Oyj Ahola Transport Abp: Osavuosikatsaus Q1

15.Toukokuu 2017 at 08:00:00 CET

Q1 Osavuosikatsaus Oyj Ahola Transport Abp

Osavuosikatsaus tammikuu - maaliskuu 2017

Toimitusjohtaja kommentoi katsauskautta:
Ahola Transport konsernin liikevaihto kasvoi hieman katsauskauden aikana verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Tämä johtui kuljetettavien tavaramäärien lisäyksestä. Katsauskauden liiketulos jäi edellisen vuoden ensimmäisestä neljänneksestä. Liiketuloksen lasku johtuu kuljetusten yksikköhintojen odotettua suuremmasta laskusta ja käynnissäolevan kehitysohjelman toteutuksesta ja kustannuksista.

Syksyllä 2016 käynnistetyn kehitysohjelman toteutus jatkuu vuoden 2017 loppuun saakka. Kehitysohjelmalla vahvistetaan asiakaslähtöisyyttä ja parannetaan toiminnan kannattavuutta. Kehitysohjelman toimenpiteitä ovat perusliiketoiminnan kehittäminen, sekä tehostaminen digitalisaation avulla. Lisäksi siinä keskitytään laadun ja asiakaslähtöisyyden parantamiseen sekä brändiuudistukseen. Kehitysohjelman käyttöönotto on tapahtunut suunniteltua hitaammin, mikä on aiheuttanut kustannuksia katsauskaudella. Kehitysohjelmalla arvioidaan saatavan positiivisia kannattavuusvaikutuksia vuodesta 2018 alkaen.

Käynnissäolevan kehitysohjelman totoutuminen varmistetaan seuraavanlaisilla operatiivisilla muutoksilla. Kukin kehitysalue alistetaan vastaavalle johtoryhmän jäsenille toteutettavaksi lopullisina käytännön toimenpiteinä. Kehitysprojektia projektiluonteisesti johtanut Jukka Raudasoja siirtyy muihin strategisiin tehtäviin ja jää myös pois Ahola Transportin johtoryhmästä. Muilta osin Hans Aholan johtama johtoryhmä jatkaa muuttumattomana.

Odotukset vuodelle 2017
Oyj Ahola Transport Abp konsernin liikevaihdon arvioidaan kasvavan hieman ja liiketuloksen arvioidaan laskevan merkittävästi vuoteen 2016 verrattuna. Kehitysohjelman positiiviset vaikutukset eivät ole vielä toteutuneet täysimääräisinä. Näin ollen tehostustoimenpiteet eivät kata täysin vuodelle 2017 kohdistuvaa hinnanlaskua sekä viennin ja tuonnin hinnoittelun epätasapainoa.


Lisätietoja:
Oyj Ahola Transport Abp
Toimitusjohtaja Hans Ahola, p. 044 4494 000
Talousjohtaja Stefan Kaptens, p. 044 4494 024
Hyväksytty neuvonantaja:
Privanet Securities Oy,
Karri Salmi, p. 050 675 40
Kimmo Lönnmark, p. 050 675 41


Likviditeetti ja rahoitus

Konsernin likvidit varat 31.3.2017 olivat 2 836 T€ (2 888 T€). Konsernin korolliset velat olivat 5 746 T€ (6 057 T€).

Investoinnit

Konsernin investoinnit olivat katsauskaudella 419 T€ (98 T€), joista 343 T€ oli aineellisiin ja 76 T€ aineettomiin hyödykkeisiin.

Poistot

Katsastuskaudella poistot olivat 255 T€ (236 T€). Aineettomien hyödykkeiden poistot olivat 68 T€ (74 T€), liikearvon poistot 56 T€ (46 T€) ja aineellisten hyödykkeiden poistot 131 T€ (116 T€).

Oma pääoma ja osakkeet

Ahola Transportin omat pääomat 31.3.2017 olivat 6 345 T€ (6 562 T€). Osakepääoma oli 1 363 T€ (1 363 T€). Vapaa oma pääoma konsernissa oli 4 977 T€ (5 194 T€). 

Osakepääoma 31.3.2017 jakaantui 14 825 969 osakkeeseen, joista A-osakkeiden osuus oli 14 571 339 kappaletta ja B-osakkeiden osuus 254 630 kappaletta.

Henkilökunta

31.3.2017 konsernin palveluksessa oli 197 henkilöä.

Omistajarakenne

Sisäpiirin omistukset

         
Nimi   Asema    A-osakkeet B-osakkeet
Hans Ahola Toimitusjohtaja   - -
Martti Vähäkangas Hallituksen puheenjohtaja   6952 10000
Anette Björkman Hallituksen jäsen   - -
Nils Ahola   Hallituksen jäsen   - -
Lars Ahola Hallituksen jäsen   - -
Ida Saavalainen Hallituksen jäsen   - 12000
Jukka Raudasoja Liiketoimintajohtaja     12200
Stefan Kaptens CFO   - 7000

                     

Ahola Group omistaa 89,76 % Oyj Ahola Transport Abp:n osakkeista.
*Hans, Nils, Lars och Rolf Ahola omistavat Oy Ahola Group Ab:n.

Selvitysperusteet

Tämä osavuosiraportti on laadittu euroissa Suomen kirjanpitoperiaatteiden mukaisesti, noudattaen samoja standardeja ja periaatteita, joiden mukaan yrityksen tavanomainen vuosikertomus laaditaan.

Tätä raporttia ei ole tarkistettu yrityksen tilintarkastajan toimesta.

Seuraavat raportoinnit

Oyj Ahola Transport Abp julkaisee vuoden 2017 aikana  taloustietoa seuraavasti:

Osavuosiraportti                                       Q2 2017                              15 elokuuta 2017

Osavuosiraportti                                       Q3 2017                              15 marraskuuta 2017Tuloslaskelma                
Konserni                  
(€)                    
                     
                     
            1.1.2017   1.1.2016   1.1.2016
             - 31.3.2017    - 31.3.2016    - 31.12.2016
                     
                     
Liikevaihto         23 552   23 447   95 348
                     
Liiketoiminnan muut tuotot       134   146   768
                     
Materiaalit ja palvelut       -19 498   -19 489   -78 791
Henkilöstökulut         -2 285   -2 099   -9 059
Poistot ja arvonalentumiset       -254   -236   -1 034
Liiketoiminnan muut kulut       -2 096   -1 470   -5 895
                     
Liiketulos         -447   299   1 337
                     
Rahoitustuotot ja -kulut       -62   -71   -360
                     
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja   -509   228   977
                     
Verot           -31   -16   -170
                     
Tilikauden tulos         -540   212   807Tase                  
Konserni                
(€)                  
                   
                   
                   
TASE,         31.3.2017   31.3.2016   31.12.2016
                   
Vastaavat                
                   
Pysyvät vastaavat                
Liikearvo         646   694   702
Muut aineettomat hyödykkeet     592   686   584
Aineelliset hyödykkeet     2 548   2 629   2 401
Sijoitukset       11   11   11
Pysyvät vastaavat yhteensä     3 797   4 020   3 698
                   
Vaihtuvat vastaavat              
Vaihto-omaisuus                
Tavarat         105   158   116
Vaihto-omaisuus yhteensä     105   158   116
                   
Lyhytaikaiset saamiset              
Myyntisaamiset       14 333   13 548   12 556
Lainasaamiset       0   27   14
Muut saamiset ja siirtosaamiset   2 573   4 109   2 466
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä   16 906   17 684   15 036
                   
Kassa ja Pankki                
Pankkisaamiset       2 836   2 888   4 177
Kassa ja Pankki yhteensä     2 836   2 888   4 177
                   
Vaihtuvat vastaavat yhteensä   19 847   20 730   19 329
                   
Vastaavat yhteensä     23 644   24 750   23 027Tase                  
konserni                
(€)                  
                   
                   
                   
TASE,         31.3.2017   31.3.2016   31.12.2016
                   
Vastattavat                
                   
Oma pääoma                
Osakepääoma       1 363   1 363   1 363
Vararahasto       0   0   0
Ylikurssirahasto       5   5   5
Vapaan oman pääoman rahasto   7 128   7 364   7 128
Edellisten tilikausien voitto     -1 611   -2 382   -2 370
Tilikauden tulos       -540   212   807
Oma pääoma yhteensä     6 345   6 562   6 933
                   
Vieras pääoma                
Pitkäaikainen vieras pääoma            
Velat luottolaitoksille     5 010   5 730   4 749
Muut velat       289   182   220
Pitkäaikaiset velat yhteensä     5 299   5 912   4 969
                   
Lyhytaikainen vieras pääoma            
Velat luottolaitoksille     736   327   861
Ostovelka         7 867   7 061   7 229
Muut velat ja siirtovelat     3 397   4 888   3 035
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 12 000   12 276   11 125
                   
Vieras pääoma yhteensä     17 299   18 188   16 094
                   
Vastattavat yhteensä     23 644   24 750   23 027Rahoituslaskelma              
Konserni                
(€)                  
                   
          1.1.2017   1.1.2016   1.1.2016
Rahoituslaskelma        - 31.3.2017    - 31.3.2016    - 31.12.2016
                   
Liiketoiminnan rahavirta:              
Voitto (tappio) ennen satunnaiseriä   -508   228   977
  Oikaisut                
  Suunnitelmien mukaiset poistot   255   236   1 034
  Muut oikaisut       0   0   0
  Rahoitustuotot ja -kulut     62   71   360
  Kassavirta ennen liikepääoman muutoksia -191   535   2 371
                   
  Käyttöpääoman muutokset              
  Lyhytaikaisten saamisten muutokset   -1 870   -2 879   -231
  Muutokset vaiho-omaisuudessa   11   37   79
  Muutokset lyhytaikaisissa korottomissa lainoissa 1 003   2 800   1 129
  Käyttöpääoman muutokset     -856   -42   977
                   
  Kassavirta ennen rahoituseriä ja veroja -1 047   493   3 348
                   
  Korot ja muut rahoitukselliset kulut   -70   -90   -426
  Saadut korot liiketoiminnasta     8   19   66
  Saadut osingot       0   0   0
  Verot         -14   -15   -116
Liiketoiminnan rahavirta (A)     -1 123   407   2 872
                   
Investointien rahavirta :              
  Investoinnit aineettomiin ja aineellisin hyödykkeisiin -419   -98   -1 131
  Saadut maksut myydyistä hyödykkeistä 65   31   585
  Osakkeiden ja sijoitusten osto   0   0   0
Investointien rahavirta(B)     -354   -67   -546
                   
Rahoituksen rahavirta :              
  Maksullinen osakeanti     0   0   0
  Lyhytaikaisten lainojen muutokset   -125   -114   420
  Pitkäaikaisten lainojen muutokset   261   -509   -1 505
  Saadut ja suoritetut konserniavustukset   0   0   0
  Maksetut osingot ja voitonjako   0   0   -235
Rahoituksen rahavirta (C)     136   -623   -1 320
                   
Muutokset rahavirroissa (A+B+C)   -1 341   -283   1 006
                   
Kassavarat tilikauden alussa     4 177   3 171   3 171
Kassavarat tilikauden lopussa     2 836   2 888   4 177
Kassavarojen muutokset     -1 341   -283   1 006

 

 

 

Avainluvut
       
Konserni        
    1.1.2017 1.1.2016 1.1.2016
     - 31.3.2017  - 31.3.2016  - 31.12.2016
Kannattavuus        
Liikevaihdon muutos   0,45 % -0,53 % 1,63 %
Liiketulos %   -1,90 % 1,28 % 1,40 %
Kauden tulos %   -2,29 % 0,90 % 0,85 %
         
Pääoman rakenne        
Oma pääoma (T€)   6 345 6 562 6 932
Taseen loppusumma (T€)   23 644 24 750 23 027
Korolliset velat (T€)   5 746 6 057 5 610
Omavariauusaste   26,84 % 26,51 % 30,10 %
Velkaantumisaste   90,56 % 92,30 % 80,93 %
Käteisvarat (T€)   2 836 2 888 4 177
         
Sijoitukset        
Sijoitukset aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin (T€) 419 98 1 134
Sijoitukset osakkeisiin ja osuuksiin   0 0 0
         
Henkilökunta        
Henkilökunta   197 218 203
         
Osakkeet        
Osaakeiden lukumäärä A-osakkeet 14 571 339 14 571 339 14 571 339
  B-osakkeet 254 630 254 630 254 630
  Yhteensä 14 825 969 14 825 969 14 825 969
         
Tulos per osake   -0,036 0,014 0,054
Oma pääoma per osake   0,428 0,443 0,468Tuloslaskelma                
Oyj Ahola Transport Abp              
(€)                    
                     
                     
            1.1.2017   1.1.2016   1.1.2016
             - 31.3.2017    - 31.3.2016    - 31.12.2016
                     
                     
Liikevaihto         22 050   21 991   88 734
                     
Liiketoiminnan muut tuotot       75   52   295
                     
Materiaalit ja palvelut       -19 265   -19 287   -77 260
Henkilöstökulut         -1 394   -1 228   -5 410
Poistot ja arvonalentumiset       -44   -27   -177
Liiketoiminnan muut kulut       -2 105   -1 440   -5 897
                     
Liiketulos         -683   61   285
                     
Rahoitustuotot ja -kulut       -47   -53   -308
                     
Tulos ennen satunnaiseriä       -730   8   -23
                     
Konserniavustus         0   0   610
                     
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja   -730   8   587
                     
Verot           -17   0   -71
                     
Tilikauden tulos         -747   8   516 

Tase
                 
Oyj Ahola Transport Abp          
(€)                  
                   
                   
                   
TASE,         31.3.2017   31.3.2016   31.12.2016
                   
Vastaavat                
                   
Pysyvät vastaavat                
Liikearvo         139       148
Muut aineettomat hyödykkeet     129   12   69
Aineelliset hyödykkeet     509   473   531
Sijoitukset       2 701   2 045   2 701
Pysyvät vastaavat yhteensä     3 478   2 530   3 449
                   
Vaihtuvat vastaavat              
Vaihto-omaisuus                
Tavarat         105   158   116
Vaihto-omaisuus yhteensä     105   158   116
                   
Lyhytaikaiset saamiset              
Myyntisaamiset       13 181   12 722   11 642
Lainasaamiset       1 820   1 767   1 432
Muut saamiset ja siirtosaamiset   885   3 269   1 714
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä   15 886   17 758   14 788
                   
Pankkisaamiset       970   1 365   1 635
Kassa ja Pankki yhteensä     970   1 365   1 635
                   
Vaihtuvat vastaavat yhteensä   16 961   19 281   16 539
                   
Vastaavat yhteensä     20 439   21 811   19 988Tase                  
Oyj Ahola Transport Abp          
(€)                  
                   
                   
                   
TASE,         31.3.2017   31.3.2016   31.12.2016
                   
Vastattavat                
                   
                   
Oma pääoma                
Osakepääoma       1 363   1 363   1 363
Vapaan oman pääoman rahasto   7 128   7 364   7 128
Edellisten tilikausien voitto     -2 277   -2 793   -2 793
Tilikauden tulos       -747   8   516
Oma pääoma yhteensä     5 467   5 942   6 214
                   
Vieras pääoma                
Pitkäaikainen vieras pääoma            
Velat luottolaitoksille     4 443   4 676   4 244
Pitkäaikaiset velat yhteensä     4 443   4 676   4 244
                   
Lyhytaikainen vieras pääoma            
Velat luottolaitoksille     101   101   135
Ostovelka         8 079   7 245   7 231
Muut velat ja siirtovelat     2 349   3 847   2 164
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 10 529   11 193   9 530
                   
Vieras pääoma yhteensä     14 972   15 869   13 774
                   
Vastattavat yhteensä     20 439   21 811   19 988


Avainlukujen määritys

Kannattavuus

Liikevaihdon muutos (%)                         Liikevaihdon muutos % edelliseen vuoteen verrattuna
Liiketulos (%)                                                                 Liiketuloksen % liikevaihdosta
Vuoden tulos (%)                                      Vuoden tulos % liikevaihdosta

Pääoman rakenne

Oma pääoma (T€)                                   Oma pääoma tilikauden päättyessä
Tilitase (T€)                                               Tilitase kauden päättyessä
Korolliset velat (T€)                                  Korolliset velat kauden päättyessä
Omavaraisuusaste                                   Oman pääoman osuus suhteessa tilitaseeseen
Velkaantumisaste                                     Korollinen pääoma suhteessa omaan pääomaan
Käteisvarat (T€)                                       Pankkisaamiset kauden päättyessä

Osakkeet

Osaakeiden lukumäärä                            Lunastamattomien osakkeiden määrä kauden päättyessä
Tulos per osake                                        Jakson tulos jaettuna osakkeiden määrällä
Oma pääoma per osake                          Oma pääoma jaettuna osakkeiden määrällä