17.06.2015 09:20:07 CET

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I POLYPLANK AKTIEBOLAG (publ)

Aktieägarna i PolyPlank Aktiebolag (publ), org. nr 556489-7998, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 30 juni 2015 klockan 11,00 i Bolagets lokaler på Storgatan 123 i Färjestaden, Öland.

Rätt att delta på stämman
För att äga rätt att delta på stämman skall aktieägare, dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken 24 juni 2015, dels anmäla sitt deltagande på stämman senast 26 juni 2015 kl. 12.00. Anmälan kan göras per post till bolagets adress Polyplank AB, Storgatan 123, 386 35 Färjestaden, eller per telefon 0485-664480 eller per fax 0485-664499 eller via e-post till info@polyplank.se. Vid anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, registrerat aktieinnehav samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst två). Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare, måste för att äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt inregistrera sina aktier i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan registrering, s.k. rösträttsregistrering, måste vara verkställd 24 juni 2015, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

Ombud m m
En aktieägare som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rösträtt vid stämman genom ett ombud med skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. Bolaget tillhandahåller aktieägarna ett fullmaktsformulär för detta ändamål. Fullmakten i original bör i god tid före stämman skickas till bolaget under ovanstående adress. Företrädare för juridisk person skall också skicka in en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar.

Observera att särskild anmälan om aktieägares deltagande till stämman skall ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ett ombud. Inskickat fullmaktsformulär gäller inte som anmälan till stämman.

Uppgift om antalet aktier och röster
Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 1 149 405 aktier.

Förslag till dagordning

  1. Öppnande av stämman.
  2. Val av ordförande vid stämman.
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  4. Godkännande av dagordning.
  5. Val av en eller två justeringsmän.
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  7. Framläggande av kontrollbalansräkning.
  8. Framläggande av revisorns yttrande över kontrollbalansräkningen.
  9. Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.
  10. Stämmans avslutande.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 1 149 405 stycken.

Förslag till beslut:

Punkt 9: Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Styrelsen i bolaget har den 22 april 2015 upprättat en kontrollbalansräkning enligt 25 kap. 13 och 14 §§ aktiebolagslagen (2005:551) och låtit denna granskas av bolagets revisor, som har utfärdat ett yttrande över densamma. Kontrollbalansräkningen utvisar att bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Med anledning därav är styrelsen skyldig att kalla till en bolagsstämma (första kontrollstämma). Om bolagets eget kapital vid tiden för stämman ej uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet skall bolagsstämman pröva om bolaget ska gå i likvidation eller driva verksamheten vidare, varför styrelsen lämnar följande förslag.

Styrelsens primära förslag - fortsatt drift

Styrelsen har tagit fram en åtgärdsplan för att tillse att bolagets egna kapital ska återställas. Åtgärdsplanen innebär att styrelsen för diskussioner med befintliga aktieägare och externa finansiärer om tillförande av nytt kapital bl.a. genom nyemission, i syfte att återställa bolagets egna kapital.

Under förutsättning att styrelsens åtgärdsplan möjliggör att bolagets egna kapital kan återställas föreslår styrelsen i första hand att bolaget inte ska gå i likvidation utan att bolagets verksamhet ska drivas vidare.

Ett beslut om fortsatt drift innebär att bolagsstämman skall sammankallas inom åtta månader från den första kontrollstämman för att på nytt pröva frågan om bolaget skall gå i likvidation på grundval av en ny kontrollbalansräkning (andra kontrollstämma). Om bolagets egna kapital enligt kontrollbalansräkningen som läggs fram på den andra kontrollstämman inte uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet är bolaget skyldigt att träda i likvidation.

Styrelsens sekundära förslag - likvidation

Styrelsen är trots det primära förslaget att driva verksamheten vidare skyldig enligt aktiebolagslagen att upprätta ett fullständigt förslag till beslut om likvidation att föreläggas bolagsstämman. I anledning därav föreslår styrelsen, under förutsättning att förevarande bolagsstämma inte beslutar att bolaget skall driva verksamheten vidare, i andra hand att bolagsstämma beslutar att bolaget skall gå i likvidation.

Skälet för styrelsens sekundära förslag är att bolagets eget kapital understiger det registrerade aktiekapitalet enligt den av styrelsen upprättade kontrollbalansräkningen per den 22 april 2015. Skulle bolagsstämma besluta om likvidation föreslås beslutet om likvidation gälla från den dag då likvidationen registreras hos Bolagsverket. Dagen för skifte av bolagets behållna tillgångar, om några, beräknas kunna infalla omkring februari 2016. Skiftesstorleken beräknas försiktighetsvis uppgå till 0 kronor. Styrelsen har inget förslag till likvidator.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Övriga handlingar
Styrelsens fullständiga förslag hålls tillgängligt hos Bolaget på Storgatan 123 i Färjestaden, Öland och på Bolagets hemsida, www.polyplank.se, senast två veckor före stämman och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress. Fullmaktsformulär hålls tillgängliga på Bolagets hemsida.

Färjestaden i juni 2015

PolyPlank Aktiebolag (publ)

Styrelsen

Kallelse