06.05.2019 17:00:00 CET

Nexstim Abp: Nexstim Abp:s riktad nyemission

Pressmeddelande, Helsingfors, 6 maj 2019 kl. 18.00

Nexstim Abp: Nexstim Abp:s riktad nyemission

FÅR EJ PUBLICERAS ELLER SPRIDAS DIREKT ELLER INDIREKT I FÖRENTA STATERNA, KANADA, NYA ZEELAND, AUSTRALIEN, JAPAN, HONGKONG, SINGAPORE ELLER SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN STAT DÄR SPRIDNINGEN ELLER PUBLICERINGEN STRIDER MOT LAGEN.

Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) ("Nexstim" eller "bolaget"), ett företag inom riktad neuromodulering som tagit fram och marknadsför ett banbrytande system för navigerad, individanpassad icke-invasiv hjärnstimulering för behandling av egentlig depression, refererar till pressmeddelanden utgivna 26 mars 2019 om en företrädesemission och godkännande av ett prospekt samt de förbindelserna om teckingsgarantier mottagits av bolaget i samband med företrädesemissionen.

Teckningsgaranterna hade förbundit sig att teckna erbjudandeaktier så att teckningsgarantin täckte cirka 20,6 procent av erbjudandet av aktier i företrädesemissionen, med andra ord hade de åtagit sig att garantera sammanlagt cirka 1,1 miljoner euro av erbjudandet. Bolaget har kommit överens med teckningsgaranterna att bolaget, om det så önskar, kan betala teckningsersättningen som aktier i bolaget i stället för likvida medel. I enlighet med villkoren för garantiförbindelserna och prospektet, beslöt Bolagets styrelse i dag att teckninsgarantisersättningen ska betalas som en riktad emission av tillsammans 939 004 nya aktier (till ett teckningspris på 0,115 euro per aktie) till teckningsgaranterna, så att hela teckningspriset av de nya aktierna, tillsammans 107 985,46 euro, betalas som kvittning av tecknarens fordran på teckninsgarantiersättning från bolaget.

Enligt bolaget finns det vägande ekonomiska skäl att genomföra en riktad emission, eftersom utfallet av emissionen blev bättre tack vare teckningsgarantierna än vad det hade varit utan garantierna och eftersom bolaget behöver rörelsekapital är det motiverat att teckningsersättningen betalas som aktier och inte som likvida medel.
De nya aktierna är emitteras med bemyndigandet från årsstämman 21 november 2018. Teckningsbeloppet för de nya aktierna kommer att bokföras till fonden för inbetalt fritt eget kapital i sin helhet. Nyemissionen motsvarar cirka 2,65 procent av bolagets alla aktier efter registreringen av emissionen (om de nya aktier som tecknades i företrädesemissionen som väntas registrerade i det finska handelsregistret 7 maj 2019 inkluderats).

De nya aktierna väntas bli registrerade i det finska handelsregistret kring 9 maj 2019, och noteras på First North Finland och First North Sweden kring 10 maj 2019. Efter registreringen av de nya aktierna (om de nya aktier som tecknades i företrädesemissionen som väntas registrerade i det finska handelsregistret 7 maj 2019 inkluderats) kommer bolaget att ha totalt 35 400 873 registrerade aktier.

NEXSTIM ABP

Martin Jamieson, verkställande direktör

För mer information gå in på bolagets webbplats på www.nexstim.com eller kontakta:

Martin Jamieson, styrelseordförande, verkställande direktör
+44 (0)771 516 3942
martin.jamieson@nexstim.com

Sisu Partners Oy (Certified Adviser)
Jussi Majamaa
+ 358 40 842 4479
jussi.majamaa@sisupartners.com

Citigate Dewe Rogerson            
David Dible / Shabnam Bashir / Sylvie Berrebi
+44 (0)207 2822949 
david.dible@citigatedewerogerson.com

Om Nexstim Abp

Nexstim är ett medicintekniskt företag som tagit fram och kommersialiserar den världsledande TMS-tekniken SmartFocusTM för icke-invasiv hjärnstimulering vid behandling av egentlig depression (MDD). Bolagets proprietära system för navigerad hjärnterapi (Navigated Brain Therapy, NBT®) med avancerad 3D-navigering är den enda individanpassade tekniken för transkraniell magnetstimulering (TMS) som gör det möjligt att rikta in TMS exakt till den del av hjärnan som associeras till MDD.

Nexstim har lanserat sitt NBT®-system i USA för behandling av MDD efter att ha fått godkännande från FDA för marknadsföring och försäljning för denna indikation. NBT®-systemet har i Europa fått CE-märkning för behandling av egentlig depression och kronisk neuropatisk smärta.

Nexstim kommersialiserar också sitt NBS-system (Navigated Brain Stimulation) för diagnostiska tillämpningar på samma teknikplattform. NBS-systemet är det enda FDA-godkända och CE-märkta TMS-systemet för preoperativ kartläggning av hjärnbarken för motorik och tal. Nexstims aktier finns noterade på Nasdaq First North Finland och Nasdaq First North Sweden.

Mer information finns på www.nexstim.com

Viktig information

Informationen i detta meddelande får inte publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till Förenta staterna, Kanada, Nya Zeeland, Australien, Japan, Hongkong, Singapore eller Sydafrika. Detta material utgör inte ett erbjudande av värdepapper till försäljning i Förenta staterna. Värdepapper får inte säljas i Förenta staterna ifall de inte är registrerade hos Förenta staternas värdepappersinspektion eller undantagna från registrering i enlighet med Förenta staternas värdepapperslag från 1933, i dess nuvarande lydelse. Nexstim Abp ("bolaget") ämnar inte registrera någon del av aktieemissionen i Förenta staterna eller genomföra ett offentligt erbjudande av värdepapper i Förenta staterna.
Distribution av detta meddelande kan vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i vars besittning något dokument eller annan häri nämnd information kommit, bör informera sig själva och iaktta sådana restriktioner. Bolaget eller Sisu Partners Oy åtar sig inte något ansvar för eventuella överträdelser av sådana restriktioner.
Detta meddelande innehåller varken ett erbjudande att förvärva, sälja, emittera, eller teckna, eller en inbjudan avseende ett erbjudande att förvärva, sälja, emittera eller teckna några som helst värdepapper och ingen försäljning av värdepapper kommer att göras i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande, en sådan inbjudan eller en sådan försäljning skulle vara lagstridigt innan registrering eller kvalificering som följer av värdepapperslagstiftningen i någon sådan jurisdiktion.

Vad gäller andra medlemsstater inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, förutom Sverige och Finland, som har genomfört direktiv 2003/71/EG eller direktiv 2010/73/EU (tillsammans med relevanta genomförandebestämmelser i vilket som helst medlemsland, "prospektdirektivet"), är denna kommunikation endast avsedd för och riktad till kvalificerade investerare inom medlemsstaten i fråga på det sätt som avses i prospektdirektivet.
Denna kommunikation är endast riktad till (i) personer utanför Storbritannien eller (ii) professionella investerare i enlighet med artikel 19(5) i lagen om finansiella tjänster och marknader Föreskrift 2005 rörande finansiell marknadsföring ("föreskriften") i Storbritannien (Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005) eller (iii) företag med högt nettovärde och andra personer som detta dokument lagligen får riktas till i enlighet med artikel 49(2) i föreskriften (alla sådana personer kallas nedan "relevanta personer"). Eventuella investeringar som detta meddelande avser kommer endast att vara tillgängliga för och riktade till relevanta personer. Andra än relevanta personer ska inte handla enligt eller förlita sig på detta dokument eller något av dess innehåll.

Directed share issue