06.05.2019 17:00:00 CET

Nexstim Oyj: Nexstim Oyj:n suunnattu osakeanti

Yhtiötiedote, Helsinki, 6.5.2019 klo 18.00

Nexstim Oyj: Nexstim Oyj:n suunnattu osakeanti

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, UUTEEN-SEELANTIIN, AUSTRALIAAN, JAPANIIN, HONGKONGIIN, SINGAPOREEN TAI ETELÄ-AFRIKKAAN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Nexstim Oyj (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) ("Nexstim" tai "Yhtiö"), neuromodulaatioyritys, joka on kehittänyt markkinoimansa uraauurtavan kallon ulkopuoliseen navigoivaan aivostimulaatioon perustuvan laitteiston käytettäväksi vakavan masennuksen hoidossa viittaa 26.3.2019 päivättyihin merkintäoikeusantia ja esitteen hyväksyntää koskeviin yhtiötiedotteisiin sekä merkintäoikeusantiin liittyen Yhtiölle annettuihin merkintätakaussitoumuksiin.

Yhtiön saamien merkintätakausten antaneet sijoittajat sitoutuivat merkitsemään merkintöoikeusannissa tarjottuja osakkeita siten, että merkintätakauksen antajien takaus koski noin 20,6 prosenttia merkintäoikeusannista, eli he antoivat merkintäoikeusannille noin 1,1 miljoonan euron merkintätakauksen. Merkintätakausten antajien kanssa sovitusti merkintätakauspalkkio voidaan Yhtiön päätöksellä maksaa rahan sijaan suuntaamalla merkintätakauksen antajille Yhtiön uusia osakkeita. Merkintätakaussitoumusten ja esitteen ehtojen mukaisesti Yhtiön hallitus on tänään päättänyt maksaa merkintätakauspalkkiot suuntaamalla merkintätakauksen antaneille sijoittajille 939 004 Yhtiön uutta osaketta 0,115 euron osakekohtaiseen merkintähintaan ehdoin, että ko. osakkeiden merkintähinta, yhteensä 107 985,46 euroa, kuitataan merkintätakauksen antaneilla olevaa merkintätakauspalkkiosaamista vastaan.

Suunnatulle osakeannille on Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska merkintätakausten myötä merkintäoikeusannin lopputuloksen voidaan katsoa olleen parempi kuin se olisi ollut ilman ko. merkintätakauksia ja merkintätakauspalkkion maksu osakkeina rahan sijaan on perusteltu Yhtiön käyttöpääomatarpeiden kannalta.
Uudet osakkeet annetaan Yhtiön yhtiökokouksen 21.11.2018 antaman valtuutuksen nojalla. Osakkeiden merkintähinnat kirjataan kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Annetut osakkeet vastaavat niiden rekisteröimisen jälkeen noin 2,65 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista mukaan lukien ne Yhtiön uudet osakkeet, jotka on merkitty merkintäoikeusannin yhteydessä ja jotka on määrä rekisteröidä kaupparekisteriin 7.5.2019.

Uudet osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 9.5.2019 ja kaupankäynti niillä First North Finlandissa ja First North Swedenissä alkaa arviolta 10.5.2019. Annettujen osakkeiden tultua rekisteröidyksi kaupparekisteriin (mukaan lukien uudet osakkeet, jotka on merkitty Yhtiön toteuttaman merkintäoikeusannin yhteydessä, joiden on määrä tulla rekisteröidyiksi 7.5.2019) Yhtiön osakkeiden lukumäärä on 35 400 873.

NEXSTIM OYJ
Martin Jamieson, toimitusjohtaja

Lisätietoja saa verkkosivulta www.nexstim.com tai ottamalla yhteyttä:

Martin Jamieson, hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja
+44 (0)771 516 3942
martin.jamieson@nexstim.com

Sisu Partners Oy (hyväksytty neuvonantaja)
Jussi Majamaa
+ 358 40 842 4479
jussi.majamaa@sisupartners.com

Citigate Dewe Rogerson            
David Dible / Shabnam Bashir / Sylvie Berrebi
+44 (0)207 2822949 
david.dible@citigatedewerogerson.com

Tietoja Nexstim Oyj:stä

Nexstim on lääkintäteknologiayritys, joka on kehittänyt markkinoimansa SmartFocus(TM) TMS -teknologian, joka on maailman johtava noninvasiivinen aivostimulaatiojärjestelmä vakavan masennuksen hoitoon. Yhtiön kehittämä NBT® (Navigated Brain Therapy) -laitteisto on kehittynyt 3D-navigointijärjestelmä ja ainoa mukautettu kallon ulkopuoliseen aivostimulaatioon (TMS eli Transcranial magnetic stimulation) perustuva menetelmä, joka mahdollistaa halutun aivoalueen tarkan stimuloinnin vakavan masennuksen hoidossa.

Nexstim on aloittanut NBT®-laitteiston markkinoinnin Yhdysvalloissa vakavan masennuksen hoidossa FDA:lta saadun markkinointi- ja jakeluluvan jälkeen. NBT®-laitteisto on CE-hyväksytty Euroopassa käytettäväksi vakavan masennuksen ja kroonisen neuropaattisen kivun hoidossa.

Lisäksi Nexstim jatkaa kehittämänsä NBS (Navigated Brain Stimulation) -laitteiston markkinoinnin diagnostiikkasovelluksissa saman teknologian perusteella. Nexstimin NBS-laitteisto on ainoa FDA:n hyväksymä ja CE-merkitty navigoiva TMS-laitteisto liikeaivokuoren ja aivojen puhealueiden leikkausta edeltävää kartoitusta varten. Nexstimin osakkeet on listattu Nasdaq First North Finlandin ja Nasdaq First North Swedenin markkinapaikoilla.

Lisätietoja on osoitteessa www.nexstim.com

Huomautus

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Uudessa-Seelannissa, Australiassa, Japanissa, Hongkongissa, Singaporessa tai Etelä-Afrikassa. Tiedotteen sisältämä tieto ei muodosta tarjousta arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Nexstim Oyj:n ("Yhtiö") tarkoituksena ei ole rekisteröidä mitään osaa arvopapereita koskevasta tarjouksesta Yhdysvalloissa eikä tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Tämän tiedotteen levittäminen voi olla lailla rajoitettua, ja henkilöiden, jotka saavat haltuunsa tässä tiedot-teessa mainittuja asiakirjoja tai muita tietoja on hankittava tiedot näistä rajoituksista ja noudatettava niitä. Yhtiö ja Sisu Partners Oy eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tiedotteen sisältämä tieto ei muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä hankkia tiedotteessa mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä tai tarjota alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.

Tämä tiedote on laadittu perustuen siihen, että Suomea ja Ruotsia lukuun ottamatta missä tahansa muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön direktiiviin 2003/71/EY, muutoksineen, mukaan lukien muutosdirektiivi 2010/73/EU (yhdessä "Esitedirektiivi") (yhdessä kyseisen jäsenvaltion mahdollisten soveltuvien täytäntöönpanosäädösten kanssa), tämä tiedote on osoitettu ainoastaan kyseisen jäsenvaltion Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville henkilöille.

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaa-ville tahoille (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "Relevantit Henkilöt"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan Relevanttien Henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan Relevanttien Henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole Relevantti Henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

suunnattu osakeanti