Oyj Ahola Transport Abp: Tilinpäätöstiedote 2017

15.Helmikuu 2018 at 08:00:00 CET

Tilinpa¨a¨to¨stiedote 2017

Tilinpäätöstiedote 2017

Toimitusjohtaja Hans Aholan kommentit

Ahola Transport -konsernin liikevaihto vuonna 2017 oli 98 424 T€, joka merkitsi 3,23 %:n kasvua edellisvuodesta. Liiketulos vuonna 2017 oli 1 662 T€ (1 336 T€).

Alkuvuosi oli vaativa päättyneiden yhteistoimintamenettelyjen ja kansainvälisen liikenteen tavaravirtojen epätasapainosta johtuen. Kevään aikana tavaravirtojen epätasapaino parantui ja tilanne parani merkittävästi.

Prosessien digitalisaatioon on panostettu koko vuoden 2017 ajan ja tavoitteena on ollut toiminnan tehostaminen sekä asiakaspalvelun laadun ja yhtiön kannattavuuden lisääminen. Näiden muutosten mahdollistamiseksi organisaatioon tehtiin muutoksia keväällä ja syksyllä. Organisaatiota vahvistettiin tarvittavien resurssien avulla. Osana digitalisaatioprosessia Ahola Transport -konserni on hankkinut koko IT-yrityksen Adminotech Oy:n osakekannan vuoden 2018 alussa.

Ahola Transport -konsernin liiketoiminta tilikaudella

Ensimmäisellä ja toisella vuosineljänneksellä tuloskehitys oli heikko, mutta kevään ja kesän aikana trendi kääntyi parempaan. Toiminta ja uusi organisaatio kehittyi hyvin ja kesän tulos oli hyvä. Kesäkuussa otettiin käyttöön uusi suunnittelukeskus osana konsernin digitalisaatioprosessia.

Syksyllä hyvä kehitys jatkui ja samalla kertaluonteiset erät vaikuttivat tulokseen positiivisesti, joten tulos oli vuoden 2016 tulosta parempi. Markkinoiden myönteinen kehitys näkyi myös kuljetusalalla vuoden loppupuolella, joka antaa hyvän lähtökohdan jatkaa kehitystä tulevina vuosina. Myös toteutettu brändiuudistus on saanut markkinoilta erittäin hyvän vastaanoton.

Tulevaisuudennäkymät vuodelle 2018

Ahola Transport -konsernin liikevaihdon arvioidaan kasvavan vuoden 2017 tasoon verrattuna. Myös liiketuloksen odotetaan parantuvan.

Kokkolassa 15.2.2018
Lisätietoja:

CEO Hans Ahola, p. +358 (0) 44 4494 000
CFO Stefan Kaptens p. +358 (0) 44 4494 024

Hyväksytty neuvonantaja:
Privanet Securities Oy,
Karri Salmi, p. 050 675 40
Kimmo Lönnmark, p. 050 675 41


Likviditeetti ja rahoitus

Konsernin likvidit varat 31.12.2017 olivat 3 970 T€ (4 177 T€). Konsernin korolliset velat olivat 5 337 T€ (5 610 T€).

Investoinnit ja poistot

Konsernin investoinnit taseeseen olivat katsauskaudella 971 T€ (1 134 T€), joista 646 T€ oli aineellisiin ja 325 T€ aineettomiin hyödykkeisiin.

Katsastuskaudella poistot olivat 1 071 T€ (1 034 T€). Aineettomien hyödykkeiden poistot olivat 337 T€, liikearvon poistot 224 T€ ja aineellisten hyödykkeiden poistot 510 T€.

Oma pääoma ja osakkeet

Ahola Transportin omat pääomat 31.12.2017 olivat 7 664 T€ (6 933 T€). Osakepääoma oli 1 363 T€ (1 363 T€). Vapaa oma pääoma konsernissa oli 6 296 T€ (5 565 T€). 

Osakepääoma 31.12.2017 jakaantui 14 825 969 osakkeeseen, joista A-osakkeiden osuus oli 14 571 339 kappaletta ja B-osakkeiden osuus 254 630 kappaletta.

Henkilökunta

31.12.2017 konsernilla oli palkattuna 211 työntekijää.

Omistajarakenne

Sisäpiirin omistukset

Sisäpiirin omistukset 31.12.2017        
Namn   Befattning    A-aktier B-aktier
Hans Ahola Konsernin Toimitusjohtaja   - -
Martti Vähäkangas Hallituksen puheenjohtaja   6952 16300
Anette Björkman Hallituksen jäsen   - -
Nils Ahola   Hallituksen jäsen   - -
Lars Ahola Hallituksen jäsen   - -
Ida Saavalainen Hallituksen jäsen   - 13700
Ole Nyblom Hankintapäälikkö. konsernijr   - 5000
Jonas Ahola Tj, Special, konsernijr   - 36000
Mika Sorvisto Tj, Attracs, konsernijr   - -
Åke Nyblom Director Transport, konsernijr   - -
Stefan Kaptens Talouspäälikkö, konsernijr   - 7000

Ahola Group omistaa 89,76 % Oyj Ahola Transport Abp:n osakkeista.
*Hans, Nils, Lars och Rolf Ahola omistavat Oy Ahola Group Ab:n.

Selvitysperusteet

Tämä osavuosiraportti on laadittu euroissa Suomen kirjanpitoperiaatteiden mukaisesti, noudattaen samoja standardeja ja periaatteita, joiden mukaan yrityksen tavanomainen vuosikertomus laaditaan.

Tätä raporttia ei ole tarkistettu yrityksen tilintarkastajan toimesta.

Seuraavat raportoinnit

Oyj Ahola Transport Abp julkaisee taloustietoa seuraavasti:

Vuosikertomus                                         2017                                    23 maaliskuuta 2018

Osavuosiraportti 1                                    2018                                    15 toukokuuta 2018

Puolivuosiraportti                                      2017                                    15 elokuuta 2018

Yhtiökokous pidetään 13.4.2018Tuloslaskelma            
Konserni              
(T€)                
                 
                 
            1.1.2017   1.1.2016
             - 31.12.2017    - 31.12.2016
                 
                 
Liikevaihto         98 424   95 348
                 
Valmistus omaan käyttöön       196    
                 
Liiketoiminnan muut tuotot       1 708   768
                 
Materiaalit ja palvelut *         -79 705   -75 832
Henkilöstökulut         -9 736   -9 059
Poistot ja arvonalentumiset       -1 071   -1 034
Liiketoiminnan muut kulut *       -8 154   -8 854
                 
Liiketulos         1 662   1 337
                 
Rahoitustuotot ja -kulut       -335   -360
                 
Tulos ennen satunnaiseriä       1 327   977
                 
Konserniavustus         0   0
                 
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja   1 327   977
                 
Verot           -318   -170
                 
Tilikauden tulos         1 009   807

* Kaluston vuokrakulut on esitetty materiaalit ja palvelut osiossa 2016 vuoden osalta, 2017 vuoden osalta tämä on muutettu sillä tavalla että kalustojen vuokrakulut esitetään liiketoiminnan muissa kuluissa. 2016 vuoden osalta vetailuluvut ovat muutettu vastaamaan uutta esityskäytäntöäTase              
Konserni            
(T€)              
               
               
               
TASE,         31.12.2017   31.12.2016
               
Vastaavat            
               
Pysyvät vastaavat            
Liikearvo         477   702
Muut aineettomat hyödykkeet     573   584
Aineelliset hyödykkeet     2 320   2 401
Sijoitukset       5   11
Pysyvät vastaavat yhteensä     3 375   3 698
               
Vaihtuvat vastaavat          
Vaihto-omaisuus            
Tavarat         278   116
Vaihto-omaisuus yhteensä     278   116
               
Lyhytaikaiset saamiset          
Myyntisaamiset       14 478   12 556
Lainasaamiset       11   14
Muut saamiset ja siirtosaamiset     2 437   2 466
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä   16 926   15 036
               
Kassa ja Pankki            
Pankkisaamiset       3 970   4 177
Kassa ja Pankki yhteensä     3 970   4 177
               
Vaihtuvat vastaavat yhteensä     21 174   19 329
               
Vastaavat yhteensä     24 549   23 027Tase              
konserni            
(T€)              
               
               
               
TASE,         31.12.2017   31.12.2016
               
Vastattavat            
               
Oma pääoma            
Osakepääoma       1 363   1 363
Vararahasto       0   0
Ylikurssirahasto       5   5
Vapaan oman pääoman rahasto     6 893   7 126
Edellisten tilikausien voitto     -1 606   -2 368
Tilikauden tulos       1 009   807
Oma pääoma yhteensä     7 664   6 933
               
Vieras pääoma            
Pitkäaikainen vieras pääoma          
Velat luottolaitoksille     5 094   4 749
Muut velat       245   220
Pitkäaikaiset velat yhteensä     5 339   4 969
               
Lyhytaikainen vieras pääoma          
Velat luottolaitoksille     243   861
Ostovelka         7 527   7 229
Muut velat ja siirtovelat     3 776   3 035
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 11 546   11 125
               
Vieras pääoma yhteensä     16 885   16 094
               
Vastattavat yhteensä     24 549   23 027

Rahoituslaskelma          
Konserni            
(T€)              
               
          1.1.2017   1.1.2016
Rahoituslaskelma       31.12.2017   31.12.2016
               
Liiketoiminnan rahavirta:          
Voitto (tappio) ennen satunnaiseriä   1 327   977
  Oikaisut            
  Suunnitelmien mukaiset poistot   1 071   1 034
  Muut oikaisut       0   0
  Rahoitustuotot ja -kulut     335   360
  Kassavirta ennen liikepääoman muutoksia 2 733   2 371
               
  Käyttöpääoman muutokset          
  Lyhytaikaisten saamisten muutokset   -1 890   -231
  Muutokset vaiho-omaisuudessa   -162   79
  Muutokset lyhytaikaisissa korottomissa lainoissa 1 021   1 129
  Käyttöpääoman muutokset     -1 031   977
               
  Kassavirta ennen rahoituseriä ja veroja 1 702   3 348
               
  Korot ja muut rahoitukselliset kulut   -404   -426
  Saadut korot liiketoiminnasta     69   66
  Saadut osingot       0   0
  Verot         -318   -116
Liiketoiminnan rahavirta (A)     1 049   2 872
               
Investointien rahavirta :          
  Investoinnit aineettomiin ja aineellisin hyödykkeisiin -971   -1 131
  Saadut maksut myydyistä hyödykkeistä   217   585
  Osakkeiden ja sijoitusten osto     6   0
Investointien rahavirta(B)     -748   -546
               
Rahoituksen rahavirta :          
  Maksullinen osakeanti     0   0
  Lyhytaikaisten lainojen muutokset   -618   420
  Pitkäaikaisten lainojen muutokset   345   -1 505
  Saadut ja suoritetut konserniavustukset   0   0
  Maksetut osingot ja voitonjako     -235   -235
Rahoituksen rahavirta (C)     -508   -1 320
               
Muutokset rahavirroissa (A+B+C)   -207   1 006
               
Kassavarat tilikauden alussa     4 177   3 171
Kassavarat tilikauden lopussa     3 970   4 177
Kassavarojen muutokset     -207   1 006

Avainluvut      
Konserni      
    1.1.2017 1.1.2016
     - 31.12.2017  - 31.12.2016
Kannattavuus      
Liikevaihdon muutos   3,23 % 1,63 %
Liiketulos %   1,69 % 1,40 %
Kauden tulos %   1,03 % 0,85 %
       
Pääoman rakenne      
Oma pääoma (T€)   7 664 6 932
Taseen loppusumma (T€)   24 549 23 027
Korolliset velat (T€)   5 337 5 610
Omavariauusaste   31,22 % 30,10 %
Velkaantumisaste   69,64 % 80,93 %
Käteisvarat (T€)   3 970 4 177
       
Sijoitukset      
Sijoitukset aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin (T€)   917 1 134
Sijoitukset osakkeisiin ja osuuksiin   0 0
       
Henkilökunta      
Henkilökunnan keskiarvo   211 203
       
Osakkeet      
Osaakeiden lukumäärä A-osakkeet 14 571 339 14 571 339
  B-osakkeet 254 630 254 630
  Yhteensä 14 825 969 14 825 969
       
Tulos per osake   0,068 0,054
Oma pääoma per osake   0,517 0,468

Tuloslaskelma            
Oyj Ahola Transport Abp (Emoyhtiö)    
(T€)                
                 
                 
            1.1.2017   1.1.2016
             - 31.12.2017    - 31.12.2016
                 
                 
Liikevaihto         91 251   88 734
                 
Liiketoiminnan muut tuotot       1 399   295
                 
Materiaalit ja palvelut*         -77 666   -74 835
Henkilöstökulut         -6 039   -5 410
Poistot ja arvonalentumiset       -198   -177
Liiketoiminnan muut kulut*       -8 278   -8 322
                 
Liiketulos         469   285
                 
Rahoitustuotot ja -kulut       24   -308
                 
Tulos ennen satunnaiseriä       493   -23
                 
Konserniavustus         725   610
                 
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja     1 218   587
                 
Verot           -205   -71
                 
Tilikauden tulos         1 013   516

* Kaluston vuokrakulut on esitetty materiaalit ja palvelut osiossa 2016 vuoden osalta, 2017 vuoden osalta tämä on muutettu sillä tavalla että kalustojen vuokrakulut esitetään liiketoiminnan muissa kuluissa. 2016 vuoden osalta vetailuluvut ovat muutettu vastaamaan uutta esityskäytäntöä

 

Tase
             
Oyj Ahola Transport Abp (Emoyhtiö)    
(T€)              
               
               
               
TASE,         31.12.2017   31.12.2016
               
Vastaavat            
               
Pysyvät vastaavat            
Liikearvo         111   148
Muut aineettomat hyödykkeet     134   69
Aineelliset hyödykkeet     524   531
Sijoitukset       2 701   2 701
Pysyvät vastaavat yhteensä     3 470   3 449
               
Vaihtuvat vastaavat          
Vaihto-omaisuus            
Tavarat         278   116
Vaihto-omaisuus yhteensä     278   116
               
Lyhytaikaiset saamiset          
Myyntisaamiset       13 208   11 642
Lainasaamiset       892   1 432
Muut saamiset ja siirtosaamiset   1 860   1 714
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä   15 960   14 788
               
Pankkisaamiset       2 301   1 635
Kassa ja Pankki yhteensä     2 301   1 635
               
Vaihtuvat vastaavat yhteensä   18 539   16 539
               
Vastaavat yhteensä     22 009   19 988

Tase              
Oyj Ahola Transport Abp (Emoyhtiö)    
(T€)              
               
               
               
TASE,         31.12.2017   31.12.2016
               
Vastattavat            
               
               
Oma pääoma            
Osakepääoma       1 363   1 363
Vapaan oman pääoman rahasto   6 893   7 128
Edellisten tilikausien voitto     -2 278   -2 793
Tilikauden tulos       1 013   516
Oma pääoma yhteensä     6 991   6 214
               
Vieras pääoma            
Pitkäaikainen vieras pääoma        
Velat luottolaitoksille     4 732   4 244
Pitkäaikaiset velat yhteensä     4 732   4 244
               
Lyhytaikainen vieras pääoma        
Velat luottolaitoksille     101   135
Ostovelka         7 601   7 231
Muut velat ja siirtovelat     2 584   2 164
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 10 286   9 530
               
Vieras pääoma yhteensä     15 018   13 774
               
Vastattavat yhteensä     22 009   19 988

Avainlukujen määritys

Kannattavuus

Liikevaihdon muutos (%)                             Liikevaihdon muutos % edelliseen vuoteen verrattuna
Liiketulos (%)                                             Liiketuloksen % liikevaihdosta
Vuoden tulos (%)                                        Vuoden tulos % liikevaihdosta

Pääoman rakenne

Oma pääoma (T€)                                       Oma pääoma tilikauden päättyessä
Tilitase (T€)                                                 Tilitase kauden päättyessä
Korolliset velat (T€)                                     Korolliset velat kauden päättyessä
Omavaraisuusaste                                      Oman pääoman osuus suhteessa tilitaseeseen
Velkaantumisaste                                       Korollinen pääoma suhteessa omaan pääomaan
Käteisvarat (T€)                                          Pankkisaamiset kauden päättyessä

Osakkeet

Osaakeiden lukumäärä                                Lunastamattomien osakkeiden määrä kauden päättyessä
Tulos per osake                                          Jakson tulos jaettuna osakkeiden määrällä
Oma pääoma per osake                              Oma pääoma jaettuna osakkeiden määrällä