06.06.2017 18:00:00 CET

Emittering av aktier till den finska innovationsfonden Sitra i enlighet med det finansieringsarrangemang som offentliggjordes 21 juli 2016

Pressmeddelande, Helsingfors 6 juni 2017 kl. 19.00

Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) ("Nexstim" eller "bolaget"), ett medicintekniskt företag som tagit fram och marknadsför ett banbrytande system för navigerad icke-invasiv hjärnstimulering för terapeutiska och diagnostiska tillämpningar, meddelar att Nexstim Abp:s styrelse har i dag beslutat om nyemission av 1 475 244 aktier till den finska innovationsfonden Sitra till den sammanlagda teckningskursen 285 526,10 euro. Nyemissionen sker i enlighet med befullmäktigandet givet av den extra bolagsstämman 20 februari 2017 och avtalet om en reservdistribution av eget kapital (SEDA-avtalet) med Bracknor Investment och den finska innovationsfonden Sitra som offentliggjordes 21 juli 2016. De nya aktierna noteras uppskattningsvis 12 juni 2017. Efter nyemissionen uppgår det totala antalet registrerade aktier i bolaget till 86 053 694.

Efter denna emission kommer bolaget att ha mottagit cirka 1,8 miljoner euro i finansiering från Sitra med stöd av SEDA-avtalet. Därtill har samtliga i SEDA-avtalet avsedda 5 000 000 aktier som allokerats till Sitra i samband med den 20 februari hållna extra bolagsstämman tecknats och de bemyndiganden som beviljats av den extra bolagsstämman använts i sin helhet. Det 21 Juli 2016 publicerade finansieringsarrangemanget har nu slutförts, frånsett utnyttjandet av de teckningsoptioner som utfärdats i samband med arrangemanget. De outnyttjade teckningsoptionerna berättigar ännu till teckning av högst 31 801 597 aktier i bolaget till ett teckningspris som varierar mellan 0,2773-0,8539 euro per aktie. Teckningen av samtliga aktier som teckningsoptionerna berättigar till, för det teckningspris som fastställts för teckningsoptionerna, skulle uppgå till ett totalvärde av ca 14,3 miljoner euro.

NEXSTIM ABP
Martin Jamieson, styrelseordförande och vd

Ytterligare information fås på webbplatsen www.nexstim.com eller per telefon:

Nexstim                                                     +44 771 516 39 42
Martin Jamieson, styrelseordförande och vd  martin.jamieson@nexstim.com
                                                                                                                                                      
UB Securities Oy (Certified Adviser)   +358 (0)9 2538 02 46

Citigate Dewe Rogerson                      +44 (0)207 2821066
Katja Stout                                    katja.stout@citigatedr.co.uk

Om Nexstim Abp
Nexstim är ett medicintekniskt företag som tagit fram och marknadsför ett banbrytande system för navigerad icke-invasiv hjärnstimulering för terapeutiska tillämpningar (NBT®-systemet) och diagnostiska tillämpningar (NBS-systemet). Nexstims NBS-system är det första och enda FDA-godkända och CE-märkta systemet för navigerad transkraniell magnetisk stimulering (navigated Transcranial Magnetic Stimulation, nTMS) för kartläggning av områdena för motorik och tal i hjärnan före ett kirurgiskt ingrepp.

På samma teknikplattform har bolaget tagit fram ett system för navigerad hjärnterapi (Navigated Brain Therapy, NBT®) som har fått CE-märkning för behandling av stroke, svår depression och kronisk neuropatisk smärta. NBT®-systemet genomgår för närvarande kompletterande Fas III-prövning (E-FIT) med 60 patienter. Nexstim förväntar sig att prövningen avslutas andra kvartalet 2018 och att bolaget sedan kan ansökan om tillstånd från FDA. Med godkännande från FDA skulle Nexstim kunna börja marknadsföra och sälja NBT®-systemet för strokebehandling i USA.

Nexstims aktier finns noterade på Nasdaq First North Finland och Nasdaq First North Sweden. Mer information finns på www.nexstim.com.

Emittering av aktier till Sitra