29.02.2016 13:00:00 CET

NEXSTIM OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2015

Helsinki, 29.2.2016 klo 14.00

Kohokohtia yhtiön toiminnassa, heinä-joulukuu 2015

Kohokohtia yhtiön toiminnassa raportointikauden jälkeen

             
Kliinisen kehityksen tutkimusten tilanne
Yhtiö on tuottanut kliinistä tutkimustietoa vaiheen III monikeskustutkimuksessa osoittaakseen Nexstimin NBT® (Navigated Brain Therapy) -järjestelmällä toteutettavan terapian tehokkuuden aivohalvauspotilaiden hoidossa. Nexstim sai syyskuussa 2015 tutkimuksen turvallisuutta valvovalta riippumattomalta asiantuntijaryhmältä (DSMB) suosituksen jatkaa aivohalvaustutkimuksen vaihetta III ilman muutoksia tutkimuksen ensisijaisen päätepisteen saavuttamiseksi. Ensimmäinen välianalyysi laadittiin, kun 81 potilaalta oli saatu arvio ensisijaisista turvallisuustuloksista seurannan aikana kuusi kuukautta hoidon jälkeen. Tutkimushenkilöiden rekrytointi saatiin vietyä loppuun aikataulusta edellä joulukuussa 2015.

Vaiheen III aivohalvauskuntoutustutkimuksen, jossa on käytetty Nexstimin navigoitua aivoterapiaa (NBT®), toinen välianalyysi laadittiin 138 potilaan jälkeen kuin myös turvallisuustiedot oli arvioitu kaikilta 199:ltä tähän mennessä tutkimukseen rekisteröidyltä potilaalta. Turvallisuusongelmia ei havaittu. 28. helmikuuta 2016 yhtiö ilmoitti, että oli saanut DSMB:ltä toisen välianalyysin tiedot jonka mukaan  ennalta määritelty lopettamiskriteeri hyödyttömyydestä täyttyy ja tutkimus ei tule täyttämään sen ensisijaista päätepistettä. DSMB totesi lisäksi, että he suosittelevat, että tutkimusryhmä ja -kohteet pysyvät sokkoutettuna ja tiedonkeruu suoritetaan loppuun. Nexstim tulee analysoimaan DSMB:n suositusta lisää edelleen ennen kuin tekee päätöksen Vaiheen III tutkimuksen jatkosta. Kaikkien potilaiden hoito on nyt saatu päätökseen, ja tutkimuksen seuraavassa vaiheessa voitaisiin saada tulokset kolmannen ja samalla viimeisen kohortin kuuden kuukauden seurantajakson arvioista.

Toimitusjohtaja Janne Huhtalan katsaus

Nexstimin validoitu teknologia ja ohjelmisto keräävät jatkuvasti kansainvälistä tunnustusta sekä alalla että lääketieteellisessä yhteisössä.

Nexstim on myynyt NBS (Navigated Brain Stimulation) -diagnostiikkajärjestelmiä strategisille neurokirurgian alan asiakkaille, kuten opetussairaaloille ja yliopistoille, joissa työskentelee alan johtavia asiantuntijoita. NBS-järjestelmä on ensimmäinen ja ainoa FDA:n hyväksymä ja CE-merkitty navigoivaan kallon läpäisevään magneettiseen stimulaatioon (nTMS) perustuva järjestelmä aivojen puhealueiden ja liikeaivokuoren leikkausta edeltävää kartoitusta varten. Nexstim on hankkinut rahoitusta suunnatun osakeannin avulla. Sidosryhmät julkaisevat laadukkaissa kansainvälisissä julkaisuissa artikkeleita tärkeissä keskuksissa tehdyistä tutkimuksista, joissa on saatu näyttöä NBS-kartoituksen eduista neurokirurgiassa ja neurokirurgisten leikkausten suunnittelussa. Artikkeleissa he kuvaavat NBS:n arvoa tuloksellisessa neurokirurgisessa hoidossa ja työnkuluissa, mikä edistää Nexstimin teknologian ja ohjelmiston laajempaa käyttöönottoa.

Yhtiön liikevaihto kasvoi vuoden jälkipuoliskolla 4,9 % verrattuna vastaavaan jaksoon vuonna 2014. Liikevaihto oli 1,9 miljoonaa euroa, kun se vuonna 2014 oli 1,8 miljoonaa euroa. NBS-järjestelmiä myytiin Yhdysvalloissa odotettua vähemmän, mikä heijastui odotuksia pienempänä liikevaihtona. Odotamme kuitenkin myynnin jatkuvan vahvana ja NBS-järjestelmien myynnin kasvavan tilikaudella 2016.

Menestyksekkään, yhteensä 5,3 miljoonan euron suunnatun osakeannin jälkeen Nexstim päätti vuoden 2015 hyvässä 6,9 miljoonan euron kassatilanteessa. Nykyisten käteisvarojen odotetaan riittävän yhdessä myyntitulojen kanssa rahoittamaan yhtiön kliinisen kehityksen tutkimukset lopullisten tulosten saamiseen asti syyskuussa 2016.

Yhtiön saatua DSMB:ltä suosituksen Vaiheen III tutkimuksen toisesta välianalyysistä, Nexstim suorittaa arviointia liittyen NBT® :n tulevaisuuden strategiaan osana yhtiön laajempaa strategiaa ja tulee tiedottamaan mahdollisista päivityksistä aikanaan.

Nexstim ilmoitti tyytyväisenä Martin Jamiesonin nimittämisestä hallituksen puheenjohtajaksi ylimääräisessä yhtiökokouksessa. Hänen nimittämisensä vahvistaa hallitusta ja tukee Nexstimin kansainvälistä kasvustrategiaa.

Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut

Tuhatta euroa 7-12/2015
6kk
7-12/2014
6kk
1-12/2015
12kk
1-12/2014
12kk
Liikevaihto 1 884,7 1 796,5 2 527,9 2 210,4
Henkilöstökulut -2 063,8 -2 018,3 -3 969,8 -3 660,2
Poistot ja arvonalentumiset -217,3 -252,1 -386,0 -377,4
Muut liiketoiminnan kulut -4 420,3 -3 826,2 -7 843,1 -5 498,5
Tilikauden tulos -5 272,0 -5 318,1 -9 827,0 -10 445,4
Tulos per osake (euroa)* -0,73 -1,02 -1,37 -2,37
Laimennusvaikutuksella oikaistu tulos per osake (euroa)* -0,66 -0,92 -1,24 -2,16
Liiketoiminnan rahavirta -4 333,3 -5 277,1 -9 608,6 -7 785,2
Rahat ja pankkisaamiset 6 874,7 11 483,7 6 874,7 11 483,7
Oma pääoma 3 545,1 8 589,9 3 545,1 8 589,9
Omavaraisuusaste (%) 44,16 65,29 44,16 65,29
Osakkeiden lukumäärä raportointikauden lopussa (kpl)* 8 010 758 7 130 758 8 010 758 7 130 758
Osakkeiden lukumäärä raportointikauden aikana keskimäärin (kpl)* 7 178 584  

5 237 468
 

7 154 868
4 406 572
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakkeiden lukumäärä raportointikauden lopussa (kpl)* 8 797 698 7 917 698 8 797 698 7 917 698
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakkeiden lukumäärä raportointikauden aikana keskimäärin (kpl)* 7 965 524 5 799 236 7 941 808 4 826 140

*Osakkeiden lukumäärät ja merkintähinnat on taulukossa oikaistu 29.9.2014 tapahtuneilla osakesarjojen yhdistämisellä ja Osakkeiden jakamisella, jossa Osakkeiden lukumäärä 14-kertaistettiin.

Tulevaisuudennäkymät

Perustuen liiketoiminnan ennusteeseensa yhtiö arvioi liikevaihdon kasvavan tilikauden 2016 aikana ja tilikauden tuloksen odotetaan olevan tappiollinen.

Nexstim tulee nyt suorittamaan arvioinnin liittyen NBT® :n tulevaisuuden strategiaan osana yhtiön laajempaa strategiaa ja tulee tiedottamaan mahdollisista päivityksistä aikanaan. Yhtiö arvioi, että tarkempaa tietoa yhtiön pitkän ajan taloudellisista ja kaupallisista tavoitteista annetaan samassa yhteydessä.

Hallituksen esitys voitonjaosta

Yhtiön liiketoiminta on ollut tähän asti tappiollista eikä se ole kertaakaan jakanut osinkoa. Tulevina vuosina yhtiö keskittyy rahoittamaan kasvuaan ja liiketoimintansa kehittämistä. Yhtiö on sitoutunut erittäin tiukkaan osingonjakopolitiikkaan, joka on sidoksissa yhtiön tulokseen ja taloudelliseen tilaan. Osingonjakoa ei ole odotettavissa lähitulevaisuudessa. Lisäksi yhtiö on 29.9.2014 alentanut osakepääomaansa kattaakseen tappioita. Näin ollen Osakeyhtiölain mukaan yhtiön on annettava julkinen haaste velkojilleen vapaan oman pääoman jakamisesta osakkeenomistajille 3.10.2017 asti. Mikäli osinkoa jaetaan, Yhtiön kaikki osakkeet oikeuttavat samaan osinkoon.

Tilikauden 2015 lopussa konsernin emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma on 12 148 284,77 euroa. Hallitus esittää, että Nexstim Oyj ei jaa osinkoa tilikaudelta 2015.

Helsingissä, 29.2.2016

Nexstim Oyj

Hallitus

Lisätietoja saa verkkosivulta www.nexstim.com tai ottamalla yhteyttä:

Nexstim
Janne Huhtala, toimitusjohtaja

 
+358 (0)40 8615046 
janne.huhtala@nexstim.com
UB Securities Oy (Hyväksytty neuvonantaja) +358 (0)9 2538 0246
Consilium Strategic Communications
Mary-Jane Elliott / Ivar Milligan / Laura Thornton

+44 (0)20 3709 5700
nexstim@consilium-comms.com

Taloudellinen tiedottaminen vuoden 2016 aikana

Tiedotusvälineille, sijoittajille ja analyytikoille tarkoitettu puhelinkokous järjestetään maanantaina 29.2.2016 klo 16.00 Suomen aikaa. Toimitusjohtaja Janne Huhtala ja talousjohtaja Mikko Karvinen esittelevät taloudelliset ja toiminnan tulokset, minkä jälkeen osanottajat voivat esittää kysymyksiä. Esitysaineisto on saatavana Nexstimin verkkosivulla hieman ennen puhelinkokouksen alkua.

Puhelinkokouksen puhelinnumerot:

Suomi:                +358 (0) 800112363

Ruotsi:                +46 (0) 850336434

Iso-Britannia:    +44 (0) 8006940257

Yhdysvallat:      +1 (1) 6315107498

Kansainvälinen: +44 (0) 1452 555566

Puhelun tunnistenumero: 47933395

Puolivuotiskatsaus tammi-kesäkuu 2016 (H1) julkaistaan keskiviikkona 17.8.2016. Nexstimin vuosikertomus 2015 (hallituksen toimintakertomus, emoyhtiön ja konsernin tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus) julkaistaan yhtiön internetsivuilla keskiviikkona 9.3.2016. Yhtiökokous pidetään torstaina 31.3.2016 alkaen klo 12.00.

Tietoja Nexstim Oyj:stä

Nexstim on lääkintälaitteita kehittävä ja tuottava teknologiayritys, joka pyrkii parantamaan aivohalvauspotilaiden kuntoutusta. Nexstim on ensimmäisenä hyödyntänyt teknologiaansa aivojen diagnosoinnissa NBS (Navigated Brain Stimulation) -järjestelmän avulla. Se on ensimmäinen ja ainoa FDA:n hyväksymä ja CE-merkitty navigoivaan kallon läpäisevään magneettiseen stimulaatioon (nTMS) perustuva järjestelmä aivojen puhealueiden ja liikeaivokuoren leikkausta edeltävää kartoitusta varten. Yhtiö on kehittänyt samalle teknologia-alustalle laitteen nimeltä Navigated Brain Therapy (NBT®, navigoitu aivoterapia) aivohalvauspotilaiden hoitoon. Vuoden 2014 alkupuoliskolla Nexstim käynnisti kaksivuotisen vaiheen III avaintutkimuksen 12 paikkakunnalla Yhdysvalloissa tavoitteenaan osoittaa NBT®-laitteiston teho ja saada FDA:n myynti- ja markkinointilupa sen käytölle akuutin vaiheen jälkeisessä aivohalvauskuntoutuksessa Yhdysvalloissa. Nexstimin osakkeet on listattu Nasdaq First North Finlandin ja Nasdaq First North Swedenin markkinapaikoilla. Lisätietoja on verkkosivulla www.nexstim.com.

Nexstim Oyj tilinpäätöstiedote 2015