16.12.2015 17:32:00 CET

Nexstim julkistaa aikomuksensa tarjota Nexstimin osakkeita institutionaalisille sijoittajille

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAISUUDESSAAN TAI OSITTAIN EIKÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKAISEMINEN OLISI LAINVASTAISTA

                 Helsinki, 16. joulukuuta 2015 klo 18:32

Nexstim Oyj ("Nexstim" tai "Yhtiö") aikoo tarjota enintään noin 850.000 Yhtiön osaketta ("Antiosakkeet")tietyille ammattimaisille sijoittajille osakkeenomistajien merkintäetuoikeuksista poiketen ("Private Placement"). Antiosakkeet vastaavat noin 11,9 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ennen Private Placementia. Private Placement perustuu nopeutettuun tarjousmyyntiin eli nopeutettuun book-building-menettelyyn, jossa tietyt ammattimaiset sijoittajat voivat jättää tarjouksensa Antiosakkeista. Antiosakkeiden merkintähinta määritetään nopeutetussa tarjousmenettelyssä.

Private Placementissa saadut varat aiotaan käyttää Yhtiön taseen vahvistamiseen ja vaiheen III tutkimuksen loppuunsaattamisen rahoittamiseen ja Nexstimin NBT-järjestelmän esikaupallistamistoimien laajentamiseen.

Nopeutettu tarjousmenettely alkaa välittömästi ja loppuu viimeistään kello 22:00 EET 16. joulukuuta 2015. Tarjousten vastaanottaminen voidaan kuitenkin keskeyttää milloin tahansa tarjousmenettelyn aikana. Yhtiön hallitus päättää muista Private Placementiin liittyvistä asioista, mukaan lukien uusien osakkeiden määrästä ja merkintähinnasta välittömästi tarjousmenettelyn päätyttyä. Osakkeiden Private Placementin lopputulos julkistetaan arviolta 17. joulukuuta 2015 yhdessä muiden Private Placementiin ja Antiosakkeiden rekisteröimiseen liittyvien olennaisten tietojen kanssa.

Private Placement perustuu Yhtiön yhtiökokouksen 31. maaliskuuta 2015 antamaan valtuutukseen.

ABG Sundal Collier AB toimii Private Placementin järjestäjänä. Asianajotoimisto Krogerus Oy toimii Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana. Yhtiön First Northin sääntöjen mukainen Hyväksytty Neuvonantaja on UB Securities Oy.

Lisätietoja antavat

Nexstim
Toimitusjohtaja Janne Huhtala

 
+358 (0)40 861 5046
janne.huhtala@nexstim.com
UB Securities Oy (Hyväksytty Neuvonantaja)

 
+358 (0)9 2538 0246

Tietoja Nexstim Oyj:stä

Nexstim on lääkintälaitteita kehittävä ja tuottava teknologiayritys, joka pyrkii parantamaan aivohalvauspotilaiden kuntoutusta. Nexstim on ensimmäisenä hyödyntänyt teknologiaansa aivojen diagnosoinnissa NBS (Navigated Brain Stimulation) -järjestelmän avulla. Se on ensimmäinen ja ainoa FDA:n hyväksymä ja CE-merkitty navigoivaan kallon läpäisevään magneettiseen stimulaatioon (nTMS) perustuva järjestelmä aivojen puhealueiden ja liikeaivokuoren leikkausta edeltävää kartoitusta varten. Yhtiö on kehittänyt samalle teknologia-alustalle laitteen nimeltä Navigated Brain Therapy (NBT®, navigoitu aivoterapia) aivohalvauspotilaiden hoitoon. Vuoden 2014 alkupuoliskolla Nexstim käynnisti kaksivuotisen vaiheen III avaintutkimuksen 12 paikkakunnalla Yhdysvalloissa tavoitteenaan osoittaa NBT®-laitteiston teho ja saada FDA:n myynti- ja markkinointilupa sen käytölle akuutin vaiheen jälkeisessä aivohalvauskuntoutuksessa Yhdysvalloissa. Nexstimin osakkeet on listattu Nasdaq First North Finlandin ja Nasdaq First North Swedenin markkinapaikoilla. Yritys sai turvallisuutta valvovalta asiantuntijaryhmältä (DSMB) vuoden 2015 jälkipuoliskolla lausunnon, jonka mukaan NICHE-aivohalvaushoitotutkimuksen vaihetta III voidaan jatkaa ilman muutoksia. NICHE-tutkimuksen (terveeseen aivopuoliskoon kohdistettava navigoitu inhiboiva kallon läpäisevä magneettinen sarjastimulaatio (rTMS)), jossa on käytetty NBT®-teknologiaa, ensimmäinen välianalyysi laadittiin, kun 81 potilaalta oli saatu arvio ensisijaisista turvallisuustuloksista seurannan aikana kuusi kuukautta hoidon jälkeen. Lisätietoja on verkkosivulla www.nexstim.com.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS

Tämä tiedote ei ole tarjous myydä tai tarjouspyyntö ostaa mitään arvopapereita. Arvopapereita ei myydä missään sellaisessa maassa, jossa joko tarjous tai siihen osallistuminen olisi kiellettyä ilman rekisteröintiä, rekisteröintiä koskevaa poikkeuslupaa tai kyseisen oikeudenkäyttöalueen arvopaperilainsäädännön ehtojen täyttämistä.

Näitä tietoja ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai epäsuorasti Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa tai Etelä-Afrikassa. Tämä tiedote ei ole arvopapereiden myyntitarjous Yhdysvalloissa. Osakkeita ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai rekisteröintiä koskevaa poikkeuslupaa Yhdysvaltojen vuoden 1933 arvopaperilain mukaisesti sellaisena kuin se on muutettuna. Tarkoituksena ei ole rekisteröidä mitään osaa tarjouksesta Yhdysvalloissa eikä tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Yleisöllä ei ole oikeutta osallistua tarjoukseen. Tämä tiedote on suunnattu (A) Euroopan talousalueella ainoastaan henkilöille, jotka ovat EU:n muutetun direktiivin 2003/71/EY 2 artiklan 1 kohdan e alakohdan määritelmän mukaisia kokeneita sijoittajia kunkin jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti, ja (B) Yhdistyneessä kuningaskunnassa ainoastaan kokeneille sijoittajille, jotka täyttävät seuraavat ehdot: (i) vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act), vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19 (5) artiklan mukaisille sijoitusalan ammattilaisille ja (ii) Määräyksen 49 (2) artiklan mukaisille korkean varallisuusaseman yhtiöille (high net worth company) (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä "asiaankuuluvat tahot").  Kaikki sijoitustoiminta, joihin tämä tiedote liittyy, koskee ainoastaan asiaankuuluvia tahoja. Muiden kuin asiaankuuluvien tahojen ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai sen sisällön perusteella.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät seikkoja, jotka eivät ole historiallisia tosiseikkoja, ja lausuntoja koskien muun muassa Nexstimin tulevaa tulosta, taloudellista asemaa, taloudellisia valmiuksia, mahdollisuuksia, kasvua, strategioita ja sen toimialaa koskevia aikomuksia, uskomuksia tai tämän hetkisiä odotuksia. Luonteeltaan tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, koska ne liittyvät tapahtumiin ja johtuvat olosuhteista, jotka joko tapahtuvat taikka eivät tapahdu tulevaisuudessa, ja ilmaisevat siksi vain niiden antamishetken olosuhteita. Nexstim varoittaa, että tulevaisuutta koskevat lausumat tai historialliset tosiseikat eivät takaa tulevaa suorituskykyä, todellista tulosta, taloudellista asemaa tai taloudellisia valmiuksia, ja että toimialan kehitys voi poiketa merkittävästi siitä, mitä tämän tiedotteen tulevaisuutta koskevissa lausumissa on esitetty. Yhtiö ei sitoudu päivittämään tulevaisuutta koskevia lausumia.

Nexstim Plc