti.  Yhtiö tulee hankkimaan First Northin sääntöjen vaatiman markkinatakaajan, mistä tiedotetaan erikseen.

Nexstimin toimitusjohtaja Janne Huhtala kommentoi seuraavasti: "Listautumisantimme onnistunut toteutuminen ja sijoittajien kiinnostus niin Suomessa, Ruotsissa kuin kansainvälisestikin, on merkittävä askel Nexstimille, teknologiallemme ja aivohalvauskuntoutukseen liittyvän NBT-laitteistomme Vaiheen III -monikeskustutkimukselle, joka etenee hyvin. Toivotamme uudet sijoittajamme lämpimästi tervetulleiksi ja haluamme kiittää heitä sekä aiempia osakkeenomistajiamme saamastamme tuesta."

Osakeannissa merkityt osakkeet merkitään kaupparekisteriin arviolta 13.11.2014 ja kaupankäynnin Yhtiön osakkeilla odotetaan alkavan arviolta 14.11.2014 molemmilla markkinapaikoilla, Nasdaq First North Finlandissa kaupankäyntitunnuksella NXTMH ja Nasdaq First North Swedenissä kaupankäyntitunnuksella NXTMS.

Pareto Securities AB toimi Yhtiön taloudellisena pääneuvonantajana sekä Osakeannin ja listautumisen järjestäjänä. UB Securities Oy toimi Yhtiön taloudellisena neuvonantajana sekä Osakeannin ja listautumisen järjestäjänä. Nexstimin First Northin sääntöjen mukainen Hyväksytty Neuvonantaja on UB Capital Oy. Asianajotoimisto Krogerus Oy sekä Advokatfirman Vinge KB toimivat Yhtiön oikeudellisina neuvonantajina Osakeannissa.

Lisätietoja Osakeannista on Nexstimin 13.10.2014 julkaisemassa ja 30.10.2014 täydennetyssä esitteessä, joka on saatavilla verkko-osoitteessa www.nexstim.fi/IPO.

Lisätietoja osoitteesta www.nexstim.com tai ottamalla yhteyttä seuraaviin:

Nexstim
Janne Huhtala, toimitusjohtaja

 
040 8615046
janne.huhtala@nexstim.com
UB Capital Oy 09 2538 0225
Consilium Strategic Communications
Mary-Jane Elliott
Amber Bielecka
Ivar Milligan
Laura Thornton
+44 (0)20 3709 5700
nexstim@consilium-comms.com

TÄRKEÄ ILMOITUS

Tämä tiedote ei ole esite. Tämän tiedote tai sen sisältö se siten ole arvopapereiden myyntiä tai ostoa koskeva tarjous, eikä tässä tiedotteessa viitattuja arvopapereita tulla tarjoamaan, missään sellaisessa maassa, jossa joko tarjous tai siihen osallistuminen olisi lainvastaista tai edellyttäisi esitteen laatimista, rekisteröintiä tai muita toimenpiteitä paikallisen arvopaperilainsäädännön mukaisesti. Osakeanti tehdään yksinomaan Suomen Finanssivalvonnan 10.10.2014 hyväksymän 30.10.2014 täydennetyn ja Ruotsin Finanssivalvonnalle (Finansinspektionen) notifioidun esitteen perusteella.

Tämä tiedote ei ole osoitettu yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa ja Ruotsissa. Missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa ja Ruotsissa (kukin tällainen valtio "Muu Jäsenvaltio") ei ole tähän päivämäärään mennessä ryhdytty toimiin, jotka vaatisivat esitteen julkistamista Muussa Jäsenvaltiossa osakkeiden tarjoamiseksi. Tämä tiedote on siksi osoitettu ja suunnattu Muissa Jäsenvaltioissa vain ammattimaisille sijoittajille direktiivin 2003/71/EC (yhdessä sovellettavien jäsenvaltion implementointisäännösten kanssa) tarkoittamissa tilanteissa, jotka eivät vaadi esitteen julkistamista.

Tämä tiedote ei ole arvopapereiden myyntitarjous Yhdysvalloissa eikä missään Euroopan talousalueen ulkopuolisessa maassa. Tässä tiedotteessa viitattuja arvopapereita ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai rekisteröintiä koskevaa poikkeuslupaa Yhdysvaltojen vuoden 1933 arvopaperilain (U.S. Securities Act 1933, muutoksineen) mukaisesti. Nexstim ei ole rekisteröinyt, eikä rekisteröi, mitään osaa mahdollisesta tarjouksesta Yhdysvalloissa, eikä sen tarkoituksena ole tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa

Tämä tiedote on jaettu ja suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneiden Kuningaskuntien ulkopuolella tai (ii) Yhdistyneiden Kuningaskuntien vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act), vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19 (5) artiklan (Financial Promotion) mukaisille sijoitusalan ammattilaisille (investment professionals) tai (iii) korkean varallisuusaseman yhtiöille (high net worth entity) ja muille Määräyksen 49(2) artiklan mukaisille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti antaa tiedoksi ja (iv) muille henkilöille, joille asiakirja voidaan muutoin laillisesti antaa tiedoksi (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä "Asiaankuuluvat Tahot"). Kaikki tarjottavat arvopaperit tai tällaisten arvopapereiden merkintään, ostamiseen tai muulla tavoin hankkimiseen liittyvät pyynnöt, tarjoukset tai sopimukset on tarkoitettu ainoastaan Asiaankuuluvien Tahojen saataville. Kenenkään, joka ei ole Asiaankuuluva Taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Yhtiön arvopapereita ei ole eikä niitä tulla rekisteröimään Australian, Kanadan, Hongkongin, Japanin tai Etelä-Afrikan arvopaperimarkkinalakien mukaisesti eikä niitä tarjota tai myydä Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa tai Etelä-Afrikassa, näissä maissa asuville tai näiden maiden kansalaisille taikka näiden lukuun tai hyväksi muutoin kuin erityistapauksessa näiden maiden kulloinkin voimassaolevien säännösten ja viranomaismääräysten mukaisesti.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät seikkoja, jotka eivät ole historiallisia tosiseikkoja, lausuntoja koskien muun muassa Nexstimin tulosta, taloudellista asemaa, maksukykyä, mahdollisuuksia, kasvua, strategioita ja sen toimialaa koskevia Nexstimin aikomuksia, uskomuksia tai tämänhetkisiä odotuksia. Tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät jo luonteensa vuoksi riskejä ja epävarmuustekijöitä, koska ne liittyvät tapahtumiin ja johtuvat olosuhteista, jotka joko tapahtuvat taikka eivät tapahdu tulevaisuudessa, ja ilmaisevat siksi vain niiden antamishetken olosuhteita. Nexstim varoittaa siitä, että tulevaisuutta koskevat lausumat taikka historiassa tapahtuneet seikat eivät ole takeita suorituskyvystä tulevaisuudessa ja että sen todellinen tulos, taloudellinen asema ja maksukyky ja sen toimialan kehitys voivat merkittävästi erota siitä, mitä on mainittu tai ehdotettu tämän tiedotteen sisältämissä tulevaisuutta koskevissa lausumissa. Yhtiön tarkoituksena ei ole eikä sillä ole velvollisuutta päivittää tässä tiedotteessa olevia tulevaisuutta koskevia lausumia.

Nexstim lehdistötiedote