28.03.2017 11:45:00 CET

Nexstim Oyj ("Nexstim") Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

 

Yhtiötiedote, Helsinki, 28.3.2017, klo. 12.45

Nexstim Oyj (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) on lääkintälaitteita kehittävä ja tuottava teknologiayritys, joka pyrkii parantamaan aivohalvauspotilaiden kuntoutusta kallon ulkopuolisella aivostimulaatiolla. Yhtiö ilmoittaa, että 28.3. pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa on tehty seuraavat päätökset:

Nexstim Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen konsernitilinpäätöksineen vuodelta 2016 ja myönsi hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapauden.

Osingonjako ja tappioiden käsittely

Yhtiökokous päätti, ettei osinkoa jaeta tilikaudelta 1.1.-31.12.2016 ja, että tilikauden tappio kirjataan tappiotilille.

Hallituksen kokoonpano ja jäsenten palkkiot

Yhtiökokouksessa hallituksen jäsenmääräksi päätettiin viisi. Martin Jamieson, Ken Charhut, Rohan J. Hoare, Juliet Thompson ja Tomas Holmberg valittiin hallituksen jäseniksi. Martin Jamieson valittiin hallituksen puheenjohtajaksi ja Juliet Thompson varapuheenjohtajaksi.
Hallituksen jäsenten palkkioista päätettiin seuraavaa: palkkioksi vahvistettiin 36 000 euroa niille hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on Yhdysvalloissa, ja 27 000 euroa niille hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on Euroopassa. Yhtiökokous suosittaa, että hallituksen jäsenet sijoittavat puolet yllä mainituista palkkioista yhtiön osakkeisiin.

Valiokuntien jäsenille maksetaan palkkiot valiokuntatyöskentelystä seuraavasti: puheenjohtajalle 10 000 euroa vuodessa ja valiokuntien jäsenille 5 000 euroa vuodessa.

Hallituksen jäsenille päätettiin maksaa korvaus kohtuullisiksi katsottavista matkakustannuksista.

Yhtiökokous päätti, että osakepalkkiojärjestelmä toteutetaan Nexstim Oyj:n hallituksen valittujen jäsenten osalta ehdoilla, jotka on esitetty hallituksen ja hallituksen valiokuntien yhtiökokoukselle esittämien esitysten liitteenä, joka on saatavilla yhtiön verkkosivulla www.nexstim.com. Ohjelma sisältää neljä ansaintakautta, jotka vastaavat hallituksen jäsenten toimikausia 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 ja 2019-2020.

Ohjelman tarkoituksena on sitouttaa osallistujat yhtiöön, yhdistää osakkeenomistajien ja osallistujien tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi ja tarjota osallistujille yhtiön osakkeiden vastaanottamiseen ja ansaitsemiseen perustuva palkkio-ohjelma.

Ohjelman kohderyhmänä ovat hallituksen jäsenet, jotka ovat riippumattomia suhteessa yhtiöön. Vuoden 2017 palkkioiden suuruus määritetään käteisenä.

Hallituksen jäsenille annettavat osakeyksiköt ansaintakautena 2017-2018

Yhtiökokous päätti, että hallituksen kaikille jäsenille, jotka ovat riippumattomia suhteessa yhtiöön, maksetaan bruttopalkkiona yhteensä 12 500 euroa ansaintakautena 2017-2018. Tarkoituksena on ehdottaa myös vuosien 2018 ja 2019 yhtiökokouksille yhtä suurien palkkioiden antamista hallituksen jäsenille.

Annettu palkkio muunnetaan osakeyksiköiksi ansaintakauden alussa vuonna 2017. Myönnetyn palkkion muuntaminen osakeyksiköiksi perustuu osakkeen vaihtovolyymilla painotetun osakekurssin keskiarvoon Helsingin pörssissä kahdenkymmenen (20) kauppapäivän aikana yhtiön vuoden 2016 tilipäätöksen julkaisemispäivän jälkeen. Ohjelmassa yksi osakeyksikkö vastaa yhtä yhtiön osaketta. Palkkion rahana mitattava arvo määritetään maksettujen osakkeiden rekisteröintipäivämääränä voimassa olevan osakekurssin perusteella.

Yhtiökokous päätti, että ohjelman mukaiset palkkiot maksetaan hallituksen jäsenille yhtiön osakkeina neljän viikon kuluessa vuoden 2018, 2019 ja 2020 yhtiökokouksista. Allokoitu palkkio ansaintakaudelta 2017-2018 maksetaan neljän viikon kuluessa vuoden 2018 yhtiökokouksesta. Yhtiö pidättää verot ja työnantajamaksut palkkion käteisosuudesta sovellettavan lain edellyttämällä tavalla. Jos hallituksen jäsen lopettaa hallituksen jäsenen tehtävässä ennen ansaintakauden päättymistä, palkkiota ei makseta kyseiseltä ansaintakaudelta.

Omistajuuden suositteleminen

Yhtiökokous ehdottaa, että osallistujille suositellaan vahvasti palkkiona maksettujen osakkeiden pitämistä niin kauan kuin he toimivat hallituksen jäsenenä.

Tilintarkastajan valinta ja tilintarkastuspalkkio

Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi Martin Grandell. Tilintarkastajalle maksetaan kohtuulliseksi katsottava palkkio.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta osakeyhtiölain 10. luvussa tarkoitetulla tavalla seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet ovat yhtiön uusia tai yhtiön hallussa olevia osakkeita. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään seitsemän miljoonaa (7 000 000) osaketta, mikä on noin kymmenen pilkku yhdeksän (10,9) prosenttia yhtiön kaikista osakkeista osakeannin jälkeen, mikäli uusia osakkeita lasketaan liikkeelle. Osakkeita tai osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä. 

Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeannin ehdoista ja myöntämään osakkeisiin oikeuttavat erityiset oikeudet. Hallitus valtuutetaan päättämään suunnatusta osakeannista ja myöntämään osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia ja poikkeamaan osakkeenomistajien etuoikeudesta osakkeiden merkintään, mikäli yhtiöllä on painava taloudellinen syy menetellä näin.

Valtuutus ei korvaa yhtiökokouksen aiemmin antamia ja rekisteröityjä valtuutuksia päättää osakeannista sekä optio-oikeuksista ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutus on voimassa yhden (1) vuoden yhtiökokouksen päätöksestä.

Yhtiö aikoo käyttää valtuutusta tulevien rahoitustarpeiden täyttämiseen sekä mahdollisten yritysfuusioiden ja -ostojen toteuttamiseen.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta osakeyhtiölain 10. luvussa tarkoitetulla tavalla seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet ovat yhtiön uusia tai yhtiön hallussa olevia osakkeita. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään seitsemän miljoonaa (7 000 000) osaketta. Määrä on noin kymmenen pilkku yhdeksän (10,9) prosenttia yhtiön kaikista osakkeista osakeannin jälkeen, mikäli uusia osakkeita lasketaan liikkeelle. Osakkeita tai osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä.

Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeannin ehdoista ja myöntämään osakkeisiin oikeuttavat erityiset oikeudet. Hallitus valtuutetaan päättämään suunnatusta osakeannista ja myöntämään osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia ja poikkeamaan osakkeenomistajien etuoikeudesta osakkeiden merkintään, mikäli yhtiöllä on painava taloudellinen syy menetellä näin. Valtuutusta voidaan käyttää myös kannustinten järjestämiseen ja hallituksen palkkioiden maksamiseen.

Valtuutus ei korvaa yhtiökokouksen aiemmin antamia ja rekisteröityjä valtuutuksia päättää osakeannista sekä optio-oikeuksista ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutus on voimassa viisi (5) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä.

Yhtiö aikoo käyttää valtuutusta hallituksen jäsenille annettavien rajoitettujen osakeyksiköiden jakamisohjelman ja yhtiön johdon ja henkilöstön pitkän aikavälin kannustinohjelmien toteuttamiseen.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja julkaistaan 11.4.2017 mennessä Nexstimin verkkosivuilla.

NEXSTIM OYJ

Martin Jamieson, hallituksen pj ja toimitusjohtaja

Lisätietoja saa verkkosivulta www.nexstim.com tai ottamalla yhteyttä:

Nexstim                                                                                                          +447715163942
Martin Jamieson, hallituksen pj. ja toimitusjohtaja                     martin.jamieson@nexstim.com
                                                                                                                                             
UB Securities Oy (hyväksytty neuvonantaja)                                              +358 (0)9 2538 0246

Citigate Dewe Rogerson                                                                            +44 (0)207 2821066
Katja Stout                                                                                   katja.stout@citigatedr.co.uk

Tietoja Nexstim Oyj:stä
Lääkintäteknologiayritys Nexstim on ensimmäisenä hyödyntänyt teknologiaansa aivojen diagnosoinnissa NBS (Navigated Brain Stimulation) -laitteiston avulla. Se on ensimmäinen ja ainoa FDA:n hyväksymä ja CE-merkitty navigoivaan kallon läpäisevään magneettiseen stimulaatioon (nTMS) perustuva laitteisto aivojen puhealueiden ja liikeaivokuoren leikkausta edeltävää kartoitusta varten. Yhtiö on kehittänyt samalle teknologia-alustalle navigoituun aivoterapiaan perustuvan laitteiston (Navigated Brain Therapy, NBT®), joka on CE-hyväksytty käytettäväksi kroonisen neuropaattisen kivun, vakavan masennuksen ja aivohalvauksen hoidossa. Nexstimin osakkeet on listattu Nasdaq First North Finland- ja Nasdaq First North Sweden -markkinapaikoilla. Lisätietoja on verkkosivulla www.nexstim.com

Nexstim Oyj