17.12.2015 07:00:00 CET

Nexstim tilkännager slutresultatet av private placement

 

FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG, JAPAN ELLER SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION INTE ÄR LAGLIG.

Helsingfors, den 17 december 2015 kl. 8.00

Efter Nexstim Abp:s ("Nexstim" eller "Bolaget") bolagskommuniké på den 16 december 2015 angående sin avsikt att emittera aktier till institutionella investerare, har Nexstims styrelse fattat beslut om att genomföra en riktad nyemission på grundval av en så kallad book-building-process riktad mot vissa institutionella investerare i en private placement ("Book-building-processen"). Under Book-building-processen mottog ABG Sundal Collier AB, i egenskap av arrangör av processen ("Arrangören") teckningar på 880 000 aktier i Bolaget ("Tecknade Aktier") från vissa institutionella investerare och den finska innovationsfonden Sitra, HealthCap V, LP samt Capricorn Health-Tech Fund NV, som är de befintliga aktieägarna i Bolaget ("Private Placement"). De investerare som deltog i Private Placement kommer att erhålla sina Tecknade Aktier i form av befintliga aktier i Bolaget från Arrangören, som i sin tur under ett aktielånsarrangemang med HealthCap V, LP lånat ett sådant antal befintliga aktier i Bolaget som motsvarar antalet Tecknade Aktier. Det pris som erhölls av Arrangören för varje Tecknad Aktie var 6,00 euro, vilket ger ett totalt teckningspris om 5 280 000 euro ("Teckningspriset").

För att Arrangören ska kunna återbörda de aktier som man har lånat av HealthCap V, LP, har bolagsstyrelsen i dag med en avvikelse från befintliga aktieägarens företrädesrätt beslutat att genomföra en riktad nyemission av ett sådant antal nya aktier som motsvarar de Tecknade Aktierna (de "Emitterade Aktierna" och den "Riktade Nyemissionen"). Den Riktade Nyemissionen som beslutet gäller bygger på ett befullmäktigande som getts vid Bolagets bolagsstämma den 31 mars 2015. Medlemmarna i Bolagets styrelse som representerar den finska innovationsfonden Sitra, HealthCap V, LP och Capricorn Health Tech Fund NV deltog inte i beslutet om den Riktade Nyemissionen.

Bolaget har ett vägande ekonomiskt skäl att avvika från aktieägarnas företrädesrätt då intäkterna från den Riktade Nyemissionen kommer att användas för att stärka balansräkningen och då Bolaget i emissionen erhåller finansiering i form av eget kapital enligt villkor (inklusive tidplanen och kursen) som enligt bolagsstyrelsens uppfattning inte skulle ha varit tillgängliga på annat sätt. Bolaget avser vidare att använda nettobehållningen från den Riktade Nyemissionen för att finansiera slutförandet av fas III-studien och ytterligare utvidga förkommersialiseringsaktiviteterna för sitt NBT-system.

Teckningsperioden för den Riktade Nyemissionen avslutades den 16 december 2015 kl. 22.00 EET, och styrelsen godkände teckning av 880 000 Emitterade Aktier, vilket motsvarar det antal Tecknade Aktier som köps av de investerare som deltar i Private Placement. Följaktligen har totalt 880 000 Emitterade Aktier utfärdats i den Riktade Nyemissionen till det sammanlagda Teckningspriset 5 280 000 euro.

De Emitterade Aktierna väntas bli registrerade i det finska handelsregistret och levereras via Euroclear Finland och/eller Euroclear Sweden den 23 december 2015 eller däromkring. Efter registrering av de Emitterade Aktierna i det finska handelsregistret och leverans genom Euroclear Finland och/eller Euroclear Sweden, kommer Bolaget att lämna in en ansökan om notering för de Emitterade Aktierna hos Nasdaq Helsinki och Nasdaq Stockholm jämte en bolagsbeskrivning. Bolaget avser att offentliggöra bolagsbeskrivningen den 5 januari 2016 eller däromkring och förväntar sig att de Emitterade Aktierna kommer att noteras på Nasdaq First North Finland respektive Nasdaq First North Sweden den 8 januari 2016 eller däromkring.

Efter registreringen av de Emitterade Aktierna i det finska handelsregistret kommer Bolaget att ha totalt 8 010 758 aktier. Följaktligen kommer de Emitterade Aktierna att utgöra cirka 11,0 procent av samtliga aktier i Bolaget efter registreringen av dessa aktier.

I en kommentar till tillkännagivandet säger Nexstims VD, Janne Huhtala: "Efter vår framgångsrika börsintroduktion kommer denna lilla kapitalförstärkning att ytterligare minska bolagets risker och ge oss möjlighet att ta oss förbi slutresultaten i vår fullt ut pågående NICHE-studie i fas 3 om behandling vid slaganfall.  Vi är glada att få denna nya finansiering och över stödet från aktieägarna på den för närvarande volatila marknaden."

ABG Sundal Collier AB fungerade som Arrangör i samband med Book-building-processen och Private Placement. Krogerus Advokatbyrå Ab fungerade som juridisk rådgivare till Bolaget. Bolagets Certified Adviser enligt First Norths regler är UB Securities Ab.

För ytterligare information kontakta:

Nexstim
Janne Huhtala, Verkställande direktör

 
+358 40 8615046
janne.huhtala@nexstim.com
UB Securities Ab (Certified Adviser)

 
+358 9 2538 0246

Om Nexstim Abp

Nexstim är ett medicinteknikföretag som har till syfte att förbättra rehabiliteringen för strokepatienter. Nexstim har, med sitt Navigated Brain Stimulation-system (NBS-system), varit först med att använda teknologin som ett diagnostiskt verktyg för planering vid hjärnkirurgi. NBS-systemet är det första och den enda Food and Drug Administration-godkända (FDA) och CE-märkta produkt som använder så kallad navigated Transcranial Magnetic Stimulation (nTMS) för kartläggning av områden för motorik och tal i hjärnbarken. Baserat på samma teknologiplattform har Bolaget utvecklat en produkt för stroketerapi som kallas Navigated Brain Therapy (NBT®). Under H1 2014 inledde Nexstim en tvåårig Fas III-studie på 12 platser i USA i syfte att påvisa NBT®-systemets effekt och få FDA:s tillstånd för kommersialisering av systemet för postakut behandling av strokepatienter i USA. Nexstims aktier noteras på NASDAQ OMX First North i både Helsingfors och Stockholm. Andra halvåret 2015 gav Data Safety Monitoring Board (DSMB) en rekommendation till Nexstim att fortsätta Fas III-studien för strokebehandling med NICHE oförändrad. Den första interimanalysen av försöket med NICHE (Navigated Inhibitory rTMS to Contralesional Hemisphere) med NBT® utfördes efter att 81 patienter hade genomgått första bedömning av säkerheten, enligt plan, vid sex månader efter behandlingen. Mer information finns på www.nexstim.com.

VIKTIGT MEDDELANDE

Informationen häri utgör inget erbjudande om att sälja eller en uppmaning till ett erbjudande att köpa, inte heller får det ske någon försäljning av de värdepapper som det hänvisas till häri i någon jurisdiktion där sådant erbjudande, sådan uppmaning eller sådan försäljning skulle vara olaglig före registrering, undantag från registrering eller kvalificering enligt värdepapperslagstiftningen i denna jurisdiktion.

Informationen häri får inte offentliggöras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan eller Sydafrika. Denna skriftliga dokumentation utgör inte ett erbjudande om försäljning av värdepapper i USA, inte heller får värdepappren erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller undantag från registrering i enlighet med den amerikanska värdepapperslagen Securities Act från 1933, i dess ändrade lydelse, med dess regler och bestämmelser. Det finns ingen avsikt att registrera någon del av erbjudandet i USA eller att genomföra en offentlig emission av värdepapper i USA.

Medlemmar av allmänheten äger inte rätt att delta i erbjudandet. Detta meddelande är avsett för (A) i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, enbart de personer som är kvalificerade investerare i enlighet med artikel 2(1)(e) i EU-direktiv 2003/71/EG, i dess ändrade lydelse, och som har införts i lagstiftningen i var och en av de berörda medlemsstaterna samt (B) i Förenade kungariket enbart till kvalificerade investerare som är (i) professionella investerare i enlighet med artikel 19 (5) i lagen Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("föreskriften") eller (ii) personer som omfattas av artikel 49 (2) ("företag med hög nettoförmögenhet, oregistrerade föreningar osv") i föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt "berörda personer"). Varje investeringsaktivitet som detta meddelande avser kommer endast att vara tillgänglig för och kommer endast att omfatta berörda personer. Varje person som inte är en berörd person bör inte agera utifrån eller förlita sig på detta dokument eller något av dess innehåll.

Detta meddelande innehåller framåtblickande uttalanden. Dessa framåtblickande uttalanden omfattar påståenden som inte är historiska fakta och påståenden rörande bland annat Nexstim framtida intäkter, finansiella ställning, ekonomiska situation, framtidsutsikter, tillväxt, strategier samt bolagets planer, uppfattningar och nuvarande förväntningar med avseende på dess verksamhetsområde. Sådana framåtblickande uttalanden medför till sin natur risker och osäkerheter, eftersom de hänför sig till händelser eller är resultatet av förhållanden som kanske eller kanske inte inträffar i framtiden, och därför beskriver endast de förhållanden som råder när ett uttalande görs. Nexstim vill betona att framåtblickande uttalanden eller historiska fakta inte garanterar framtida resultat och att bolagets verkliga intäkter, finansiella ställning och ekonomiska situation och branschutvecklingen kan komma att avvika avsevärt från de framåtblickande uttalanden som görs i det här meddelandet. Bolaget har inte för avsikt och påtar sig ingen skyldighet att uppdatera något av de framåtblickande uttalanden som återfinns häri.

 

Nexstim Plc.