16.10.2017 08:00:00 CET

Nextim Abp förhandlar om ett monterings- och distributionsarrangemang i Kina och om ett finansieringsarrangemang för finansieringen av marknadsinförandet av bolagets produkter i Europa och USA

Pressmeddelande, Helsingfors 16 oktober 2017 kl. 9.00

Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) ("Nexstim" eller "bolaget"), ett medicintekniskt företag som tagit fram och marknadsför ett banbrytande system för navigerad icke-invasiv hjärnstimulering för terapeutiska och diagnostiska tillämpningar, förhandlar om ett potentiellt monterings- och distributionsarrangemang i Kina samt om ett potentiellt finansieringsarrangemang med en europeisk tillväxt-lånefinansiär.

Under det föreslagna monterings- och distributionsarrangemanget skulle den kinesiska samarbetspartnern montera vissa Nexstim NBT® och NBS produkter vid sina produktionsanläggningar och utses som bolagets distributör i Kina. Nexstim skulle bevilja samarbetspartnern en licens medförande rätt att marknadsföra dessa produkter i Kina under Nexstims brand, men i övrigt kvarhålla alla immateriella rättigheter och rättigheter till programvaror. För att verkställa det föreslagna arrangemanget utreder parterna även ett finansieringsarrangemang varmed samarbetspartnern eventuellt skulle bevilja Nexstim ett lån om 1 miljon euro samt teckna aktier i Nexstim till ett totalt teckningspris om upp till 1 miljon euro.

Nexstim förhandlar även om ett finansieringsarrangemang med en europeisk tillväxt-lånefinansiär. Det föreslagna finansieringsarrangemanget skulle omfatta ett tidsbundet senior säkrat kreditavtal om 4 miljoner euro. Lån som lyfts under kreditavtalet skulle bära en årlig ränta om 10,75%. Finansieringsarrangemanget skulle även innefatta en emittering av teckningsoptioner som berättigar till nya aktier i Nexstim. Maximiantalet nya aktier till vilka teckningsoptionerna skulle berättiga till förväntas beräknas enligt följande: 480.000 delat med det tre månaders volymvägda genomsnittliga priset av Nexstims aktie. Medlen av finansieringsarrangemanget skulle primärt användas för befrämjandet av införandet av Nexstim NBT® och NBS produkter på marknaden i Europa och i synnerhet i USA.

Det finns ingen säkerhet vad gäller resultatet av någondera av de ovan redogjorda förhandlingarna eller de villkor på vilka någondera av dessa transaktioner möjligen fortsätter. Nexstim kommer att publicera ytterligare pressmeddelanden när och då detta är ändamålsenligt.

NEXSTIM ABP
Martin Jamieson, styrelseordförande och vd

Ytterligare information fås på webbplatsen www.nexstim.com eller per telefon:

Nexstim                                              +44 77 1516 3942
Martin Jamieson, styrelseordförande och vd  martin.jamieson@nexstim.com
                                                                                                                                                      
UB Securities Oy (Certified Adviser)  +358 (0)9 2538 0246

Citigate Dewe Rogerson             +44 (0)207 2822949
David Dible/Shabnam Bashir/Isabelle Andrews david.dible@citigatedr.co.uk

Om Nexstim Abp
Nexstim är ett medicintekniskt företag som tagit fram och marknadsför ett banbrytande system för navigerad icke-invasiv hjärnstimulering för terapeutiska tillämpningar (NBT®-systemet) och diagnostiska tillämpningar (NBS-systemet). Nexstims NBS-system är det första och enda FDA-godkända och CE-märkta systemet för navigerad transkraniell magnetisk stimulering (navigated Transcranial Magnetic Stimulation, nTMS) för kartläggning av områdena för motorik och tal i hjärnan före ett kirurgiskt ingrepp. På samma teknikplattform har bolaget tagit fram ett system för navigerad hjärnterapi (Navigated Brain Therapy, NBT®) som har fått CE-märkning i Europa för behandling av stroke, svår depression och kronisk neuropatisk smärta.

Nexstim ansökte nyligen om 510(k)-godkännande hos FDA för användning av NBT®-systemet för behandling av egentlig depression (MDD). Nexstim ser fram emot att kunna lansera NBT®-systemet för denna betydande indikation i början av 2018. NBT®-systemet genomgår för närvarande kompletterande Fas III-prövning (E-FIT) med 60 patienter. Nexstim förväntar sig att prövningen avslutas andra kvartalet 2018 och att bolaget sedan kan ansökan om tillstånd från FDA. Med godkännande från FDA skulle Nexstim kunna börja marknadsföra och sälja NBT®-systemet för strokebehandling i USA.

Nexstims aktier finns noterade på Nasdaq First North Finland och Nasdaq First North Sweden. Mer information finns på www.nexstim.com.

Nexstim Abp förhandlar