19.06.2018 16:35:00 CET

Nexstim Oyj on päättänyt uudesta optio-ohjelmasta vuodelle 2018 ja muutoksista vuoden 2016 osakeoptioihin sekä yhtiön hallussa olevien 2013A-optioiden mitätöinnistä.

Yhtiötiedote, Helsinki, 19.6.2018 klo 17.35

Nexstim Oyj on päättänyt uudesta optio-ohjelmasta vuodelle 2018 ja muutoksista vuoden 2016 osakeoptioihin sekä yhtiön hallussa olevien 2013A-optioiden mitätöinnistä.

Optio-ohjelma 2018

Nexstim Oyj (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) ("Nexstim" tai "yhtiö") on neuromodulaatioyritys, joka on kehittänyt markkinoimansa uraauurtavan, kallon ulkopuoliseen navigoivaan aivostimulaatioon perustuvan laitteiston hoitosovelluksiin ja diagnostiikkasovelluksiin. Yhtiön hallitus päätti 19.6.2018 perustaa uuden optio-ohjelman Nexstim Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden johtajille ja työntekijöille varsinaisen yhtiökokouksen 28.3.2018 myöntämän valtuutuksen perusteella.

Optio-oikeuksien antamiselle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi johdon ja henkilöstön kannustin- ja sitouttamisohjelmaa. Optio-oikeuksilla kannustetaan johtoa ja henkilöstöä pitkäjänteiseen työntekoon omistaja-arvon kasvattamiseksi. Optio-oikeuksilla pyritään myös sitouttamaan johtajia ja työntekijöitä yhtiöön.

Vuoden 2018 ohjelmasta annettavien optio-oikeuksien enimmäismäärä on 2 200 000, ja ne oikeuttavat haltijansa merkitsemään enintään 2 200 000 yhtiön uutta tai yhtiön hallussa olevaa osaketta. Hallitus päättää, annetaanko merkitsijöille uusia osakkeita vai yhtiön hallussa olevia osakkeita. Vuoden 2018 ohjelmasta annettavien optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 2,30 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista mahdollisten osakemerkintöjen jälkeen, jos merkinnässä annetaan 2 200 000 uutta osaketta.

Osakeoptioista 1 100 000 on 2018A-optioita ja 1 100 000 on 2018B-optioita. 2018A-oikeuksilla merkittävien optioiden merkintäaika on 1.7.2022-15.12.2027. 2018B-oikeuksilla merkittävien optioiden merkintäaika on 1.7.2023-15.12.2028.

Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta. 2018A-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintähinta on osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin pörssissä kahdenkymmenen (20) kaupankäyntipäivän aikana yhtiön vuoden 2018 tilinpäätöksen julkistamispäivän jälkeen. 2018B-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintähinta on osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin pörssissä kahdenkymmenen (20) kauppapäivän aikana yhtiön vuoden 2019 tilinpäätöksen julkistamispäivän jälkeen.

Osakkeen merkintähinta merkitään yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Osakkeet on maksettava merkittäessä.

Vuoden 2018 ohjelman osakeoptioiden ehdot on julkaistu yhtiön verkkosivustolla osoitteessa www.nexstim.com/investors.

Muutokset vuoden 2016 osakeoptioihin

Hallitus päätti 19.6.2018 muuntaa 1 484 198 yhtiön hallussa olevaa 2016B-optiota 2016C-optioiksi. Lisäksi hallitus päätti muuttaa yhtiön hallussa olevien 2016C-optioiden (optioita ei ole toistaiseksi annettu) ehtoja niin, että ensimmäinen mahdollinen osakkeiden merkintäpäivä on 1.7.2021, jos 2016C-optioiden saajien työsuhde jatkuu.

Nexstim Oyj:n hallitus päätti 25.5.2016 antaa 700 000 vuoden 2016 ohjelman optiota yhtiön ja sen tytäryhtiöiden keskeisille työntekijöille ja konsulteille varsinaisen yhtiökokouksen 31.3.2016 myöntämän valtuutuksen perusteella.

Varsinaisen yhtiökokouksen 28.3.2017 myöntämän valtuutuksen perusteella hallitus päätti 18.10.2017 lisätä tällaisten vuoden 2016 osakeoptioiden määrän 5 281 448 optiosta 6 521 448 optioon, jotka oikeuttavat niiden haltijat merkitsemään enintään 6 521 448 yhtiön uutta tai yhtiön hallussa olevaa osaketta. Samalla hallitus päätti muuntaa 210 000 yhtiön hallussa olevaa 2016A-optiota 2016B-optioiksi. Sen seurauksena vuoden 2016 ohjelman optioista 4 343 284 merkittiin tunnuksella 2016B ja 2 178 164 tunnuksella 2016C (tunnuksella 2016A ei merkitty yhtään osaketta). Lisäksi hallitus päätti 18.10.2017 antaa 2 874 772 osakeoptiota 2016B ja 1 665 228 osakeoptiota 2016C eli yhteensä 4 540 000 vuoden 2016 ohjelman optiota. Näistä vuoden 2016 ohjelmasta annetuista osakeoptioista yhteensä 15 686 optiota 2016B ja 14 314 optiota 2016C on palautunut yhtiön haltuun.

Nyt tehdyn muutospäätöksen seurauksena ja vuoden 2016 ohjelman optioihin vuonna 2017 tehdyn muutoksen myötä yhteensä 2 859 086 optiota on merkitty tunnuksella B, ja nämä optio-oikeudet on annettu johdolle ja henkilöstölle. Lisäksi yhteensä 3 662 362 optiota on merkitty tunnuksella C, ja näistä 1 650 914 on annettu johdolle ja henkilöstölle ja 2 011 448 on edelleen yhtiön hallussa.

Vuoden 2016 ohjelman osakeoptioiden muutetut ehdot on julkaistu yhtiön verkkosivustolla osoitteessa www.nexstim.com/investors.

Optioiden myöntäminen

Hallitus päätti 19.6.2018 antaa yhteensä 1 850 000 optio-oikeutta tietyille yhtiön avainhenkilöille (myös toimitusjohtajalle). Hallitus päättää myöhemmin jäljellä olevien osakeoptioiden antamisesta nykyisille ja tuleville johtajille ja työntekijöille.

Yhtiön hallussa olevien 2013A-optioiden mitätöinti

Hallitus päätti 19.6.2018 mitätöidä lopullisesti ja peruuttamattomasti 72 268 yhtiön hallussa olevaa 2013A-optiota.  Niiden perusteella ei voi enää merkitä tai saada osakkeita.

NEXSTIM OYJ

Martin Jamieson, hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja

Lisätietoja saa verkkosivuilta www.nexstim.com tai puhelimitse:

Nexstim

Martin Jamieson,   +44 77 1516 3942    
hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja 
martin.jamieson@nexstim.com

Sisu Partners Oy (hyväksytty neuvonantaja) +358 (0)10 231 4560

Citigate Dewe Rogerson                +44 (0)207 2822949
David Dible/Shabnam Bashir/Isabelle Andrews david.dible@citigatedewerogerson.com

Tietoja Nexstim Oyj:stä

Nexstim on neuromodulaatioyritys, joka on kehittänyt markkinoimansa maailman johtavan navigoivan noninvasiivisen aivostimulaatioteknologian - SmartFocusTM - käyttöön hoitosovelluksissa, erityisesti aivohalvauspotilaiden kuntoutuksessa sekä masennuksen ja kroonisen kivun hoidossa NBT® (Navigated Brain Therapy) -järjestelmän avulla.

Nexstim on aloittanut kehittämänsä NBT®-järjestelmän markkinoinnin Yhdysvalloissa vakavan masennuksen hoidossa FDA:lta saadun markkinointi- ja jakeluluvan jälkeen. NBT®-järjestelmä on CE-hyväksytty Euroopassa käytettäväksi aivohalvauksen, vakavan masennuksen ja kroonisen neuropaattisen kivun hoidossa.

NBT®-laitteiston käyttöä aivohalvauspotilaiden kuntoutuksessa tutkitaan käynnissä olevassa vaiheen III kliinisessä E-FIT-lisätutkimuksessa, johon osallistuu 60 potilasta. Tutkimuksen arvioidaan valmistuvan vuoden 2018 keskivaiheilla, minkä jälkeen Nexstim voi hakea markkinointilupaa FDA:lta. FDA:n markkinointiluvan myötä Nexstim voi aloittaa aivohalvauspotilaiden kuntoutukseen kehittämänsä NBT®-laitteiston markkinoinnin ja myynnin Yhdysvalloissa.

Lisäksi Nexstim aloittaa kehittämänsä NBS (Navigated Brain Stimulation) -järjestelmän markkinoinnin diagnostiikkasovelluksissa saman teknologian perusteella. Nexstimin NBS-laitteisto on ainoa FDA:n hyväksymä ja CE-merkitty navigoiva TMS-järjestelmä liikeaivokuoren ja aivojen puhealueiden leikkausta edeltävää kartoitusta varten.

Nexstimin osakkeet on listattu Nasdaq First North Finlandin ja Nasdaq First North Swedenin markkinapaikoilla. Lisätietoja on osoitteessa www.nexstim.com.

Options