01.12.2015 08:00:00 CET

Nexstim Abp ("Nexstim" eller "bolaget") Nexstim Abp: Kallelse till extra bolagsstämma

Helsingfors den 1 december 2015 kl. 9.00

Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) är ett medicinteknikbolag vars syfte är att förbättra rehabiliteringen av strokepatienter genom icke-invasiv hjärnstimulering.

Aktieägarna i Nexstim Abp kallas till extra bolagsstämma den 22 december 2015, klockan 14.00 (EET) i auditoriet i Hotel Haven, Unionsgatan 17, Helsingfors, Finland. Mottagande av personer som registrerat sig för stämman inleds kl. 13.30.

A. Ärenden på extra bolagsstämmans dagordning

Extra bolagsstämman ska behandla följande ärenden:

1                                            Stämmans öppnande

2                                            Stämmans konstituering

3                                            Val av protokolljusterare och rösträknare

4                                            Fastställelse av att stämman blivit behörigen sammankallad

5                                            Fastställande av närvarolista och röstlängd

6                                            Beslut om antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av åtta (8) ledamöter.

7                                            Val av styrelseledamöter samt ordförande och vice ordförande för styrelsen

Valberedningen föreslår att Martin Jamieson, som har givit sitt samtycke, väljs in som ny styrelseledamot. Martin Jamieson är oberoende av Nexstim Abp.

De styrelseledamöter som valdes på bolagets årsstämma den 31 mars 2015 fortsätter på sina poster.

            Valberedningen föreslår att Martin Jamieson väljs till ordförande och Olli Riikkala till        vice ordförande för styrelsen.

Samtliga styrelseledamöter väljs för en mandattid som utgår vid utgången av följande årsstämma.

Den föreslagna styrelseledamotens CV läggs ut på www.nexstim.com.

8                                            Stämmans avslutande

B. Framlagda dokument inför extra bolagsstämman

Valberedningens förslag för dagordningen för extra bolagsstämman samt denna kallelse finns tillgängliga på Nexstim Abp:s webbplats på www.nexstim.com. Beslutsförslagen i de ärenden som upptagits på stämmans dagordning finns även tillgängliga på mötet. Kopior av dessa dokument och av denna stämmokallelse skickas till aktieägare på begäran. Protokollet över stämman läggs ut på ovan nämnda webbplats senast den 5 januari 2016.

C. Anvisningar för deltagarna på bolagsstämman

1. Aktieägare som registrerats i aktieägarförteckning

Varje aktieägare som den 10 december 2015 är registrerad i bolagets aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Ab har rätt att delta i extra bolagsstämman. En aktieägare vars aktier har antecknats på dennes personliga värdeandelskonto har även upptagits i bolagets aktieägarförteckning.

Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman ska registrera sig senast den 17 december 2015 kl. 10.00 med en förhandsanmälan. Förhandsanmälan kan lämnas på följande sätt:

                                  (a)           på bolagets webbplats på www.nexstim.com

                                  (b)          per telefon på +358 50 548 9404 (mån-fre 10.00-14.00)

                                  (c)           per brev till Nexstim Abp, "Extra bolagsstämma", Elimägatan 9 B, 00510 Helsingfors, Finland

Aktieägaren ska i samband med registrering uppge namn, personbeteckning eller FO-nummer, adress, telefon och, vid behov, namn på biträde eller ställföreträdare. De personuppgifter som lämnas till Nexstim Abp används endast för extra bolagsstämman och hanteringen av registreringarna för stämman.

2. Innehavare av aktier i depå

Innehavare av aktier i depå har rätt att delta i extra bolagsstämman med stöd av de aktier enligt vilka aktieägaren på registreringsdatum för stämman, dvs. den 10 december 2015, skulle kunna upptas i bolagets aktieägarförteckning hos Euroclear Finland Ab. För att få rätt att delta i extra bolagsstämman ska aktieägaren dessutom med stöd av dessa aktier senast den 17 december 2015 kl. 10.00 vara antecknad i den tillfälliga aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. För aktier i depå anses detta utgöra vederbörlig registrering inför stämman.

Innehavare av aktier i depå bör omgående begära anvisningar från sin depåbank för att bli antecknade i bolagets aktieägarförteckning, för givande av fullmakt till ställföreträdare och för anmälning för stämman. Depåbankens värdepappersförvar ska registrera en innehavare av aktier i depå som önskar delta i stämman i bolagets tillfälliga aktieägarförteckning senast vid den tidpunkt som anges ovan.

3. Aktier registrerade hos Euroclear Sweden AB

Aktieägare vars aktier är anslutna till Euroclear Sweden AB:s värdepapperssystem och som önskar delta i stämman och utöva sin rösträtt ska

Tillfällig registrering medelst en skriftlig begäran till Euroclear Sweden AB anses utgöra en registrering för stämman.

4. Ställföreträdare och fullmakter

Aktieägare kan delta i den extra bolagsstämman och utöva sina rättigheter på stämman genom att utse en ställföreträdare. Ställföreträdaren ska uppvisa en daterad fullmakt eller på annat tillförlitligt sätt påvisa sin rätt att företräda aktieägaren på stämman.

Om en aktieägare deltar i den extra bolagsstämman genom flera ställföreträdare som representerar aktieägarens innehav på olika värdepapperskonton, ska de aktier som hänför sig till varje ställföreträdare specificeras i samband med registreringen för bolagsstämman.

Eventuella fullmakter ska tillställas i original till Nexstim Abp, "Extra bolagsstämma", Elimägatan 9 B, 00510 Helsingfors, Finland, före sista registreringsdatum.

5. Ytterligare anvisningar och information

I enlighet med 5 kap. 25 § i finska aktiebolagslagen har aktieägare som deltar i extra bolagsstämman rätt att begära information om ärenden som behandlas på stämman.

Språket på stämman är finska. En del av materialet kommer att presenteras på engelska.

Vid datum för denna kallelse till extra bolagsstämma, dvs. per den 1 december 2015, uppgår det totala antalet aktier och röster i Nexstim Abp till 7 130 758.

Helsingfors den 1 december 2015

NEXSTIM ABP

Styrelsen

NEXSTIM ABP
Janne Huhtala, VD

För mer information gå till www.nexstim.com eller kontakta:

Nexstim                                                                                                             +358 (0)40 8615046
Janne Huhtala, verkställande direktör                                                  janne.huhtala@nexstim.com

UB Securities Ltd (Certified Adviser)                                                                  +358 (0)9 2538 0254

Consilium Strategic Communications                                                                 +44 (0)20 3709 5700
Mary-Jane Elliott/Ivar Milligan/Laura Thornton                               nexstim@consilium-comms.com

Om Nexstim Abp
Nexstim är ett medicinteknikföretag som har till syfte att förbättra rehabiliteringen för strokepatienter. Nexstim har, med sitt Navigated Brain Stimulation-system (NBS-system), varit först med att använda teknologin som ett diagnostiskt verktyg för planering vid hjärnkirurgi. NBS-systemet är det första och den enda Food and Drug Administration-godkända (FDA) och CE-märkta produkt som använder så kallad navigated Transcranial Magnetic Stimulation (nTMS) för kartläggning av områden för motorik och tal i hjärnbarken. Baserat på samma teknologiplattform har Bolaget utvecklat en produkt för stroketerapi som kallas Navigated Brain Therapy (NBT®). Under H1 2014 inledde Nexstim en tvåårig Fas III-studie på 12 platser i USA i syfte att påvisa NBT®-systemets effekt och få FDA:s tillstånd för kommersialisering av systemet för postakut behandling av strokepatienter i USA. Nexstims aktier noteras på NASDAQ OMX First North i både Helsingfors och Stockholm. Andra halvåret 2015 gav Data Safety Monitoring Board (DSMB) en rekommendation till Nexstim att fortsätta Fas III-studien för strokebehandling med NICHE oförändrad. Den första interimanalysen av försöket med NICHE (Navigated Inhibitory rTMS to Contralesional Hemisphere) med NBT® utfördes efter att 81 patienter hade genomgått första bedömning av säkerheten, enligt plan, vid sex månader efter behandlingen. För ytterligare information gå till www.nexstim.com.

Om transkraniell magnetstimulering (TMS) och repetitiv transkraniell magnetstimulering (rTMS)
Transkraniell magnetstimulering (TMS) är en icke-invasiv teknik där det uppstår ett magnetfält som sänds genom en spole som hålls mot huvudet. De snabba växlingarna i magnetfältet har en stimulerande effekt på hjärnan. Vid repetitiv transkraniell magnetstimulering (rTMS) sänder spolen ett snabbt pulserande magnetfält som påverkar funktionen i hjärnbarken på ett önskat område i hjärnan.

Om Navigated Brain Stimulation (NBS)
Navigated Brain Stimulation (navigerad hjärnstimulering) är en icke-invasiv metod för exakt och detaljerad kartläggning av de kritiska rörelse- och talfunktionerna i hjärnbarken. Med hjälp av standard-MRI av hjärnan, transkraniell magnetstimulering och EMG stimulerar kartläggning med NBS specifika delar av hjärnbarken och registrerar den motoriska responsen.

Om NBT®

Navigated Brain Therapy (navigerad hjärnterapi, NBT®) är ett icke-invasivt system där man med hjälp av navigeringen riktar in behandlingen på de delar av hjärnbarken som antas vara delaktiga i en funktionsnedsättning i hjärnan. Systemet har fått CE-märkning för användning på patienter som individuell behandling av svår depression. Systemet har också CE-märkning för användning på patienter som återhämtar sig från stroke, som ett komplement till konventionell rehabilitering.

 

 

Regulatory release 1.12.2105