Oyj Ahola Transport Abp: Osavuosiraportti ensimmäinen puoli vuosi 2017

15.Elokuu 2017 at 08:00:00 CET

Osavuosiraportti ensimma¨inen puoli vuosi 2017

Osavuosiraportti ensimmäinen puoli vuosi 2017

 Toimitusjohtajan katsaus:
Ahola Transport konsernin liikevaihto kasvoi hieman ensimmäisellä vuosipuoliskolla verrattuna samaan ajanjaksoon vuotta aikaisemmin. Kasvu tapahtui erityisesti jakson loppupuolella.

Tuloskehitys parani toisella vuosineljänneksellä verrattuna ensimmäiseen neljännekseen. Tämä johtui tavaravirtojen kehityksestä ja tehokkaammasta kapasiteetin käytöstä. Kuljetuskaluston täyttöaste parantui ja tyhjänä ajon osuus väheni verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. Lauttakapasiteetin hyödyntäminen jäi vielä hieman viime vuotta alhaisemmaksi.

Edellytykset parantuneelle tehokkuudelle toisen vuosineljänneksen lopulla tulivat organisaationmuutoksilla ja jo aiemmin aloitetun kehitysohjelman toteuttamisella. Kehitysohjelman tavoitteena on vahvistaa asiakaskeskeisyyttä, ja sisäistä tehokkuutta. Ohjelman positiiviset vaikutukset tulevat toteutumaan täysimääräisesti vuoden 2018 aikana.

Uusi kuljetussunnittelu ja siihen liittyvät digitaaliset ratkaisut otettiin käyttöön kesäkuun alussa. Nämä muutokset ovat auttaneet parantamaan asiakaspalvelua ja operatiivista tehokkuutta. Reaaliaikainen kuljetusketjun kokonaiskuvan visualisointi antaa aiempaa paremmat edellytykset toteuttaa asiakaslupauksia, volyymien ja kuljetuskapasiteetin suunnittelua. Tämä antaa meille aiempaa paremmat mahdollisuudet tavaravirtojen ennustamiseen ja vastata asiakastarpeisiin jokaisella liiketoiminta-alueella.

Näkymät vuodelle 2017
Oyj Ahola Transport Abp konserni vahvistaa vuodelle 2017 aikaisemmin antamaansa näkymät. Liikevaihdon arvioidaan koko vuoden aikana kasvavan hieman ja liiketuloksen arvioidaan laskevan merkittävästi vuoden 2016 tasoon verrattuna.
Hans Ahola
Toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Oyj Ahola Transport Abp
Toimitusjohtaja Hans Ahola, p. 044 4494 000
Talousjohtaja Stefan Kaptens, p. 044 4494 024
Hyväksytty neuvonantaja:
Privanet Securities Oy,
Karri Salmi, p. 050 675 40
Kimmo Lönnmark, p. 050 675 41

Likviditeetti ja rahoitus

Konsernin likvidit varat 30.6.2017 olivat 2 486 T€ (3 408 T€). Konsernin korolliset velat olivat 6 825 T€ (6 838 T€).

Investoinnit

Konsernin investoinnit olivat katsauskaudella 591 T€ (269 T€), joista 455 T€ oli aineellisiin ja 136 T€ aineettomiin hyödykkeisiin.

Poistot

Katsastuskaudella poistot olivat 519 T€ (476 T€). Aineettomien hyödykkeiden poistot olivat 144 T€, liikearvon poistot 112 T€ ja aineellisten hyödykkeiden poistot 263 T€.

Oma pääoma ja osakkeet

Ahola Transportin omat pääomat 30.6.2017 olivat 6 781 T€ (7 140 T€). Osakepääoma oli 1 363 T€ (1 363 T€). Vapaa oma pääoma konsernissa oli 5 413 T€ (5 772 T€). 

Osakepääoma 30.6.2017 jakaantui 14 825 969 osakkeeseen, joista A-osakkeiden osuus oli 14 571 339 kappaletta ja B-osakkeiden osuus 254 630 kappaletta.

Henkilökunta

30.6.2017 konsernin palveluksessa oli 207 henkilöä.

Omistajarakenne

Sisäpiirin omistukset 30.6.2017

         
Nimi   Asema    A-osakkeet B-osakkeet
Hans Ahola Toimitusjohtaja,konsernijohtaja   - -
Martti Vähäkangas Hallituksen puheenjohtaja   6952 10000
Anette Björkman Hallituksen jäsen   - -
Nils Ahola   Hallituksen jäsen   - -
Lars Ahola Hallituksen jäsen   - -
Ida Saavalainen Hallituksen jäsen   - 12000
Ole Nyblom Ostojohtaja,konsernijohto   - 1000
Jonas Ahola Toim,joht,Special,konsernijohto   - 36000
Mika Sorvisto Toim.joht.,Attracs,konsernijohto   - -
Stefan Kaptens Talousjohtaja,konsernijohto   - 7000
         

                     
Ahola Group omistaa 89,76 % Oyj Ahola Transport Abp:n osakkeista.
*Hans, Nils, Lars ja Rolf Ahola omistavat Oy Ahola Group Ab:n.

Laadintaperiaatteet

Tämä osavuosiraportti on laadittu euroissa Suomen kirjanpitoperiaatteiden mukaisesti, noudattaen samoja standardeja ja periaatteita, joiden mukaan yrityksen tavanomainen vuosikertomus laaditaan.

Tätä raporttia ei ole tarkistettu yrityksen tilintarkastajan toimesta.

Seuraavat raportoinnit

Oyj Ahola Transport Abp julkaisee vuoden 2017 aikana taloustietoa seuraavasti:

Osavuosiraportti                                       Q3 2017                              15 marraskuuta 2017

Tuloslaskelma                        
Konserni                          
(€)                            
                             
                             
            1.1.2017   1.1.2016   1.4.2017   1.4.2016   1.1.2016
             - 30.6.2017    - 30.6.2016    - 30.6.2017    - 30.6.2016    - 31.12.2016
                             
                             
Liikevaihto         49 539   48 470   25 987   25 023   95 348
                             
Liiketoiminnan muut tuotot       313   330   179   184   768
                             
Materiaalit ja palvelut*       -40 101   -38 297   -20 633   -19 504   -75 832
Henkilöstökulut         -4 702   -4 290   -2 413   -2 191   -9 059
Poistot ja arvonalentumiset       -519   -476   -264   -240   -1 034
Liiketoiminnan muut kulut*       -4 141   -4 372   -2 022   -2 206   -8 854
                             
Liiketulos         389   1 365   834   1 066   1 337
                             
Rahoitustuotot ja -kulut       -165   -150   -102   -79   -360
                             
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja   224   1 215   732   987   977
                             
Verot           -93   -180   -62   -164   -170
                             
Tilikauden tulos         131   1 035   670   823   807

* Kaluston vuokrakulut on esitetty materiaalit ja palvelut osiossa 2016 vuoden osalta, 2017 vuoden osalta tämä on muutettu sillä tavalla että kalustojen vuokrakulut esitetään liiketoiminnan muissa kuluissa. 2016 vuoden osalta vetailuluvut ovat muutettu vastaamaan uutta esityskäytäntöä.
                              

Tase                  
Konserni                
(€)                  
                   
                   
                   
TASE,         30.6.2017   30.6.2016   31.12.2016
                   
Vastaavat                
                   
Pysyvät vastaavat                
Liikearvo         590   647   702
Muut aineettomat hyödykkeet     555   659   584
Aineelliset hyödykkeet     2 549   2 522   2 401
Sijoitukset       76   111   11
Pysyvät vastaavat yhteensä     3 770   3 939   3 698
                   
Vaihtuvat vastaavat              
Vaihto-omaisuus                
Tavarat         742   334   116
Vaihto-omaisuus yhteensä     742   334   116
                   
Lyhytaikaiset saamiset              
Myyntisaamiset       16 536   14 036   12 556
Lainasaamiset       0   95   14
Muut saamiset ja siirtosaamiset   2 757   4 931   2 466
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä   19 293   19 062   15 036
                   
Kassa ja Pankki                
Pankkisaamiset       2 486   3 408   4 177
Kassa ja Pankki yhteensä     2 486   3 408   4 177
                   
Vaihtuvat vastaavat yhteensä   22 521   22 804   19 329
                   
Vastaavat yhteensä     26 291   26 743   23 027

Tase                  
Konserni                
(€)                  
                   
                   
                   
TASE,         30.6.2017   30.6.2016   31.12.2016
                   
Vastattavat                
                   
Oma pääoma                
Osakepääoma       1 363   1 363   1 363
Ylikurssirahasto       5   5   5
Vapaan oman pääoman rahasto   6 893   7 128   7 128
Edellisten tilikausien voitto     -1 611   -2 391   -2 370
Tilikauden tulos       131   1 035   807
Oma pääoma yhteensä     6 781   7 140   6 933
                   
Vieras pääoma                
Pitkäaikainen vieras pääoma            
Velat luottolaitoksille     6 358   6 622   4 749
Muut velat       279   208   220
Pitkäaikaiset velat yhteensä     6 637   6 830   4 969
                   
Lyhytaikainen vieras pääoma            
Velat luottolaitoksille     467   216   861
Ostovelka         9 185   8 042   7 229
Muut velat ja siirtovelat     3 221   4 515   3 035
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 12 873   12 773   11 125
                   
Vieras pääoma yhteensä     19 510   19 603   16 094
                   
Vastattavat yhteensä     26 291   26 743   23 027

Rahoituslaskelma              
Konserni                
(€)                  
                   
          1.1.2017   1.1.2016   1.1.2016
Rahoituslaskelma        - 30.6.2017    - 30.6.2016    - 31.12.2016
                   
Liiketoiminnan rahavirta:              
Voitto (tappio) ennen satunnaiseriä   224   1 215   977
  Oikaisut                
  Suunnitelmien mukaiset poistot   519   476   1 034
  Muut oikaisut       0   0   0
  Rahoitustuotot ja -kulut     165   150   360
  Kassavirta ennen liikepääoman muutoksia 908   1 841   2 371
                   
  Käyttöpääoman muutokset              
  Lyhytaikaisten saamisten muutokset   -4 257   -4 257   -231
  Muutokset vaiho-omaisuudessa   -626   -139   79
  Muutokset lyhytaikaisissa korottomissa lainoissa 2 153   3 441   1 129
  Käyttöpääoman muutokset     -2 730   -955   977
                   
  Kassavirta ennen rahoituseriä ja veroja -1 822   886   3 348
                   
  Korot ja muut rahoitukselliset kulut   -183   -183   -426
  Saadut korot liiketoiminnasta     18   33   66
  Saadut osingot       0   0   0
  Verot         -93   -180   -116
Liiketoiminnan rahavirta (A)     -2 080   556   2 872
                   
Investointien rahavirta :              
  Investoinnit aineettomiin ja aineellisin hyödykkeisiin -591   -269   -1 131
  Saadut maksut myydyistä hyödykkeistä 65   142   585
  Osakkeiden ja sijoitusten osto   -65   -100   0
Investointien rahavirta(B)     -591   -227   -546
                   
Rahoituksen rahavirta :              
  Maksullinen osakeanti     0   0   0
  Lyhytaikaisten lainojen muutokset   -394   -225   420
  Pitkäaikaisten lainojen muutokset   1 609   368   -1 505
  Saadut ja suoritetut konserniavustukset   0   0   0
  Maksetut osingot ja voitonjako   -235   -235   -235
Rahoituksen rahavirta (C)     980   -92   -1 320
                   
Muutokset rahavirroissa (A+B+C)   -1 691   237   1 006
                   
Kassavarat tilikauden alussa     4 177   3 171   3 171
Kassavarat tilikauden lopussa     2 486   3 408   4 177
Kassavarojen muutokset     -1 691   237   1 006

Avainluvut        
Konserni        
    1.1.2017 1.1.2016 1.1.2016
     - 30.6.2017  - 30.6.2016  - 31.12.2016
Kannattavuus        
Liikevaihdon muutos   2,21 % 0,99 % 1,63 %
Liiketulos %   0,79 % 2,82 % 1,40 %
Kauden tulos %   0,26 % 2,14 % 0,85 %
         
Pääoman rakenne        
Oma pääoma (T€)   6 781 7 140 6 932
Taseen loppusumma (T€)   26 291 26 743 23 027
Korolliset velat (T€)   6 825 6 838 5 610
Omavariauusaste   25,79 % 26,70 % 30,10 %
Velkaantumisaste   100,65 % 95,77 % 80,93 %
Käteisvarat (T€)   2 486 3 408 4 177
         
Sijoitukset        
Sijoitukset aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin (T€) 591 269 1 134
Sijoitukset osakkeisiin ja osuuksiin   65 100 0
         
Henkilökunta        
Henkilökunnan keskiarvo   206 199 203
         
Osakkeet        
Osaakeiden lukumäärä A-osakkeet 14 571 339 14 571 339 14 571 339
  B-osakkeet 254 630 254 630 254 630
  Yhteensä 14 825 969 14 825 969 14 825 969
         
Tulos per osake   0,009 0,070 0,054
Oma pääoma per osake   0,457 0,482 0,468

Tuloslaskelma                        
Oyj Ahola Transport Abp                      
(€)                            
                             
                             
            1.1.2017   1.1.2016   1.4.2017   1.4.2016   1.1.2016
             - 30.6.2017    - 30.6.2016    - 30.6.2017    - 30.6.2016    - 31.12.2016
                             
                             
Liikevaihto         45 775   45 294   23 725   23 303   88 734
                             
Liiketoiminnan muut tuotot       167   124   91   72   295
                             
Materiaalit ja palvelut*       -39 060   -38 145   -19 822   -19 436   -74 835
Henkilöstökulut         -2 840   -2 499   -1 436   -1 271   -5 410
Poistot ja arvonalentumiset       -100   -55   -57   -28   -177
Liiketoiminnan muut kulut*       -4 271   -4 045   -2 147   -2 027   -8 322
                             
Liiketulos         -329   674   354   613   285
                             
Rahoitustuotot ja -kulut       -33   -124   14   -71   -308
                             
Tulos ennen satunnaiseriä       -362   550   368   542   -23
                             
Konserniavustus         0   0   0   0   610
                             
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja   -362   550   368   542   587
                             
Verot           -17   -57   0   -57   -71
                             
Tilikauden tulos         -379   493   368   485   516

* Kaluston vuokrakulut on esitetty materiaalit ja palvelut osiossa 2016 vuoden osalta, 2017 vuoden osalta tämä on muutettu sillä tavalla että kalustojen vuokrakulut esitetään liiketoiminnan muissa kuluissa. 2016 vuoden osalta vetailuluvut ovat muutettu vastaamaan uutta esityskäytäntöä

Tase                  
Oyj Ahola Transport Abp          
(€)                  
                   
                   
                   
TASE,         30.6.2017   30.6.2016   31.12.2016
                   
Vastaavat                
                   
Pysyvät vastaavat                
Liikearvo         130       148
Muut aineettomat hyödykkeet     153   11   69
Aineelliset hyödykkeet     577   464   531
Sijoitukset       2 701   2 801   2 701
Pysyvät vastaavat yhteensä     3 561   3 276   3 449
                   
Vaihtuvat vastaavat              
Vaihto-omaisuus                
Tavarat         740   334   116
Vaihto-omaisuus yhteensä     740   334   116
                   
Lyhytaikaiset saamiset              
Myyntisaamiset       15 000   12 809   11 642
Lainasaamiset       667   1 044   1 432
Muut saamiset ja siirtosaamiset   1 844   3 971   1 714
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä   17 511   17 824   14 788
                   
Pankkisaamiset       1 234   1 591   1 635
Kassa ja Pankki yhteensä     1 234   1 591   1 635
                   
Vaihtuvat vastaavat yhteensä   19 485   19 749   16 539
                   
Vastaavat yhteensä     23 046   23 025   19 988

Tase                  
Oyj Ahola Transport Abp          
(€)                  
                   
                   
                   
TASE,         30.6.2017   30.6.2016   31.12.2016
                   
Vastattavat                
                   
                   
Oma pääoma                
Osakepääoma       1 363   1 363   1 363
Vapaan oman pääoman rahasto   6 893   7 128   7 128
Edellisten tilikausien voitto     -2 277   -2 793   -2 793
Tilikauden tulos       -379   493   516
Oma pääoma yhteensä     5 600   6 191   6 214
                   
Vieras pääoma                
Pitkäaikainen vieras pääoma            
Velat luottolaitoksille     5 793   5 594   4 244
Pitkäaikaiset velat yhteensä     5 793   5 594   4 244
                   
Lyhytaikainen vieras pääoma            
Velat luottolaitoksille     67   67   135
Ostovelka         9 366   7 820   7 231
Muut velat ja siirtovelat     2 220   3 353   2 164
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 11 653   11 240   9 530
                   
Vieras pääoma yhteensä     17 446   16 834   13 774
                   
Vastattavat yhteensä     23 046   23 025   19 988

Avainlukujen määritys

Kannattavuus

Liikevaihdon muutos (%)                             Liikevaihdon muutos % edelliseen vuoteen verrattuna
Liiketulos (%)                                             Liiketuloksen % liikevaihdosta
Vuoden tulos (%)                                        Vuoden tulos % liikevaihdosta

Pääoman rakenne

Oma pääoma (T€)                                       Oma pääoma tilikauden päättyessä
Tilitase (T€)                                                 Tilitase kauden päättyessä
Korolliset velat (T€)                                     Korolliset velat kauden päättyessä
Omavaraisuusaste                                      Oman pääoman osuus suhteessa tilitaseeseen
Velkaantumisaste                                       Korollinen pääoma suhteessa omaan pääomaan
Käteisvarat (T€)                                          Pankkisaamiset kauden päättyessä

Osakkeet

Osaakeiden lukumäärä                                Lunastamattomien osakkeiden määrä kauden päättyessä
Tulos per osake                                          Jakson tulos jaettuna osakkeiden määrällä
Oma pääoma per osake                              Oma pääoma jaettuna osakkeiden määrällä