26.02.2015 07:05:00 CET

Nexstim Abp ("Nexstim" eller "Bolaget") Kallelse till Nexstim Abp:s årsstämma

 

Helsingfors, 26/2 2015 kl. 8.05

Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) är ett medicintekniskt företag som har till syfte att förbättra rehabiliteringen för strokepatienter med hjälp av minimalinvasiv hjärnstimulering.

Nexstim Abp:s aktieägare kallas till årsstämma som hålls tisdagen den 31 mars 2015 med början klockan 10.00 i auditoriet på Hotel Haven, Unionsgatan 17, Helsingfors. Mottagning av dem som anmält sin närvaro börjar klockan 9.30.

A. Ärenden på årsstämman

På årsstämman behandlas följande ärenden:

1                                            Öppnande av stämman

2                                            Konstituering av stämman

3                                            Val av justeringsmän tillika övervakare av rösträkningen

4                                            Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

5                                            Upprop och fastställande av röstlängd

6                                            Framläggande av årsredovisning, inklusive koncernredovisning, förvaltningsberättelse

                         och revisionsberättelse för 2014

                         Verkställande direktörens rapport

7                                            Fastställelse av årsredovisningen

8                                            Räkenskapsperiodens förlust

Styrelsen föreslår för årsstämman att Bolaget inte lämnar utdelning för räkenskapsperioden 1 januari 2014-31 december 2014 och att räkenskapsperiodens förlust balanseras till nästa år.

9                                            Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören

10                                         Styrelsens arvoden och grunderna för reseersättning

Nexstim Abp:s nomineringsutskott, med representanter för Bolagets största aktieägare, föreslår följande arvoden för styrelseledamöterna:

Till de styrelseledamöter som väljs på årsstämman betalas arvode för mandatperioden fram till årsstämman 2016 enligt följande:

styrelsens ordförande 45 000 euro och de styrelseledamöter med hemvist i USA 36 000 euro och i Finland 18 000 euro samt de ledamöter med hemvist i ett annat land i Europa 27 000 euro. Nomineringsutskottet rekommenderar att styrelseledamöterna investerar hälften av sina ovannämnda arvoden i Bolagets aktier.

Till de styrelseledamöter med hemvist i Finland som deltar i styrelsens utskott betalas i arvode för varje möte enligt följande: 1 000 euro till utskottets ordförande och 500 euro till de övriga medlemmarna. Till de styrelseledamöter med hemvist i USA som deltar i styrelsens utskott betalas i arvode för varje möte enligt följande: 2 000 euro till utskottets ordförande och 1 000 euro till de övriga medlemmarna. Till de styrelseledamöter med hemvist i ett annat land i Europa som deltar i styrelsens utskott betalas i arvode för varje möte enligt följande: 1 500 euro till utskottets ordförande och 750 euro till de övriga medlemmarna.

Nomineringsutskottet föreslår vidare att de ordinarie styrelseledamöterna ska få reseersättning för skäliga kostnader mot uppvisande av kvitton.

11                                         Beslut om revisorsarvode

Styrelsens revisionskommitté föreslår att revisorerna ska betalas ett skäligt arvode mot faktura som Bolaget har godkänt

12                                         Beslut om antalet styrelseledamöter

Styrelsens nomineringsutskott föreslår att styrelsen ska bestå av sju (7) ordinarie ledamöter.

13                                         Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Nomineringsutskottet föreslår att till ny ordinarie styrelseledamot ska väljas Juliet Thompson som har samtyckt till uppdraget. Juliet Thompson är oberoende av Nexstim Abp.

Nomineringsutskottet föreslår vidare att till ordinarie styrelseledamöter för följande mandatperiod ska återväljas Olli Riikkala, Ken Charhut, Katya Smirnyagina, Juha Vapaavuori, René Kuijten och Johan Christenson. Förslag till styrelseordförande är Olli Riikkala och vice styrelseordförande Johan Christensen. Kandidaterna har samtyckt till uppdraget. 

Styrelseledamöterna väljs för en mandatperiod som fortgår till slutet av följande årsstämma.

De föreslagna styrelseledamöternas meritförteckningar läggs ut på Bolagets webbplats på www.nexstim.com.

14                                         Val av revisor

Styrelsens revisionskommitté föreslår att till Bolagets revisor väljs CGR-samfundet PricewaterhouseCoopers Oy, om har utsett Martin Grandell som huvudansvarig revisor fram till slutet av följande årsstämma. Den föreslagna revisorn har samtyckt till valet.

15                                         Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier

Styrelsen föreslår för stämman att styrelsen ges bemyndigande att besluta om förvärv av Bolagets egna aktier enligt följande:

Antalet aktier som får förvärvas är sammanlagt högst 1 069 613 aktier, vilket motsvarar cirka 15 procent av Bolagets samtliga aktier.

Styrelsen beslutar om hur aktierna förvärvas. Aktier kan bland annat förvärvas genom användning av derivat. Egna aktier kan även förvärvas på annat sätt än i förhållande till aktieägarnas innehav (riktat förvärv). Det lägsta respektive högsta priset för de aktier som förvärvas är det lägsta respektive högsta marknadspris som noterats för aktien under bemyndigandets giltighetstid.

Bolaget kan förvärva egna aktier bland annat för att begränsa utspädningseffekterna av aktieemissioner vid eventuella företagsförvärv, att stärka Bolagets kapitalstruktur, att överlåtas vid eventuella företagsförvärv, att användas i Bolagets incitamentsprogram eller att makulera aktier förutsatt att förvärvet ligger i Bolagets och aktieägarnas intresse.

Bemyndigandet gäller 18 månader från årsstämmans beslut.

16                                         Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, optionsrätter och andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier

Styrelsen föreslår att stämman ger styrelsen bemyndigande att besluta om emission av aktier, optionsrätter och andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier enligt bestämmelserna i 10 kap. i den finska aktiebolagslagen, enligt följande:

Bemyndigandet avser såväl nyemission som avyttring av Bolagets eget aktieinnehav. Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får vara högst 1 069 613 aktier, vilket motsvarar cirka 15 procent av Bolagets samtliga aktier. Emission av aktier och andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier kan ske i en eller flera poster.

Styrelsen bemyndigas att besluta om alla villkor för emission av aktier och andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier. Emissionen av aktier och andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier kan genomföras som riktad emission, dvs. med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, förutsatt att vägande ekonomiska orsaker föreligger. Bemyndigandet kan också användas för incitamentsprogrammen och för betalning av styrelsens arvoden.

Det föreslagna bemyndigandet upphäver de bemyndiganden som givits och registrerats av tidigare bolagsstämmor gällande emission av aktier, optionsrätter och andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier samt avyttring av Bolagets egna aktier.

Bemyndigandet gäller tre (3) år från årsstämmans beslut.

17                                         Styrelsens förslag till ändring av bolagsordning

Styrelsen föreslår för stämman att punkt 4 i bolagsordningen ska ha följande lydelse:

"4 § Behörighet att företräda Bolaget

Behörighet att företräda Bolaget har styrelseordförande och verkställande direktören ensam eller två styrelseledamöter gemensamt samt två personer gemensamt till vilka styrelsen har gett fullmakt att företräda Bolaget eller dessa personer var för sig tillsammans styrelseordförande, en styrelseledamot eller verkställande direktören.

Styrelsen beslutar om beviljande av rätt att företräda Bolaget och om beviljande av handelsfullmakt (prokura)."

18                                         Avslutande av stämman

B Handlingar inför årsstämma

Styrelsens och styrelsekommittéernas förslag enligt dagordningen ovan samt denna kallelse till årsstämma finns på Nexstim Abp:s webbplats på www.nexstim.com. Nexstim Abp:s årsrapport, som innehåller Bolagets årsredovisning, förvaltningsberättelse och revisionsberättelse, läggs ut på webbplatsen senast den 10 mars 2015. Beslutsförslagen och redovisningshandlingarna finns också tillgängliga vid stämman och kopior av dem samt av denna kallelse skickas på begäran till aktieägarna. Stämmoprotokollet publiceras på ovan nämnda webbplats senast den 14 april 2015.

C Anvisningar för deltagarna i årsstämman

1. Aktieägare i Bolagets aktieägarförteckning

Aktieägare som den 19 mars 2015 antecknats i bolagets aktieägarförteckning, som förs av Euroclear Finland Oy, har rätt att delta i årsstämman. Aktieägare vars aktier är registrerade på det personliga finska värdeandelskontot är antecknade i bolagets aktieägarförteckning.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska anmäla sig senast den 26 mars 2015 klockan 10.00. Anmälan till årsstämman kan lämnas

                                  (a)           via Nexstim Abp:s webbplats på www.nexstim.com

                                  (b)          per telefon på +358 50 548 9404 (mån-fre kl. 10.00-14.00)

                                  (c)           per brev till Nexstim Abp, "Årsstämma", Elimägatan 9 B, 00510 Helsingfors.

I samband med anmälan ska aktieägarens namn, personnummer eller företags-ID, adress, telefonnummer samt namnet på ett eventuellt biträde eller ombud uppges. De personuppgifter som aktieägarna överlåter till Nexstim Abp används endast för ändamål som hänför sig till årsstämman och för behandlingen av därtill anknutna registreringar.

2. Ägare till förvaltarregistrerade aktier

Ägare till förvaltarregistrerade aktier har rätt att delta i årsstämman enligt de aktier som skulle ge ägaren rätt att den 19 mars 2915 vara antecknad i aktieägarförteckningen som upprätthålls av Euroclear Finland Oy. Rätten att delta förutsätter dessutom att aktieägaren på grundval av dessa aktier senast den 26 mars 2015 kl. 10.00 tillfälligt har antecknats i den aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Oy. För de förvaltarregistrerade aktiernas del anses detta utgöra anmälan till årsstämman.

Ägare till förvaltarregistrerade aktier uppmanas att i god tid be sin mäklare lämna erforderliga anvisningar gällande anteckning i aktieägarförteckningen, utfärdande av fullmakter samt anmälan till årsstämman. Mäklarens kontoförande institut ska anmäla de förvaltarregistrerade aktieägare som vill delta i årsstämman att tillfälligt införas i Bolagets aktieägarförteckning senast vid ovan nämnda tidpunkt.

3. Aktier registrerade os Euroclear Sweden AB

Ägare till aktier som är registrerade hos Euroclear Sweden AB måste för att uppfylla kraven för att äga rätt att delta i stämman och utöva sin rösträtt iaktta följande:

Tillfällig registrering i aktieägarförteckningen hos Euroclear Sweden AB gäller samtidigt som anmälan till stämman.

4. Ombud och fullmakter

Aktieägare får delta i årsstämman och där utöva sina rättigheter genom ombud. Aktieägarens ombud ska kunna uppvisa en daterad fullmakt eller på annat tillförlitligt sätt visa sin rätt att företräda aktieägaren.

Om en aktieägare företräds på stämman av flera ombud som företräder aktieägaren med aktier som förvaras på olika värdepapperskonton, ska det i samband med anmälan uppges med vilka aktier respektive ombud företräder aktieägaren.

Eventuella fullmakter ska lämnas i original till Nexstim Abp, "Årsstämma", Elimägatan 9 B, 00510 Helsingfors, före anmälningsfristens utgång.

5. Övrig information

Aktieägare som är närvarande vid årsstämman har frågerätt beträffande ärenden som behandlas vid stämman i enlighet med 5 kap. 25 § i finska aktiebolagslagen.

På dagen för denna stämmokallelse, den 26 februari 2015 uppgår antalet aktier, och tillika röster, i Nexstim Abp till 7 130 758.

Helsingfors den 26 februari 2015

Nexstim Abp
STYRELSEN


För mer information gå in på bolagets webbplats på www.nexstim.com eller kontakta:

Nexstim
Janne Huhtala, verkställande direktör

 
+358 (0)40 8615046
janne.huhtala@nexstim.com
UB Capital Ab (Certified Adviser) +358 (0)9 2538 0225
Consilium Strategic Communications
Mary-Jane Elliott

+44 (0)20 3709 5700
nexstim@consilium-comms.com

Om Nexstim Abp
Nexstim (grundat 2000) är ett finländskt medicinteknikbolag som tar fram och tillverkar utrustning för bättre rehabilitering av strokepatienter. Nexstim är en föregångare inom tekniker för hjärndiagnostik. Bolagets system med navigerad hjärnstimulering, eller NBS (navigated brain stimulation), är den första och enda apparaturen av denna typ som har fått sälj- och marknadsföringstillstånd av FDA samt CE-märkning. Bolaget har tillämpat sitt NBS-system i kombination med transkraniell magnetstimulation (navigated transcranial magnetic stimulation, nTMS) för kartläggning av funktionella hjärnområden både i talcentrum och motoriska hjärnbarken. Bolaget har använt samma teknologi som plattform i sitt NBT-system för rehabilitering av strokepatienter. Under första halvåret 2014 inledde Nexstim en tvåårig Fas III-studie på tolv rehabiliteringscentra i USA i syfte att bevisa NBT-systemets effekt och få FDA:s sälj- och marknadsföringstillstånd för användning av NBT-systemet för postakut rehabilitering av strokepatienter i USA. Nexstim Abp:s aktier noteras på NASDAQ OMX First North i både Helsingfors och Stockholm. Närmare information finns på www.nexstim.com.

 

Kallelse till Nexstim Abp:s årsstämma