26.05.2016 08:05:00 CET

Nexstim Abp:s styrelse har beslutat om ett nytt aktieoptionsprogram

Pressmeddelande, Helsingfors 26 april 2016 kl. 9.05

Nexstim Abp:s styrelse har beslutat om att införa ett nytt aktieoptionsprogram för koncernens nyckelpersoner och rådgivare. Bolaget har vägande finansiella grunder för optionsprogrammet eftersom aktieoptionerna ska utgöra en del av incitaments- och belöningsprogrammet för deltagarna. Syftet med optionerna är att uppmuntra deltagarna i programmet till långsiktigt arbetet för att öka aktievärdet. Optionerna är också tänkta som ett sätt att knyta deltagarna till bolaget.

Sammanlagt emitteras högst 700 000 aktieoptioner som berättigar optionshavarna att teckna högst 700 000 nya aktier eller befintliga aktier av bolagets eget aktieinnehav. Teckningsoptionerna delas ut vederlagsfritt. 210 000 optionsrätter är märkta 2016A, 256 000 är märkta 2016B och 234 000 är märkta 2016C.

Antalet aktier som kan tecknas med optionsrätterna uppgår till högst 8,04 procent av aktierna och rösterna från aktier i bolaget efter den eventuella aktieteckningen, ifall nya aktier emitteras härvid. Efter teckning av aktier med optionsrätter kan antalet aktier i bolaget öka med högst 700 000 aktier, ifall nya aktier emitteras.

Teckningspriset för aktier enligt optionsrätt 2016A är 1,08 euro, med andra ord handelsvolymens vägda medelkurs för aktien på Helsingforsbörsen under perioden 26 april-24 maj 2016. Teckningspriset för optionsrätt 2016B är handelsvolymens vägda medelkurs på Helsingforsbörsen under tjugo (20) handelsdagar efter det datum då bolagets bokslut för 2016 publiceras. För optionsrätt 2016C är teckningspriset handelsvolymens vägda medelkurs på Helsingforsbörsen under tjugo (20) handelsdagar efter datum då bolagets bokslut för 2017 publiceras. Teckningspriset ska krediteras fonden för inbetalt fritt eget kapital.

Teckningsperioderna är följande: för optionsrätt 2016A från 1 juli 2018 till 15 december 2023, för optionsrätt 2016B från 1 juli 2019 till 15 december 2024 och för optionsrätt 2016C från 1 juli 2020 till 15 december 2025.

Om en optionshavares anställning eller tjänst i ett av bolagen i koncernen upphör, går optionshavaren i regel utan kompensation miste om rätten till de aktier för vilka teckningsperioden inte har inletts. Gällande aktier för vilka teckningsperioden har inletts har optionshavaren möjlighet att inom nittio (90) dagar teckna aktier, varefter hen förlorar rätten till aktier.

Styrelsen fattade beslut om det nya aktieoptionsprogrammet enligt de befogenheter som den fick av bolagets årsstämma den 31 mars 2016.

Styrelsen beslutar om utdelningen av aktieoptioner till deltagarna. Programmets målgrupp består av cirka 20 personer, inklusive bolagets ledningsgrupp.

För mer information gå in på bolagets webbplats på www.nexstim.com eller kontakta:

Nexstim                                                                                                                                +44 77 1516 3942
Martin Jamieson, verkställande direktör                                                                                                      

UB Securities Ltd (Certified Adviser)                                                                        +358 (0)9 2538 0246

Consilium Strategic Communications                                                                     +44 (0)20 3709 5700
Mary-Jane Elliott/Ivar Milligan/Laura Thornton                               nexstim@consilium-comms.com

Om Nexstim Abp
Nexstim är ett medicinteknikföretag som arbetar för att förbättra rehabiliteringen för strokepatienter. Nexstim är en teknisk föregångare inom hjärndiagnostik med sitt NBS-system (Navigated Brain Stimulation), den första och enda FDA-godkända och CE-märkta utrustningen för navigerad transkraniell magnetisk stimulering, eller nTMS (navigated Transcranial Magnetic Stimulation) som används för kartläggning av områdena för motorik och tal i hjärnbarken före ett kirurgiskt ingrepp. Baserat på samma teknikplattform har bolaget utvecklat en produkt för stroketerapi som kallas Navigated Brain Therapy (NBT®). Nexstims aktier finns noterade på NASDAQ OMX First North i både Helsingfors och Stockholm. Mer information finns på www.nexstim.com

Nexstim Abp.