08.03.2016 08:00:00 CET

Nexstim Oyj ("Nexstim" tai "Yhtiö") Nexstim Oyj: Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Helsinki, 8.3.2016 klo 9.00

Nexstim Oyj (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) on lääkintälaitteita kehittävä ja tuottava teknologiayritys, joka pyrkii parantamaan aivohalvauspotilaiden kuntoutusta kallon ulkopuolisella aivostimulaatiolla.

Nexstim Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 31.3.2016 klo 12.00 (EET) alkaen Hotel Havenin auditoriossa osoitteessa Unioninkatu 17, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa kello 11.30.

A. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1                                     kokouksen avaaminen

2                                     kokouksen järjestäytyminen

3                                     pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4                                     kokouksen laillisuuden toteaminen

5                                     läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6                                     vuoden 2015 tilinpäätöksen sekä konsernitilien, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtajan katsaus

7                                     tilinpäätöksen vahvistaminen

8                                     Tilikauden tappio

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, ettei tilikaudelta 1.1.-31.12.2015 makseta osinkoa ja että tilikauden tappio kirjataan tappiotilille.

9                                     vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10                                 hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle maksettavista palkkioista ja matkakustannusten korvaamisesta päättäminen

Hallituksen nimitysvaliokunta, joka edustaa suurimpia osakkeenomistajia, ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkio seuraavasti:

Varsinaisessa yhtiökokouksessa valituille hallituksen jäsenille maksetaan palkkio vuoden 2017 varsinaisen yhtiökokouksen loppuun päättyvältä jaksolta seuraavasti:

Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 45 000 euroa ja niille hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on Yhdysvalloissa, maksetaan 36 000 euroa, niille jäsenille, joiden kotipaikka on Suomessa, maksetaan 18 000 euroa, ja niille jäsenille, joiden kotipaikka on muualla Euroopassa kuin Suomessa, maksetaan 27 000 euroa. Nimitysvaliokunta esittää, että hallituksen jäsenet sijoittavat puolet yllä mainituista palkkioista yhtiön osakkeisiin.

Hallituksen valiokuntien jäsenille, joiden kotipaikka on Suomessa, maksetaan kustakin valiokunnan kokouksesta, johon jäsen osallistuu, seuraavasti: valiokunnan puheenjohtajalle maksetaan 1 000 euroa ja valiokunnan muille jäsenille maksetaan 500 euroa. Hallituksen valiokuntien jäsenille, joiden kotipaikka on Yhdysvalloissa, maksetaan kustakin valiokunnan kokouksesta, johon jäsen osallistuu, seuraavasti: valiokunnan puheenjohtajalle maksetaan 2 000 euroa ja valiokunnan muille jäsenille maksetaan 1 000 euroa. Hallituksen valiokuntien jäsenille, joiden kotipaikka on muualla Euroopassa kuin Suomessa, maksetaan kustakin valiokunnan kokouksesta, johon jäsen osallistuu, seuraavasti: valiokunnan puheenjohtajalle maksetaan 1 500 euroa ja valiokunnan jäsenille maksetaan 750 euroa.

Nimitysvaliokunta esittää lisäksi, että hallituksen jäsenille korvataan kohtuulliset matkakustannukset kuitteja vastaan.

Nimitysvaliokunta esittää lisäksi varsinaiselle yhtiökokoukselle, että sitouttava osakepalkkiojärjestelmä toteutetaan Nexstim Oyj:n hallituksen valittujen jäsenten osalta ehdoilla, jotka on esitetty hallituksen ja hallituksen valiokuntien varsinaiselle yhtiökokoukselle esittämien esitysten liitteenä, joka on saatavilla yhtiön verkkosivulla www.nexstim.com. Ohjelma sisältää neljä ansaintakautta, jotka vastaavat hallituksen jäsenten toimikausia 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 ja 2019-2020.

Ohjelman tarkoituksena on sitouttaa osallistujat yhtiöön, yhdistää osakkeenomistajien ja osallistujien tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi ja tarjota osallistujille yhtiön osakkeiden vastaanottamiseen ja ansaitsemiseen perustuva palkkio-ohjelma.

Nimitysvaliokunta ehdottaa, että ohjelman kohderyhmänä ovat hallituksen jäsenet, jotka ovat riippumattomia suhteessa yhtiöön.
Nimitysvaliokunta ehdottaa, että vuoden 2016 palkkioiden suuruus määritetään käteisenä.

Hallituksen puheenjohtajalle annettavien osakeyksiköiden kokonaismäärä

Nimitysvaliokunta ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen puheenjohtajalle yhteensä annettavien osakeyksiköiden bruttomäärästä kaikkien neljän ansaintakauden ajalta hallituksen puheenjohtajan sitouttamiseksi yhtiöön pitkällä aikavälillä. Nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajan bruttopalkkion arvo on yhteensä 100 000 euroa koko ohjelmassa.

Annettu palkkio muunnetaan osakeyksiköiksi ensimmäisen ansaintakauden alussa vuonna 2016. Myönnetyn palkkion muuntaminen osakeyksiköiksi perustuu osakkeen vaihtovolyymilla painotetun osakekurssin keskiarvoon Helsingin pörssissä kahdenkymmenen (20) kauppapäivän aikana yhtiön vuoden 2016 tilipäätöksen julkaisemispäivän jälkeen. Ohjelmassa yksi osakeyksikkö vastaa yhtä yhtiön osaketta. Palkkion rahana mitattava arvo määritetään maksettujen osakkeiden rekisteröintipäivämääränä voimassa olevan osakekurssin perusteella.

Nimitysvaliokunta ehdottaa, että ohjelman mukainen palkkio maksetaan hallituksen puheenjohtajalle yhtiön osakkeina siten, että yksi neljäsosa kokonaispalkkiosta maksetaan neljän viikon kuluessa vuosien 2017, 2018, 2019 ja 2020 varsinaisista yhtiökokouksista. Yhtiö pidättää verot ja työnantajamaksut palkkion käteisosuudesta sovellettavan lain edellyttämällä tavalla. Jos hallituksen puheenjohtaja lopettaa hallituksen puheenjohtajan tehtävässä ennen ansaintakauden päättymistä, palkkiota ei makseta kyseiseltä ansaintakaudelta.

Hallituksen jäsenille annettavat osakeyksiköt ansaintakautena 2016-2017

Nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen kaikille jäsenille maksettavan bruttopalkkion arvo on yhteensä 12 500 euroa ansaintakautena 2016-2017. Tarkoituksena on ehdottaa myös vuosien 2017, 2018 ja 2019 varsinaisille yhtiökokouksille yhtä suurien palkkioiden antamista hallituksen jäsenille.

Annettu palkkio muunnetaan osakeyksiköiksi ansaintakauden alussa vuonna 2016. Myönnetyn palkkion muuntaminen osakeyksiköiksi perustuu osakkeen vaihtovolyymilla painotetun osakekurssin keskiarvoon Helsingin pörssissä kahdenkymmenen (20) kauppapäivän aikana yhtiön vuoden 2016 tilipäätöksen julkaisemispäivän jälkeen. Ohjelmassa yksi osakeyksikkö vastaa yhtä yhtiön osaketta. Palkkion rahana mitattava arvo määritetään maksettujen osakkeiden rekisteröintipäivämääränä voimassa olevan osakekurssin perusteella.

Nimitysvaliokunta ehdottaa, että ohjelman mukaiset palkkiot maksetaan hallituksen jäsenille yhtiön osakkeina kuukauden kuluessa vuoden 2017, 2018, 2019 ja 2020 varsinaisista yhtiökokouksista. Allokoitu palkkio ansaintakaudelta 2016-2017 maksetaan neljän viikon kuluessa vuoden 2017 varsinaisesta yhtiökokouksesta. Yhtiö pidättää verot ja työnantajamaksut palkkion käteisosuudesta sovellettavan lain edellyttämällä tavalla. Jos hallituksen jäsen lopettaa hallituksen jäsenen tehtävässä ennen ansaintakauden päättymistä, palkkiota ei makseta kyseiseltä ansaintakaudelta.

Omistajuuden suositteleminen

Nimitysvaliokunta ehdottaa, että osallistujille suositellaan vahvasti palkkiona maksettujen osakkeiden pitämistä niin kauan kuin he toimivat hallituksen jäsenenä.

11                                 päätös palkkion maksamisesta tilintarkastajille

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että tilintarkastajille maksetaan kohtuullinen palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

12                                 hallituksen jäsenten määrästä päättäminen

Nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten määräksi vahvistetaan seitsemän (7) vakinaista jäsentä.

13                                 hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valitseminen

Nimitysvaliokunta ehdottaa, että suostumuksensa mukaan Ken Charhut, Johan Christenson, Martin Jamieson, Katya Smirnyagina, Juliet Thompson ja Juha Vapaavuori valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi ja että Rohan J. Hoare valitaan hallituksen uudeksi jäseneksi. Nimitysvaliokunta ehdottaa, että Martin Jamieson valitaan puheenjohtajaksi ja Johan Christenson varapuheenjohtajaksi. Charhut, Jamieson, Thompson ja Hoare ovat riippumattomia suhteessa yhtiöön.

Kaikki hallituksen jäsenet valitaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun päättyvän jakson ajaksi.

Ehdotettujen hallituksen jäsenten curriculum vitae on luettavissa sivulla www.nexstim.com.

14                                 tilintarkastajan valinta

Hallituksen tarkastustivaliokunta esittää, että hyväksytty tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on nimittänyt Martin Grandellin päävastuulliseksi tilintarkastajaksi, valitaan yhtiön tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun päättyvän jakson ajaksi. Ehdotettu tilintarkastaja on antanut suostumuksensa valintaan.

15                                 hallituksen valtuuttaminen yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta päättämiseen

Hallitus esittää, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankinnasta seuraavasti:

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä on yhteensä enintään 801 075 osaketta, mikä vastaa noin 10:tä prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus päättää siitä, miten omia osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia käyttämällä muun muassa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muulla tavoin kuin suhteessa osakkeenomistajien omistusosuuteen (suunnattu osakeanti). Hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on alin markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana ja enimmäishinta vastaa korkeinta markkinahintaa valtuutuksen voimassaoloaikana.

Omia osakkeita voidaan hankkia muun muassa rajoittamaan mahdollisten yritysostojen yhteydessä tehtyjen osakeantien laimennusvaikutuksia, kehittämään yhtiön pääomarakennetta, tarkoituksessa siirtää osakkeita mahdollisten yritysostojen yhteydessä, tarkoituksessa käyttää osakkeita kannustinjärjestelyissä tai tarkoituksessa mitätöidä osakkeita, mikäli hankinta on yhtiön ja osakkeenomistajien etujen mukaista.

Valtuutus on voimassa yhden (1) vuoden varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä. Tämä ehdotettu valtuutus korvaa yhtiökokouksen aiemmin antamat ja rekisteröidyt valtuutukset päättää yhtiön omien osakkeiden hankinnasta.

  1.                     HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OPTIO-OIKEUKSISTA JA MUIDEN OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Hallitus esittää, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön osakeannista sekä optio-oikeuksien myöntämisestä ja
muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien myöntämisestä osakeyhtiölain 10. luvussa tarkoitetulla tavalla seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet ovat yhtiön uusia tai yhtiön hallussa olevia osakkeita. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 1 201 613 osaketta, mikä on noin 13 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista osakeannin jälkeen,mikäli uudet osakket lasketaan kokonaisuudessaan liikkeelle. Osakkeita tai osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä. 

Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeannin ehdoista ja myöntämään osakkeisiin oikeuttavat erityiset oikeudet. Hallitus valtuutetaan päättämään suunnatusta osakeannista ja myöntämään osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia ja poikkeamaan osakkeenomistajien etuoikeudesta osakkeiden merkintään, mikäli yhtiöllä on painava taloudellinen syy menetellä näin.

Ehdotettu valtuutus korvaa yhtiökokouksen aiemmin antamat ja rekisteröidyt valtuutukset päättää osakeannista sekä optio-oikeuksista ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutus on voimassa yhden (1) vuoden varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä.

Yhtiö aikoo käyttää valtuutusta tulevien rahoitustarpeiden täyttämiseen sekä mahdollisten yritysfuusioiden ja -ostojen toteuttamiseen.

17                      HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA JA MUIDEN OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Hallitus esittää, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta osakeyhtiölain 10. luvussa tarkoitetulla tavalla seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet ovat yhtiön uusia tai yhtiön hallussa olevia osakkeita. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 950 000 osaketta. Määrä on noin 10,60 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista osakeannin jälkeen,mikäli uudet osakket lasketaan kokonaisuudessaan liikkeelle. Osakkeita tai osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä.

Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeannin ehdoista ja myöntämään osakkeisiin oikeuttavat erityiset oikeudet. Hallitus valtuutetaan päättämään suunnatusta osakeannista ja myöntämään osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia ja poikkeamaan osakkeenomistajien etuoikeudesta osakkeiden merkintään, mikäli yhtiöllä on painava taloudellinen syy menetellä näin. Valtuutusta voidaan käyttää myös kannustinten järjestämiseen ja hallituksen palkkioiden maksamiseen.

Ehdotettu valtuutus korvaa yhtiökokouksen aiemmin antamat ja rekisteröidyt valtuutukset päättää osakeannista sekä optio-oikeuksista ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutus on voimassa viisi (5) vuotta varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä.

Yhtiö aikoo käyttää valtuutusta hallituksen jäsenille annettavan osakeyksiköiden jakamisohjelman ja yhtiön johdon ja henkilöstön pitkän aikavälin kannustinohjelmien toteuttamiseen.

18                  KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

B. Yhtiökokousasiakirjat

Hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäviksi asioiksi sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Nexstim Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa www.nexstim.com. Nexstim Oyj:n vuosikertomus sekä yhtiön tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla edellä mainitussa verkkosivustossa viimeistään 9.3.2016. Varsinaiselle yhtiökokoukselle kokouksessa käsiteltävistä asiasta tehdyt päätösesitykset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa. Näistä asiakirjoista sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Kokouspöytäkirja on saatavilla edellä mainitussa verkkosivustossa viimeistään 14.4.2016.

C. Ohjeita varsinaiseen yhtiökokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkityt osakkeenomistajat

Oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 17.3.2016 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan viimeistään 24.3.2016 klo 10.00. Varsinaiseen yhtiökokoukseen voi ilmoittautua

                                  (a)         yhtiön verkkosivujen kautta osoitteessa www.nexstim.com; tai

                                  (b)         puhelimitse numeroon 050 548 9404 (ma-pe klo 10.00-14.00); tai

                                  (c)          kirjeitse osoitteeseen Nexstim Oyj, "yhtiökokous", Elimäenkatu 9B, 00510 Helsinki

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi. Osakkeenomistajien Nexstim Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

2. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon varsinaisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 17.3.2016. Oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 24.3.2016 klo 10.00. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä yhtiön osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista varsinaiseen yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3. Euroclear Sweden AB:ssä rekisteröidyt osakkeet

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on rekisteröity Euroclear Sweden AB:n arvopaperijärjestelmään ja joka aikoo osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeuttaan, tulee

Euroclear Sweden AB:n kautta tehty tilapäinen rekisteröityminen osakasluetteloon on samalla ilmoittautuminen varsinaiseen yhtiökokoukseen.

4. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa

Mikäli osakkeenomistaja osallistuu varsinaiseen yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Nexstim Oyj, "yhtiökokous", Elimäenkatu 9 B, 00510 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

5. Muut ohjeet/tiedot

Varsinaisessa yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Kokous pidetään suomen kielellä. Osa kokouksessa esitettävästä materiaalista on englanninkielistä.

Nexstim Oyj:llä on tämän kokouskutsun päivänä 8.3.2016 yhteensä 8 010 758 osaketta ja ääntä.

Helsinki 8.3.2016

NEXSTIM OYJ

Hallitus

Lisätietoja saa verkkosivulta www.nexstim.com tai ottamalla yhteyttä:

Nexstim                                                                                                   +358 (0)40 8615046
Janne Huhtala, toimitusjohtaja                                                      janne.huhtala@nexstim.com

UB Securities Oy (hyväksytty neuvonantaja)                                              +358 (0)9 2538 0246

Consilium Strategic Communications                                                       +44 (0)20 3709 5700
Mary-Jane Elliott / Ivar Milligan / Laura Thornton                     nexstim@consilium-comms.com

Tietoja Nexstim Oyj:stä
Nexstim on lääkintälaitteita kehittävä ja tuottava teknologiayritys, joka pyrkii parantamaan aivohalvauspotilaiden kuntoutusta. Nexstim on ensimmäisenä hyödyntänyt teknologiaansa aivojen diagnosoinnissa NBS (Navigated Brain Stimulation) -järjestelmän avulla. Se on ensimmäinen ja ainoa FDA:n hyväksymä ja CE-merkitty navigoivaan kallon läpäisevään magneettiseen stimulaatioon (nTMS) perustuva järjestelmä aivojen puhealueiden ja liikeaivokuoren leikkausta edeltävää kartoitusta varten. Yhtiö on kehittänyt samalle teknologia-alustalle laitteen nimeltä Navigated Brain Therapy (NBT®, navigoitu aivoterapia) aivohalvauspotilaiden hoitoon. Vuoden 2014 alkupuoliskolla Nexstim käynnisti kaksivuotisen vaiheen III avaintutkimuksen 12 paikkakunnalla Yhdysvalloissa tavoitteenaan osoittaa NBT®-laitteiston teho ja saada FDA:n myynti- ja markkinointilupa sen käytölle akuutin vaiheen jälkeisessä aivohalvauskuntoutuksessa Yhdysvalloissa. Nexstimin osakkeet on listattu Nasdaq First North Finlandin ja Nasdaq First North Swedenin markkinapaikoilla. Lisätietoja on verkkosivulla www.nexstim.com.

Nexstim kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen