02.05.2019 17:30:00 CET

Nexstim Oyj: Nexstim Oyj:n merkintäoikeusannin lopullinen tulos

Yhtiötiedote, Helsinki, 2.5.2019 klo 18.30

Nexstim Oyj: Nexstim Oyj:n merkintäoikeusannin lopullinen tulos

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, UUTEEN-SEELANTIIN, AUSTRALIAAN, JAPANIIN, HONGKONGIIN, SINGAPOREEN TAI ETELÄ-AFRIKKAAN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Nexstim Oyj (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) ("Nexstim" tai "Yhtiö"), neuromodulaatioyritys, joka on kehittänyt markkinoimansa uraauurtavan kallon ulkopuoliseen navigoivaan aivostimulaatioon perustuvan laitteiston käytettäväksi vakavan masennuksen hoidossa, on toteuttanut 24.4.2019 Ruotsissa ja 26.4.2019 Suomessa päättyneen merkintäoikeusannin ("Osakeanti"). Osakeannissa merkittiin yhteensä 31 202 364 osaketta, mikä vastaa noin 68,5 prosenttia Osakeannissa tarjolla olleiden osakkeiden kokonaismäärästä. Osakeannissa tehdyt merkinnät vastaavat noin 100,3 % Yhtiön markkina-arvosta laskettuna 25.3.2019, viimeisenä kaupantekopäivänä ennen Osakemerkinnän ehtojen julkistamista.
Yhtiön hallitus päätti 2.5.2019 Osakeannissa tehtyjen merkintöjen hyväksymisestä sekä tarjottujen osakkeiden ja Antioikeuksien allokoinnista. Allokaatio on tehty Osakeantia koskevassa esitteessä kuvattujen periaatteiden mukaisesti. Yhtiö saa Osakeannilla yhteensä noin 3,6 miljoonan euron tuotot huomioimatta Osakeannin palkkioita ja kuluja. Osakeannin palkkioiden ja kulujen vähentämisen jälkeen huomioimatta osakkeina maksettavia takausmerkintäpalkkioita, Osakeannin nettotuotot ovat noin 3,1 miljoonaa euroa.

Nexstimin toimitusjohtaja Martin Jamieson kommentoi:
"Haluan kiittää kaikkia sijoittajia Nexstimille osoitetusta arvokkaasta tuesta. Olen ilahtunut siitä, että Yhtiö on saanut uusia merkittäviä ankkurisijoittajia sekä Yhtiön menestymiseen osoitetusta sitoutuneisuudesta. Tällä lopputuloksella, mahdollisilla Antioikeuksien tuomilla sijoituksilla kustannussäästötoimenpiteillä, Nexstimin on mahdollista jatkaa toimintojaan keskittyen erityisesti terapialiiketoiminnan kehittämiseen sekä etsiä kumppania leikkausta edeltävään kartoitusliiketoimintaansa".

Osakeanti lyhyesti

Antiosakkeiden allokointi
Merkintäoikeuden ja osakkeenomistajien toissijaisen merkinnän sekä merkintöjen hyväksynnän jälkeen merkityistä yhteensä 31 202 364 Antiosakkeesta yhteensä 19 888 736 Antiosaketta eli 63,7 prosenttia allokoidaan osakkeita Merkintäoikeuksilla merkinneille ja yhteensä 11 313 628 Antiosaketta eli 36,3 prosenttia ilman merkintäoikeuksia osakkeita merkinneille.
Yhtiön saamien merkintätakausten antaneet sijoittajat sitoutuivat merkitsemään Antiosakkeita siten, että merkintätakauksen antajien takaus koski noin 20,6 prosenttia Osakeannista, eli he antoivat Osakeannille noin 1,1 miljoonan euron merkintätakauksen, joka vastasi noin 9 390 053 Antiosaketta. Osakeannin ehtojen mukaisesti merkintätakauspalkkio voidaan maksaa suuntaamalla merkintätakauksen antajille Yhtiön uusia osakkeita ja kuittaamalla ko. uusien osakkeiden merkintähinta merkintätakauspalkkiosaamista vastaan (osakekohtaisena merkintähintana 0,115 euroa). Hallitus päättää mahdollisesta suunnatusta osakeannista erikseen.
Osakeannin yhteydessä annetut Antioikeudet
Hallitus allokoi Osakeannin ehtojen mukaisesti Antioikeuksia niille merkitsijöille, joiden osalta osakemerkinnät on hyväksytty Osakeannissa yhteensä 15 601 167 Antioikeutta. Antioikeuksilla voi merkitä yhteensä enintään 15 601 167 Yhtiön osaketta Antioikeuksien ehtojen mukaisesti. Antioikeudet toimitetaan ko. merkitsijöille arviolta viikolla 21, 2019.
Antiosakkeiden rekisteröinti ja kaupankäynnin alkaminen
Osakeannissa merkityt Antiosakkeet merkitään kaupparekisteriin arviolta 7.5.2019. Väliaikaiset osakkeet yhdistetään Yhtiön olemassa oleviin osakkeisiin ja kaupankäynti Osakeannissa merkityillä Antiosakkeilla alkaa arviolta 8.5.2019 First North Finlandissa ja 9.5.2019 First North Swedenissä.
Merkittyjen Antiosakkeiden rekisteröinnin jälkeen Yhtiön osakkeiden lukumäärä on yhteensä 34 456 110. Antiosakkeiden yhteenlaskettu merkintähinta merkitään kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.
NEXSTIM OYJ
Martin Jamieson, toimitusjohtaja

Lisätietoja saa verkkosivulta www.nexstim.com tai ottamalla yhteyttä:

Martin Jamieson, hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja
+44 (0)771 516 3942
martin.jamieson@nexstim.com

Sisu Partners Oy (hyväksytty neuvonantaja)
Jussi Majamaa
+ 358 40 842 4479
jussi.majamaa@sisupartners.com

Citigate Dewe Rogerson            
David Dible / Shabnam Bashir / Sylvie Berrebi
+44 (0)207 2822949 
david.dible@citigatedewerogerson.com

Tietoja Nexstim Oyj:stä
Nexstim on lääkintäteknologiayritys, joka on kehittänyt markkinoimansa SmartFocus(TM) TMS -teknologian, joka on maailman johtava noninvasiivinen aivostimulaatiojärjestelmä vakavan masennuksen hoitoon. Yhtiön kehittämä NBT® (Navigated Brain Therapy) -laitteisto on kehittynyt 3D-navigointijärjestelmä ja ainoa mukautettu kallon ulkopuoliseen aivostimulaatioon (TMS eli Transcranial magnetic stimulation) perustuva menetelmä, joka mahdollistaa halutun aivoalueen tarkan stimuloinnin vakavan masennuksen hoidossa.

Nexstim on aloittanut NBT®-laitteiston markkinoinnin Yhdysvalloissa vakavan masennuksen hoidossa FDA:lta saadun markkinointi- ja jakeluluvan jälkeen. NBT®-laitteisto on CE-hyväksytty Euroopassa käytettäväksi vakavan masennuksen ja kroonisen neuropaattisen kivun hoidossa.

Lisäksi Nexstim jatkaa kehittämänsä NBS (Navigated Brain Stimulation) -laitteiston markkinoinnin diagnostiikkasovelluksissa saman teknologian perusteella. Nexstimin NBS-laitteisto on ainoa FDA:n hyväksymä ja CE-merkitty navigoiva TMS-laitteisto liikeaivokuoren ja aivojen puhealueiden leikkausta edeltävää kartoitusta varten. Nexstimin osakkeet on listattu Nasdaq First North Finlandin ja Nasdaq First North Swedenin markkinapaikoilla.

Lisätietoja on osoitteessa www.nexstim.com

Huomautus
Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Uudessa-Seelannissa, Australiassa, Japanissa, Hongkongissa, Singaporessa tai Etelä-Afrikassa. Tiedotteen sisältämä tieto ei muodosta tarjousta arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Nexstim Oyj:n ("Yhtiö") tarkoituksena ei ole rekisteröidä mitään osaa arvopapereita koskevasta tarjouksesta Yhdysvalloissa eikä tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.
Tämän tiedotteen levittäminen voi olla lailla rajoitettua, ja henkilöiden, jotka saavat haltuunsa tässä tiedot-teessa mainittuja asiakirjoja tai muita tietoja on hankittava tiedot näistä rajoituksista ja noudatettava niitä. Yhtiö ja Sisu Partners Oy eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.
Tiedotteen sisältämä tieto ei muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä hankkia tiedotteessa mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä tai tarjota alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.
Tämä tiedote on laadittu perustuen siihen, että Suomea ja Ruotsia lukuun ottamatta missä tahansa muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön direktiiviin 2003/71/EY, muutoksineen, mukaan lukien muutosdirektiivi 2010/73/EU (yhdessä "Esitedirektiivi") (yhdessä kyseisen jäsenvaltion mahdollisten soveltuvien täytäntöönpanosäädösten kanssa), tämä tiedote on osoitettu ainoastaan kyseisen jäsenvaltion Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville henkilöille.
Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaa-ville tahoille (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "Relevantit Henkilöt"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan Relevanttien Henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan Relevanttien Henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole Relevantti Henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

merkintäoikeusannin tulos