14.12.2017 08:00:00 CET

Emittering av aktier i enlighet med det villkorade aktieandelsprogrammet

Pressmeddelande, Helsingfors den 14 december 2017 kl. 9.00

Emittering av aktier i enlighet med det villkorade aktieandelsprogrammet

Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) ("Nexstim" eller "bolaget"), som är ett medicintekniskt företag med ett banbrytande system som bygger på icke-invasiv hjärnstimulering, meddelar att bolagets styrelse har med befullmäktigandet givet av årsstämman den 31 mars 2016 och i enlighet med det villkorade aktieandelsprogrammets villkor beslutat att emittera sammanlagt 9 910 nya aktier vederlagsfritt till två styrelsemedlemmar.

Deltagarna av aktieandelsprogrammet får 4 955 aktier baserat på årstämmans beslut om bruttoersättningsbeloppet för intjänandeperioden 2016-2017. Av tekniska orsaker i samband med tillställandet av aktierna har bolaget inte kunnat verkställa emitteringen av aktierna i enlighet med den eftersträvade tidtabellen som utsatts i det villkorade aktieandelsprogrammet, vilken var fyra veckor från och med årsstämman år 2017. Beträffande  en styrelsemedlem erläggs, av ytterst vägande skäl. ett belopp motsvarande 4 955 aktier i pengar i enlighet med vad som angivits i det villkorade aktieandelsprogrammet.

Deltagarna av aktieandelsprogrammet är styrelsemedlemmarna Ken Charhut, Juliet Thompson ja Rohan J. Hoare. De nya aktierna noteras uppskattningsvis den 19 december 2017. Efter emissionen uppgår det totala antalet registrerade aktier i bolaget till 93 173 604.

NEXSTIM ABP
Martin Jamieson, verkställande direktör

För mer information gå in på bolagets webbplats på www.nexstim.com eller kontakta oss per telefon:

Nexstim                                                                    +447715163942
Martin Jamieson, verkställande direktör                                         martin.jamieson@nexstim.com
                                                                                                                                                      
UB Securities Ab (Certified Adviser)                  +358 (0)9 2538 0246

Citigate Dewe Rogerson                                     +44 (0)207 2822949
David Dible/Isabelle Andrews/Shabnam Bashir                   david.dible@citigatedewerogerson.com

Om Nexstim Abp
Nexstim är ett medicintekniskt företag som tagit fram och marknadsför ett banbrytande system för navigerad icke-invasiv hjärnstimulering för terapeutiska tillämpningar (NBT®-systemet) och diagnostiska tillämpningar (NBS-systemet). Nexstims NBS-system är det första och enda FDA-godkända och CE-märkta systemet för navigerad transkraniell magnetisk stimulering (navigated Transcranial Magnetic Stimulation, nTMS) för kartläggning av områdena för motorik och tal i hjärnan före ett kirurgiskt ingrepp. På samma teknikplattform har bolaget tagit fram ett system för navigerad hjärnterapi (Navigated Brain Therapy, NBT®) som har fått CE-märkning i Europa för behandling av stroke, svår depression och kronisk neuropatisk smärta.

Nexstim har fått FDA:s tillstånd för marknadsföring och spridning i USA av NBT®-systemet för behandling av egentlig depression. Bolaget ser fram emot att kunna lansera NBT®-systemet för denna betydande indikation under första halvåret 2018.

NBT®-systemet genomgår för närvarande en kompletterande Fas III-prövning (E-FIT) med 60 patienter för användning vid strokerehabilitering. Nexstim förväntar sig att prövningen avslutas i mitten av 2018 och att bolaget sedan kan ansökan om tillstånd från FDA. Med godkännande från FDA skulle Nexstim kunna börja marknadsföra och sälja NBT®-systemet för strokebehandling i USA.

Nexstims aktier finns noterade på Nasdaq First North Finland och Nasdaq First North Sweden. Mer information finns på www.nexstim.com