19.10.2017 08:00:00 CET

Nexstim Oyj:n hallitus päätti optio-ohjelman 2016 muutoksista ja uudesta toimitusjohtajan optio-ohjelmasta

Yhtiötiedote, Helsinki, 19.10.2017 klo 9.00

Nexstim Oyj:n hallitus päätti optio-ohjelman 2016 muutoksista ja uudesta toimitusjohtajan optio-ohjelmasta

Optio-oikeudet 2016

Nexstim Oyj:n hallitus päätti 25.5.2016 optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden avainhenkilöille ja konsulteille. Päätös perustui yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 31.3.2016 antamaan valtuutukseen. Optio-oikeuksien antamiselle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi ohjelmaan osallistuvien henkilöiden kannustin- ja sitouttamisohjelmaa. Optio-oikeuksilla kannustetaan henkilöitä pitkäjänteiseen työntekoon omistaja-arvon kasvattamiseksi. Optio-oikeuksilla pyritään myös sitouttamaan henkilöt yhtiöön. Optio-oikeuksia 2016 ei ole vielä jaettu ja kaikki optio-oikeudet 2016 ovat yhtiön hallussa. 

Yhtiön osakkeiden lukumäärä on noussut huomattavasti toukokuun 2016 jälkeen Bracknor Investmentin ja Suomen Itsenäisyyden Juhlarahasto Sitran kanssa solmitun rahoitusjärjestelyn seurauksena. Yhtiön osakkeiden lukumäärässä tapahtuneiden huomattavien muutosten vuoksi sekä tasapuolisuuden ja johdonmukaisuuden säilyttämiseksi hallitus on päättänyt muuttaa optio-oikeuksien 2016 ehtoja.

Annettujen optio-oikeuksien 2016 muutettu enimmäismäärä on yhteensä 6 521 448, ja ne oikeuttavat omistajansa merkitsemään yhteensä enintään 6 521 448 yhtiön uutta tai yhtiön hallussa olevaa osaketta. Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta. Annettujen optio-oikeuksien enimmäiskokonaismäärän korottaminen 5 821 448 optio-oikeudella perustuu yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 28.3.2017 antamaan valtuutukseen.

Kaikki 210 000 optio-oikeutta 2016A, jotka ovat yhtiön hallussa, on muunnettu optio-oikeuksiksi 2016B. Optio-oikeuksista 4 343 284 on merkitty tunnuksella 2016B ja 2 178 164 tunnuksella 2016C.

Annettujen optio-oikeuksien 2016 perusteella merkittävät osakkeet vastaavat yhteensä enintään 7,57 %:a yhtiön tällä hetkellä rekisteröidyistä osakkeista ja äänistä mahdollisten osakemerkintöjen jälkeen, jos merkinnässä annetaan uusia osakkeita, verrattuna alkuperäisen järjestelmän 8,04 prosenttiin senhetkisistä osakkeista ja äänistä. Optio-oikeuksilla tapahtuvien osakemerkintöjen seurauksena yhtiön osakkeiden lukumäärä voi nousta yhteensä enintään 6 521 448 osakkeella, jos merkinnässä annetaan uusia osakkeita.

Optio-oikeudella 2016B merkittävän osakkeen merkintähinta on 0,160 euroa. Merkintähinta on yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Nasdaq Helsinki Oy:ssä yhtiön tilinpäätöksen 2016 julkistamispäivää seuranneena kahtenakymmenenä (20) kaupankäyntipäivänä. Optio-oikeudella 2016C merkittävän osakkeen merkintähinta on yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Nasdaq Helsinki Oy:ssä yhtiön tilinpäätöksen 2017 julkistamispäivää seuraavana kahtenakymmenenä (20) kaupankäyntipäivänä.

Optio-oikeuksilla 2016B merkittävien osakkeiden merkintäaika on 1.7.2019-15.12.2024 ja optio-oikeuksilla 2016C, 1.7.2020-15.12.2025.

Jos ohjelmaan osallistuvan henkilön työ- tai toimisuhde konserniin kuuluvassa yhtiössä päättyy, hän menettää pääsääntöisesti vastikkeetta kaikki optio-oikeudet, jos osakkeiden merkintäaika ei ole alkanut tai, jos osakkeiden merkintäaika on alkanut, hänellä on yhdeksänkymmentä (90) päivää aikaa merkitä osakkeet tai hän menettää saamansa optio-oikeudet.

Optio-oikeudet 2017

Hallitus päätti uudesta optio-ohjelmasta, joka on suunnattu yhtiön toimitusjohtajalle. Optio-oikeuksien antamiselle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi toimitusjohtajan kannustin- ja sitouttamisohjelmaa. Optio-oikeuksilla kannustetaan toimitusjohtajaa pitkäjänteiseen työntekoon omistaja-arvon kasvattamiseksi. Optio-oikeuksilla pyritään myös sitouttamaan toimitusjohtaja yhtiöön.

Annettujen optio-oikeuksien 2017 enimmäismäärä on yhteensä 1 178 552, ja ne oikeuttavat toimitusjohtajan merkitsemään yhteensä enintään 1 178 552 yhtiön uutta tai yhtiön hallussa olevaa osaketta. Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta.

Annettujen optio-oikeuksien 2017 perusteella merkittävät osakkeet vastaavat yhteensä enintään 1,37 %:a yhtiön tällä hetkellä rekisteröidyistä osakkeista ja äänistä mahdollisten osakemerkintöjen jälkeen, jos merkinnässä annetaan uusia osakkeita. Optio-oikeuksilla tapahtuvien osakemerkintöjen seurauksena yhtiön osakkeiden lukumäärä voi nousta yhteensä enintään 1 178 552 osakkeella, jos merkinnässä annetaan uusia osakkeita.

Optio-oikeudella 2017 merkittävän osakkeen merkintähinta on 0,160 euroa osakkeelta. Merkintähinta on yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Nasdaq Helsinki Oy:ssä yhtiön tilinpäätöksen 2016 julkistamispäivää seuranneena kahtenakymmenenä (20) kaupankäyntipäivänä. Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika on 20.10.2018-31.3.2023.

Jos toimitusjohtajan toimisuhde yhtiössä päättyy, hän menettää pääsääntöisesti vastikkeetta kaikki optio-oikeudet, jos osakkeiden merkintäaika ei ole alkanut tai, jos osakkeiden merkintäaika on alkanut, hänellä on yhdeksänkymmentä (90) päivää aikaa merkitä osakkeet tai hän menettää saamansa optio-oikeudet.

Hallitus päätti uudesta optio-ohjelmasta 2017 yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 28.3.2017 antaman valtuutuksen nojalla.

NEXSTIM OYJ
Martin Jamieson, hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja

Lisätietoja saa verkkosivuilta www.nexstim.com tai puhelimitse:

Nexstim                                                                      +44 77 1516 3942
Martin Jamieson, hallituksen pj. ja toimitusjohtaja                           martin.jamieson@nexstim.com
                                                                                                                                                      
UB Securities Oy (hyväksytty neuvonantaja)      +358 (0)9 2538 0246

Citigate Dewe Rogerson                                       +44 (0)207 2822949
David Bible/Shabnam Bashir/Isabelle Andrews                                     david.dible@citigatedr.co.uk

Tietoja Nexstim Oyj:stä
Nexstim on lääkintäteknologiayritys, joka on kehittänyt markkinoimansa uraauurtavan kallon ulkopuoliseen navigoivaan aivostimulaatioon perustuvan laitteiston käytettäväksi hoitosovelluksissa (NBT®-laitteisto) ja diagnostiikkasovelluksissa (NBS-laitteisto). Nexstimin NBS-laitteisto on ainoa FDA:n hyväksymä ja CE-merkitty navigoivaan kallon läpäisevään magneettiseen stimulaatioon (nTMS) perustuva laitteisto liikeaivokuoren ja aivojen puhealueiden leikkausta edeltävää kartoitusta varten. Yhtiö on kehittänyt samalle teknologia-alustalle navigoituun aivoterapiaan perustuvan laitteiston (Navigated Brain Therapy, NBT®), joka on CE-merkitty Euroopassa käytettäväksi aivohalvauksen, vakavan masennuksen ja kroonisen neuropaattisen kivun hoidossa.

Nexstim jätti äskettäin FDA:lle 510(k)-hakemuksen luvan saamiseksi NBT®-järjestelmän markkinoinnille vakavan masennuksen (MDD) hoidossa. Nexstim odottaa toiveikkaana voivansa lanseerata NBT®-laitteiston käytön tässä merkittävässä käyttöaiheessa vuoden 2018 alussa. NBT®-laitteistosta on parhaillaan käynnissä vaiheen III kliininen lisätutkimus, E-FIT trial, johon osallistuu 60 potilasta. Tutkimus valmistuu arvion mukaan vuoden 2018 toisen vuosineljänneksen aikana, minkä jälkeen Nexstim voi hakea markkinointilupaa FDA:lta. FDA:n markkinointiluvan myötä Nexstim voi aloittaa aivohalvauskuntoutukseen kehittämänsä NBT®-laitteiston markkinoinnin ja myynnin Yhdysvalloissa.

Nexstimin osakkeet on listattu Nasdaq First North Finlandin ja Nasdaq First North Swedenin markkinapaikoilla. Lisätietoja on verkkosivulla www.nexstim.com.

Optio-ohjelman 2016 muutos ja uusi optio-ohjelma 2017