Oyj Ahola Transport Abp: Osavuosikatsaus Q3

15.Marraskuu 2017 at 08:00:00 CET

Osavuosikatsaus Q3

Osavuosikatsaus heinäkuu-syyskuu (Katsauskausi)

9 kuukautta 2017

Toimitusjohtajan katsaus:

Vuosineljänneksen aikana Ahola Transport konsernin liikevaihto jatkoi kasvuaan verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan.

Tuloskehitys parani kolmannella vuosineljänneksellä samaan ajankohtaan verrattuna vuotta aikaisemmin. Tuloskehitys oli myös AT Special Transportin osalta positiivinen. Tavaravirtojen kehitys kvartaalin loppupuolella johti hieman alhaisempiin täyttöasteisiin, joilla oli vaikutusta kannattavuuteen vuosineljänneksen loppuvaiheessa. Katsauskauden aikana tehtiin merkittävää kehitystyötä logistiikan ohjausohjelmissa.

Kesäkuun alussa käyttöönotettu uusi liikennesuunnittelu, mikä myös on johtanut uusiin digitaalisiin ratkaisuihin, on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Katsauskauden aikana strateginen kehitystyö on jatkunut, pienempiä rakennustöitä on suoritettu pääkonttorilla, panostuksia on tehty henkilökunnan kouluttamiseen, joiden avulla pitäisi nostaa uusien digitaalisien sovelluksien käyttöastetta sekä parantaa asiakaspalvelua.

Loppuvuoden aikana ja tulevan vuoden alussa keskitymme kaluston käyttöasteisiin. Kaluston käyttöaste tulisi saada nostettua ja myynti pitäisi keskittää siten, että saadaan autojen täyttöaste nousuun. 


Näkymät vuodelle 2017

Oyj Ahola Transport Abp konserni päivittää vuodelle 2017 aikaisemmin antamat odotukset. Liikevaihdon arvioidaan koko vuoden aikana kasvavan hieman ja liiketuloksen arvioidaan nousevan viime vuoden tasolle, johtuen kertaluontoisista eristä vuoden viimeisen kvartaalin aikana.
Hans Ahola
Tj, konsernijohtaja

Lisätietoja:
Oyj Ahola Transport Abp
Toimitusjohtaja Hans Ahola, p. 044 4494 000
Talousjohtaja Stefan Kaptens, p. 044 4494 024
Hyväksytty neuvonantaja:
Privanet Securities Oy,
Karri Salmi, p. 050 675 40
Kimmo Lönnmark, p. 050 675 41

Likviditeetti ja rahoitus

Konsernin likvidit varat 30.9.2017 olivat 2 911 T€ (3 626 T€). Konsernin korolliset velat olivat 5 099 T€ (6 326 T€).

Investoinnit

Konsernin investoinnit olivat katsauskaudella 195 T€ (631 T€), joista 111 T€ oli aineellisiin ja 84 T€ aineettomiin hyödykkeisiin.

Poistot

Katsastuskaudella poistot olivat 273 T€ (267 T€). Aineettomien hyödykkeiden poistot olivat 77 T€, liikearvon poistot 56 T€ ja aineellisten hyödykkeiden poistot 140 T€.

Oma pääoma ja osakkeet

Ahola Transportin omat pääomat 30.9.2017 olivat 7 055 T€ (7 331 T€). Osakepääoma oli 1 363 T€ (1 363 T€). Vapaa oma pääoma konsernissa oli 5 687 T€ (5 963T€). 

Osakepääoma 30.6.2017 jakaantui 14 825 969 osakkeeseen, joista A-osakkeiden osuus oli 14 571 339 kappaletta ja B-osakkeiden osuus 254 630 kappaletta.

Henkilökunta

30.8.2017 konsernin palveluksessa oli 201 henkilöä.

Omistajarakenne

Sisäpiirin omistukset 30.9.2017

         
Nimi   Asema    A-osakkeet B-osakkeet
Hans Ahola Toimitusjohtaja,konsernijohtaja   - -
Martti Vähäkangas Hallituksen puheenjohtaja   6952 16300
Anette Björkman Hallituksen jäsen   - -
Nils Ahola   Hallituksen jäsen   - -
Lars Ahola Hallituksen jäsen   - -
Ida Saavalainen Hallituksen jäsen   - 13700
Ole Nyblom Ostojohtaja,konsernijohto   - 5000
Jonas Ahola Toim,joht,Special,konsernijohto   - 36000
Mika Sorvisto Toim.joht.,Attracs,konsernijohto   - -
Stefan Kaptens Talousjohtaja,konsernijohto   - 7000
         

                     
Ahola Group omistaa 89,76 % Oyj Ahola Transport Abp:n osakkeista.
*Hans, Nils, Lars ja Rolf Ahola omistavat Oy Ahola Group Ab:n.

Laadintaperiaatteet

Tämä osavuosiraportti on laadittu euroissa Suomen kirjanpitoperiaatteiden mukaisesti, noudattaen samoja standardeja ja periaatteita, joiden mukaan yrityksen tavanomainen vuosikertomus laaditaan.

Tätä raporttia ei ole tarkistettu yrityksen tilintarkastajan toimesta.

Seuraavat raportoinnit

Oyj Ahola Transport Abp julkaisee taloustietoa seuraavasti:

Tilinpäätös                                                2017                                    15 helmikuuta 2018

Vuosikertomus                                         2017                                    23 maaliskuuta 2018

Osavuosiraportti                                       Q1/2018                              15 toukokuuta 2018

 

Tuloslaskelma
                 
Konserni                    
(€)                      
                       
                       
      1.7.2017   1.7.2016   1.1.2017   1.1.2016   1.1.2016
       - 30.9.2017    - 30.9.2016    - 30.9.2017    - 30.9.2016    - 31.12.2016
                       
                       
Liikevaihto   23 902   23 010   73 441   71 480   95 348
                       
Valmistus omaan käyttöön 84       84        
Liiketoiminnan muut tuotot 361   252   674   582   768
                       
Materiaalit ja palvelut* -19 657   -18 567   -59 759   -56 864   -75 832
Henkilöstökulut   -2 195   -1 972   -6 897   -6 262   -9 059
Poistot ja arvonalentumiset -273   -267   -792   -743   -1 034
Liiketoiminnan muut kulut* -1 832   -2 147   -5 974   -6 519   -8 854
                       
Liiketulos   390   309   777   1 674   1 337
                       
Rahoitustuotot ja -kulut -67   -75   -231   -225   -360
                       
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 323   234   546   1 449   977
                       
Verot     -45   -51   -137   -231   -170
                       
Tilikauden tulos   278   183   409   1 218   807

* Kaluston vuokrakulut on esitetty materiaalit ja palvelut osiossa 2016 vuoden osalta, 2017 vuoden osalta tämä on muutettu sillä tavalla, että kalustojen vuokrakulut esitetään liiketoiminnan muissa kuluissa. 2016 vuoden osalta vertailuluvut ovat muutettu vastaamaan uutta esityskäytäntöä.

                              

Tase                  
Konserni                
(€)                  
                   
                   
                   
TASE,         30.9.2017   30.9.2016   31.12.2016
                   
Vastaavat                
                   
Pysyvät vastaavat                
Liikearvo         533   758   702
Muut aineettomat hyödykkeet     571   596   584
Aineelliset hyödykkeet     2 495   2 441   2 401
Sijoitukset       72   111   11
Pysyvät vastaavat yhteensä     3 671   3 906   3 698
                   
Vaihtuvat vastaavat              
Vaihto-omaisuus                
Tavarat         317   465   116
Vaihto-omaisuus yhteensä     317   465   116
                   
Lyhytaikaiset saamiset              
Myyntisaamiset       14 148   13 989   12 556
Lainasaamiset       0   22   14
Muut saamiset ja siirtosaamiset   2 859   2 500   2 466
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä   17 007   16 511   15 036
                   
Kassa ja Pankki                
Pankkisaamiset       2 911   3 626   4 177
Kassa ja Pankki yhteensä     2 911   3 626   4 177
                   
Vaihtuvat vastaavat yhteensä   20 235   20 602   19 329
                   
Vastaavat yhteensä     23 906   24 508   23 027

Tase                  
Konserni                
(€)                  
                   
                   
                   
TASE,         30.9.2017   30.9.2016   31.12.2016
                   
Vastattavat                
                   
Oma pääoma                
Osakepääoma       1 363   1 363   1 363
Vararahasto       0   0   0
Ylikurssirahasto       5   5   5
Vapaan oman pääoman rahasto   6 893   7 128   7 128
Edellisten tilikausien voitto     -1 615   -2 383   -2 370
Tilikauden tulos       409   1 218   807
Oma pääoma yhteensä     7 055   7 331   6 933
                   
Vieras pääoma                
Pitkäaikainen vieras pääoma            
Velat luottolaitoksille     4 956   6 140   4 749
Muut velat       270   213   220
Pitkäaikaiset velat yhteensä     5 226   6 353   4 969
                   
Lyhytaikainen vieras pääoma            
Velat luottolaitoksille     143   186   861
Ostovelka         8 442   7 183   7 229
Muut velat ja siirtovelat     3 040   3 455   3 035
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 11 625   10 824   11 125
                   
Vieras pääoma yhteensä     16 851   17 177   16 094
                   
Vastattavat yhteensä     23 906   24 508   23 027

Rahoituslaskelma              
Konserni                
(€)                  
                   
          1.1.2017   1.1.2016   1.1.2016
Rahoituslaskelma        - 30.9.2017    - 30.9.2016    - 31.12.2016
                   
Liiketoiminnan rahavirta:              
Voitto (tappio) ennen satunnaiseriä   546   1 449   977
  Oikaisut                
  Suunnitelmien mukaiset poistot   792   743   1 034
  Muut oikaisut       0   -65   0
  Rahoitustuotot ja -kulut     231   225   360
  Kassavirta ennen liikepääoman muutoksia 1 569   2 352   2 371
                   
  Käyttöpääoman muutokset              
  Lyhytaikaisten saamisten muutokset   -1 973   -1 706   -231
  Muutokset vaiho-omaisuudessa   -201   -270   79
  Muutokset lyhytaikaisissa korottomissa lainoissa 1 218   1 488   1 129
  Käyttöpääoman muutokset     -956   -488   977
                   
  Kassavirta ennen rahoituseriä ja veroja 613   1 864   3 348
                   
  Korot ja muut rahoitukselliset kulut   -273   -275   -426
  Saadut korot liiketoiminnasta     42   50   66
  Saadut osingot       0   0   0
  Verot         -137   -185   -116
Liiketoiminnan rahavirta (A)     245   1 454   2 872
                   
Investointien rahavirta:              
  Investoinnit aineettomiin ja aineellisin hyödykkeisiin -786   -900   -1 131
  Saadut maksut myydyistä hyödykkeistä 82   605   585
  Osakkeiden ja sijoitusten osto   -61   -100   0
Investointien rahavirta(B)     -765   -395   -546
                   
Rahoituksen rahavirta:              
  Maksullinen osakeanti     0   0   0
  Lyhytaikaisten lainojen muutokset   -718   -255   420
  Pitkäaikaisten lainojen muutokset   207   -114   -1 505
  Saadut ja suoritetut konserniavustukset   0   0   0
  Maksetut osingot ja voitonjako   -235   -235   -235
Rahoituksen rahavirta (C)     -746   -604   -1 320
                   
Muutokset rahavirroissa (A+B+C)   -1 266   455   1 006
                   
Kassavarat tilikauden alussa     4 177   3 171   3 171
Kassavarat tilikauden lopussa     2 911   3 626   4 177
Kassavarojen muutokset     -1 266   455   1 006

Avainluvut        
Konserni        
    1.1.2017 1.1.2016 1.1.2016
     - 30.9.2017  - 30.9.2016  - 31.12.2016
Kannattavuus        
Liikevaihdon muutos   2,74 % 0,00 % 1,63 %
Liiketulos %   1,06 % 2,34 % 1,40 %
Kauden tulos %   0,56 % 1,70 % 0,85 %
         
Pääoman rakenne        
Oma pääoma (T€)   7 055 7 331 6 932
Taseen loppusumma (T€)   23 906 24 508 23 027
Korolliset velat (T€)   5 099 6 326 5 610
Omavaraisuusaste   29,51 % 29,91 % 30,10 %
Velkaantumisaste   72,27 % 86,29 % 80,93 %
Käteisvarat (T€)   2 911 3 626 4 177
         
Sijoitukset        
Sijoitukset aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin (T€) 591 295 1 134
Sijoitukset osakkeisiin ja osuuksiin 65 100 0
         
Henkilökunta        
Henkilökunnan keskiarvo   201 221 203
         
Osakkeet        
Osakkeiden lukumäärä A-osakkeet 14 571 339 14 571 339 14 571 339
  B-osakkeet 254 630 254 630 254 630
  Yhteensä 14 825 969 14 825 969 14 825 969
         
Tulos per osake   0,027 0,082 0,054
Oma pääoma per osake   0,475 0,494 0,468

Tuloslaskelma                  
Oyj Ahola Transport Abp                
(€)                      
                       
                       
      1.7.2017   1.7.2016   1.1.2017   1.1.2016   1.1.2016
       - 30.9.2017    - 30.9.2016    - 30.9.2017    - 30.9.2016    - 31.12.2016
                       
                       
Liikevaihto   22 263   21 344   68 038   66 638   88 734
                       
Liiketoiminnan muut tuotot 259   82   427   206   295
                       
Materiaalit ja palvelut* -19 237   -18 178   -58 297   -56 323   -74 835
Henkilöstökulut   -1 388   -1 123   -4 228   -3 622   -5 410
Poistot ja arvonalentumiset -64   -62   -164   -117   -177
Liiketoiminnan muut kulut* -1 863   -2 003   -6 134   -6 048   -8 322
                       
Liiketulos   -30   60   -358   734   285
                       
Rahoitustuotot ja -kulut** 45   -58   12   -182   -308
                       
Tulos ennen satunnaiseriä 15   2   -346   552   -23
                       
Konserniavustus   0   0   0   0   610
                       
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 15   2   -346   552   587
                       
Verot     0   0   -17   -57   -71
                       
Tilikauden tulos   15   2   -363   495   516

* Kaluston vuokrakulut on esitetty materiaalit ja palvelut osiossa 2016 vuoden osalta, 2017 vuoden osalta tämä on muutettu sillä tavalla, että kalustojen vuokrakulut esitetään liiketoiminnan muissa kuluissa. 2016 vuoden osalta vertailuluvut ovat muutettu vastaamaan uutta esityskäytäntöä

** Rahoitustuotot ja kulut sisältävät konsernin sisäisiä osinkotuottoja 200 T€.

Tase                  
Oyj Ahola Transport Abp          
(€)                  
                   
                   
                   
TASE,         30.9.2017   30.9.2016   31.12.2016
                   
Vastaavat                
                   
Pysyvät vastaavat                
Liikearvo         120   157   148
Muut aineettomat hyödykkeet     145   8   69
Aineelliset hyödykkeet     625   479   531
Sijoitukset       2 701   2 801   2 701
Pysyvät vastaavat yhteensä     3 591   3 445   3 449
                   
Vaihtuvat vastaavat              
Vaihto-omaisuus                
Tavarat         315   465   116
Vaihto-omaisuus yhteensä     315   465   116
                   
Lyhytaikaiset saamiset              
Myyntisaamiset       13 080   12 923   11 642
Lainasaamiset       367   936   1 432
Muut saamiset ja siirtosaamiset   2 246   1 694   1 714
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä   15 693   15 553   14 788
                   
Pankkisaamiset       1 158   1 423   1 635
Kassa ja Pankki yhteensä     1 158   1 423   1 635
                   
Vaihtuvat vastaavat yhteensä   17 166   17 441   16 539
                   
Vastaavat yhteensä     20 757   20 886   19 988

Tase                  
Oyj Ahola Transport Abp          
(€)                  
                   
                   
                   
TASE,         30.9.2017   30.9.2016   31.12.2016
                   
Vastattavat                
                   
                   
Oma pääoma                
Osakepääoma       1 363   1 363   1 363
Vapaan oman pääoman rahasto   6 893   7 128   7 128
Edellisten tilikausien voitto     -2 277   -2 793   -2 793
Tilikauden tulos       -363   495   516
Oma pääoma yhteensä     5 616   6 193   6 214
                   
Vieras pääoma                
Pitkäaikainen vieras pääoma            
Velat luottolaitoksille     4 657   5 060   4 244
Pitkäaikaiset velat yhteensä     4 657   5 060   4 244
                   
Lyhytaikainen vieras pääoma            
Velat luottolaitoksille     34   34   135
Ostovelka         8 217   7 210   7 231
Muut velat ja siirtovelat     2 233   2 389   2 164
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 10 484   9 633   9 530
                   
Vieras pääoma yhteensä     15 141   14 693   13 774
                   
Vastattavat yhteensä     20 757   20 886   19 988

Avainlukujen määritys

Kannattavuus

Liikevaihdon muutos (%)                             Liikevaihdon muutos % edelliseen vuoteen verrattuna
Liiketulos (%)                                             Liiketuloksen % liikevaihdosta
Vuoden tulos (%)                                        Vuoden tulos % liikevaihdosta

Pääoman rakenne

Oma pääoma (T€)                                       Oma pääoma tilikauden päättyessä
Tilitase (T€)                                                 Tilitase kauden päättyessä
Korolliset velat (T€)                                     Korolliset velat kauden päättyessä
Omavaraisuusaste                                      Oman pääoman osuus suhteessa tilitaseeseen
Velkaantumisaste                                       Korollinen pääoma suhteessa omaan pääomaan
Käteisvarat (T€)                                          Pankkisaamiset kauden päättyessä

Osakkeet

Osakkeiden lukumäärä                                Lunastamattomien osakkeiden määrä kauden päättyessä
Tulos per osake                                          Jakson tulos jaettuna osakkeiden määrällä
Oma pääoma per osake                              Oma pääoma jaettuna osakkeiden määrällä