Oyj Ahola Transport Abp: Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

16.Maaliskuu 2018 at 09:00:00 CET

Kutsu varsinaiseen yhtio¨kokoukseen

Oyj Ahola Transport Abp
Y-tunnus 2255397-6

K U T S U

VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 13.4.2018

Oyj Ahola Transport Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 13.4.2018 klo 10.00 Sokos Hotel Kaarlessa (Kauppatori 4, 67100 Kokkola). Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 9.30.

  1. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3.  Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen vuodelta 2017.

4. Tilinpäätöksen vahvistaminen

5. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

6. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

7. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

8. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

9. Hallituksen jäsenten valitseminen

10. Tilintarkastajien valitseminen

11. Tilintarkastajien palkkio

12. Nimitysvaliokunnan jäsenten valitseminen

13. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien B-sarjan osakkeiden hankkimisesta.

14. Kokouksen päättäminen

  1. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Oyj Ahola Transport Abp:n kotisivuilla osoitteessa www.aholatransport.com. Oyj Ahola Transport Abp:n vuosikertomus sisältäen tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen ovat saatavilla mainituilla kotisivuilla viimeistään 23.3.2018. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.

  1. Ohjeita kokoukseen osallistujille
     
  2. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 3.4.2018 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 10.4.2017, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) sähköpostin kautta info@aholatransport.com
b) puhelimitse numeroon +358 20 7475 111 tai
c) kirjeitse osoitteeseen Oyj Ahola Transport Abp, Indolantie 33, FI-67600 Kokkola.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Oyj Ahola Transport Abp:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 3.4.2018. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 10.4.2018 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä Oyj Ahola Transport Abp, Indolantie 33, FI-67600 Kokkola ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

4. Muut ohjeet/tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Oyj Ahola Transport Abp:llä on kokouskutsun päivänä 16.3.2018 yhteensä 14 571 339 A-osaketta ja 254 630 B-osaketta. A-osake oikeuttaa kymmeneen ääneen ja B-osake yhteen ääneen osaketta kohden.

Osakkeenomistajille tarjotaan kahvit kokouspaikalla klo 9.30 alkaen.

Kokkolassa, 16 maaliskuuta 2018

Oyj Ahola Transport Abp

HALLITUS