17.04.2019 13:00:00 CET

Nexstim Abp: Nexstim Abp kompletterar prospektet av 26 mars 2019

Pressmeddelande, Helsingfors 17 april 2019 kl. 14

Nexstim Abp: Nexstim Abp kompletterar prospektet av 26 mars 2019

Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) ("Nexstim" eller "bolaget"), ett företag inom riktad neuromodulering som tagit fram och marknadsför ett banbrytande system för navigerad, individanpassad icke-invasiv hjärnstimulering för behandling av egentlig depression, meddelar att bolaget har upprättat ett kompletteringsdokument till prospektet av 26 mars 2019. Komplettering beror på vissa korrigeringar i det prospekt som Finansinspektionen i Finland godkände 26 mars 2019, den engelskspråkiga versionen av prospektet samt i den svenskspråkiga sammanfattningen av prospektet som delgivits Finansinspektionen i Sverige.

Finska Finansinspektionen har i dag 17 april 2019 godkänt ett kompletteringsdokument som bifogats i sin helhet här:

KOMPLETTERING AV NEXSTIM ABP:S PROSPEKT AV 26 MARS 2019 (FIVA 23/02.05.04/2019)

FÅR EJ PUBLICERAS ELLER SPRIDAS VARE SIG I SIN HELHET ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT I FÖRENTA STATERNA, AUSTRALIEN, CANADA, HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN STAT DÄR SPRIDNINGEN ELLER PUBLICERINGEN STRIDER MOT LAGEN.

Nexstim Abp ("Nexstim" eller "Bolaget") publicerar följande information som komplettering av det finska prospektet av 26 mars 2019 som Bolaget tagit fram för företrädesemission och som Finansinspektionen i Finland godkänt 26 mars 2019 ("FI-prospektet"), det dokument på engelska som Bolaget upprättat på basis av FI-prospektet ("Eng-prospektet") och den svenska sammanfattning av FI-prospektet som delgivits Finansinspektionen i Sverige ("SV-sammanfattningen") (FI-prospektet, Eng-prospektet och SV-sammanfattningen betecknas sammantaget "Prospektet").

Informationen nedan ska läsas tillsammans med Prospektet

Korrigeringar i Prospektet

Korrigeringarna i Prospektet är markerade i följande avsnitt med fet kursiv stil:

På insidan av andra pärmen i FI-prospektet stryks följande mening under rubriken "TÄRKEÄÄ TIETOA JA HUOMAUTUKSET SIJOITTAJILLE":

"Jos näissä on eroja, suomenkielinen Esite on ensisijainen."

Till slutet av punkt D.1 i sammanfattningen i Eng-prospektet fogas följande punkter (Yhtiön ja sen toimialaan liittyvät riskit):

"·  The Company may be adversely affected by fluctuations in exchange rates
  ·  The Company may be adversely affected by fluctuations in interest rates"

Punkt E.1 i sammanfattningen i Eng-prospektet korrigeras med avseende på den förväntade nettolikviden från emissionen som följer:

"The Company expects to receive net proceeds from the issuance of the Offer Shares of approximately EUR 4.7 million, after deducting estimated offering expenses payable by the Company of approximately EUR 0.6 million, in the aggregate (of which a maximum of approximately EUR 0.1 million is paid as fee for underwriting commitment set forth in section E.3 below which is payable in cash and/or shares of the Company at the discretion of the Company)."

Sista stycket i punkt E.6 i sammanfattningen i Eng-prospektet korrigeras med avseende på emissionens eventuella spädningseffekt som följer:

"If the Offering is subscribed in full and shares also issued in a separate directed issues as set forth above (see E.3 "Terms and conditions of the offer -  Directed issues of shares arranged in connection with the Offering) of the maximum amount of 1,665,575, the number of the Company's shares may rise after the Offering to (assuming full subscription of the Offering and  shares which may be subscribed with Offer Warrants) 73,247,987 shares. These shares issued in the directed share issues would correspond to approximately 51.2 per cent of all the Company's shares before the Offering (and such directed issued) and approximately 2.3 per cent of the Company's shares after the Offering, subscription of the shares based on the Offer Warrants and the directed issues, assuming that the Offering and shares issued in the directed issues are fully subscribed and all the Offer Warrants offered for the subscribers of Offer Shares are used for subscription of shares."

Numreringen i underpunkterna ("resultatprognos eller beräkning") i punkt B.9 i SV-sammanfattningen korrigeras som följer:

(f) korrigeras till (a)
(g) korrigeras till (b)
(h) korrigeras till (c)
(i) korrigeras till (d)
(j) korrigeras till (e)

I punkt E.6 i SV-sammanfattningen korrigeras med sista stycket avseende på emissionens eventuella spädningseffekt som följer:

"Om Erbjudandet blir fulltecknat och aktier även ges ut genom en riktad emission såsom beskrivs ovan (se E.3 "Villkor för erbjudandet - Riktade emissioner i samband med erbjudandet) inom maximigränsen på 1 665 575 aktier, kan antalet aktier i Bolaget öka från antalet aktier efter Erbjudandet (förutsatt att Erbjudandet fulltecknas och att alla Erbjudandewarranter som erbjuds till tecknarna utnyttjas för teckning av aktier) till 73 247 987 aktier. Dessa aktier som emitteras i de riktade emissionerna motsvarar cirka 51,2 procent av aktierna i Bolaget före Erbjudandet och cirka 2,3 procent av aktierna i Bolaget efter Erbjudandet, teckning av aktier med Erbjudandewarranterna och de riktade emissionerna, under antagande att Erbjudandet och de aktier som ges ut i de riktade emissionerna fulltecknas och att alla Erbjudandewarranter som tilldelas till tecknarna av Erbjudandeaktier utnyttjas för teckning av aktier."

Under riskfaktor "Investors in the Sweden participating in the Offering may be adversely affected by fluctuations in foreign exchange rates" på sidan 12 i Eng-prospektet fogas följande meningar:

"Nexstim's reporting currency is euro. However, the shares admitted to trading on First North Sweden, including the Offer Shares, will be traded and settled in Swedish crowns. Further, any potential future dividends will be denominated and distributed by the Company in euro. However, as regards to Shares held on book-entry accounts in the system of Euroclear Sweden, investors would receive the dividends in Swedish crowns after currency conversion from euro. Consequently, the market price of the Shares and the dividends received in Swedish crowns are affected by the changes in the exchange rate of the Swedish crown and euro. Therefore, as the Swedish crown is not fixed against the euro, any change in the exchange rate between the Swedish crown and euro could have an effect on revenues of the share investment of a shareholder. Value of dividends or other assets distributed in Swedish crown and value of shares denominated in First North Sweden in Swedish crowns may increase or decline as a result. This may have a material adverse effect on the market price of the Company's shares traded on First North Sweden and the future cash flows from dividends of the investors with Shares registered with Euroclear Sweden."

Under rubriken "REASONS FOR THE OFFERING AND USE OF PROCEEDS" på sidan 21 i Eng-prospektet korrigeras avsnittet om emissionens kostnader som följer:

"The Company expects that the total proceeds of the Offering are at maximum EUR 5.2 million based on the maximum number of Offer Shares (45,552,444 Offer Shares) and the Subscription Price of EUR 0.115 per Offer Share. The Company expects to receive net proceeds from the issuance of the Offer Shares of approximately EUR 4.7 million, after deducting estimated offering expenses payable by the Company of approximately EUR 0.6 million, in the aggregate (of which a maximum of EUR 0.1 million is paid as fee for underwriting commitment set forth in "Arrangements related to the Offering - Underwriting commitments" of the Prospectus which fee is payable in cash and/or shares of the Company at the discretion of the Company)."

Under rubriken "Underwriting commitments" på sidan 33 i Eng-prospektet korrigeras ett eurobelopp som följer:

"Investor Amount of underwriting (EUR)
Lago Capital Oy 200,000"

Under rubriken "Organisation and employees"på sidan 61 i Eng-prospektet korrigeras ett årtal som följer:

"As of 31 December 2018, Nexstim employs 34 full-time employees (FTEs). The allocation of the employees between the group companies is presented in the following".

Under rubriken "RSU plan" på sidan 74 i Eng-prospektet korrigeras ett årtal i det sista momentet som följer:

"  The Board of Directors resolved on 25 March 2019 to issue altogether 5,759 new shares without payment to four members of the Board of Directors. The members of the Board of Directors participating in the plan are Ken Charhut, Tomas Holmberg, Rohan Hoare and Juliet Thompson. Ken Charhut, Rohan Hoare and Juliet Thompson each received 1,354 shares and Tomas Holmberg 1,697 shares based on the amount of the gross reward for the vesting period 2018-2019 determined by the Annual General Meeting on 28 March 2018."

Till tabellen på sidan 81 i FI-prospeltet fogas följande information om styrelseledamoten Tomas Holmbergs åtaganden i styr-, lednings- eller tillsynsorgan:

"Tomas Holmberg Organisaatio Jäsenyys Alkanut Päättynyt
  Envoice Finland Oy Hallituksen jäsen 2016 2017"

Framlagda dokument

Detta kompletteringsdokument till Prospektet och finska Finansinspektionens beslut om godkännande av kompletteringsdokumentet läggs fram under normal kontorstid på Bolagets huvudkontor på Elimägatan 9 B, 00510 Helsingfors.

Återkallelserätt

Investerare som tecknat erbjudandeaktier innan denna komplettering offentliggörs har rätt att återkalla teckningen inom två (2) bankdagar efter att detta kompletteringsdokument offentliggjorts, det vill säga senast 23 april 2019 kl. 18 finsk tid (kl. 17 svensk tid).

Återkallande ska meddelas till samma teckningsställe där den ursprungliga teckningen gjordes. Teckningar som lämnats på Aqurat Fondkommission AB:s webbplats kan inte återkallas via webbplatsen, utan investerarna ska kontakta Aqurat Fondkommission AB per e-post på info@aqurat.se eller per telefon på +46 8-684 05 800).

Enligt 4 kap. 14 § i finska värdepappersmarknadslagen är en ytterligare förutsättning för återkallelse att det som kräver komplettering har uppdagats innan värdepapperen levereras till investerarna. Om investeraren har tecknat aktier för sina företrädesrätter och de tillfälliga aktierna i Nexstim har antecknats på investerarens konto, är det inte möjligt att återkalla teckningen. Däremot är det möjligt att återkalla sekundärteckning.

Om en investerare återkallar sin teckning, kommer den teckningsavgift som hen möjligen redan har erlagt att återbetalas till det bankkonto investeraren angett i samband med teckningen. Medlen kommer att återbetalas inom tre (3) lokala bankdagar efter återkallelsen. Ingen ränta kommer att betalas på det belopp som återbetalats.

Teckningstiden för erbjudandeaktierna förväntas sluta 26 april 2019 klockan 16.30 finsk tid (15.30 svensk tid ) i Finland och 24 april 2019 klockan 16.30 finsk tid (15.30 svensk tid) i Sverige.

NEXSTIM ABP
Martin Jamieson, verkställande direktör

För mer information gå in på bolagets webbplats på www.nexstim.com eller kontakta:

Nexstim                                              
Martin Jamieson, styrelseordförande och vd
+44 771 516 3942
martin.jamieson@nexstim.com

Sisu Partners Oy (Certified Adviser) 
Jussi Majamaa
+ 358 40 842 4479
jussi.majamaa@sisupartners.com

Citigate Dewe Rogerson            
David Dible/Shabnam Bashir/ Sylvie Berrebi 
+44 (0)207 2822949
david.dible@citigatedewerogerson.com

Om Nexstim Abp
Nexstim är ett medicintekniskt företag som tagit fram och kommersialiserar den världsledande TMS-tekniken SmartFocusTM för icke-invasiv hjärnstimulering vid behandling av egentlig depression (MDD). Bolagets proprietära system för navigerad hjärnterapi (Navigated Brain Therapy, NBT®) med avancerad 3D-navigering är den enda individanpassade tekniken för transkraniell magnetstimulering (TMS) som gör det möjligt att rikta in TMS exakt till den del av hjärnan som associeras till MDD.

Nexstim har lanserat sitt NBT®-system i USA för behandling av MDD efter att ha fått godkännande från FDA för marknadsföring och försäljning för denna indikation. NBT®-systemet har i Europa fått CE-märkning för behandling av egentlig depression och kronisk neuropatisk smärta.

Nexstim fortsätter också kommersialiseringen av sitt NBS-system (Navigated Brain Stimulation) för diagnostiska tillämpningar på samma teknikplattform. NBS-systemet är det enda FDA-godkända och CE-märkta TMS-systemet för preoperativ kartläggning av hjärnbarken för motorik och tal. Nexstims aktier finns noterade på Nasdaq First North Finland och Nasdaq First North Sweden.

Mer information finns på www.nexstim.com.

Prospectus CA