21.07.2016 08:05:00 CET

Nexstim Oyj ("Nexstim") Nexstim Oyj: Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

 

Helsingissä 21. heinäkuuta 2016 klo 9.05

Nexstim Oyj (NXTMH:HEX, NXTMS:STO), lääkintäteknologiayritys, joka on kehittänyt uraauurtavan kallon ulkopuoliseen aivostimulaatioon perustuvan laitteiston.

Nexstim Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 18.8.2016 klo 14.00 (EET) alkaen Hotel Havenin auditoriossa osoitteessa Unioninkatu 17, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa kello 13.30.

A. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1                                     kokouksen avaaminen

2                                     kokouksen järjestäytyminen

3                                     pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4                                     kokouksen laillisuuden toteaminen

5                                     läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6                                     Transaktioon (määritelty jäljempänä) liittyvät päätökset

6.1                                Transaktion kuvaus

Nexstim ilmoitti 21.7.2016 ("Yhtiötiedote") aikeistaan vahvistaakäyttö- ja kasvupääomaansa 500.000 euron suuruisella suunnatulla osakeannilla, 5 miljoonan euron vaihtovelkakirjalainalla ja 6,5 miljoonan stand-by equity facility -sopimuksilla sekä laskemalla liikkeeseen osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia ("Warrantit") Bracknor Investmentille ("Bracknor") sekä Nexstimin nykyiselle osakkeenomistajalle Suomen itsenäisyyden juhlarahastolle Sitralle ("Sitra", yhdessä Bracknorin kanssa "Sijoittajat").

Vaihtovelkakirjalainan ja stand-by equity facility -sopimusten yhteydessä liikkeeseen laskettavat osakkeet merkitään ja niiden merkintähinta maksetaan Nexstimille seuraavien 24 kuukauden kuluessa elokuuhun 2018 mennessä Nexstimin kummankin Sijoittajan kanssa erikseen sopimien ehtojen mukaisesti.

Suunnatun osakeannin, vaihtovelkakirjalainan ja stand-by equity facility -sopimusten lisäksi Warrantit oikeuttavat Sijoittajat merkitsemään Nexstimin uusia osakkeita tai sen hallussa olevia omia osakkeita Yhtiötiedotteen mukaisesti.

Transaktio, mukaan lukien suunnattu osakeanti, vaihtovelkakirjalaina, stand-by equity facility -sopimukset sekä Warrantit (jäljempänä "Transaktio"), on muun muassa Nexstimin ylimääräiseltä yhtiökokoukselta tarvittavien valtuutusten osalta ehdollinen. Transaktio ja Nexstimin kummankin Sijoittajan kanssa erikseen tekemät sopimukset on kuvattu tarkemmin Yhtiötiedotteessa.

Tarkasteltuaan erilaisia strategioita ja vaihtoehtoja Nexstimin riittävän rahoituksen varmistamiseksi hallitus on tullut siihen tulokseen, että Transaktio on Nexstimille edullisin vaihtoehto, ja sen avulla Nexstim voi kerätä riittävästi vaadittavaa pääomaa varmistaakseen toiminnan jatkumisen ja tulevan kasvun. Siten osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen ja osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen Transaktioon liittyvien suunnatujen osakeantien yhteydessä on erityisen painavat taloudelliset syyt.

Transaktion toteuttamiseksi hallitus ehdottaa, että ylimääräinen yhtiökokous päättää (i) valtuuttaa hallituksen päättämään osakkeiden antamisesta vastikkeetta Nexstimille itselleen, (ii) valtuuttaa hallituksen päättämään suunnatuista osakeanneista, myös maksuttomista suunnatuista osakeanneista, sekä (iii) valtuuttaa hallituksen päättämään osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Jäljempänä kohdissa 6.2-6.4 esitetyt valtuutusehdotukset eivät, mikäli ylimääräinen yhtiökokous ne hyväksyy, kumoa toisiaan eivätkä korvaa hallitukselle myönnettyjä aikaisempia valtuutuksia.

Seuraavat hallituksen ehdotukset kohdissa 6.2-6.4 muodostavat kokonaisuuden, jonka kaikkien yksittäisten kohtien hyväksymisestä on päätettävä samalla kertaa.

6.2                                Hallituksen valtuuttaminen päättämään maksuttomista osakeanneista Nexstimille itselleen

Hallitus ehdottaa, että ylimääräinen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhdellä tai useammalla päätöksellä uusien osakkeiden maksuttomista suunnatuista osakeanneista Nexstimille itselleen Transaktion toteuttamiseksi. Tämän kohdan 6.2 mukaisesti liikkeeseen laskettujen Nexstimin hallussa olevien omien osakkeiden mahdollinen luovuttaminen tapahtuu kohdan 6.3 mukaisen valtuutuksen mukaisesti.

Valtuutuksen kokonaismäärä on enintään 15.000.000 osaketta. Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista muista tämän kohdan mukaisten osakeantien ehdoista. Valtuutus on voimassa viisi (5) vuotta ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksen ajankohdasta.

6.3                                Hallituksen valtuuttaminen päättämään suunnatuista osakeanneista

Hallitus ehdottaa, että ylimääräinen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden osakeanneista tai Nexstimin hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta Transaktion toteuttamiseksi yhdellä tai useammalla päätöksellä edellä ja jäljempänä mainitun mukaisesti.

Tämän kohdan 6.3 mukaisten suunnattujen osakeantien yhteydessä liikkeeseen laskettavien uusien osakkeiden tai luovutettavien Nexstimin hallussa olevien omien osakkeiden kokonaismäärä on enintään 15.000.000 osaketta, joka vastaa noin 184,80 % Nexstimin osakkeiden ja äänten nykyisestä määrästä. Osakkeiden 15.000.000 kappaleen enimmäismäärästä enintään 750.000 osaketta voidaan antaa Bracknorille ja Sitralle vastikkeetta kattamaan Transaktioon liittyvät, Nexstimin maksettaviksi tulevat palkkiot.

Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista muista suunnattujen osakeantien ehdoista. Uusien osakkeiden liikkeeseen laskemiset tai Nexstimin hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamiset tapahtuvat suunnatuilla osakeanneilla osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Kuten edellä kohdassa 6.1 on mainittu, osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen on erityisen painavat taloudelliset syyt.

Valtuutus on voimassa viisi (5) vuotta ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksen ajankohdasta. Tämä valtuutus ei korvaa hallitukselle annettuja aikaisempia valtuutuksia.

6.4                                Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa, että ylimääräinen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhdellä tai useammalla päätöksellä osakeyhtiölain (624/2006 muutoksineen) 10 luvun 1 §:n mukaisten osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta vaihtovelkakirjalainan toteuttamiseksi ja Warranttien antamiseksi Sijoittajille edellä ja jäljempänä mainitun mukaisesti.

Tämän kohdan 6.4 mukaisten osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien nojalla liikkeeseen laskettavien uusien osakkeiden tai luovutettavien Nexstimin hallussa olevien omien osakkeiden kokonaismäärä on enintään 18.000.000 osaketta, joka vastaa noin 211,76 % Nexstimin osakkeiden ja äänten nykyisestä määrästä.

Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista muista osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Kuten edellä kohdassa 6.1 on mainittu, osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen on erityisen painavat taloudelliset syyt.

Valtuutus on voimassa viisi (5) vuotta ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksen ajankohdasta. Tämä valtuutus ei korvaa hallitukselle annettuja aikaisempia valtuutuksia.

7                                     Kokouksen päättäminen

B. Ylimääräisen yhtiökokouksen asiakirjat

Ehdotukset ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsiteltäviksi asioiksi sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Nexstim Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa www.nexstim.com. Ylimääräiselle yhtiökokoukselle kokouksessa käsiteltävistä asioista tehdyt päätösesitykset ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa. Näistä asiakirjoista sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Kokouspöytäkirja on saatavilla edellä mainitulla verkkosivustolla viimeistään 1.9.2016 lukien.

C. Ohjeita yhtiökokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkityt osakkeenomistajat

Oikeus osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 8.8.2016 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Nexstimin osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity Nexstimin osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan viimeistään 15.8.2016 klo 10.00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

                                  (a)         yhtiön verkkosivujen kautta osoitteessa www.nexstim.com; tai

                                  (b)         kirjeitse osoitteeseen Nexstim Oyj, "ylimääräinen yhtiökokous", Elimäenkatu 9B, 00510 Helsinki

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi. Osakkeenomistajien Nexstim Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain ylimääräisen yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

2. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Nexstimin osakasluetteloon ylimääräisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 8.8.2016. Oikeus osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 15.8.2016 klo 10.00. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi ylimääräiseen yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet rekisteröitymisestä Nexstimin osakasluetteloon, valtakirjojen antamisesta ja ilmoittautumisesta ylimääräiseen yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja, joka haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti Nexstimin osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3. Euroclear Sweden AB:ssä rekisteröidyt osakkeet

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on rekisteröity Euroclear Sweden AB:n arvopaperijärjestelmään ja joka aikoo osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeuttaan, tulee

Euroclear Sweden AB:n kautta tehty tilapäinen rekisteröityminen osakasluetteloon on samalla ilmoittautuminen ylimääräiseen yhtiökokoukseen.

4. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa ylimääräisessä yhtiökokouksessa.

Mikäli osakkeenomistaja osallistuu ylimääräiseen yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Nexstim Oyj, "ylimääräinen yhtiökokous", Elimäenkatu 9 B, 00510 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä

5. Muut ohjeet/tiedot

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on ylimääräisessä yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Kokous pidetään suomen kielellä. Osa kokouksessa esitettävästä materiaalista on englanninkielistä.

Nexstim Oyj:llä on tämän kokouskutsun päivänä 21.7.2016 yhteensä 8 116 833 osaketta ja ääntä.

Helsinki, 21. heinäkuuta 2016

NEXSTIM OYJ

Hallitus

NEXSTIM OYJ
Martin Jamieson, toimitusjohtaja

Lisätietoja saa verkkosivulta www.nexstim.com tai ottamalla yhteyttä:

Nexstim                                                                                                                                
Martin Jamieson, toimitusjohtaja                                                                     +447715163942
                                                                                                martin.jamieson@nexstim.com

UB Securities Oy (hyväksytty neuvonantaja)                                              +358 (0)9 2538 0246

Consilium Strategic Communications                                                       +44 (0)20 3709 5700
Mary-Jane Elliott / Ivar Milligan / Laura Thornton                     nexstim@consilium-comms.com

Tietoja Nexstim Oyj:stä
Lääkintäteknologiayritys Nexstim on ensimmäisenä hyödyntänyt teknologiaansa aivojen diagnosoinnissa NBS (Navigated Brain Stimulation) -laitteiston avulla. Se on ensimmäinen ja ainoa FDA:n hyväksymä ja CE-merkitty navigoivaan kallon läpäisevään magneettiseen stimulaatioon (nTMS) perustuva laitteisto aivojen puhealueiden ja liikeaivokuoren leikkausta edeltävää kartoitusta varten. Yhtiö on samalle teknologia-alustalle kehittänyt navigoituun aivoterapiaan perustuvan laitteiston (Navigated Brain Therapy, NBT®), joka on CE-hyväksytty käyttöön kroonisen neuropaattisen kivun, vakavan masennuksen ja aivohalvauksen hoidossa. Nexstimin osakkeet on listattu Nasdaq First North Finlandin ja Nasdaq First North Swedenin markkinapaikoilla. Lisätietoja on verkkosivulla www.nexstim.com

 

Nexstim Oyj