17.08.2015 15:16:39 CET

PolyPlank AB : Delårsrapport januari-juni 2015

Vd har ordet

Till min glädje har ägarna idag vid en extra stämma beslutat om en garanterad nyemission om 8,6 MSEK.

Därutöver genomförs en företagsrekonstruktion i moderbolaget PolyPlank AB (publ) och i dotterbolaget Fröseke Panel AB. Den pågår enligt beslut i Tingsrätten under 6 månader f o m slutet av april. Som en del i rekonstruktionsarbetet hölls en extra stämma den 30 juni och en kontrollbalansräkning förelades vid stämman. Styrelsens bedömning är att det registrerade aktiekapitalet kommer att återställas i sin helhet. Effekter av den extra stämmans beslut har påverkat koncernens delårsrapport negativt med 10,0 MSEK. Beloppet avser i sin helhet nedskrivningar.

Vi har fortsatt en god orderingång och bra beläggning i vår produktion i Polyplank på Öland.. Produktionen av profiler för användning till sophantering fortsätter att öka och gav en god beläggning under andra kvartalet 2015. Vidtagna åtgärder avseende personalreduktioner har delvis fått effekt under kvartalet. Besvärande likviditet har medfört leveransförseningar. Leveranserna får effekt under tredje kvartalet.

Styrelsen har fattat beslut att verksamheten i dotterbolaget OFK Plast AB i Karlskoga flyttas till Färjestaden. Samtliga anställda i Karlskoga är uppsagda. Verksamheten kommer att drivas vidare i Färjestaden med befintlig personal och beräknas vara genomförd under tredje kvartalet.

Produktionsstopp föreligger i Fröseke Panel AB. Samtliga anställda i Fröseke Panel AB är uppsagda och driver ingen kostnad. Nya kunder bearbetas och målet är en omstart under hösten.

Pågående kostnadsöversyn, effektiviserings- och förbättringsarbete löper enligt plan för såväl moderbolag som dotterbolag.

Gjorda investeringar om 0,1 MSEK avser att öka effektiviteten i tillverkningen av hylsplugg.

Bengt Nilsson, VD

Andra kvartalet 2015, koncernen

Första halvåret 2015, koncernen

Inledning

Säsongsvariationer

Beroende på omsättningens innehåll avseende produkter och marknader har säsongsvariationerna utjämnats.

Viktiga händelser i koncern och moderbolag

Orderingången fortsätter öka vad gäller moderbolagets sortiment. Förnyade långsiktiga avtal har slutits som gäller tillverkning och rekonditionering av plugg till pappersindustrin med en nivå på cirka 10 MSEK per år.

Som en del i rekonstruktionsarbetet hölls en extra stämma den 30 juni och en kontrollbalansräkning förelades vid stämman. Styrelsens bedömning är att det registrerade aktiekapitalet kommer att återställas i sin helhet. Effekter av den extra stämmans beslut har påverkat koncernens delårsrapport negativt med 10,0 MSEK. Beloppet avser i sin helhet nedskrivningar.

Respektive tingsrätter i Kalmar och Växjö fattade beslut om att godkänna ansökan om förlängning av pågående företagsrekonstruktion under juli att gälla fram till slutet av oktober för Polyplank AB (publ) och dotterbolaget Fröseke Panel AB.

Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång

Nyemission

På extra stämma idag den 17 augusti, har beslutats om nyemission av aktier och teckningsoptioner ("units") med företrädesrätt för aktieägarna (Företrädesemissionen). Varje på avstämningsdagen den 26 augusti innehavd aktie berättigar till en uniträtt. En uniträtt berättigar till teckning av en unit, bestående av sju aktier och tre teckningsoptioner. Teckning av units med stöd av företrädesrätt ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 31 augusti 2015 till och med den 14 september 2015. Teckning av units utan stöd av företrädesrätt ska ske under samma tid. Teckning ska i sådana fall ske på särskild teckningslista. Betalning för aktier som tecknats utan stöd av företrädesrätt ska erläggas kontant senast tre (3) bankdagar efter avsändande av avräkningsnota.

Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för teckning och betalning. Styrelsens förslag medför att bolagets aktiekapital ökas med högst 3 780 992,6 kronor genom utgivande av högst 8 593 165 aktier. Styrelsens förslag medför vidare att högst 3 682 785 teckningsoptioner av serie 2015/2016 utges, berättigande till teckning av högst 3 682 785  aktier i bolaget. Bolagets aktiekapital kan komma att ökas med ytterligare högst 1 620 425,40 kronor genom utnyttjande av teckningsoptionerna. Teckningskursen är 7 kronor per unit, motsvarande 1 kr per aktie. En (1) teckningsoption berättigar innehavaren att under perioden från och med registrering av teckningsoptionen hos Bolagsverket till och med den 31 maj 2016 teckna en ny aktie för 1,25 kr. Betalning för tecknade units skall kunna erläggas genom kvittning av fordringar. Teckningsoptionerna utges vederlagsfritt. För det fall inte samtliga units tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen bestämma att tilldelning av units utan stöd av teckningsrätter ska äga rum inom ramen för emissionens högsta belopp. Sådan tilldelning ska i första hand ske till de som har tecknat units med stöd av teckningsrätter och som önskar teckna ytterligare units, pro rata i förhållande till deras teckning med stöd av teckningsrätter och i andra hand till andra som har anmält intresse av att teckna units utan stöd av teckningsrätter och i sista hand till de som garanterat emissionen.

Stämman beslutade även om emission av högst 1 968 780 teckningsoptioner med rätt för de som granterat företrädesemissionen att teckna de nya teckningsoptionerna i förhållande till ställda garantier, varvid en garanterad unit ger rätt att teckna 3 teckningsoptioner. Det medför att bolagets aktiekapital vid full teckning ökas med 866 263,2 kronor. Teckningsoptionerna utges utan vederlag. Teckningskursen för tecknande av nya aktier är 1,25 kr per aktie. En (1) teckningsoption berättigar innehavaren att under perioden från och med registrering av teckningsoptionen hos Bolagsverket till och med den 31 maj 2016 teckna en ny aktie för 1,25 kr. Teckning av teckningsoptioner skall ske senast den 14 september 2015.

I syfte att tillmötesgå en eventuell överteckning i företrädesemissionen, bemyndigades styrelsen att senast den 31 december 2015 besluta om emission av ytterligare sammanlagt högst 430 000 units bestående av sammanlagt 3 010 000 aktier och 1 290 000 teckningsoptioner till en emissionskurs om 7 kr per unit. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna tillvarata möjligheten för bolaget att tillföras ytterligare emissionslikvid vid en eventuell överteckning av företrädesemissionen, om detta bedöms eftersträvansvärt. Emissionen kan ske med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare enligt de tilldelningsprinciper som gäller för företrädesemissionen. Styrelsens beslut får förenas med villkor om att tecknade aktie och teckningsoptioner kan betalas genom kvittning.

Övrigt

En principöverenskommelse med köpare avseende inkråmet i OFK Plast har gjorts, som innebär att en viss verksamhet kommer att fortsätta för främst forskning inom plastområdet hos nya ägarna. PolyPlank har möjlighet att köpa vissa speciella plastfraktioner i framtiden från köparen.

Miljö

Ökande miljöproblem i kombination med ökad medvetenhet om dess orsaker och konsekvenser har resulterat i att miljöfrågan idag är en av samhällets mest prioriterade. En viktig källa till miljöproblemen är ineffektivt användande av de befintliga naturresurserna, t ex genom avsaknad av återvinning och återanvändning av material. Även ur ekonomisk synvinkel har företagen i högre grad börjat inse fördelarna av återvinning och återanvändning.

PolyPlanks grundares framsynthet gör att koncernen idag, via en unik process, kan erbjuda ett materialåtervinningsbaserat material som består av termoplaster och organiska fibrer. Termoplasterna och de organiska fibrerna kommer från använda råvaror som faller från hushåll och industri. Istället för potentiella avfallsmiljöproblem blir de värdefulla komponenter som kan ersätta jungfruliga naturresurser. Den unika processen möjliggör även att det tillverkade materialet enkelt och resurseffektivt kan materialåtervinnas.

Polyplankmaterialet har även flera fysiska egenskaper som beroende på applikation har potentiella miljöfördelar. Exempel på dessa är att materialet inte behöver ytbehandlas och är fukttåligt. Förutom materialets positiva miljöegenskaper arbetar företaget även med att utveckla nya erbjudanden och applikationer som möjliggör ökad direkt återanvändning och rekonditionering av redan tillverkade produkter/applikationer.

Sammantaget ger detta att polyplankmaterialet och produkter tillverkade av detta, förutom minskad miljöpåverkan, även långsiktiga kostnadsbesparingar som många gånger ligger i linje med våra kunders miljöpolicy.

Verksamhet och Marknad

Verksamheten

PolyPlank baserar sin verksamhet på en processteknik för framställning av ett kompositmaterial bestående av träfiber och återvunna termoplaster. Av denna komposit tillverkas extruderade, formsprutade och pressade produkter. Kunderna finns inom den offentliga såväl som den privata sektorn.

Marknaden

Koncernen fokuserar på fem huvudsakliga produktgrupper:

System till fastighetssektorn

Affärsområdet innefattar en rad olika applikationssystem: Miljöhus, Terassavskiljare, Avskärmningar och Balkonger & Loftgångar. Bolagets fokus har under de senaste åren intensifierats inom detta område. Betydande satsningar har genomförts vilka också har gett en position där kännedomen om våra systemprodukter ökat. Under 2011 utvecklades ett nytt system där polyplankprofiler kombineras med aluminiumprofiler. Kombinationen ger möjlighet att skapa nya formspråk och utveckla designen.

Marknadspotentialen inom produktgruppen är mycket stor då samtliga fastighetsbolag alltid kommer att ha betydande renoveringsbehov under varje verksamhetsår.

Profiler för andra applikationer

Affärsområdet omfattar profiler för vidareförädling inom en rad områden. Bl a finns avtal med San Sac AB avseende försäljning av källsorteringsskåp och miljöhus.

Även den homogena träkompositprofilen BeachPlank till terassgolv ingår i detta affärsområde. Terassplankor i träkomposit har fått ett starkt fäste i många länder utanför Norden, främst Nordamerika men även västra Europa. Produkten kan med fördel ersätta träbaserat trallvirke och stenmaterial i t ex uteplatser.

System för bullerreduktion

PolyPlank har ett väl utvecklat produktsortiment för reduktion av buller. Bolaget kommer att fortsätta bearbeta kunder inom detta segment. Marknaden för bullerdämpning kommer att öka då större krav ställs från myndigheter och privatpersoner gällande reduktion av skadligt buller i samhället.

Hylsplugg till pappersindustrin

Bolaget levererar idag enligt avtal till en stor koncern inom pappersindustrin där hylspluggen används som belastnings- och transportskydd i pappersbalar.

Ambitionen är att fortsätta utveckla våra hylspluggar för att ytterligare förstärka vår position som en konkurrenskraftig aktör inom detta område.

Paneler för inomhusbruk

I det helägda dotterbolaget Fröseke Panel AB produceras paneler i MDF, en massiv spånskiva, för användning som paneler inomhus. En automatisk bearbetningsprocess som ger olika typer av panelstrukturer för vägg- och takbeklädnad. Skivorna ytbehandlas och är fullt klara för uppsättning hos köparna/användarna. Slipning och målning på plats har härmed reducerats, vilket ger stora tidsbesparingar.

Det är en kostnadseffektiv metod och är mycket använd sedan ett antal år i vårt grannland Norge. Volymerna börjar öka i Sverige från en låg nivå. Framtiden är intressant ur ett skandinaviskt perspektiv.

Framtidsutsikter

Marknadspotentialen inom fastighetssektorn bedöms som mycket stor och bolaget bedömer att våra konkurrensfördelar gentemot befintliga material på marknaden ger oss goda framtidsutsikter. Produkterna tillverkas av råvaror som redan varit ute i konsumentledet eller som faller från industrin. Köpande kunder värnar genom medvetna inköpsval om sin egen närmiljö och i det stora perspektivet även den globala miljön.

PolyPlank ska fortsätta att utveckla konkurrenskraftiga produkter med funktionell design, utifrån kundernas behov, som är ekonomiskt och miljömässigt fördelaktigare alternativ än motsvarande baserade på bland annat tryckimpregnerat virke, ädelträ och bestruket trä. PolyPlank skall även verka för att reducera kundernas underhållskostnader.

Finansiering och likviditet

De likvida tillgångarna uppgick vid rapportperiodens utgång till 1,1 MSEK (0,8). Likviditeten har varit och är fortfarande ansträngd.

Koncernens räntebärande skulder uppgår vid rapportperiodens utgång till 25,3 MSEK (21,1). Dessa består av långfristiga skulder 0,8 MSEK (6,1), fakturabelåning 0 MSEK (3,5), lån från huvudägaren Stångåkonsult i Kalmar HB 14,1 (4,2) samt övriga kortfristiga räntebärande skulder 10,4 MSEK (11,5).

Investeringar

Investeringar i materiella anläggningstillgångar under andra kvartalet uppgick till 0,1 MSEK (1,1).

Skatter

PolyPlank AB (publ) har skattemässiga ackumulerade underskottsavdrag som uppgick till 150,0 MSEK vid 2014 års taxering. OFK Plast AB har skattemässiga ackumulerade underskottsavdrag som uppgick till 2,5 MSEK vid 2014 års taxering och Fröseke Panel AB har skattemässiga ackumulerade underskottsavdrag som uppgick till 1,3 MSEK vid 2014 års taxering. Koncernens skattemässiga ackumulerade underskottsavdrag uppgår således till 153,8 MSEK. Skattevärdet av outnyttjade underskottsavdrag aktiveras endast i den mån det är mycket sannolikt att dessa kommer att innebära lägre skatteinbetalningar i den närmaste framtiden. Av försiktighetsskäl redovisas inte någon uppskjuten skattefordran i vare sig PolyPlank eller dotterbolagen.

I koncernen redovisas en uppskjuten skatteskuld om 57 KSEK hänförlig till förvärvet av OFK Plast AB.

Transaktioner med närstående

Huvudägaren Stångåkonsult i Kalmar HB har en fordran på bolaget om 14,1 MSEK (4,2) den 30 juni 2015, som avser inlånade medel.

Inköpen från RA i Högsby AB, där Stångåkonsult i Kalmar HB är den största ägaren, har under andra kvartalet 2015 uppgått till 0,7 MSEK (0,9). PolyPlank använder RA:s patenterade bärande konstruktion i vissa av sina produkter för fastighetssektorn.

Alla inköp och försäljning till närstående har skett till marknadsmässiga villkor.

Moderbolaget

Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 5,5 MSEK (6,8). Resultatet efter avskrivningar uppgick till -1,2 MSEK (-1,1). Likviditeten den 30 juni uppgick till 0,2 MSEK (0,1).

Antalet anställda i moderbolaget var i genomsnitt 11 (15) under rapportperioden.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Koncernens riskbild beskrivs i årsredovisningen för 2014 (sidan 13-14 samt sidan 44-45).

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34 "Delårsrapportering" och Årsredovisningslagen. Koncernredovisningen är upprättad i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS), sådana de antagits av EU samt RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner. Moderbolaget tillämpar Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 "Redovisning för juridiska personer". Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i årsredovisningen för 2014.

Nya redovisningsprinciper

Innehållet i nya eller reviderade IFRS samt tolkningsuttalanden från IFRIC som trätt i kraft 1 januari 2015 har ej någon effekt på koncernens eller moderbolagets finansiella ställning eller resultat.


Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.

Färjestaden den 17 augusti 2015

Styrelsen

Leif Jilkén                                        Bengt Nilsson
Styrelseordförande                                                 Verkställande direktör

Ulf Ramström                                  Henrik von Heijne                                                      
Styrelseledamot                                                     Styrelseledamot                                                                                                                                

Revisorernas granskningsrapport

Denna delårsrapport har inte varit föremål för revisorernas granskning.

Kommande rapporttillfällen

För ytterligare information

Bengt Nilsson, VD, tel 0485-66 44 80

Marina Abrahamsson, Ekonomiansvarig, tel 0485-66 44 80

PolyPlank AB (publ)

Storgatan 123, SE-386 35 Färjestaden

Tel 0485-66 44 80 Fax 0485-66 44 89.

E-post info@polyplank.se

www.polyplank.se

Org.nr 556489-7998


Rapport över totalresultatet för koncernen

(KSEK)                
    April -Juni
2015
April-Juni
2014
Jan-Juni
2015
Jan-Juni
2014
Helåret
2014
             
Nettoomsättning   6 998 10 674 16 317 19 344 40 046
Övriga intäkter   33 27 41 27 33
    7 031 10 701 16 358 20 404 40 079
             
Råvaror och förnödenheter   -3 144 -6 820 -8 197 -10 243 -19 110
Övriga externa kostnader   -2 944 -2 217 -5 335 -5 092 -12 115
Personalkostnader   -2 919 -3 390 -6 812 -7 896 -14 498
Nedskrivning av maskiner och inventarier   -8 000   -8 000    
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar    

-1 314
 

-1 179
 

-2 544
 

-2 596
 

-5 405
Nedskrivning av omsättningstillgångar   -2 000   -2 000    
Övriga rörelsekostnader   -48   -97    
Rörelseresultat   -13 338 -2 905 -16 627 -5 423 -11 049
             
             
Resultat från andelar i koncernföretag       530    
Finansiella intäkter   3 1 3 1 6
Finansiella kostnader   -487 -775 -1 251 -1 240 -2 767
Finansnetto   -484 -774 -718 -1 239 -2 761
             
Resultat före skatt   -13 822 -3 679 -17 345 -6 662 -13 810
             
Uppskjuten skatt            
Årets resultat   -13 822 -3 679 -17 345 -6 662 -13 810
 

Övrigt totalresultat

 
           
Poster som inte ska återföras via resultaträkningen            
Omvärdering fastighet           -16
       

 
     
Årets totalresultat   -13 822 -3 679 -17 345 -6 662 -13 826
             
 

Årets resultat hänförlig till
Moderbolagets aktieägare
   

 

-13 844
 

 

-3 679
 

 

-17 345
 

 

-6 662
 

 

-13 826
 

Årets totalresultat hänförlig till
Moderbolagets aktieägare
   

 

-13 844
 

 

-3 679
 

 

-17 345
 

 

-6 662
 

 

-13 826
             
Resultat per aktie (SEK)   -12,05 -3,20

 
-19,05 -5,80 -12,03
             
             
Antal utestående aktier vid periodens slut i tusental    

1 149
 

1 149
 

1 149
 

1 149
 

1 149
Genomsnittligt antal aktier i tusental   1 149 1 149 1 149 900 1 026

Rapport över finansiell ställning för koncernen

Per 30 juni 2015 (KSEK)        
2015-06-30 2014-06-30 2014-12-31
Tillgångar        
         
Anläggningstillgångar        
Immateriella anläggningstillgångar        
Balanserade utgifter för utveckling mm   914 1 080 1 310
Patent, licenser och varumärken     37  
S:a immateriella anläggningstillgångar   914 1 117 1 310
         
Materiella anläggningstillgångar        
Byggnader och mark   2 250 2 311 2 250
Maskiner och andra tekniska anläggningar   14 244 22 809 21 226
Förbättringsutgifter på annans fastighet   334 442 388
Inventarier, verktyg och installationer   581 1 266 841
S:a materiella anläggningstillgångar   17 409 26 828 24 705
         
Finansiella anläggningstillgångar        
Andelar i intresseföretag     22  
S:a finansiella ansläggningstillgångar     22  
         
Summa anläggningstillgångar   18 323 27 967 26 015
         
Omsättningstillgångar        
Varulager   4 343 9 673 5 970
Kundfordringar   3 327 5 347 6 730
Skattefordran   339 330 222
Övriga fordringar   7 912 9 425 9 169
Förutbetalda kostn och uppl intäkter   1 116 1 604 979
Likvida medel   1 132 823 777
         
Summa omsättningstillgångar   18 169 27 202 23 847
         
Summa tillgångar   36 492 55 169 49 862(KSEK)          
2015-06-30 2014-06-30 2014-12-31    
Eget kapital            
Aktiekapital (1 149 405 aktier)   2 874 28 735 2 874    
Pågående emission aktiekapital            
Övrigt tillskjutet kapital   37 319 37 362 37 319    
Övriga reserver   1 457 1 473 1 457    
Balanserade vinstmedel inkl årets resultat   -55 478 -56 246 -38 133    
Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare   -13 828 11 324 3 517    
             
Skulder            
Långfristiga räntebärande skulder   843 6 079 1 866    
Uppskjuten skatteskuld   57 57 57    
S:a långfristiga skulder   900 6 136 1 923    
             
Kortfristiga räntebärande skulder   24 456 14 980 26 229    
Leverantörsskulder   13 312 9 541 10 519    
Övriga kortfristiga skulder   5 248 1 932 2 411    
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Avsättningar
 

 
6 064
340
10 916
340
4 923
340
   
S:a kortfristiga skulder   49 420 37 709 44 422    
             
Summa skulder   50 320 43 845 46 345    
             
Summa eget kapital och skulder   36 492 55 169 49 862    
             
Räntebärande skulder   25 299 21 059 28 909    

Koncernens rapport över förändring i eget kapital

    Hänförligt till Moderföretagets aktieägare   
           
Belopp i KSEK Aktiekapital Övrigt
 tillskjutet kapital
Övriga
reserver
Balanserat resultat inkl
årets resultat
Summa eget kapital
Ingående eget kapital 1 januari 2014 28 735 41 800 1 473 -49 584 22 424
Årets resultat - -   -13 810 -13 810
Övrigt totalresultat - - -16   -16
Summa totalresultat 28 735 41 800 1 457 -63 394 8 598
           
Transaktioner med ägare          
Emissionskostnader - -4 481 - - -4 481
Förlust vid försäljning egna aktier       -600 -600
Nedskrivning av aktiekapitalet -25 861     25 861  
Summa tillskott från och värdeöverföring till Aktieägare redovisat direkt i eget kapital  

 

-25 861
 

 

-4 481
   

 

25261
 

 

-5 081
           
Utgående eget kapital 31 december 2014 2 874 37 319 1 457 -38 133 3 517
           
           
Ingående eget kapital 1 januari 2015 2 874 37 319 1 457 -38 133 3 517
Årets resultat - -   -17 345 -17 345
Övrigt totalresultat - - - - -
Summa totalresultat 2 874 37 319 1 457 -55 478 -13 828
           
Transaktioner med ägare          
  - - - - -
Summa tillskott från och värdeöverföring till Aktieägare redovisat direkt i eget kapital  

 
       
           
Utgående eget kapital 30 juni 2015 2 874 37 319 1 457 -55 478 -13 828

 


Moderbolagets resultaträkning

(KSEK)          
April-Juni
2015
April-Juni 2014 Jan-Juni
2015
Jan-Juni
2014
  Helåret
2014
           
Nettoomsättning 5 523 6 801 11 851 11 304 24 223
Aktiverat arbete för egen räkning   603   603 603
Övriga intäkter         2
  5 523 7 404 11 851 11 907 23 471
           
Råvaror och förnödenheter -2 620 -3 565 -6 120 -5 361 -14 307
Övriga externa kostnader -1 970 -1 406 -3 165 -2 725 -6 261
Personalkostnader -1 472 -2 414 -3 577 -4 207 -8 339
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar  

-640
 

-684
 

-1 307
 

-1 391
 

-2 821
Övriga rörelsekostnader          
Rörelseresultat -1 179 -665 -2 319 -1 777 -6 540
           
Nedskrivning/resultat från aktier dotterbolag  

-4 485
   

-3 955
   

-400
Nedskrivning av fordran -10 000   -10 000    
Finansiella intäkter 2 1 2 1 6
Finansiella kostnader -409 -592 -1 055 -1 001 - 2 241
Finansnetto -14 892 -591 -15 008 -1 000 -2 635
           
Resultat efter finansiella poster -16 072 -1 256 -17 328 -2 777 -9 175
           
Bokslutsdispositioner          
Lämnade koncernbidrag         -3 500
Resultat före skatt -16 072 -1 256 -17 328 -2 777 -12 675
           
Skatt          
Årets resultat -16 072 -1 256 -17 328 -2 777 -12 675
           
Resultat per aktie (SEK), före och efter utspädning  

-13,99
 

-1,09
 

-15,08
 

-2,42
 

-11,03
           
           
Antal utestående aktier i tusental 1 149 1 149 1 149 1 149 1 149
Genomsnittligt antal aktier i tusental 1 149 1 149 1 149 900 1 011


Moderbolagets Balansräkning

 (KSEK)        
2015-06-30 2014-06-30 2014-12-31
Tillgångar        
         
Anläggningstillgångar        
Immateriella anläggningstillgångar        
Balanserade utgifter för utveckling mm   657 823 743
Patent, licenser och varumärken        
S:a immateriella anläggningstillgångar   657 823 743
         
Materiella anläggningstillgångar        
Byggnader och mark   2 224 2 311 2 266
Maskiner och andra tekniska anläggningar   1 270 2 915 2 094
Förbättringsutgifter på annans fastighet   334 442 388
Inventarier, verktyg och installationer   491 1 153 739
S:a materiella anläggningstillgångar   4 319 6 821 5 487
         
Finansiella anläggningstillgångar        
Andelar i koncernföretag   485 4 970 5 440
S:a finansiella anläggningstillgångar   485 4 970 5 440
         
Summa anläggningstillgångar   5 461 12 614 11 670
         
Omsättningstillgångar        
Varulager   2 370 3 513 2 577
Kundfordringar   2 851 5 240 6 559
Fordringar hos koncernföretag   10 504 20 212 18 997
Skattefordran   227 227 147
Övriga kortfristiga fordringar   834 1 222 428
Förutbetalda kostn och uppl intäkter   397 1 427 409
Likvida medel   182 72 4
         
Summa omsättningstillgångar   17 365 31 913 29 121
         
Summa tillgångar   22 826 44 527 40 791(KSEK)        
2015-06-30 2014-06-30 2014-12-31
 

Bundet eget kapital
       
Aktiekapital (1 149 405 aktier)
(fg år 1 149 405 aktier)
   

2 874
 

28 735
 

2 874
Uppskrivningsfond   1 419 1 478 1 419
Summa aktiekapital och reserver   4 293 30 213 4 293
 

Ansamlad förlust
       
Överkursfond   35 231 39 712 35 231
Balanserad förlust   -35 557 -52 563 -22 882
Periodens resultat   -17 328 -1 520 -12 675
Delsumma   -17654 -14 371 -326
         
Summa eget kapital   -13 361 15 842 3 967
         
Avsättningar        
Garantier   340 340 340
Summa avsättningar   340 340 340
         
Skulder        
Långfristiga räntebärande skulder   843 6 270 997
Summa långfristiga skulder   843 6 270 997
         
Kortfristiga räntebärande skulder   22 332 5 567 24 753
Leverantörsskulder   5 136 7 249 5 520
Skulder till koncernföretag   61 61 399
Övriga kortfristiga skulder   3 721 3 185 1 958
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   3 754 2 067 2 856
Summa kortfristiga skulder   35 004 18 129 35 486
         
Summa eget kapital och skulder   22 826 40 581 40 790
         
Varav räntebärande skulder   23 175 11 837 25 750

Moderbolagets egetkapitalräkning

               
Belopp i KSEK Aktie- kapital Uppskriv- ningsfond Överkurs fond Balanserat resultat Årets
resultat
Totalt  
Ingående eget kapital 1 januari 2014 28 735 1 478 39 712 -35 361 -12 841 21 723  
Årets resultat -   -   -12 675 -12 675  
Resultatdisposition enligt beslut vid årsstämma       -12 841 12 841    
Nedskrivning uppskrivningsfond   -59   59      
Summa totalresultat 28 735 1 419 39 712 -48 143 -12 675 8 448  
               
Transaktioner med aktieägarna              
Emissionskostnader - - -4 481 - - -4 481  
Förlust vid försäljning av egna aktier       -600   -600  
Nedskrivning av aktiekapitalet -25 861     25 861      
Summa tillskott från och värdeöverföring till Aktieägare, redovisat direkt i eget kapital  

 

-25 861
   

 

-4 481
 

 

25 261
 

 

-
 

 

-5 081
 
Utgående eget kapital
31 december 2014
 

2 874
 

1 419
 

35 231
 

-22 882
 

-12 675
 

3 967
 
               
Ingående eget kapital 1 januari 2015 2 874 1 419 35 231 -22 882 -12 675 3 967  
Årets resultat -   -   -17 328 -17 328  
Övrigt totalresultat -   - -   -  
Summa totalresultat 2 874 1 419 35 231 -22 882 -30 003 -13 361  
               
Transaktioner med aktieägarna              
Emissionskostnader - - - - - -  
Pågående nyemission              
Summa tillskott från och värdeöverföring till Aktieägare, redovisat direkt i eget kapital  

 

-
 

 

-
 

 

-
 

 

-
 

 

-
 

 

-
 
Utgående eget kapital
31 mars 2015
 

2 874
 

1 419
 

35 231
 

-22 882
 

-30 0031
 

-13 361
 
             

 
Koncernens rapport över kassaflöden i sammandrag

Belopp i KSEK

 

 
April-Juni
2015
April-Juni 2014 Jan-Juni
2015
Jan-Juni
2014
Helåret
2014
           
Kassaflöde löpande verksamhet -2 508 -2 500 -4 801 -4 066 -8 265
           
Förändringar av rörelsekapital 7 073 -3 950 11 257 -3 270 -5 071
           
Kassaflöde investeringsverksamheten -55 -1 680 -3 305 -2 073 -2 112
           
Kassaflöde finansieringsverksamheten -4 197 8 621 -2 796 10 162 16 155
           
Periodens kassaflöde 313 491 355 753 707
           
Likvida medel vid periodens ingång 819 332 777 70 70
Likvida medel vid periodens utgång 1 132 823 1 132 823 777

Moderbolagets kassaflödesanalys i sammandrag

 

 
 

April-Juni
2015
 

April-Juni 2014
 

Jan-Juni
2015
 

Jan-Juni
2014
 

Helåret
2014
           
Kassaflöde löpande verksamhet -946 -572 -1535 -1 386 -5 814
           
Förändringar av rörelsekapital 4 596 -6 825 4 343 -9 318 -8 725
           
Kassaflöde investeringsverksamheten -55 -655 -55 -753 -770
           
Kassaflöde finansieringsverksamheten -3 416 8 123 -2 575 11 528 15 312
           
Periodens kassaflöde 179 71 178 71 3
           
Likvida medel vid periodens ingång 3 1 4 1 1
Likvida medel vid periodens utgång 182 72 182 72 4

 

Data per aktie

  Moder-
bolaget
Moder-
bolaget
Moder-
bolaget
Koncernen Koncernen Koncernen
  2015-06-30 2014-06-30 2014-12-31 2015-06-30 2014-06-30 2014-12-31
Antal aktier vid periodens
slut, tusental
 

1 149
 

1 149
 

1 149
 

1 149
 

1 149
 

1 149
Resultat per aktie, SEK -1,09 -1,32 -11,03 -3,12 -2,60 -12,03
Eget kapital per aktie 2,36 13,79 3,45 0,68 13,38 3,80

 


Nyckeltal

  Moder-bolaget Moder-bolaget Moder-bolaget Koncernen Koncernen Koncernen
  April-Juni
2015
April-Juni
2014
Helåret
2014
April-Juni
2015
April-Juni
2014
Helåret
2014
             
Avkastning på totalt kapital, % neg neg neg neg neg neg
Rörelsemarginal, % neg neg neg neg neg neg
Vinstmarginal, % neg neg neg neg neg neg
Bruttovinstmarginal, % 52,6 47,6 42,4 55,1 45,8 52,3
Soliditet % neg 32,4 9,7 neg 20,5 8,6

Delårsrapport januari-juni 2015