01.12.2015 08:00:00 CET

Nexstim Oyj ("Nexstim" tai "Yhtiö") Nexstim Oyj: Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

 

Helsinki, 1.12.2015 klo 9.00

Nexstim Oyj (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) on lääkintälaitteita kehittävä ja tuottava teknologiayritys, joka pyrkii parantamaan aivohalvauspotilaiden kuntoutusta kallon ulkopuolisella aivostimulaatiolla.

Nexstim Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 22.12.2015 klo 14.00 (EET) alkaen Hotel Havenissa osoitteessa Unioninkatu 17 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa kello 13.30.

A. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1                                            kokouksen avaaminen

2                                            kokouksen järjestäytyminen

3                                            pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4                                            kokouksen laillisuuden toteaminen

5                                            läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6                                            hallituksen jäsenten määrästä päättäminen

Nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten määräksi vahvistetaan kahdeksan (8) vakinaista jäsentä.

7                                            hallituksen jäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen

Nimitysvaliokunta ehdottaa, että Martin Jamieson valitaan suostumuksensa mukaan hallituksen uudeksi jäseneksi. Martin Jamieson on riippumaton suhteessa Nexstim Oyj:hin.

Yhtiökokouksessa 31.3.2015 valitut hallituksen jäsenet jatkavat hallituksen jäseninä.

                Nimitysvaliokunta ehdottaa, että Martin Jamieson valitaan hallituksen   puheenjohtajaksi ja Olli Riikkala varapuheenjohtajaksi.

Kaikki hallituksen jäsenet valitaan seuraavaan yhtiökokoukseen päättyvän jakson ajaksi.

Ehdotetun hallituksen jäsenen curriculum vitae on luettavissa sivulla www.nexstim.com.

8                                            Kokouksen päättäminen

B Ylimääräisen yhtiökokouksen asiakirjat

Nimitysvaliokunnan ehdotukset ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsiteltäviksi asioiksi sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Nexstim Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa www.nexstim.com. Ylimääräiselle yhtiökokoukselle kokouksessa käsiteltävistä asioista tehdyt päätösesitykset ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa. Näistä asiakirjoista sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Kokouspöytäkirja on saatavilla edellä mainitussa verkkosivustossa viimeistään 5.1.2016 lukien.

C Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkityt osakkeenomistajat

Oikeus osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 10.12.2015 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan viimeistään 17.12.2015 klo 10.00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua

                                  (a)           yhtiön verkkosivujen kautta osoitteessa www.nexstim.com; tai

                                  (b)          puhelimitse numeroon 050 548 9404 (ma-pe klo 10.00-14.00); tai

                                  (c)           kirjeitse osoitteeseen Nexstim Oyj, "ylimääräinen yhtiökokous", Elimäenkatu 9B, 00510 Helsinki

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi. Osakkeenomistajien Nexstim Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain ylimääräisen yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

2. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon ylimääräisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 10.12.2015. Oikeus osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 17.12.2015 klo 10.00. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi ylimääräiseen yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet rekisteröitymisestä yhtiön osakasluetteloon, valtakirjojen antamisesta ja ilmoittautumisesta ylimääräiseen yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja, joka haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3. Euroclear Sweden AB:ssä rekisteröidyt osakkeet

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on rekisteröity Euroclear Sweden AB:n arvopaperijärjestelmään ja joka aikoo osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeuttaan, tulee

Euroclear Sweden AB:n kautta tehty tilapäinen rekisteröityminen osakasluetteloon on samalla ilmoittautuminen ylimääräiseen yhtiökokoukseen.

4. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa ylimääräisessä yhtiökokouksessa.

Mikäli osakkeenomistaja osallistuu ylimääräiseen yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Nexstim Oyj, "ylimääräinen yhtiökokous", Elimäenkatu 9 B, 00510 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä

5. Muut ohjeet/tiedot

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on ylimääräisessä yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Kokous pidetään suomen kielellä. Osa kokouksessa esitettävästä materiaalista on englanninkielistä.

Nexstim Oyj:llä on tämän kokouskutsun päivänä 1.12.2015 yhteensä 7 130 758 osaketta ja ääntä.

Helsinki, 1.12.2015

NEXSTIM OYJ

Hallitus

NEXSTIM OYJ
Janne Huhtala, toimitusjohtaja

Lisätietoja saa verkkosivulta www.nexstim.com tai ottamalla yhteyttä:

Nexstim                                                                                                             +358 (0)40 8615046
Janne Huhtala, toimitusjohtaja                                                            janne.huhtala@nexstim.com

UB Securities Oy (sertifioitu neuvonantaja)                                                        +358 (0)9 2538 0254

Consilium Strategic Communications                                                                 +44 (0)20 3709 5700
Mary-Jane Elliott / Ivar Milligan / Laura Thornton                            nexstim@consilium-comms.com

Tietoja Nexstim Oyj:stä
Nexstim on lääkintälaitteita kehittävä ja tuottava teknologiayritys, joka pyrkii parantamaan aivohalvauspotilaiden kuntoutusta. Nexstim on ensimmäisenä hyödyntänyt teknologiaansa aivojen diagnosoinnissa NBS (Navigated Brain Stimulation) -järjestelmän avulla. Se on ensimmäinen ja ainoa FDA:n hyväksymä ja CE-merkitty navigoivaan kallon läpäisevään magneettiseen stimulaatioon (nTMS) perustuva järjestelmä aivojen puhealueiden ja liikeaivokuoren leikkausta edeltävää kartoitusta varten. Yhtiö on kehittänyt samalle teknologia-alustalle laitteen nimeltä Navigated Brain Therapy (NBT®, navigoitu aivoterapia) aivohalvauspotilaiden hoitoon. Vuoden 2014 alkupuoliskolla Nexstim käynnisti kaksivuotisen vaiheen III avaintutkimuksen 12 paikkakunnalla Yhdysvalloissa tavoitteenaan osoittaa NBT®-laitteiston teho ja saada FDA:n myynti- ja markkinointilupa sen käytölle akuutin vaiheen jälkeisessä aivohalvauskuntoutuksessa Yhdysvalloissa. Nexstimin osakkeet on listattu Nasdaq First North Finlandin ja Nasdaq First North Swedenin markkinapaikoilla. Yritys sai turvallisuutta valvovalta asiantuntijaryhmältä (DSMB) vuoden 2015 jälkipuoliskolla lausunnon, jonka mukaan NICHE-aivohalvaushoitotutkimuksen vaihetta III voidaan jatkaa ilman muutoksia. NICHE-tutkimuksen (terveeseen aivopuoliskoon kohdistettava navigoitu inhiboiva kallon läpäisevä magneettinen sarjastimulaatio (rTMS)), jossa on käytetty NBT®-teknologiaa, ensimmäinen välianalyysi laadittiin, kun 81 potilaalta oli saatu arvio ensisijaisista turvallisuustuloksista seurannan aikana kuusi kuukautta hoidon jälkeen. Lisätietoja on verkkosivulla www.nexstim.com.

Tietoja kallon läpäisevästä magneettisesta stimulaatiosta (TMS) ja kallon läpäisevästä magneettisesta sarjastimulaatiosta (rTMS)
Kallon läpäisevä magneettinen stimulaatio (TMS) on non-invasiivinen menetelmä, joka koostuu pään ulkopuolella pidettävän johdinkelan aikaansaamasta magneettikentästä. Nopeasti muuttuva magneettikenttä saa aikaan stimuloivan sähkökentän aivoissa. Kallon läpäisevässä magneettisessa sarjastimulaatiossa (rTMS) tuotetaan nopeilla pulsseilla magneettikenttä, joka lisää toimintaa aivojen kuorikerroksessa.

Tietoja navigointitoimintoa hyödyntävästä aivostimulaatiosta (NBS)
Navigointitoimintoa hyödyntävä aivostimulaatio (NBS) on kallon ulkopuolelta tehtävä toimenpide, jonka avulla saadaan tarkka ja yksityiskohtainen kuva aivokuoren kriittisistä motoriikkaa ja puhetta ohjaavista toiminnoista. NBS stimuloi aivojen kuorikerroksen alueita ja tallentaa motoriset vasteet MRI-standardiaivokuvauksen, kallon läpäisevän magneettisen stimulaation ja EMG:n avulla.

Tietoja navigoidusta aivoterapiasta (NBT®)

Navigoitu aivoterapia (NBT®) on kallon ulkopuolinen järjestelmä, jossa terapia kohdistetaan navigoinnin avulla tarkasti niihin aivojen kuorikerroksiin, joiden uskotaan osallistuvan aivojen toimintahäiriöihin. Laitteelle on myönnetty CE-merkintä potilaiden yksilölliseen hoitoon vakavassa masennuksessa. Lisäksi järjestelmälle on myönnetty CE-merkintä käytettäväksi aivohalvauksesta toipuvilla potilailla perinteisen kuntoutuksen lisäksi.

 

Pörssitiedote