19.10.2017 08:00:00 CET

Nexstim Abp:s styrelse har beslutat om ändringar i aktieoptionerna 2016 och om ett nytt aktieoptionsprogram riktat till verkställande direktören

Pressmeddelande, Helsingfors den 19 october 2017 kl. 9.00

Nexstim Abp:s styrelse har beslutat om ändringar i aktieoptionerna 2016 och om ett nytt aktieoptionsprogram riktat till verkställande direktören

Aktieoptionerna 2016

Nexstim Abp:s styrelse beslutade 25 maj 2016 att införa ett aktieoptionsprogram riktat till nyckelpersoner och rådgivare i bolaget och dess dotterbolag. Beslutet baserade sig på bemyndigande från bolagets årsstämma 31 mars 2016. Bolaget har vägande finansiella grunder för optionsprogrammet eftersom aktieoptionerna skall utgöra en del av incitaments- och belöningsprogram för personer som deltar i programmet. Syftet med optionerna är att uppmuntra  personer till långsiktigt arbete för att öka aktieägarvärdet. Optionerna är också tänkta som ett sätt att knyta personer till bolaget. Aktieoptionerna 2016 har inte ännu delats ut och samtliga aktieoptioner 2016 innehas av bolaget.

Antalet aktier i bolaget har ökat betydligt sedan maj 2016 till följd av finansarrangemangen med Bracknor Investment och finska innovationsfonden Sitra. På grund av de ansenliga förändringarna i antalet aktier i bolaget och i syfte att upprätthålla ett rättvist och konsistent aktieoptionsprogram har styrelsen beslutat att ändra villkoren för aktieoptionerna 2016.

Efter ändringen emitteras sammanlagt högst 6 521 448 aktieoptioner 2016 som berättigar optionshavarna att teckna högst 6 521 448 nya aktier eller befintliga aktier av bolagets eget aktieinnehav. Aktieoptionerna delas ut vederlagsfritt. Ökningen av det maximala antalet emitterade aktieoptioner med 5 821 448 aktieoptioner baserar sig på de befogenheter som styrelsen fick av bolagets årsstämma 28 mars 2017.

Bolagets hela innehav på 210 000 aktieoptioner 2016A har konverterats till aktieoptioner 2016B. 4 343 284 aktieoptioner är märkta 2016B och 2 178 164 är märkta 2016C.

Antalet aktier som kan tecknas med aktieoptioner 2016 uppgår till högst 7,57 procent av de nuvarande registrerade aktierna och rösterna från aktier i bolaget efter den eventuella aktieteckningen, ifall nya aktier emitteras vid teckningen, jämfört med 8,04 procent före finansarrangemangen. Efter teckning av aktier med aktieoptioner kan antalet aktier i bolaget öka med högst 6 521 448 aktier, ifall nya aktier emitteras.

Teckningspriset för aktier enligt aktieoptioner 2016B är 0,160 euro per aktie. Teckningspriset är enligt handelsvolym vägda medelkursen för bolagets aktie på Nasdaq Helsinki Oy under tjugo (20) handelsdagar efter datumet för publiceringen av bolagets bokslut för 2016. Teckningspriset för aktier enligt aktieoptioner 2016C är enligt handelsvolym vägda medelkursen för bolagets aktie på Nasdaq Helsinki Oy under tjugo (20) handelsdagar efter datumet för publiceringen av bolagets bokslut för 2017.

Teckningsperioden för aktier enligt aktieoptioner 2016B är från 1 juli 2019 till 15 december 2024 och för aktier enligt aktieoptioner 2016C från 1 juli 2020 till 15 december 2025.

Om den i programmet deltagande personens arbets- eller  tjänsteförhållande vid koncernen tillhörande bolag upphör, går hen i regel utan kompensation miste om alla aktieoptioner om teckningsperioden inte har inletts. Gällande aktieoptioner för vilka teckningsperioden har inletts har optionshavaren möjlighet att inom nittio (90) dagar teckna aktier, varefter hen förlorar aktieoptionerna.

Aktieoptionerna 2017

Styrelsen har beslutat att införa ett nytt aktieoptionsprogram riktat till bolagets verkställande direktör (vd). Bolaget har vägande finansiella grunder för optionsprogrammet eftersom aktieoptionerna skall utgöra en del av incitaments- och belöningsprogram för vd:n. Syftet med optionerna är att uppmuntra vd:n till långsiktigt arbete för att öka aktieägarvärdet. Optionerna är också tänkta som ett sätt att knyta vd till bolaget.

Sammanlagt emitteras högst 1 178 552 aktieoptioner 2017 som berättigar vd:n att teckna högst 1 178 552 nya aktier eller befintliga aktier av bolagets eget aktieinnehav. Aktieoptionerna delas ut vederlagsfritt.

Antalet aktier som kan tecknas med aktieoptioner 2017 uppgår till högst 1,37 procent av de nuvarande registrerade aktierna och rösterna från aktier i bolaget efter den eventuella aktieteckningen, ifall nya aktier emitteras vid teckningen. Efter teckning av aktier med aktieoptioner kan antalet aktier i bolaget öka med högst 1 178 552 aktier, ifall nya aktier emitteras.

Teckningspriset för aktier enligt aktieoptioner 2017 är 0,160 euro per aktie. Teckningspriset är enligt handelsvolym vägda medelkursen för bolagets aktie på Nasdaq Helsinki Oy under tjugo (20) handelsdagar efter datumet för publiceringen av bolagets bokslut för 2016. Teckningsperioden är från 20 october 2018 till 31 mars 2023.

Om vd:s tjänst i bolaget upphör, går hen i regel utan kompensation miste om alla aktieoptioner om teckningsperioden inte har inletts. Gällande aktieoptioner för vilka teckningsperioden har inletts har optionshavaren möjlighet att inom nittio (90) dagar teckna aktier, varefter hen förlorar aktieoptionerna.

Styrelsen fattade beslut om det nya aktieoptionsprogrammet 2017 enligt de befogenheter som den fick av bolagets årsstämma 28 mars 2017.

NEXSTIM ABP

Martin Jamieson, styrelseordförande och vd

Ytterligare information fås på webbplatsen www.nexstim.com eller per telefon:

Nexstim                                                                      +44 77 1516 3942
Martin Jamieson, styrelseordförande och vd                                    martin.jamieson@nexstim.com
                                                                                                                                                      
UB Securities Oy (Certified Adviser)                  +358 (0)9 2538 0246

Citigate Dewe Rogerson                                     +44 (0)207 2822949
David Dible/Shabnam Bashir/Isabelle Andrews                                     david.dible@citigatedr.co.uk

Om Nexstim Abp
Nexstim är ett medicintekniskt företag som tagit fram och marknadsför ett banbrytande system för navigerad icke-invasiv hjärnstimulering för terapeutiska tillämpningar (NBT®-systemet) och diagnostiska tillämpningar (NBS-systemet). Nexstims NBS-system är det första och enda FDA-godkända och CE-märkta systemet för navigerad transkraniell magnetisk stimulering (navigated Transcranial Magnetic Stimulation, nTMS) för kartläggning av områdena för motorik och tal i hjärnan före ett kirurgiskt ingrepp. På samma teknikplattform har bolaget tagit fram ett system för navigerad hjärnterapi (Navigated Brain Therapy, NBT®) som har fått CE-märkning i Europa för behandling av stroke, svår depression och kronisk neuropatisk smärta.

Nexstim ansökte nyligen om 510(k)-godkännande hos FDA för användning av NBT®-systemet för behandling av egentlig depression (MDD). Nexstim ser fram emot att kunna lansera NBT®-systemet för denna betydande indikation i början av 2018. NBT®-systemet genomgår för närvarande kompletterande Fas III-prövning (E-FIT) med 60 patienter. Nexstim förväntar sig att prövningen avslutas andra kvartalet 2018 och att bolaget sedan kan ansökan om tillstånd från FDA. Med godkännande från FDA skulle Nexstim kunna börja marknadsföra och sälja NBT®-systemet för strokebehandling i USA.

Nexstims aktier finns noterade på Nasdaq First North Finland och Nasdaq First North Sweden. Mer information finns på www.nexstim.com.

Ändring i option program 2016 och nytt aktieprogram 2017