04.03.2019 08:00:00 CET

NEXSTIM ABP:S BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2018

Pressmeddelande, Helsingfors 4 mars 2019 kl. 9.00


NEXSTIM ABP:S BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2018

Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) ("Nexstim" eller "bolaget") är ett företag inom neuromodulering, som tagit fram och marknadsför ett banbrytande system för navigerad icke-invasiv hjärnstimulering för behandling av egentlig depression. Bolaget rapporterar i dag om bokslutet för hela räkenskapsperioden 2018 (1/1-31/12 2018) samt andra halvåret 2018 (1/7-31/12 2018).

Viktiga händelser, juli-december 2018

Viktiga händelser under rapportperioden

             
Verksamhetsöversikt

     Nexstim är ett företag som ägnar sig åt neuromodulering. Det innebär utveckling och marknadsföring av banbrytande navigering för icke-invasiva system för stimulering av hjärnan, med såväl behandlande (NBT®-systemet) som diagnostiska (NBS-systemet) applikationer.
      
     Företaget utvecklade sin NBT®-enhet med tekniken i NBS-plattformen som grund. Numera är NBT®-systemet Nexstims viktigaste strategiska inriktning. 
  
 NBT®

NBS

VD Martin Jamiesons genomgång

Jag glädjer mig åt att uppdatera er om Nexstims verksamhets- och finansiella resultat för 2018.

I september 2018 rapporterade Nexstim uppgifter om den kompletterande fas III-prövningen, känd som E-FIT-prövningen (Electric Field Navigated 1Hz rTMS for Post-Stroke Motor Recovery Trial), som utvärderade användningen av Nexstims NBT®-system i rehabilitering av övre extremiteterna efter stroke.

Tyvärr visade denna prövning ingen signifikant klinisk skillnad mellan aktivt och skenbart behandlade grupper. När resultaten kombinerades med den tidigare genomförda NICHE-studien, uppvisades också ingen signifikant klinisk skillnad mellan aktivt och skenbart behandlade grupper. Prövningen genomfördes på fem ledande rehabiliteringscenter i USA och sammanlagt deltog 60 patienter.

Efter detta fruktlösa resultat har Nexstim utvecklat sin verksamhetsstrategi.  Det har lett till att vi koncentrerar största delen av våra resurser på att marknadsföra vårt NBT®-system för behandling av allvarlig depression, där stimulering av specifika områden i hjärnan har visat sig vara effektiv.

Sedan den framgångsrika lanseringen i USA av vårt NBT®-system för behandling av allvarlig depression vid Clinical TMS Societys årliga möte i maj 2018, har vi levererat och installerat fem system i USA. Vi är övertygade om att vi genom att lyfta fram NBT®-systemets unika navigeringskapacitet kan differentiera det från de icke-navigerade TMS-lösningarna som för närvarande finns på marknaden. I Europa och andra delar av världen finns det nu sammanlagt fem NBT®-system för behandling av depression.

Nettoomsättningen för hela året växte under 2018 till 2,7 miljoner EUR, jämfört med 2,6 miljoner EUR under 2017. Basinstallationerna med såväl NBS som NBT® har ökat och tillväxttakten var rekordhög på USA-marknaden. Vi är också glada över att kunna rapportera att vi har sett en förbättring av vår försäljningsmix, med ett växande bidrag från vår högmarginella efterförsäljning, inklusive intäkter från service, support, reservdelar och konsumtioninriktad "head-trackers".

Eftersom detta har varit ett investeringarnas år, särskilt för att stärka vår kommersiella närvaro i USA och även i Europa, uppgick företagets negativa kassaflöde till -6,2 miljoner EUR 2018, jämfört med -5,4 miljoner EUR 2017.

Under 2019 kommer vi att fokusera på att den aktiva basen med installerade NBT®-system för behandling av allvarlig depression ska växa, med tonvikt på den stora USA-marknaden. Vår prioritet är att höja medvetenheten om vårt NBT®-system på marknaderna: genom at öka antalet patienter som behandlas med vårt NBT®-system kommer vi att kunna samla in mer viktig klinisk data, som ytterligare stödjer vårt marknadsförande budskap samt ökar godtagandet av vårt NBT®-system. Vi planerar också att utnyttja vårt starka nätverk av ledande opinionsbildare i USA och använda de registrerade patientdata som vi genererar till att publicera en serie rapporter som uppmärksammar fördelarna som NBT®-systemet innebär när det används för att behandla allvarlig depression. Dessa satsningar kommer att innefatta investeringar i marknadsförd försäljning, reklam och kliniska resurser.

Den 31 december 2018 hade Nexstim 7,2 miljoner i kontanta medel, vilket inkluderade Kreos lån. Bolaget fortsätter bedömningarna av olika finansieringsmöjligheter och strategiska alternativ för sina verksamheter. De strategiska alternativen omfattar eventuell avyttring av diagnostikverksamheten eller till och med public-to-private uppköp av hela bolaget.

Nyckeltal

Tusen euro 7-12/2018
6 mån.
7-12/2017
6 mån.
1-12/2018
12 mån.
1-12/2017
12 mån.
Nettoomsättning 1 592,8 1 587,0 2 672,1 2 645,3
Personalkostnader -2 413,7 -1 859,4 -3 937,5 -3 334,7
Avskrivningar och nedskrivningar -269,6 -176,2 -424,0 -341,3
Övriga rörelsekostnader -2 184,7 -2 359,2 -3 985,9 -4 118,1
Räkenskapsperiodens vinst/förlust -3 713,8 -3 894,1 -6 154,3 -7 327,9
Vinst per aktie (euro)* -1,14 -1,16 -1,93 -2,77
Kassaflöde från löpande verksamhet -3 069,4 -2 611,7 -6 192,5 -5 402,9
Kassa och bank 7 175,2 8 473,6 7 175,2 8 473,6
Summa eget kapital -294,3 5 520,8 -294,3 5 520,8
Soliditet (%) -0,98 52,77 -0,98 52,77
Antal aktier vid rapportperiodens utgång (st.)* 3 253 751  3 105 786 3 253 751  3 105 786 
Antal aktier under rapportperioden i genomsnitt (st.)* 3 251 865 2 949 153 3 187 487 2 649 232 
Utspätt antal aktier vid rapportperiodens utgång (st.)* 4 431 575 4 431 575 4 431 575  4 431 575 
Utspätt antal aktier under rapportperioden i genomsnitt (st.)* 4 701 628 4 135 795 4 577 627  3 822 547 

*Aktiernas antal har i tabellen justerats enligt minskningen av aktier 26/11 2018, varvid antalet aktier dividerades med 30.

Framtidsutsikter

Utifrån verksamhetsprognoserna förväntar sig bolaget att omsättningen från terapiverksamheten kommer att öka 2019 och att räkenskapsperiodens resultat blir negativt.

Styrelsens förslag till vinstutdelning

Bolaget har under sin verksamhetstid varit olönsamt och inga utdelningar har skett. Under de kommande åren kommer bolaget att fokusera på finansiering av tillväxt och utveckling av verksamheten. Bolaget kommer att hålla sig till en mycket stram utdelningspolitik, knuten till bolagets resultat och finansiella ställning. Bolaget förväntar sig inte att kunna lämna någon utdelning inom en nära framtid. I de fall utdelning betalas berättigar varje aktie i bolaget till lika stor utdelning.

Vid utgången av räkenskapsperioden 2018 uppgick moderbolagets utdelningsbara eget kapital till 12 213 958,02 euro. Styrelsen föreslår att Nexstim Abp inte lämnar utdelning för räkenskapsperioden 2018.

Helsingfors 4 mars 2019

Nexstim Abp

Styrelsen

För mer information gå in på bolagets webbplats www.nexstim.com eller kontakt oss per telefon:

Nexstim                                             

Martin Jamieson, styrelseordförande och vd

+44 771 516 3942

martin.jamieson@nexstim.com

Sisu Partners Oy (Certified Adviser)

Jussi Majamaa

+ 358 40 842 4479

jussi.majamaa@sisupartners.com

Citigate Dewe Rogerson           

David Dible/Shabnam Bashir/ Sylvie Berrebi

+44 (0)207 2822949

david.dible@citigatedewerogerson.com

Publicering av finansiell information under 2019

En telefonkonferens riktad till medier, investerare och analytiker ordnas mondag 4 mars 2019 klockan 17.00 finsk tid. Styrelseordförande och verkställande direktör Martin Jamieson och ekonomichef Mikko Karvinen presenterar det finansiella resultatet och rörelseresultatet varefter deltagarna ges möjlighet att ställa frågor.

Uppringningsnummer för telefonkonferensen:
Finland:              +358 (0) 800 914672
Sverige:               +46 (0) 20 089 6377
Storbritannien:  +44 (0) 20 3003 2666
USA:                   + 1 866 966 5335
Internationellt: +44 (0) 20 3003 2666

Lösenord för samtalet: Nexstim

Halvårsrapport för perioden januari-juni 2019 (H1) publiceras fredag 16 augusti 2019. Nexstims årsredovisning 2018 (förvaltningsberättelse, moderbolagets och koncernens bokslut samt revisionsberättelse) publiceras på bolagets webbplats mondag 4 mars 2019. Årsstämman hålls mondag 25 mars 2019 med början klockan 10.00.

Om Nexstim Abp

Nexstim är ett medicintekniskt företag som tagit fram och kommersialiserar den världsledande TMS-tekniken SmartFocusTM för icke-invasiv hjärnstimulering vid behandling av egentlig depression (MDD). Bolagets proprietära system för navigerad hjärnterapi (Navigated Brain Therapy, NBT®) med avancerad 3D-navigering är den enda individanpassade tekniken för transkraniell magnetstimulering (TMS) som gör det möjligt att rikta in TMS exakt till den del av hjärnan som associeras till MDD.

Nexstim har lanserat sitt NBT®-system i USA för behandling av MDD efter att ha fått godkännande från FDA för marknadsföring och försäljning för denna indikation. NBT®-systemet har i Europa fått CE-märkning för behandling av egentlig depression och kronisk neuropatisk smärta.

Nexstim kommersialiserar också sitt NBS-system (Navigated Brain Stimulation) för diagnostiska tillämpningar på samma teknikplattform. NBS-systemet är det enda FDA-godkända och CE-märkta TMS-systemet för preoperativ kartläggning av hjärnbarken för motorik och tal. Nexstims aktier finns noterade på Nasdaq First North Finland och Nasdaq First North Sweden.

Mer information finns på www.nexstim.com.

NEXSTIM ABP:S BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2018