31.03.2016 13:00:00 CET

Nexstim Oyj ("Nexstim") Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Yhtiötiedote, Helsinki, 31. maaliskuuta 2016, klo 14.00

Nexstim Oyj (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) on lääkintälaitteita kehittävä ja tuottava teknologiayritys, joka pyrkii parantamaan aivohalvauspotilaiden kuntoutusta kallon ulkopuolisella aivostimulaatiolla. Yhtiö ilmoittaa, että Nexstim Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidettiin tänään 31. maaliskuuta tehtiin seuraavat päätökset.
Nexstim Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen konsernitilinpäätöksineen vuodelta 2015 ja myönsi hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapauden.
Osinko ja tappion käsitteleminen
Yhtiökokous päätti, ettei osinkoa jaeta tilikaudelta 1.1.2015-31.12.2015 ja, että tilikauden tappio kirjataan tappiotilille.

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot
Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän. Hallituksen jäseniksi valittiin, Ken Charhut, Johan Christenson, Rohan J. Hoare, Martin Jamieson, Katya Smirnyagina, Juliet Thomson ja Juha Vapaavuori, joista puheenjohtajaksi valittiin Martin Jamieson ja varapuheenjohtajaksi Johan Christenson.

Hallituksen uudella jäsenellä  Rohan J. Hoarella on mittava aiempi kokemus neuromodulaatioalan yrityksissä ja lääketieteellisistä sovelluksista kuten selkäytimen, syvien aivorakenteiden, vagushermon ja takaraivon ääreishermon stimulaatiohoidoista. Viimeksi hän työskenteli nimikkeellä Presidentti , Neuromodulation LivaNovassa (joka muodostettiin Cyberonics ja Sorin Group:n fuusioiduttua). Cyberonicsilla Rohan oli operatiivinen johtaja. Tätä ennen hän toimi lukuisissa johtotehtävissä St Jude Medicalilla, jossa ura huipentui puheenjohtajuuteen neuromodulaatioyksikössä.  Uransa alussa Rohan oli konsultti McKinsey & Co:lla, joka on  johtava liikkeenjohdon konsulttitoimisto. Hänellä on tohtorin tutkinto fysiikasta Harvardin yliopistossa, jossa hän oli Fulbright-stipendiaattina.

Hallituksen jäsenten palkkioksi vahvistettiin hallituksen puheenjohtajalle 45.000 euroa ja niille hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on Yhdysvalloissa 36.000 euroa, niille jäsenille joiden kotipaikka on Suomessa 18.000 euroa ja niille jäsenille, joiden kotipaikka on muualla Euroopassa, kuin Suomessa 27.000 €. Yhtiökokous suosittaa, että hallituksen jäsenet sijoittavat puolet yllä mainituista palkkioista yhtiön osakkeisiin.

Yhtiökokous päätti edelleen, että hallituksen valiokuntiin kuuluville Suomessa kotipaikkaansa pitäville valiokuntien jäsenille maksetaan kustakin valiokunnan kokouksesta, johon jäsen osallistuu 1.000 euroa valiokunnan puheenjohtajalle ja 500 euroa valiokunnan muulle jäsenelle. Hallituksen valiokuntiin kuuluville Yhdysvalloissa kotipaikaansa pitäville valiokunnan jäsenille kustakin valiokunnan kokouksesta, johon jäsen osallistuu 2.000 euroa valiokunnan puheenjohtajalle ja 1.000 euroa valiokunnan muulle jäsenelle. Hallituksen valiokuntiin kuuluville muualla Euroopassa kuin Suomessa kotipaikkaansa pitäville valiokunnan jäsenille kustakin valiokunnan kokouksesta, johon jäsen osallistuu 1.500 euroa valiokunnan puheenjohtajalle ja 750 euroa valiokunnan muulle jäsenelle.

Hallituksen varsinaisten jäsenten kohtuulliset matkakulut päätettiin korvata kuitteja vastaan.

Yhtiökokous päätti myös, että sitouttava osakepalkkiojärjestelmä toteutetaan Nexstim Oyj:n hallituksen valittujen jäsenten osalta ehdoilla, jotka on esitetty hallituksen ja hallituksen valiokuntien varsinaiselle yhtiökokoukselle esittämien esitysten liitteenä, joka on saatavilla yhtiön verkkosivulla www.nexstim.com. Ohjelma sisältää neljä ansaintakautta, jotka vastaavat hallituksen jäsenten toimikausia 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 ja 2019-2020.

Ohjelman tarkoituksena on sitouttaa osallistujat yhtiöön, yhdistää osakkeenomistajien ja osallistujien tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi ja tarjota osallistujille yhtiön osakkeiden vastaanottamiseen ja ansaitsemiseen perustuva palkkio-ohjelma.

Yhtiökokous päätti, että ohjelman kohderyhmänä ovat hallituksen jäsenet, jotka ovat riippumattomia suhteessa yhtiöön ja että vuonna 2016 allokoitavien palkkioiden suuruus määritetään käteisenä.

Hallituksen puheenjohtajalle annettavien osakeyksiköiden kokonaismäärä

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle yhteensä annettavien osakeyksiköiden bruttomäärästä päätetään kaikkien neljän ansaintakauden ajalta hallituksen puheenjohtajan sitouttamiseksi yhtiöön pitkällä aikavälillä. Hallituksen puheenjohtajan bruttopalkkion arvo on yhteensä 100.000 euroa koko ohjelmassa.

Myönnetty palkkio muunnetaan osakeyksiköiksi ensimmäisen ansaintakauden alussa vuonna 2016. Myönnetyn palkkion muuntaminen osakeyksiköiksi perustuu osakkeen vaihdolla painotettuun keskikurssiinHelsingin pörssissä kahdenkymmenen (20) kauppapäivän aikana yhtiön vuonna 2016 julkaiseman tilipäätöksen julkaisemispäivän jälkeen. Ohjelmassa yksi osakeyksikkö vastaa yhtä yhtiön osaketta. Palkkion rahana mitattava arvo määritetään maksettujen osakkeiden arvo-osuustilille kirjaamispäivän voimassa olevan osakekurssin perusteella.

Yhtiökokous päätti, että ohjelman mukainen palkkio maksetaan hallituksen puheenjohtajalle yhtiön osakkeina siten, että yksi neljäsosa kokonaispalkkiosta maksetaan neljän viikon kuluessa vuosien 2017, 2018, 2019 ja 2020 varsinaisista yhtiökokouksista. Yhtiö pidättää verot ja työnantajamaksut palkkion käteisosuudesta sovellettavan lain edellyttämällä tavalla. Jos hallituksen puheenjohtaja lopettaa hallituksen puheenjohtajan tehtävässä ennen ansaintakauden päättymistä, palkkiota ei makseta kyseiseltä ansaintakaudelta.

Hallituksen jäsenille annettavat osakeyksiköt ansaintakautena 2016-2017

Yhtiökokous päätti, että kullekin hallituksen yhtiöstä riippumattomalle jäsenelle maksettavan bruttopalkkion arvo on yhteensä 12.500 euroa ansaintakautena 2016-2017. Tarkoituksena on ehdottaa myös vuosien 2017, 2018 ja 2019 varsinaisille yhtiökokouksille yhtä suurien palkkioiden antamista hallituksen jäsenille.

Myönnetty palkkio muunnetaan osakeyksiköiksi ansaintakauden alussa vuonna 2016. Myönnetyn palkkion muuntaminen osakeyksiköiksi perustuu osakkeen vaihdolla painotettuun keskikurssiinHelsingin pörssissä kahdenkymmenen (20) kauppapäivän aikana yhtiön vuonna 2016 julkaiseman  tilipäätöksen julkaisemispäivän jälkeen. Ohjelmassa yksi osakeyksikkö vastaa yhtä yhtiön osaketta. Palkkion rahana mitattava arvo määritetään maksettujen osakkeiden arvo-osuustilille kirjaamispäivän  voimassa olevan osakekurssin perusteella.

Ohjelman mukaiset palkkiot maksetaan hallituksen jäsenille yhtiön osakkeina neljän viikon kuluessa vuoden 2017, 2018, 2019 ja 2020 varsinaisista yhtiökokouksista. Allokoitu palkkio ansaintakaudelta 2016-2017 maksetaan neljän viikon kuluessa vuoden 2017 varsinaisesta yhtiökokouksesta. Yhtiö pidättää verot ja työnantajamaksut palkkion käteisosuudesta sovellettavan lain edellyttämällä tavalla. Jos hallituksen jäsen lopettaa hallituksen jäsenen tehtävässä ennen ansaintakauden päättymistä, palkkiota ei makseta kyseiseltä ansaintakaudelta.

Omistajuuden suositteleminen

Yhtiökokous suosittaa osallistujille vahvasti palkkiona maksettujen osakkeiden pitämistä niin kauan kuin he toimivat hallituksen jäsenenä.
Tilintarkastajan valinta ja palkkio

Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi Martin Grandell. Tilintarkastajalle maksetaan kohtuullinen palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous päätti, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta. Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä on yhteensä enintään 801.075 osaketta, mikä vastaa noin 10:tä prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus päättää siitä, miten omia osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia käyttämällä muun muassa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muulla tavoin kuin suhteessa osakkeenomistajien omistusosuuteen (suunnattu osakeanti). Hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on alin markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana ja enimmäishinta vastaa korkeinta markkinahintaa valtuutuksen voimassaoloaikana.

Omia osakkeita voidaan hankkia muun muassa rajoittamaan mahdollisten yritysostojen yhteydessä tehtyjen osakeantien laimennusvaikutuksia, kehittämään yhtiön pääomarakennetta, tarkoituksessa siirtää osakkeita mahdollisten yritysostojen yhteydessä, tarkoituksessa käyttää osakkeita kannustinjärjestelyissä tai tarkoituksessa mitätöidä osakkeita, mikäli hankinta on yhtiön ja osakkeenomistajien etujen mukaista.

Valtuutus on voimassa yhden (1) vuoden varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä. Tämä ehdotettu valtuutus korvaa yhtiökokouksen aiemmin antamat ja rekisteröidyt valtuutukset päättää yhtiön omien osakkeiden hankinnasta.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvussa tarkoitettujen osakkeisiin oikeutta­vien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet ovat yhtiön uusia tai yhtiön hallussa olevia osakkeita. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 1.201.613 osaketta, mikä on noin 13 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista osakeannin jälkeen,mikäli uudet osakkeet lasketaan kokonaisuudessaan liikkeelle. Osakkeita tai osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä. 

Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeannin ehdoista ja myöntämään osakkeisiin oikeuttavat erityiset oikeudet. Hallitus valtuutetaan päättämään suunnatusta osakeannista ja myöntämään osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia ja poikkeamaan osakkeenomistajien etuoikeudesta osakkeiden merkintään, mikäli yhtiöllä on painava taloudellinen syy menetellä näin.

Ehdotettu valtuutus korvaa yhtiökokouksen aiemmin antamat ja rekisteröidyt valtuutukset päättää osakeannista sekä optio-oikeuksista ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutus on voimassa yhden (1) vuoden varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä.

Yhtiö aikoo käyttää valtuutusta tulevien rahoitustarpeiden täyttämiseen sekä mahdollisten yritysfuusioiden ja -ostojen toteuttamiseen.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvussa tarkoitettujen osakkeisiin oikeutta­vien erityisten oikeuksien antamisesta. Hallitus esittää, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista, sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta osakeyhtiölain 10. luvussa tarkoitetulla tavalla seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet ovat yhtiön uusia tai yhtiön hallussa olevia osakkeita. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 950.000 osaketta. Määrä on noin 10,60 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista osakeannin jälkeen,mikäli uudet osakket lasketaan kokonaisuudessaan liikkeelle. Osakkeita tai osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä.

Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeannin ehdoista ja myöntämään osakkeisiin oikeuttavat erityiset oikeudet. Hallitus valtuutetaan päättämään suunnatusta osakeannista ja myöntämään osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia ja poikkeamaan osakkeenomistajien etuoikeudesta osakkeiden merkintään, mikäli yhtiöllä on painava taloudellinen syy menetellä näin. Valtuutusta voidaan käyttää myös kannustinten järjestämiseen ja hallituksen palkkioiden maksamiseen.

Ehdotettu valtuutus korvaa yhtiökokouksen aiemmin antamat ja rekisteröidyt valtuutukset päättää osakeannista sekä optio-oikeuksista ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutus on voimassa viisi (5) vuotta varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä.

Yhtiö aikoo käyttää valtuutusta hallituksen jäsenille annettavan sitouttavan osakepalkkiojärjestelmän ja yhtiön johdon ja henkilöstön pitkän aikavälin kannustinohjelmien toteuttamiseen.

Yhtiökokouksen pöytäkirja
Yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavilla viimeistään 14.4.2016 alkaen Nexstimin verkkosivuilla.

NEXSTIM OYJ
Toimitusjohtaja Janne Huhtala

Lisätietoja saa verkkosivulta www.nexstim.com tai ottamalla yhteyttä:

Nexstim                                                                                                   +358 (0)40 8615046
Janne Huhtala, toimitusjohtaja                                                      janne.huhtala@nexstim.com

UB Securities Oy (hyväksytty neuvonantaja)                                              +358 (0)9 2538 0246

Consilium Strategic Communications                                                       +44 (0)20 3709 5700
Mary-Jane Elliott / Ivar Milligan / Laura Thornton                     nexstim@consilium-comms.com

Tietoja Nexstim Oyj:stä
Nexstim on lääkintälaitteita kehittävä ja tuottava teknologiayritys, joka pyrkii parantamaan aivohalvauspotilaiden kuntoutusta. Nexstim on ensimmäisenä hyödyntänyt teknologiaansa aivojen diagnosoinnissa NBS (Navigated Brain Stimulation) -järjestelmän avulla. Se on ensimmäinen ja ainoa FDA:n hyväksymä ja CE-merkitty navigoivaan kallon läpäisevään magneettiseen stimulaatioon (nTMS) perustuva järjestelmä aivojen puhealueiden ja liikeaivokuoren leikkausta edeltävää kartoitusta varten. Yhtiö on kehittänyt samalle teknologia-alustalle laitteen nimeltä Navigated Brain Therapy (NBT®, navigoitu aivoterapia) aivohalvauspotilaiden hoitoon. Nexstimin osakkeet on listattu Nasdaq First North Finlandin ja Nasdaq First North Swedenin markkinapaikoilla. Lisätietoja on verkkosivulla www.nexstim.com.

Nexstim Oyj