28.03.2018 13:00:00 CET

Nexstim Abp: Styrelsens beslut gällande styrelseutskott, godkännande av ett finansieringsarrangemang och emission av aktier under bolagets villkorade aktieandelsprogram

Pressmeddelande, Helsingfors 28 mars 2018 kl. 14.00

Nexstim Abp: Styrelsens beslut gällande styrelseutskott, godkännande av ett finansieringsarrangemang och emission av aktier under bolagets villkorade aktieandelsprogram
Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) ("Nexstim" eller "bolaget"), ett företag inom riktad neuromodulering som tagit fram och marknadsför ett banbrytande system för navigerad icke-invasiv hjärnstimulering för terapeutiska tillämpningar (NBT®-systemet) och diagnostiska tillämpningar (NBS-systemet), meddelar att bolagets styrelse har fattat följande beslut 28 mars 2018.
Styrelsen beslutade om följande sammansättning i styrelseutskotten:

I ett pressmeddelande av 11 december 2017 meddelade Nexstim att det har ingått ett finansieringsarrangemang ("finansieringsarrangemanget") som beskrivs närmare i pressmeddelandet. Finansieringsarrangemanget var villkorat till godkännande av bolagets årsstämma som hölls idag. Årsstämman godkände finansieringsarrangemanget, varigenom bolagets styrelse beslutade i dag att verkställa finansieringsarrangemanget och vidta de övriga arrangemang som anknyter till det. Styrelsen ska fatta beslut om lånebelopp som lyfts inom finansieringsarrangemanget och om emission av därtill hörande teckningsoptioner. Intäkterna från finansieringsarrangemanget ska primärt användas för att främja lanseringen av Nexstim NBT® and NBS på marknaden i Europa och i synnerhet i USA.
Med stöd av det bemyndigande som bolagets årsstämma gav i dag och det villkorade aktieandelsprogram som godkändes av årsstämman 28 mars 2017 har bolagets styrelse i dag beslutat att emittera sammanlagt 209 765 nya vederlagsfria aktier till fyra styrelseledamöter. Styrelseledamöterna som tar del i programmet är Ken Charhut, Tomas Holmberg, Rohan Hoare och Juliet Thompson. Ken Charhut, Rohan Hoare och Juliet Thompson tilldelas 50 781 aktier var och Tomas Holmberg tilldelas 57 422 aktier enligt sina respektive bruttoersättningar under intjänandeperioden 2017-2018, i enlighet med årsstämmobeslut av 28 mars 2017. De nya aktierna registreras sannolikt kring 6 april 2018. Efter emissionen kommer det totala antalet aktier i bolaget att vara 93 531 529.
NEXSTIM ABP
Martin Jamieson, vd

För mer information gå in på bolagets webbplats på www.nexstim.com eller kontakta:

Nexstim                                                                                                                                         
Martin Jamieson, vd                                                +44 77 1516 3942
martin.jamieson@nexstim.com

UB Securities Oy (Certified Adviser)                 +358 (0)9 2538 0246

Citigate Dewe Rogerson                                   +44 (0)207 2822949
David Dible/Shabnam Bashir/Isabelle Andrews                                     david.dible@citigatedr.co.uk

Om Nexstim Abp
Nexstim är ett företag inom riktad neuromodulering som tagit fram och marknadsför ett banbrytande system för navigerad icke-invasiv hjärnstimulering för terapeutiska tillämpningar (NBT®-systemet) och diagnostiska tillämpningar (NBS-systemet). Nexstims NBS-system är det första och enda FDA-godkända och CE-märkta systemet för navigerad transkraniell magnetisk stimulering (navigated Transcranial Magnetic Stimulation, nTMS) för kartläggning av områdena för motorik och tal i hjärnan före ett kirurgiskt ingrepp. På samma teknikplattform har bolaget tagit fram ett system för navigerad hjärnterapi (Navigated Brain Therapy, NBT®) som har fått CE-märkning i Europa för behandling av stroke, egentlig depression och kronisk neuropatisk smärta.

Nexstim har fått FDA:s tillstånd för marknadsföring och spridning i USA av NBT®-systemet för behandling av egentlig depression (MDD). Bolaget ser fram emot att kunna lansera NBT®-systemet för denna betydande indikation under andra kvartalet 2018.

NBT®-systemet genomgår för närvarande en kompletterande Fas III-prövning (E-FIT) med 60 patienter för användning vid strokerehabilitering. Nexstim förväntar sig att prövningen avslutas i mitten av 2018 och att bolaget sedan kan ansöka om tillstånd från FDA. Med godkännande från FDA skulle Nexstim kunna börja marknadsföra och sälja NBT®-systemet för strokebehandling i USA.

Nexstims aktier finns noterade på Nasdaq First North Finland och Nasdaq First North Sweden. Mer information finns på www.nexstim.com.

Styrelse beslut