04.01.2016 13:00:00 CET

Nexstim Oyj julkaisee Yhtiöesitteen

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI EPÄSUORASTI, YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

 

Helsinki, 4 tammikuuta 2016 klo 14.00

Nexstim Oyj ("Nexstim" tai "Yhtiö") julkisti 17.12.2015 tulokset liittyen suunnattuun osakeantiin tietyille institutionaalisille sijoittajille nopeutettuun tarjousmenettelyyn perustuen private placementissa ("Private Placement"). Private Placementissa Yhtiö laski liikkeelle 880.000 uutta osaketta ("Liikkeeseenlasketut Osakkeet"), vastaten noin 11,9 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ennen Private Placementia ja noin 11,0 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista Liikkeeseenlaskettujen Osakkeiden rekisteröinnin jälkeen. Liikkeeseenlasketut Osakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin ja toimitettiin Euroclear Finlandissa ja Euroclear Swedenissa 23.12.2015.

Nasdaq Helsinki Oy on tänään hyväksynyt Yhtiön laatiman englanninkielisen Yhtiöesitteen Liikkeeseenlaskettujen Osakkeiden listaamista Nasdaq First North Finlandiin ja Nasdaq First North Swedeniin varten, ja Yhtiö täten julkaisee Yhtiöesitteen. Englanninkielinen Yhtiöesite on saatavilla klo 18.00 eteenpäin 4.1.2016 Yhtiön internetsivuilla www.nexstim.com ja Yhtiön pääkonttorilla osoitteessa Elimäenkatu 9 B, 00510 Helsinki.

Yhtiö odottaa, että Yhtiöesitteen julkaisemisen seurauksena Liikkeeseenlaskettujen Osakkeiden ensimmäinen kaupankäyntipäivä Nasdaq First North Finland ja Nasdaq First North Sweden -markkinapaikoilla on 7.1.2016.

ABG Sundal Collier AB toimi Private Placementin järjestäjänä. Asianajotoimisto Krogerus Oy on Yhtiön oikeudellinen neuvonantaja. Yhtiön First Northin sääntöjen mukainen Hyväksytty Neuvonantaja on UB Securities Oy.

Lisätietoja antavat

Nexstim
Toimitusjohtaja Janne Huhtala

 
+358 (0)40 861 5046
janne.huhtala@nexstim.com
UB Securities Oy (Hyväksytty Neuvonantaja)

 
+358 (0)9 2538 0246

Tietoja Nexstim Oyj:stä

Nexstim on lääkintälaitteita kehittävä ja tuottava teknologiayritys, joka pyrkii parantamaan aivohalvauspotilaiden kuntoutusta. Nexstim on ensimmäisenä hyödyntänyt teknologiaansa aivojen diagnosoinnissa NBS (Navigated Brain Stimulation) -järjestelmän avulla. Se on ensimmäinen ja ainoa FDA:n hyväksymä ja CE-merkitty navigoivaan kallon läpäisevään magneettiseen stimulaatioon (nTMS) perustuva järjestelmä aivojen puhealueiden ja liikeaivokuoren leikkausta edeltävää kartoitusta varten. Yhtiö on kehittänyt samalle teknologia-alustalle laitteen nimeltä Navigated Brain Therapy (NBT®, navigoitu aivoterapia) aivohalvauspotilaiden hoitoon. Vuoden 2014 alkupuoliskolla Nexstim käynnisti kaksivuotisen vaiheen III avaintutkimuksen 12 paikkakunnalla Yhdysvalloissa tavoitteenaan osoittaa NBT®-laitteiston teho ja saada FDA:n myynti- ja markkinointilupa sen käytölle akuutin vaiheen jälkeisessä aivohalvauskuntoutuksessa Yhdysvalloissa. Nexstimin osakkeet on listattu Nasdaq First North Finlandin ja Nasdaq First North Swedenin markkinapaikoilla. Yritys sai turvallisuutta valvovalta asiantuntijaryhmältä (DSMB) vuoden 2015 jälkipuoliskolla lausunnon, jonka mukaan NICHE-aivohalvaushoitotutkimuksen vaihetta III voidaan jatkaa ilman muutoksia. NICHE-tutkimuksen (terveeseen aivopuoliskoon kohdistettava navigoitu inhiboiva kallon läpäisevä magneettinen sarjastimulaatio (rTMS)), jossa on käytetty NBT®-teknologiaa, ensimmäinen välianalyysi laadittiin, kun 81 potilaalta oli saatu arvio ensisijaisista turvallisuustuloksista seurannan aikana kuusi kuukautta hoidon jälkeen. Lisätietoja on verkkosivulla www.nexstim.com.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS

Tämä tiedote ei ole tarjous myydä tai tarjouspyyntö ostaa mitään arvopapereita. Arvopapereita ei myydä missään sellaisessa maassa, missä joko tarjous tai siihen osallistuminen olisi kiellettyä ilman rekisteröintiä, rekisteröintiä koskevaa poikkeuslupaa tai kyseisen oikeudenkäyttöalueen arvopaperilainsäädännön ehtojen täyttämistä.

Näitä tietoja ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai epäsuorasti Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa tai Etelä-Afrikassa. Tämä tiedote ei ole arvopapereiden myyntitarjous Yhdysvalloissa. Osakkeita ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai rekisteröintiä koskevaa poikkeuslupaa Yhdysvaltojen vuoden 1933 arvopaperilain mukaisesti sellaisena kuin se on muutettuna. Tarkoituksena ei ole rekisteröidä mitään osaa tarjouksesta Yhdysvalloissa eikä tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Yleisöllä ei ole oikeutta osallistua tarjoukseen. Tämä tiedote on suunnattu (A) Euroopan talousalueella ainoastaan henkilöille, jotka ovat EU:n muutetun direktiivin 2003/71/EY 2 artiklan 1 kohdan e alakohdan määritelmän mukaisia kokeneita sijoittajia kunkin jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti, ja (B) Yhdistyneessä kuningaskunnassa ainoastaan kokeneille sijoittajille, jotka täyttävät seuraavat ehdot: (i) vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act), vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19 (5) artiklan mukaisille sijoitusalan ammattilaisille ja (ii) Määräyksen 49 (2) artiklan mukaisille korkean varallisuusaseman yhtiöille (high net worth company) (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä "asiaankuuluvat tahot"). Kaikki sijoitustoiminta, joihin tämä tiedote liittyy, koskee ainoastaan asiaankuuluvia tahoja. Muiden kuin asiaankuuluvien tahojen ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai sen sisällön perusteella.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät seikkoja, jotka eivät ole historiallisia tosiseikkoja, ja lausuntoja koskien muun muassa Nexstimin tulevaa tulosta, taloudellista asemaa, taloudellisia valmiuksia, mahdollisuuksia, kasvua, strategioita ja sen toimialaa koskevia aikomuksia, uskomuksia tai tämän hetkisiä odotuksia. Luonteeltaan tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, koska ne liittyvät tapahtumiin ja johtuvat olosuhteista, jotka joko tapahtuvat taikka eivät tapahdu tulevaisuudessa, ja ilmaisevat siksi vain niiden antamishetken olosuhteita. Nexstim varoittaa, että tulevaisuutta koskevat lausumat tai historialliset tosiseikat eivät takaa tulevaa suorituskykyä, todellista tulosta, taloudellista asemaa tai taloudellisia valmiuksia, ja että toimialan kehitys voi poiketa merkittävästi siitä, mitä tämän tiedotteen tulevaisuutta koskevissa lausumissa on esitetty. Yhtiö ei sitoudu päivittämään tulevaisuutta koskevia lausumia.

Nexstim Oyj julkaisee Yhtiöesitteen