31.03.2015 11:00:00 CET

Nexstim Oyj ("Nexstim" tai "Yhtiö") Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

 

Helsinki, 31. maaliskuuta 2015, klo 12.00

Nexstim Oyj (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) on lääkintälaitteita kehittävä ja tuottava teknologiayritys, joka pyrkii parantamaan aivohalvauspotilaiden kuntoutusta kallon ulkopuolisella aivostimulaatiolla. Yhtiö ilmoittaa, että Nexstim Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidettiin tänään 31. maaliskuuta tehtiin seuraavat päätökset.

Nexstim Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen konsernitilinpäätöksineen vuodelta 2014 ja myönsi hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapauden

Osinko ja tappion käsitteleminen

Yhtiökokous päätti, ettei osinkoa jaeta tilikaudelta 1.1.2014-31.12.2014 ja, että tilikauden tappio kirjataan tappiotilille.

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän. Hallituksen jäseniksi valittiin Olli Riikkala, Ken Charhut, Ekaterina Smirnyagina, Juha Vapaavuori, Rene Kuijten, Juliet Thompson ja Johan Christenson, joista puheenjohtajaksi valittiin Olli Riikkala ja varapuheenjohtajaksi Johan Christenson.

Hallituksen uusi jäsen Juliet Thompson on työskennellyt noin 20 vuotta sijoituspankkiirina ja terveydenhoitoalan yritysten strategisena neuvonantajana Euroopassa.  Hänellä on vahva kokemus yhtiöiden neuvonantajana konsernistrategiaan, oman pääoman luonteiseen rahoitukseen, velkarahoitukseen ja kansainvälisiin fuusioihin ja yritysostoihin liittyvissä asioissa.  Juliet Thompson on valantehnyt tilintarkastaja (ACA) ja Chartered Institute for Securities and Investment -organisaation jäsen (ASCI). Koulutukseltaan hän on ekonomi (Bsc Economics, Bristolin yliopisto).  Hänen aiempia työnantajiaan ovat Oriel Securities, Nomura Code Securities, WestLB Panmure, ICI PLC, Deloitte and Touche ja HM Treasury.

Hallituksen jäsenten palkkioksi vahvistettiin hallituksen puheenjohtajalle 45.000 euroa ja niille hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on Yhdysvalloissa 36.000 euroa, niille jäsenille joiden kotipaikka on Suomessa 18.000 euroa ja niille jäsenille, joiden kotipaikka on muualla Euroopassa, kuin Suomessa 27.000 €. Yhtiökokous suosittaa, että hallituksen jäsenet sijoittavat puolet yllä mainituista palkkioista yhtiön osakkeisiin.

Yhtiökokous päätti edelleen, että hallituksen valiokuntiin kuuluville Suomessa kotipaikkaansa pitäville valiokuntien jäsenille maksetaan kustakin valiokunnan kokouksesta, johon jäsen osallistuu 1000 euroa valiokunnan puheenjohtajalle ja 500 euroa valiokunnan muulle jäsenelle. Hallituksen valiokuntiin kuuluville Yhdysvalloissa kotipaikaansa pitäville valiokunnan jäsenille kustakin valiokunnan kokouksesta, johon jäsen osallistuu 2000 euroa valiokunnan puheenjohtajalle ja 1000 euroa valiokunnan muulle jäsenelle. Hallituksen valiokuntiin kuuluville muualla Euroopassa kuin Suomessa kotipaikkaansa pitäville valiokunnan jäsenille kustakin valiokunnan kokouksesta, johon jäsen osallistuu 1500 euroa valiokunnan puheenjohtajalle ja 750 euroa valiokunnan muulle jäsenelle.

Hallituksen varsinaisten jäsenten kohtuulliset matkakulut päätettiin korvata kuitteja vastaan.

Tilintarkastajan valinta ja palkkio

Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi Martin Grandell. Tilintarkastalle maksetaan kohtuullinen palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous päätti, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä on yhteensä enin­tään 1.069.613 osaketta, mikä vastaa noin 15 prosenttia yhtiön kaikista osak­keista. Yhtiökokous totesi selvyyden vuoksi, että yhtiö sen tytäryhtiöiden kanssa ei kuitenkaan voi pitää hallussaan samanaikaisesti enempää, kuin 10 % sen rekisteröidystä osakemäärästä.

Hallitus päättää miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia myös muuten kuin osak­keenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta). Hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana ja enimmäishinta vastaavasti osakkeen korkein noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana. Mikäli hallitus tulee käyttämään yhtiökokouksen sille antamaa valtuutusta, tulee se soveltuvin osin noudattamaan hankintojen yhteydessä Helsingin Pörssin omien osakkeiden hankintaa koskevaa ohjetta.

Omia osakkeita voidaan hankkia muun muassa mahdollisten yritys­kauppojen yhteydessä toteutettavien osakeantien aiheuttaman laimennusvaikutuksen rajoittamiseksi, yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, luovutettavaksi mahdollisten yrityskauppojen yhteydessä, käytettäväksi yhtiön kannustinjärjestelmissä tai mitätöitä­väksi edellyttäen, että hankinta on yhtiön ja sen osakkeenomistajien etujen mukaista.

Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvussa tarkoitettujen osakkeisiin oikeutta­vien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet ovat yhtiön uusia tai yhtiön hallussa olevia osakkeita. Valtuutuksen no­jalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 1.069.613 osaketta, mikä vastaa noin 15 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeita tai osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä.

Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityis­ten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oi­keuksien antaminen voi tapahtua suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poi­keten edellyttäen, että tälle on painava taloudellinen syy. Valtuutusta voi käyttää myös kannustinjärjestelmiä ja hallituksen palkkioiden maksua varten.

Ehdotettu valtuutus kumoaa aikaisemmissa yhtiökokouksissa päätetyt ja rekisteröidyt valtuutukset liittyen osakeantiin, optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen sekä omien osakkeiden luovuttamiseen.

Valtuutus on voimassa kolme (3) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

Yhtiökokous päätti, että yhtiöjärjestyksen kohta 4 muutetaan kuulumaan seuraavasti:

"4 § Edustamisoikeus

Yhtiön edustamisoikeus on hallituksen puheenjohtajalla ja toimitusjohtajalla yksin ja hallituksen jäsenillä kaksi yhdessä sekä niillä henkilöillä kaksi yhdessä, joille hallitus on antanut edustamisoikeuden tai kullakin heistä yhdessä hallituksen puheenjohtajan, hallituksen jäsenen tai toimitusjohtajan kanssa.

Hallitus päättää edustamisoikeuksien ja prokuroiden antamisesta."

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavilla viimeistään 14.4.2015 alkaen Nexstimin verkkosivuilla.

NEXSTIM OYJ
Toimitusjohtaja Janne Huhtala

Lisätietoja saa verkkosivulta www.nexstim.com tai ottamalla yhteyttä:

Nexstim                                                                                                                                                               +358 (0)40 8615046
Janne Huhtala, toimitusjohtaja                                                                                             janne.huhtala@nexstim.com

UB Capital Oy (sertifioitu neuvonantaja)                                                                                              +358 (0)9 2538 0225

Consilium Strategic Communications                                                                                                    +44 (0)20 3709 5700
Mary-Jane Elliott / Ivar Milligan                                                                                      nexstim@consilium-comms.com

Tietoja Nexstim Oyj:stä
Nexstim on Suomessa vuonna 2000 perustettu lääkintälaitteita kehittävä ja tuottava teknologiayritys, joka pyrkii parantamaan aivohalvauspotilaiden kuntoutusta. Nexstim on ensimmäisenä hyödyntänyt teknologiaansa aivojen diagnosoinnissa NBS (Navigated Brain Stimulation) -järjestelmän avulla. Se on ensimmäinen ja ainoa FDA:n hyväksymä ja CE-merkitty navigoivaan kallon läpäisevään magneettiseen stimulaatioon (nTMS) perustuva järjestelmä aivojen puhealueiden ja liikeaivokuoren leikkausta edeltävää kartoitusta varten. Yhtiö on kehittänyt samalle teknologia-alustalle laitteen nimeltä Navigated Brain Therapy (NBT®, navigoitu aivoterapia) aivohalvauspotilaiden hoitoon. Vuoden 2014 alkupuoliskolla Nexstim käynnisti kaksivuotisen vaiheen III avaintutkimuksen 12 paikkakunnalla Yhdysvalloissa tavoitteenaan osoittaa NBT®-laitteiston teho ja saada FDA:n myynti- ja markkinointilupa sen käytölle akuutin vaiheen jälkeisessä aivohalvauskuntoutuksessa Yhdysvalloissa. Nexstimin osakkeet on listattu Nasdaq First North Finlandin ja Nasdaq First North Swedenin markkinapaikoilla. Lisätietoja on verkkosivulla www.nexstim.com.

 

Nexstim AGM resolutions