19.06.2018 16:35:00 CET

Nexstim Abp har beslutat om ett nytt aktieoptionsprogram 2018, ändringar i aktieoptionerna 2016 och återkallande av aktieoptionerna 2013A i bolagets innehav

Pressmeddelande, Helsingfors 19 juni 2018 kl. 17.35

Nexstim Abp har beslutat om ett nytt aktieoptionsprogram 2018, ändringar i aktieoptionerna 2016 och återkallande av aktieoptionerna 2013A i bolagets innehav

Aktieoptionsprogram 2018

Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) ("Nexstim" eller "bolaget"), ett företag inom riktad neuromodulering som tagit fram och marknadsför ett banbrytande system för navigerad icke-invasiv hjärnstimulering för terapeutiska och diagnostiska tillämpningar, meddelar att bolagets styrelse beslutade 19 juni 2018 om ett nytt aktieoptionsprogram riktat till bolagets och dess dotterbolags ledning och medarbetare med stöd av befogenheter beviljade av årsstämman 28 mars 2018.

Bolaget har vägande finansiella grunder för optionsprogrammet eftersom optionerna ska utgöra en del av incitaments- och belöningsprogrammet för ledningen och medarbetarna. Syftet med optionerna är att uppmuntra ledningen och medarbetarna till långsiktigt arbete för att öka aktievärdet. Optionerna är också tänkta som ett sätt att knyta ledningen och medarbetarna till bolaget.

Sammanlagt emitteras högst 2 200 000 aktieoptioner 2018 som berättigar optionshavarna att teckna högst 2 200 000 nya aktier eller befintliga aktier av bolagets eget aktieinnehav. Bolagets styrelse beslutar om optionshavarna ska få nyemitterade aktier eller aktier i bolagets eget innehav. Antalet aktier som kan tecknas med optionsrätterna 2018 uppgår till högst 2,30 procent av aktierna i bolaget efter den eventuella aktieteckningen, ifall 2 200 000 nya aktier emitteras härvid.

1 100 000 optionsrätter ska märkas 2018A och 1 100 000 ska märkas 2018B. Teckningsperioden för 2018A är från 1 juli 2022 till 15 december 2027. Teckningsperioden för 2018B är från 1 juli 2023 till 15 december 2028.

Teckningsoptionerna delas ut vederlagsfritt. Teckningspriset för optionsrätterna 2018A är den volymviktade genomsnittskursen för bolagets aktie på Helsingforsbörsen under tjugo handelsdagar efter det datum då bolagets bokslut för 2018 publiceras. Teckningspriset för optionsrätterna 2018B är den volymviktade genomsnittskursen för bolagets aktie på Helsingforsbörsen under tjugo handelsdagar efter det datum då bolagets bokslut för 2019 publiceras.

Teckningspriset ska krediteras fonden för inbetalt fritt eget kapital. Betalning för aktierna ska erläggas i samband med teckning.

Villkoren för aktieoptionerna 2018 finns på bolagets webbplats på www.nexstim.com/investors.

Ändring i aktieoptionerna 2016

Bolagets styrelse beslutade 19 juni 2018, att konvertera 1 484 198 aktieoptioner 2016B, som för närvarande innehas av bolaget, till aktieoptioner 2016C. Styrelsen fattade också beslut om att se över villkoren för aktieoptionerna 2016C som innehas av bolaget (och för närvarande är otilldelade) så att första möjliga teckningsdatum för de nya aktieoptionerna 2016C är 1 juli 2021, och att anställningarna för mottagarna av optionerna 2016C ska förlängas på motsvarande sätt.

Nexstim Abp:s styrelse beslutade ursprungligen 25 maj 2016, med stöd av bemyndigande av årsstämman 31 mars 2016, att emittera 700 000 aktieoptioner i aktieoptionsprogrammet 2016 riktat till nyckelpersoner och rådgivare i bolaget och dess dotterbolag.

Med stöd av bemyndigande av årsstämman 28 mars 2017 beslutade styrelsen 18 oktober 2017 att öka antalet aktieoptioner 2016 med 5 281 448 till 6 521 448 som berättigar optionshavarna att teckna högst 6 521 448 nya aktier eller befintliga aktier av bolagets eget aktieinnehav. Styrelsen fattade samtidigt besluta om att konvertera 210 000 aktieoptioner 2016A, som innehas av bolaget, till aktieoptioner 2016B. Därmed märktes 4 343 284 aktieoptioner 2016 som 2016B och 2 178 164 optioner som 2016C (och inga som 2016A). Den 18 oktober 2017 fattade styrelsen ytterligare ett beslut om att tilldela 2 874 772 aktieoptioner märkta 2016B och 1 665 228 aktieoptioner märkta 2016C, med andra ord sammanlagt 4 540 000 aktieoptioner 2016. Av samtliga tilldelade aktieoptioner 2016 har sammanlagt 15 686 optioner märkta 2016B och 14 314 optioner märkta 2016C återlämnats till bolaget.

Till följd av den ändring som avses i ovannämnda beslut och med beaktande av ändringen 2017 i aktieoptionsprogrammet 2016 är sammanlagt 2 859 086 märkta 2016B och de är alla tilldelade till bolagets ledning och medarbetare, och sammanlagt 3 662 362 aktieoptioner är märkta 2016C och av dem har 1 650 914 optioner tilldelats ledningen och medarbetarna och 2 011 448 optioner innehas av bolaget.

De ändrade villkoren för aktieoptionerna 2016 finns på bolagets webbplats på www.nexstim.com/investors.

Beviljande av aktieoptioner

Bolagets styrelse beslutade 19 juni 2018 att tilldela totalt 1 850 000 aktieoptioner till vissa nyckelpersoner i bolaget (samt till vd). Styrelsen kommer senare att fatta beslut om tilldelningen av resten av aktieoptionerna till de nuvarande och framtida medlemmarna av ledningen och medarbetarna.

Återkallande av aktieoptionerna 213A i bolagets innehav

Styrelsen beslutade 19 juni 2018 att definitivt och slutgiltigt återkalla 72 268 aktieoptioner 2013A som innehas av bolaget.  Dessa optioner ger därmed inte rätt att teckna eller förvärva aktier.

NEXSTIM ABP

Martin Jamieson, styrelseordförande och vd

För mer information gå in på bolagets webbplats på www.nexstim.com eller kontakta:

Nexstim                                                                                                Martin Jamieson, styrelseordförande och vd    +44 77 1516 3942       
martin.jamieson@nexstim.com

Sisu Partners Oy (Certified Adviser) +358 (0)10 231 4560

Citigate Dewe Rogerson                +44 (0)207 2822949
David Dible/Shabnam Bashir/Isabelle Andrews david.dible@citigatedewerogerson.com

Om Nexstim Plc

Nexstim är ett företag inom riktad neuromodulering som tagit fram och kommersialiserar sin världsledande teknik för navigerad icke-invasiv hjärnstimulering, kallad SmartFocusTM TMS (transkraniell magnetstimulering) för terapeutiska tillämpningar för behandling av stroke, depression och kronisk smärta via företagets system för navigerad hjärnterapi (NBT®).

Nexstim har lanserat sitt NBT®-system i USA för behandling av egentlig depression (MDD) efter att ha fått godkännande från FDA för marknadsföring och försäljning för denna indikation. NBT®-systemet har i Europa fått CE-märkning för behandling av stroke, egentlig depression och kronisk neuropatisk smärta.

NBT®-systemet genomgår för närvarande en kompletterande Fas III-prövning (E-FIT) med 60 patienter för användning vid strokerehabilitering. Nexstim förväntar sig att prövningen avslutas i mitten av 2018 och att bolaget sedan kan ansöka om tillstånd från FDA. Med godkännande från FDA skulle Nexstim kunna börja marknadsföra och sälja NBT®-systemet för strokebehandling i USA.

Nexstim kommersialiserar också sitt NBS-system (Navigated Brain Stimulation) för diagnostiska tillämpningar på samma teknikplattform. NBS-systemet är det enda FDA-godkända och CE-märkta TMS-systemet för preoperativ kartläggning av hjärnbarken för motorik och tal.

Nexstims aktier finns noterade på Nasdaq First North Finland och Nasdaq First North Sweden. Mer information finns på www.nexstim.com.

Options