25.01.2017 08:00:00 CET

Nexstim Oyj ("Nexstim") Nexstim Oyj: Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Helsingissä 25. tammikuuta 2017 klo 9.00

Nexstim Oyj (NXTMH:HEX, NXTMS:STO), lääkintäteknologiayritys, joka on kehittänyt uraauurtavan kallon ulkopuoliseen aivostimulaatioon perustuvan laitteiston.

Nexstim Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 17.2.2017 klo 10.00 (EET) alkaen Hotel Havenin auditoriossa osoitteessa Unioninkatu 17, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa kello 9.30.

A. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1                                     kokouksen avaaminen

2                                     kokouksen järjestäytyminen

3                                     pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4                                     kokouksen laillisuuden toteaminen

5                                     läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6                                     JÄRJESTELYYN (määritelty jäljempänä) liittyvät päätökset

6.1                                Järjestelyn taustat

Nexstim ilmoitti 21.7.2016 aikeistaan vahvistaakäyttö- ja kasvupääomaansa 500.000 euron suuruisella suunnatulla osakeannilla, 5 miljoonan euron vaihtovelkakirjalainalla ("CBF") ja 5 miljoonan ("Bracknor SEDA") ja 1,5 miljoonan ("Sitra SEDA") stand-by equity facility -sopimuksilla, sekä laskemalla liikkeeseen osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia ("Warrantit") Bracknor Investmentille ("Bracknor") sekä Nexstimin silloiselle osakkeenomistajalle Suomen itsenäisyyden juhlarahastolle Sitralle ("Sitra", yhdessä Bracknorin kanssa "Sijoittajat") ("Järjestely").

Ylimääräinen 18. elokuuta 2016 pidetty yhtiökokous valtuutti hallituksen tekemään yhdellä tai useammalla päätöksellä seuraavan sisältöiset päätökset:

(i)           maksuttomista anneista Nexstimille itselleen (enintään 15 000 000 osaketta);

(ii)          suunnatuista anneista (enintään 15 000 000 osaketta); ja

(iii)        osakeyhtiölain 10 luvun mukaisten osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta (enintään 18 000 000 osaketta).

6.2                                Tähän päivään mennessä suoritetut Järjestelyn mukaiset osakeannit ja konversiot

Tähän mennessä Nexstim on ylimääräisessä yhtiökokouksessa 18. elokuuta 2016 ja varsinaisessa yhtiökokouksessa 31. maaliskuuta 2016 myönnettyjen valtuutusten nojalla saanut varoja sekä antanut tai konvertoinut osakkeita seuraavalla tavalla:

Nexstim on tähän mennessä saanut 8 833 940,63 euroa rahoitusta Järjestelyn nojalla.

6.3                                Järjestelyn loppuunsaattaminen

18. elokuuta 2016 järjestetyn ylimääräisen yhtiökokouksen jälkeen Nexstimin osakkeen arvo on laskenut huomattavasti. Yllä mainitut ylimääräisessä yhtiökokouksessa 18. elokuuta 2016 ja varsinaisessa yhtiökokouksessa 31. maaliskuuta 2016 myönnetyt valtuutukset on nyt käytetty kokonaisuudessaan, eivätkä ne siten ole käytettävissä Nexstimin Järjestelyn mukaisten velvoitteiden täyttämiseksi Sijoittajia kohtaan.

Järjestelyn loppuunsaattaminen on ehdollinen muun muassa sille, että Nexstimin ylimääräinen yhtiökokous myöntää Järjestelylle tarvittavat valtuutukset. Järjestelyn loppuunsaattamiseksi tulee toteuttaa seuraavat Warrantti- ja osakeannit:

·        16 787 253 uutta osaketta Bracknorille Bracknor SEDA:n nojalla 2 166 059,25 euron merkintähintaan.

·        5 875 539 Warranttia Bracknorille Bracknor SEDA:n nojalla warranttikohtaisen osakkeen merkintähinnan ollessa 0,6571 euroa osakkeelta.

·        enintään 5 000 000 uutta osaketta Sitralle Sitra SEDA:n nojalla 1 000 000 euron merkintähintaan.

·        enintään 1 750 000 Warranttia Sitralle Sitran SEDA:n mukaisesti.

·        Sitralle suunnatun osakeannin, Bracknor SEDA:n, Sitra SEDA:n ja CBF:n mukaisesti 31 167 761 Warranttia:

o   CBF:n mukaisesti 25 771 439 Warranttia Bracknorille. Warrantteilla merkittävien osakkeiden merkintähinta on 0,1411 eurosta 0,8539 euroon osakkeelta. Warranttien antamispäivästä riippuen niiden viimeinen voimassaolopäivä on 18. elokuuta 2020 ja 30. joulukuuta 2020 välisenä aikana.

o   Bracknor SEDA:n mukaisesti 4 328 001 Warranttia Bracknorille. Warranteilla merkittävien osakkeiden merkintähinta on 0,6571 euroa osakkeelta. Warranttien antamispäivästä riippuen niiden viimeinen voimassaolopäivä on 1. marraskuuta 2019 ja 17. tammikuuta 2020 välisenä aikana.

o   Sitralle suunnatun osakeannin ja Sitra SEDA:n nojalla 1 068 321 Warranttia Sitralle. Warranteilla merkittävien osakkeiden merkintähinta on 0,6571 euroa osakkeelta. Warranttien antamispäivästä riippuen niiden viimeinen voimassaolopäivä on 22. elokuuta 2019 ja 5. joulukuuta 2019 välisenä aikana.

Olettaen, että Sijoittajat käyttävät annetut Warrantit täysimääräisesti, Nexstim saa 10 280 690,47 euroa lisärahoitusta 30. joulukuuta 2020 mennessä. Jos Sijoittajat käyttävät Bracknor SEDA:n, Sitra SEDA:n ja Warrantit täysimääräisesti, Nexstim saisi 18 457 491,40 euroa lisärahoitusta. Yhdessä jo saadun rahoituksen kanssa ja olettaen, että Warrantit käytettäisiin täysimääräisesti, Nexstimin Järjestelystä saamat kokonaisvarat olisivat 27 291 432,03 euroa.

Järjestelyn loppuunsaattamiseksi hallitus tekee kohdan 6.4 mukaisen ehdotuksen ylimääräiselle yhtiökokoukselle. Järjestelystä saatuja varoja on käytetty ja käytettäisiin myös jatkossa toiminnan jatkumisen ja tulevan kasvun varmistamiseen. Siten osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen ja osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen Järjestelyyn liittyvien suunnattujen osakeantien yhteydessä on erityisen painavat taloudelliset syyt.

6.4                                Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista, sisältäen optioannit ja muut erityiset oikeudet osakkeisiin

Hallitus ehdottaa, että ylimääräinen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeanneista ja osakeyhtiölain 10 luvun mukaisten optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavalla tavalla:

Osakkeet, jotka annetaan valtuutuksen nojalla, ovat uusia tai Nexstimin hallussa olevia osakkeita. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa enintään 60 580 553 osaketta. Osakkeita, optioita ja muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia voidaan antaa yhdellä tai useammalla päätöksellä.

Hallitus voi valtuutuksen nojalla päättää suunnata uusia osakkeita myös Nexstimille itselleen. Nexstim ei kuitenkaan voi yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa millään hetkellä pitää halussaan enempää kuin 10 prosenttia Nexstimin kaikista rekisteröidyistä osakkeista.

Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen edellyttäen, että tälle on painava taloudellinen syy.

Valtuutus on voimassa viisi (5) vuotta ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksen ajankohdasta. Tämä valtuutus ei korvaa hallitukselle annettuja aikaisempia valtuutuksia.

7                                     Kokouksen päättäminen

B. Ylimääräisen yhtiökokouksen asiakirjat

Ehdotukset ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsiteltäviksi asioiksi sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Nexstim Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa www.nexstim.com. Ylimääräiselle yhtiökokoukselle kokouksessa käsiteltävistä asioista tehdyt päätösesitykset ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa. Näistä asiakirjoista sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Kokouspöytäkirja on saatavilla edellä mainitulla verkkosivustolla viimeistään 3.3.2017.

C. Ohjeita yhtiökokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkityt osakkeenomistajat

Oikeus osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 7.2.2017 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Nexstimin osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity Nexstimin osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan viimeistään 14.2.2017 klo 10.00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

                                  (a)         Nexstimin verkkosivujen kautta osoitteessa www.nexstim.com; tai

                                  (b)         kirjeitse osoitteeseen Nexstim Oyj, "ylimääräinen yhtiökokous", Elimäenkatu 9B, 00510 Helsinki

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi. Osakkeenomistajien Nexstim Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain ylimääräisen yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

2. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Nexstimin osakasluetteloon ylimääräisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 7.2.2017. Oikeus osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 14.2.2017 klo 10.00. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi ylimääräiseen yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet rekisteröitymisestä Nexstimin osakasluetteloon, valtakirjojen antamisesta ja ilmoittautumisesta ylimääräiseen yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja, joka haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti Nexstimin osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3. Euroclear Sweden AB:ssä rekisteröidyt osakkeet

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on rekisteröity Euroclear Sweden AB:n arvopaperijärjestelmään ja joka aikoo osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeuttaan, tulee

Euroclear Sweden AB:n kautta tehty tilapäinen rekisteröityminen osakasluetteloon on samalla ilmoittautuminen ylimääräiseen yhtiökokoukseen.

4. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa ylimääräisessä yhtiökokouksessa.

Mikäli osakkeenomistaja osallistuu ylimääräiseen yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Nexstim Oyj, "ylimääräinen yhtiökokous", Elimäenkatu 9 B, 00510 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä

5. Muut ohjeet/tiedot

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on ylimääräisessä yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Kokous pidetään suomen kielellä. Osa kokouksessa esitettävästä materiaalista on englanninkielistä.

Nexstim Oyj:llä on tämän kokouskutsun päivänä 25.1.2017 yhteensä 57 274 738 osaketta ja ääntä.
                          

Toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja, Martin Jamieson kommentoi tiedotetta: "Järjestelyn loppuunsaattaminen yhtiön käyttö-ja kasvupääoman varmistamiseksi on korvaamattoman arvokasta Nexstimin strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Nexstim keskittyy arvokkaan navigoidun aivoterapia-laitteiston (NBT®) kaupallistamiseen Euroopassa, USA:ssa ja Aasiassa. SEDA-järjestelyn loppuun saattaminen ja mahdollinen Warranttien käyttäminen mahdollistaa yhtiön rahoituksen varmistamisen Q4 2018 asti, mikä mahdollistaa odotetun FDA 510 (k) De Novo-hakemuksen loppuunsaattamisen USA:ssa aivohalvauskuntoutukseen. Uskomme, että siihen sisältyy Nexstimin suurin mahdollisuus."

Helsinki, 25. tammikuuta 2017

NEXSTIM OYJ

Hallitus

NEXSTIM OYJ
Martin Jamieson, toimitusjohtaja

Lisätietoja saa verkkosivulta www.nexstim.com tai ottamalla yhteyttä:

Nexstim                                                                                                                                
Martin Jamieson, toimitusjohtaja                                                                     +447715163942
                                                                                                martin.jamieson@nexstim.com

UB Securities Oy (hyväksytty neuvonantaja)                                              +358 (0)9 2538 0246

Tietoja Nexstim Oyj:stä
Lääkintäteknologiayritys Nexstim on ensimmäisenä hyödyntänyt teknologiaansa aivojen diagnosoinnissa NBS (Navigated Brain Stimulation) -laitteiston avulla. Se on ensimmäinen ja ainoa FDA:n hyväksymä ja CE-merkitty navigoivaan kallon läpäisevään magneettiseen stimulaatioon (nTMS) perustuva laitteisto aivojen puhealueiden ja liikeaivokuoren leikkausta edeltävää kartoitusta varten. Yhtiö on samalle teknologia-alustalle kehittänyt navigoituun aivoterapiaan perustuvan laitteiston (Navigated Brain Therapy, NBT®), joka on CE-hyväksytty käyttöön kroonisen neuropaattisen kivun, vakavan masennuksen ja aivohalvauksen hoidossa. Nexstimin osakkeet on listattu Nasdaq First North Finlandin ja Nasdaq First North Swedenin markkinapaikoilla. Lisätietoja on verkkosivulla www.nexstim.com

 

Nexstim Oyj