20.02.2017 12:45:00 CET

Nexstim Abp: Beslut av extra bolagsstämman

 

Helsingfors, 20 februari 2017 kl. 13.45

Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) ("Nexstim" eller "bolaget"), som är ett medicinteknikbolag med ett banbrytande system för icke-invasiv hjärnstimulering, meddelar om följande efter omröstning tagna beslut av den extra bolagsstämma som hölls idag 20 februari 2017.

Godkännande av de riktade aktieemissionerna som saknar bemyndigande

Den extra bolagsstämman godkände de riktade emissionerna utan bemyndigande av 15 602 127 aktier i Nexstim till Bracknor och Sitra.

Godkännande av emissionerna av särskilda rättigheter som berättigar till aktier, vilka saknar bemyndigande

Den extra bolagsstämman godkände emissionerna utan bemyndigande av särskilda rättigheter som berättigar till 31 167 761 i aktier i Nexstim till Bracknor och Sitra. Styrelsen ska bemyndigas att ändra de existerande och registrerade bestämmelserna och villkoren för de emitterade särskilda rättigheterna som berättigar till aktier.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission, samt teckningsoptioner och andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier

Den extra bolagsstämman bemyndigade styrelsen att besluta om nyemission samt emissioner av teckningsoptioner och andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier, i enlighet med 10 kap. i finska aktiebolagslagen, enligt följande:

De aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet är antingen nya eller sådana som finns i Nexstims ägo. Högst 29 412 792 aktier kan emitteras med stöd av bemyndigandet. Aktier, teckningsoptioner eller andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier kan emitteras i en eller flera trancher.

Genom bemyndigandet kan styrelsen besluta om emission av aktier till Nexstim självt. Nexstims och dess dotterbolags sammanlagda innehav får ändå inte vid någon tidpunkt överstiga 10 procent av de registrerade aktierna.

Styrelsen har befogenhet att fatta beslut om alla övriga villkor för aktieemissionerna och emitteringen av särskilda rättigheter som berättigar till aktier. Styrelsen har befogenhet att besluta om en riktad emission och emittering av särskilda rättigheter som berättigar till aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, förutsatt att det finns vägande ekonomiska skäl för Nexstim att göra detta.

Fullmakten ska vara giltig i fem (5) år från den dag då den extra bolagsstämman fattade beslutet. Denna fullmakt ska inte ersätta tidigare fullmakter som har beviljats styrelsen.

Protokoll över extra bolagsstämma

Protokollet över den extra bolagsstämman läggs ut senast den 6 mars 2017 på Nexstims webbplats.

Nexstims styrelseordförande och vd Martin Jamieson kommenterar godkännandet så här: "Det gläder mig att bolaget nu har de finansiella resurser som behövs för slutförande av det kliniska försöksprogrammet och ansökan om 510k de novo-tillstånd för strokerehabilitering. Detta är en mycket spännande tid för Nexstim, och de närmaste 18 månaderna kommer vi att förbereda kommersiell lansering av vår terapiplattform i USA, Kina och Europa."

NEXSTIM ABP
Martin Jamieson, vd

För mer information gå in på www.nexstim.com eller kontakta:

Nexstim                                                                                                                                
Martin Jamieson, VD                                                                                   +447 715 16 39 42
                                                                                                martin.jamieson@nexstim.com

UB Securities Oy (Certified Adviser)                                                         +358 (0)92 538 02 46

Citigate Dewe Rogerson                                                                                               +44 (0)207 2821066
Katja Stout                                                                                                        katja.stout@citigatedr.co.uk

Om Nexstim Abp
Medicinteknikbolaget Nexstim är en teknisk föregångare inom hjärndiagnostik med sitt NBS-system (Navigated Brain Stimulation), det första och enda FDA-godkända och CE-märkta systemet för navigerad transkraniell magnetisk stimulering, eller nTMS (navigated Transcranial Magnetic Stimulation) som används för kartläggning av områdena för motorik och tal i hjärnbarken före ett kirurgiskt ingrepp. På samma teknikplattform har bolaget tagit fram ett system för navigerad hjärnterapi (Navigated Brain Therapy, NBT®) som har fått CE-märkning för behandling av kronisk neuropatisk smärta, svår depression och strokebehandling. Nexstims aktier finns noterade på Nasdaq First North Finland och Nasdaq First North Sweden. Mer information finns på www.nexstim.com