21.07.2016 08:00:00 CET

Nexstim Abp tillkännager arrangemang för långsiktig finansiering i form av en gemensam överenskommelse med Bracknor och Sitra

 

Pressmeddelande, Helsingfors den 21 juli 2016 klockan 09:00

Finansieringsarrangemangen innefattar ett konvertibelt skuldebrevslån på 5 miljoner euro, stand-by equity facility -avtal på 5 miljoner euro respektive 1,5 miljoner euro, en riktad emission på 500 000 euro samt teckningsoptioner.

Bakgrund

Nexstim Abp (NXTMH: HEX, NXTMS: STO) ("Nexstim" respektive "Bolaget"), ett medicinteknologibolag som tagit fram ett banbrytande system för navigerad icke-invasiv hjärnstimulering, tillkännager finansieringsarrangemang med Bracknor Investment ("Bracknor") och en av Nexstims nuvarande aktieägare, den finska innovationsfonden Sitra ("Sitra").

Nexstim har ingått ett avtal om ett konvertibelt skuldebrevslån på 5 miljoner euro ("CBF-avtalet") och ett stand-by equity distribution agreement -avtal på 5 miljoner euro ("Bracknors SEDA-avtal") med Bracknor. Dessutom har Nexstim ingått ett stand-by equity distribution agreement -avtal på 1,5 miljoner euro ("Sitras SEDA-avtal") och kommit överens om en riktad emission på 500 000 euro (den "Riktade Emissionen") med Sitra. Dessutom har Nexstim separat med Bracknor och Sitra ingått optionsavtal som berättigar till aktier i Nexstim ("Teckningsoptionerna"). CBF-avtalet, Bracknors SEDA-avtal, Sitras SEDA-avtal, den Riktade Emissionen och Teckningsoptionerna kallas hädanefter gemensamt för "Arrangemanget". Arrangemanget är i sin helhet föremål för godkännande av Nexstims extra bolagsstämma som kommer att hållas den 18 augusti 2016 ("Extrastämman") och inhämtandet av erforderliga fullmakter.

Beskrivning av Arrangemanget

Enligt villkoren för CBF-avtalet utfärdar Nexstim nollkupongsskuldebrev ("Skuldebreven") i form av ett kapitallån med en maturitet på 18 månader från emissionen. Skuldebreven emitteras i maximalt 20 garanterade sekventiella trancher om minst 250 000 euro vardera och totalt 5 miljoner euro under de kommande 24 månaderna med början från augusti månad, under förutsättning att förutsättningarna för varje tranch är uppfyllda. Skuldebreven kan konverteras till aktier i Nexstim och kommer att konverteras senast vid förfallodagen (18 månader) omedelbart och utan ytterligare vederlag. Dessutom har Nexstim och Bracknor kommit överens om Bracknors SEDA-avtal enligt vilket Nexstim tar över Bracknors åtaganden att teckna och betala för Nextstims aktier upp till totalt 5 miljoner euro.

Vidare har Nexstim och Sitra kommit överens om Sitras SEDA-avtal, enligt vilket Sitra kommer att teckna Nexstims aktier till ett värde av 500 000 euro varje gång Bracknor har tecknat Nexstims aktier till ett värde av 2 miljoner euro i enlighet med CBF-avtalet och/eller Bracknors SEDA-avtal. Sitra kommer att teckna Nexstims-aktier på villkor som i allt väsentligt liknar de som finns i Bracknors SEDA-avtal och det CBF-avtal som har ingåtts med Bracknor, men i förhållande till det totala stand-by equity -åtagandet om upp till 2 miljoner euro.

Syftet med Arrangemanget

Syftet med Arrangemanget är att säkra finansieringen av Nexstims tillväxt- och rörelsekapital. Bolaget bedömer att CBF-avtalet och den Riktade Emissionen kommer att säkra tillgångarna så att de räcker åtminstone fram till början av räkenskapsåret 2017. Om Bracknors SEDA-avtal, Sitras SEDA-avtal och Teckningsoptionerna används kommer tillgångarna att räcka längrevilket kommer att redovisas separat av Nexstim. Bolagsledningen kommer att fortsätta att kontrollera kostnaderna och förbättra effektiviteten och produktiviteten.

Martin Jamieson, vd för Nexstim, lämnade följande kommentar: "Denna finansiering kommer att stöda rörelsekapitalet och utvecklingen inom hela verksamheten, i synnerhet när vi söker godkännande i USA och arbetar mot en kommersialisering av vårt NBT® system. Vi tackar våra befintliga aktieägare för deras fortsatta stöd och ser fram emot att välkomna Bracknor."

Pierre Vannineuse, vd för Bracknor Investment Group, lämnade följande kommentar: "Detta långsiktiga åtagande för att säkra framgången för Nexstim tillsammans med Sitra är ett bra första steg för oss på de nordiska marknaderna. Denna investering ligger helt i linje med Bracknors investeringsstrategi mot ambitiösa sjukvårdsbolag som vi anser vara kraftigt undervärderade. Vi är övertygade om att Nexstim har en banbrytande teknik och immateriella tillgångar som tyder på stora värdetillväxtmöjligheter."

Aboudi Gassam, ordförande i Bracknor Investment Group, lämnade följande kommentar: "Vi är entusiastiska för att inleda Bracknors första transaktion i Finland med Nexstim för att stöda utvecklingen av vad vi anser vara en internationellt ledande teknologi. Vi är övertygade om att Bolaget nu är på rätt väg mot framgång."

Kommersiella villkor för CBF-avtalet och Bracknors SEDA-avtal

I enlighet med det CBF-avtal som har ingåtts med Bracknor kan Skuldebreven konverteras till aktier i Nexstim omedelbart och utan ytterligare vederlag, och är inte räntebärande. Varje tranch av Skuldebreven emitteras efter att den föregående tranchen har konverterats till aktier eller sedan en avkylningsperiod på mellan 20 och 35 dagar har förflutit. Bracknor har gått med på att teckna Skuldebreven från Nexstim med ett konverteringsförhållande beräknat vid den tidpunkt då konverteringen begärs och som motsvarar 85 % av det lägst volymviktade genomsnittspriset under en dag på Nasdaq First North Finland under en prissättningsperiod på 15 dagar som föregår ett sådant meddelande om konvertering. Skuldebreven har en maturitet på 18 månader och ska konverteras senast 18 månader efter det att CBF-avtalet träder i kraft.

Enligt Bracknors SEDA-avtal som har ingåtts med Bracknor kan Bracknor utfärda ett stand-by exercise notice -meddelande varje vecka för att teckna minst 500 % av den genomsnittliga dagliga volymen under de 20 dagar som föregår stand-by exercise notice -meddelandet för teckningen i fråga. Ett sådant belopp får dock inte överstiga 700 000 euro per månad såvida inte undantag medges av Nexstim. Det antal aktier som emitteras enligt Bracknors SEDA-avtal definieras av det nominella belopp som använts delat med det aktuella inlösningspriset. Bracknor har gått med på att teckna aktier från Nexstim till ett teckningspris per aktie utryckt i euro, definierat som det aktuella inlösningspriset beräknat varje första handelsdag av en bestämd vecka som är lika med 85 % av det lägsta volymviktade genomsnittspriset under en dag som noterats på Nasdaq First North Finland under den vecka som omedelbart föregår mottagandet av ett stand-by exercise notice -meddelande.

Med hänsyn till CBF-avtalet kommer Nexstim, i enlighet med villkoren i CBF-avtalet att betala till Bracknor ett arvode som motsvarar 200 000 euro i fritt överlåtbara aktier så snart som möjligt efter det att Extrastämman har fattat beslut om att godkänna Arrangemanget.

I enlighet med Bracknors SEDA-avtal kommer Nexstim i enlighet med villkoren i Bracknors SEDA-avtal att betala till Bracknor ett arvode som motsvarar 150 000 euro i fritt överlåtbara aktier så snart som möjligt efter det att Extrastämman har fattat beslut om att godkänna Arrangemanget. Härutöver kommer Nexstim i enlighet med Sitras SEDA-avtal att betala Sitra ett arvode som motsvarar 60 000 euro i fritt överlåtbara aktier snarast möjligt efter att Extrastämman har beslutat att godkänna Arrangemanget. För att betala sådana arvoden till Bracknor och Sitra kommer Nexstim före Extrastämman och med utgångspunkt i bemyndigandet från Bolagets ordinarie bolagsstämma den 31 mars 2016, att först emittera till Bolaget självt 901 870 aktier utan vederlag samt notera aktierna. Därefter, sedan Arrangemanget godkänts vid Extrastämman, skall ett sådant antal aktier som motsvarar arvodet på 350 000 euro levereras till Bracknor och ett sådant antal aktier som motsvarar arvodet på 60 000 euro levereras till Sitra.

Teckningsoptionerna som en del av Arrangemanget

Dessutom har Nexstim ingått avtal om Teckningsoptionerna separat med Bracknor och Sitra enligt följande.

I anslutning till det CBF-avtal som har ingåtts med Bracknor erhåller Bracknor Teckningsoptioner tillsammans med de första tio trancherna av Skuldebreven. De Teckningsoptioner som har erhållits i samband med CBF-avtalet ger Bracknor rätten att teckna ett antal aktier i Nexstim motsvarande 100 % av det nominella beloppet för de första tio trancherna under fyra år till ett teckningspris per aktie som motsvarar 110 % av det lägsta volymviktade genomsnittspriset under de 15 handelsdagar på Nasdaq First North Finland som infaller omedelbart före teckningsanmälan för teckningen av den relevanta tranchen av Skuldebreven, förutom Teckningsoptionerna som har mottagits i samband med den första tranchen. För sådana Teckningsoptioner motsvarar teckningspriset per aktie 110 % av det lägre av (i) det lägsta volymviktade genomsnittspriset under de 15 handelsdagar på Nasdaq First North Finland som infaller omedelbart före den 20 juli 2016; och (ii) det lägsta volymviktade genomsnittspriset under de 15 handelsdagar på Nasdaq First North Finland som infaller omedelbart före teckningen av den första tranchen av Skuldebreven.

Vidare, i samband med varje aktieteckning som gjorts inom ramen för Bracknors SEDA-avtal erhåller Bracknor Teckningsoptioner som ger Bracknor rätt att teckna ett antal aktier i Nexstim motsvarande 35 % för varje aktieteckning som sker inom ramen för Bracknors SEDA-avtal. Teckningspriset per aktie för de Teckningsoptioner som erhållits i samband med Bracknors SEDA-avtal motsvarar det lägre av (i) 0,6571 euro; och (ii) det lägsta volymviktade genomsnittspriset under en dag under de fem handelsdagarna på Nasdaq First North Finland omedelbart efter detta pressmeddelande, och i varje fall är Teckningsoptionerna giltiga från den första handelsdagen för de nya aktier som har tecknats och under tre år därefter.

Sitra erhåller Teckningsoptioner i anslutning till Sitras SEDA-avtal på villkor som i allt väsentligt liknar de Teckningsoptioner som hör samman med Bracknors SEDA-avtal.

Uppsägning av avtalen

Nexstim äger rätt att säga upp CBF-avtalet med en månads uppsägningstid utan att ange något skäl efter den dag då den tionde tranchen av Skuldebreven har emitterats. På motsvarande sätt äger Nexstim rätt att säga upp Bracknors SEDA-avtal med en månads varsel utan att ange skäl härför. Till följd av detta, om Nexstim skulle ha avslutat både CBF-avtalet och Bracknors SEDA-avtal, kommer Sitra också att upphöra att genomföra teckningar enligt Sitras SEDA-avtal. Både Bracknors och Sitras Teckningsoptioner kommer dock att förbli i kraft trots uppsägningen av CBF-avtalet, Bracknors SEDA-avtal och Sitras SEDA-avtal.

Notering av Emissionsaktierna

Efter varje emission av aktier i samband med Arrangemanget ("Emissionsaktierna") kommer Nexstim att lämna in en ansökan om notering med avseende på Emissionsaktierna till Nasdaq Helsinki Oy och Nasdaq Stockholm AB. Den 4 januari 2016 publicerade Bolaget en bolagsbeskrivning i enlighet med börsreglerna. En beskrivning av Bolaget finns på dess hemsida http://www.nexstim.com och vid Bolagets huvudkontor på adress Elimäenkatu 9 B, 00510 Helsingfors, Finland. Bolagsbeskrivningen är giltig fram till den 3 januari 2017, varefter Bolaget räknar med att publicera en uppdaterad bolagsbeskrivning (eller något annat dokument, exempelvis ett prospekt, i enlighet med tillämplig bestämmelse och reglerna för börsen, beroende på vad som är tillämpligt).

Efter offentliggörandet av bolagsbeskrivningen av den 4 januari 2016 har Nexstim publicerat följande viktiga händelser i form av pressmeddelanden:

Fullständig information om ovanstående viktiga meddelanden och alla pressmeddelanden, inklusive årsredovisningar och beslut från årsstämman, finns att tillgå på Nexstims hemsida www.nexstim.com.

NEXSTIM ABP
Martin Jamieson, vd

Ytterligare information finns att tillgå på webbplatsen www.nexstim.com eller också kan du kontakta:

Nexstim                                                                                                      +44 771 516 39 42
Martin Jamieson, verkställande direktor                                    martin.jamieson@nexstim.com
                                                                                                                                             
UB Securities Ab (Certified Adviser)                                                          +358 (0)9 2538 0246

Consilium Strategic Communications                                                       +44 (0)20 3709 5700
Mary-Jane Elliott/Ivar Milligan/Laura Thornton                         nexstim@consilium-comms.com

Om Nexstim Abp
Medicinteknologibolaget Nexstim är en teknisk föregångare inom hjärndiagnostik med sitt NBS-system (Navigated Brain Stimulation), det första och enda FDA-godkända och CE-märkta systemet för navigerad transkraniell magnetisk stimulering, eller nTMS (navigated Transcranial Magnetic Stimulation) som används för kartläggning av områdena för motorik och tal i hjärnbarken före ett kirurgiskt ingrepp. På samma teknikplattform har Bolaget tagit fram ett system för navigerad hjärnterapi (Navigated Brain Therapy, NBT®) som har fått CE-märkning för behandling av kronisk neuropatisk smärta, svår depression och strokebehandling. Nexstims aktier finns noterade på Nasdaq First North Finland och Nasdaq First North Sweden. Mer information finns på www.nexstim.com

Om Bracknor Investment Group
Bracknor Capital Ltd är den investeringsförvaltarplattform som används av den privata investeringsfonden Bracknor Fund Ltd. Bracknors uppdrag är att investera globalt i mindre och medelstora företag som har unika konkurrensfördelar och verklig potential, och förse dem med det viktiga rörelsekapital eller tillväxtkapital som krävs för främja och påskynda deras tillväxt.

Bracknor, genom ordföranden Aboudi Gassam, har den saudiska koncernen MS Group (Jeddah) (http: //mscc.com.sa) bakom sig. Koncernens mål är att aktivera portföljinterna synergier för att skapa relevanta möjligheter och samarbetsutveckling åt Bracknors portföljföretag i synnerhet inom GCC-regionen (Gulf Cooperation Council).

www.bracknor.com

 

Nexstim Abp