25.01.2019 16:30:00 CET

Annullering av aktier och ändring av villkoren för teckningsoptioner

Pressmeddelande, Helsingfors 25 januari 2019 kl. 17.30

Annullering av aktier och ändring av villkoren för teckningsoptioner

Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) ("Nexstim" eller "bolaget") är ett företag inom neuromodulering, som tagit fram och marknadsför ett banbrytande system för navigerad icke-invasiv hjärnstimulering för behandling av egentlig depression. Nexstim Abp:s extra bolagsstämma 21 november 2018 fattade beslut om att minska antalet aktier i bolaget utan att minska aktiekapitalet genom att ge ut nya aktier och lösa in bolagets egna aktier så att trettio (30) aktier i bolaget motsvarar en (1) aktie efter att arrangemangen för att minska antalet aktier i bolaget har genomförts.

I anslutning till minskningen av antalet aktier i bolaget gjorde förvaltaren av de förvaltarregistrerade aktierna ett räknefel, och efter att felet korrigerats återstod i bolagets ägo fem (5) egna aktier av de 9 000 aktier som gavs vederlagsfritt ut till bolaget självt 21 november 2018 och av vilka 7 724 aktier annullerades genom styrelsens beslut av 30 november 2018. Styrelsen har beslutat att även dessa fem aktier ska annulleras. Efter annulleringen uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 3 253 746. Det nya antalet aktier registreras i handelsregistret omkring 31 januari 2019

Styrelsen har dessutom fattat beslut om att annullera sammanlagt 33 300 optionsrätter 2016B, vilka kommit i bolagets ägo genom avslutad anställning, och 16 700 optionsrätter 2016C (anställningarna har avslutats och optionsrätterna har tillfallit bolaget före arrangemangen för att minska antalet aktier). Efter annulleringen har bolaget inga optionsrätter 2016B eller 2016C i sin besittning.

I anslutning till minskningen av antalet aktier i bolaget genom extrastämmans beslut av 21 november 2018 fattade bolagets styrelse 23 november 2018 beslut om att ändra villkoren för optionsprogrammen 2013A, 2016B-C, 2017 och 2018A-B med anledning av minskningen av antalet aktier så att varje optionsinnehavares innehav av teckningsoptioner divideras med 30, samtidigt som det nuvarande teckningspriset per teckningsoption multipliceras med 30, och antalet teckningsrätter avrundas härvid alltid nedåt. De nya villkoren för ovan nämnda teckningsoptioner har nu godkänts.

De ändrade optionsvillkoren finns på bolagets webbplats på www.nexstim.com/investors/share-information/.

Helsingfors 25 januari 2019

NEXSTIM ABP

Styrelsen

NEXSTIM ABP

Martin Jamieson, verkställande direktör

För mer information gå in på bolagets webbplats på www.nexstim.com eller kontakta:

Nexstim                                              
Martin Jamieson, styrelseordförande och vd
+44 771 516 3942
martin.jamieson@nexstim.com

Sisu Partners Oy (Certified Adviser)
Jussi Majamaa
+ 358 40 842 4479
jussi.majamaa@sisupartners.com

Citigate Dewe Rogerson            
David Dible/Shabnam Bashir/ Sylvie Berrebi 
+44 (0)207 2822949
david.dible@citigatedewerogerson.com

Om Nexstim Abp

Nexstim är ett medicintekniskt företag som tagit fram och kommersialiserar den världsledande TMS-tekniken SmartFocusTM för icke-invasiv hjärnstimulering vid behandling av egentlig depression (MDD). Bolagets proprietära system för navigerad hjärnterapi (Navigated Brain Therapy, NBT®) med avancerad 3D-navigering är den enda individanpassade tekniken för transkraniell magnetstimulering (TMS) som gör det möjligt att rikta in TMS exakt till den del av hjärnan som associeras till MDD.

Nexstim har lanserat sitt NBT®-system i USA för behandling av MDD efter att ha fått godkännande från FDA för marknadsföring och försäljning för denna indikation. NBT®-systemet har i Europa fått CE-märkning för behandling av egentlig depression och kronisk neuropatisk smärta.

Nexstim kommersialiserar också sitt NBS-system (Navigated Brain Stimulation) för diagnostiska tillämpningar på samma teknikplattform. NBS-systemet är det enda FDA-godkända och CE-märkta TMS-systemet för preoperativ kartläggning av hjärnbarken för motorik och tal. Nexstims aktier finns noterade på Nasdaq First North Finland och Nasdaq First North Sweden.

Mer information finns på www.nexstim.com.

Annullering av aktier och ändring av villkoren för teckningsoptioner