20.08.2015 07:00:00 CET

NEXSTIM ABP:S HALVÅRSRAPPORT 1/1-30/6 2015 (OREVIDERAD)

Helsingfors, 20/8 2015 kl. 8.00


Viktiga händelser, januari-juni 2015 

Läget för kliniska utvecklingsstudier

Nexstims NBT-system är under utveckling. För närvarande pågår en Fas III multicenterstudie med vilken Bolaget tar fram klinisk forskningsdata för att kunna påvisa effekterna av den terapi som utförs med NBT-systemet vid postakut behandling av stroke. Den kliniska prövningen har framskridit enligt plan. Den första interimanalysen förväntas under Q3 2015  och den andra under Q1 2016. Den slutliga analysen torde vara klara vid utgången av 2016. 

Verkställande direktör Janne Huhtalas översikt

Det första halvåret 2015 innehöll flera framgångar. Fas-III multicenterstudien med systemet Navigated Brain Therapy (NBT®) framskred på ett positivt sätt, och det fanns en efterfrågan på marknaden på produkten Navigated Brain Stimulation (NBS). Vi är också nöjda med det fortsatta intresse som läkare och universitet visar för Nexstims teknik och programvara.

Nexstim fortsatte den pågående tvååriga Fas-III multicenterstudien där man använder Nexstims NBT®-system för postakut strokebehandling vid tolv rehabiliteringsplatser i USA. Multicenterstudien framskrider enligt plan och förväntas vara klar vid utgången av 2016. Vi bedömer att vi kan publicera den första interimanalysen under Q3 2015. Företaget har en pågående dialog med FDA om 510 (k) De Novo ansökan. 

Nexstim har riktat försäljningen av NBS-systemet till strategiska kunder, såsom undervisningssjukhus och universitet där det arbetar ledande experter och som stöder en säljmodell för investeringsvaror. När det gäller dessa viktiga centra kommer de medicinska forskningsrönen att publiceras internationellt och länkas till Nexstim. När det gäller NBS-kartläggningen betonas i undersökningarna den nytta som den ger neurokirurgin och planeringen av neurokirurgiska ingrepp och påvisas betydelsen av NBS för resultat och processer inom neurokirurgin, vilket stöder en mer omfattande implementering av NBS-tekniken och programvaran.

Nexstims omsättning på 643,2 tusen euro ökade med 55,4 procent jämfört med motsvarande period 2014 (413,9 tusen euro) till följd av ökningen av försäljningsintäkterna från NBS-systemet i Europa och Mellanöstern. Försäljningen av NBS-system på den amerikanska marknaden var en besvikelse, mest på grund av att kunderna har skjutit upp anskaffningsbesluten för investeringsvaror, vilket indirekt orsakar volatilitet i de förväntade försäljningsintäkterna. Enligt vår uppskattning finns det fortfarande stor försäljningspotential under H2 2015. De eventuella fördröjningarna på den amerikanska marknaden kan emellertid påverka hela år 2015 försäljningsökning för NBS. 

Nexstims kassa vid utgången av första halvåret 2015 var 6,1 miljoner euro. På grund av den eventuellt lägre försäljningen av NBS i USA och att kostnaderna för Fas III multicenterstudien överskrider något de tidigare uppskattningarna, beräknas den nuvarande kassan och kassaflödet från försäljningen räcka till för finansiering av bolagets pågående kliniska prövningar för de två första interimanalyserna (Q3 2015 och Q1 2016) och förkommersialiseringen.

Med tanke på att interimanalysen av Fas III multicenterstudien eventuellt är framgångsrik, förbereder sig Nexstim på att främja kommersialisering av NBT®-systemet. Nexstim har under 2015 aktivt kontaktat investerare och väckt mycket positivt intresse.

Nexstim kunde även med stor tillfredställelse meddela om utnämningen av Olli Riikkala till styrelsens ordförande och valet av Juliet Thompson till ny styrelseledamot vid bolagets årstämma. Detta skapar en starkare styrelse som kan fokusera på Nexstims globala tillväxtstrategi.


Nyckeltal

Tusen euro 1-6/2015

6 mån.
1-6/2014

6 mån.
1-12/2014

12 mån.
Nettoomsättning 643,2 413,9 2 210,4
Personalkostnader -1 906,1 -1 641,9 -3 660,2
Avskrivningar och nedskrivningar -168,7 -125,3 -377,4
Övriga rörelsekostnader -3 422,9 -1 672,3 -5 498,5
Räkenskapsperiodens vinst/förlust -4 555,0 -5 127,3 -10 445,4
Vinst per aktie (euro)* -0,64 -1,44 -2,37
Utspätt resultat per aktie (euro)* -0,58 -1,34 -2,16
Kassaflöde från löpande verksamhet -5 275,3 -2 508,1 -7 785,2
Kassa och bank 6 071,1 1 522,1 11 483,7
Summa eget kapital 3 712,0 -4 077,3 8 589,9
Soliditet (%) 50,44 -87,19 65,29
Antal aktier vid rapportperiodens utgång (st.)* 7 130 758 3 685 290 7 130 758
Antal aktier under rapportperioden i genomsnitt (st.)*  

7 130 758
3 561 908 4 406 572
Utspätt antal aktier vid rapportperiodens utgång (st.)* 7 917 698 4 016 936 7 917 698
Utspätt antal aktier under rapportperioden i genomsnitt (st.)* 7 917 698 3 836 910 4 826 140

 

*Aktiernas antal och teckningspriser har i tabellen justerats enligt sammanläggning av aktieserier och splittning av Aktier den 29 september 2014, varvid antalet Aktier 14-faldigades.

Framtidsutsikter

Utifrån sin verksamhetsprognos och känslighetsanalys förväntar sig Bolaget en ökning i omsättningen från försäljningen av NBS-system (för prekirurgisk funktionskartläggning av hjärnan) under räkenskapsperioden 2015 och ett positivt rörelseresultat tidigast under det andra finansiella halvåret 2017.

Helsingfors den 20 augusti 2015

 

Nexstim Abp

Styrelsen

 

För mer information gå in på bolagets webbplats på www.nexstim.com eller kontakta:

Nexstim

Janne Huhtala, verkställande direktör

 
+358 (0)40 8615046

janne.huhtala@nexstim.com
UB Capital Ab (Certified Adviser) +358 (0)9 2538 0225
Walter Ahlström/Tom Olsio  
 

Consilium Strategic Communications

Mary-Jane Elliott/Ivar Milligan

 

+44 (0)20 3709 5700

nexstim@consilium-comms.com

Publicering av finansiell information

En telefonkonferens riktad till medier, investerare och analytiker ordnas torsdagen den 20 augusti 2015 klockan 15.00 finsk tid. Verkställande direktör Janne Huhtala och ekonomichef Mikko Karvinen presenterar det finansiella resultatet och rörelseresultatet varefter deltagarna ges möjlighet att ställa frågor. Presentationsmaterialet läggs ut på Nexstims webbplats kort före telefonkonferensens början.

Uppringningsnummer för telefonkonferensen:

Finland:              +358 (0)9 231 95386

Sverige:               +46 (0)8 566 19407

Storbritannien:  +44 (0)1452 557 851

USA:                   +1 86 66 65 40 42

Samtals-ID: 89136232

 

Bokslutskommunikén för räkenskapsåret som slutar den 31 december 2015 publiceras omkring den 29 februari 2016.

 

Om Nexstim Abp

Nexstim är ett finländskt företag som grundades år 2000. Företaget har till syfte att förbättra rehabiliteringen för strokepatienter. Nexstim har, med sitt Navigated Brain Stimulation-system (NBS-system), varit först med att använda teknologin som ett diagnostiskt verktyg för planering vid hjärnkirurgi. NBS-systemet är det första och den enda Food and Drug Administration-godkända (FDA) och CE-märkta produkt som använder så kallad navigated Transcranial Magnetic Stimulation (nTMS) för kartläggning av områden för motorik och tal i hjärnbarken. Baserat på samma teknologiplattform har Bolaget utvecklat en produkt för stroketerapi som kallas Navigated Brain Therapy (NBT®). Under H1 2014 inledde Nexstim en tvåårig Fas III-studie på 12 platser i USA i syfte att påvisa NBT®-systemets effekt och få FDA:s tillstånd för kommersialisering av systemet för postakut behandling av strokepatienter i USA. Nexstims aktier noteras på NASDAQ OMX First North i både Helsingfors och Stockholm. För ytterligare information gå till www.nexstim.com.

Nexstim Abp:s halvårsraport H1 2015